No. 2752. Dingsdag 8 Febrnurij 1870. 26s,eJaarg Besturen en Administratie». Kennisgeving. JU} Nationale Militie. PUBLICATI E. KENNISGEVING. BRANDSCÏIO UW ING. VERGADERING. Openbare Vergadering. Nieuwstijdingen. Él«fe«rli*nfe. --1 .1 ZlllllkZIISllll MIIWSIIOIII. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Gezien art. 73, 2de lid van de wet regelende het 'k. j kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste I en ter Tweede Kamer der Staten-Generaalvan 4 JuRj 1850 Staatsblad no. 37) Noodigen de inwoners der provincie uitzoo zij in de grondbelastingde personele belasting of het patent- regt op de kohieren lot de loupende dienst behoorende elders zijn aangeslagen, daarvan door toezending van de vereischte bescheiden(aanslag-biljetten of uit treksels uit de kohieren en eene berekening van hetgeen in hoofdsom en in llyksopcenten a f z o n d e r 1 ij k wordt betaald), vóór of uiterlijk op 1 April aanstaande, aan ben te doen blijken. Deze kennisgeving zal in de onderscheidene gemeenten van dit gewest worden afgekondigd en aangeplakt. Middelburg, den 28 January 1870. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. van. LIJNDENVoorzitter. S. van der SWALME, Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee. Lettende op het bepaalde bij art. 9van het Konink lijk besluit van 17 December 1861(Staatsblad No. 127): roepen de ingezetenen die verlangen als vrywilliger bij de Militie op te treden op om zich tot dat einde op Woensdag den 23 February e. k. des voormiddags van 10 -12 ure, ter Secretarie op het Raadhuis aan te meldenonder kennisgeving dat om als vrijwilliger te worden toegelaten men moet zijn ongehuwd of kinderloosweduwnaar en ingezeten voorts ligcha- melijk voor de dienst geschikt, ten minste 156 centime ters lang op den 1 Januarij jl. zijn 20ste jaar ingetreden en zijn 35ste jaar niet volbragt hebben tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Militie zoover die te vervullen waren voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebben en dat het bezit dier vereischten met uitzondering van de lig- chamelyke gesteldheid en van de gevorderde lengte wordt bewezen door een getuigschrift van den Burge meesterwelk getuigschrift op Zaturdag den 26 Fe bruary e. k. des voormiddags van 10—12 ure ter gemeente-Secretarie aan de daartoe geregtigden zal worden afgegeven, terwijl hij die bij de zeemagt, bij het leger hier te lande of bij het krijgsvolk in 'sflijks overzeesehe bezittingen heeft gediend, moet overleggen behalve een bewijs van ontslageen ge tuigschrift van den bevelhebber onder wien hij laatstelijk heeft gediendinhoudendedat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Ieder, die bij het verlaten van de dienst, zulk een getuigschrift heeft ontvangen, kan tot dat zijn 40ste jaar volbragt is als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Eu opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd en in de courant geplaatst. Zierikzee, den 3 February 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Woensdag den 9 Fe- I bruarij e. k., des namiddags te één ure, op het Raad- huis alhier, eene openbare "Vergadering van -den Ge meente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 4 February 1870. De Burgeiheester B. C. CAU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee I brengen ter kennis van de Ingezeten, dat op Maandag, den 14 February eerstkomende en volgende dagen eene Algomeenc Brtui<lschoiiwinïï door de Directie der Brandweer in de woningen der Ingezetenen I zal worden gehouden overeenkomstig de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blussching van brand afgekondigd den 6 December 1855. Zierikzee, den 7 February 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. j van den GeBiiecnteraad te Zierikzee, GEHOUDEN DEN 24 JANUARIJ 1870. (Nipt Officieel.) Punten van behandeling: Onderzoek geloofsbrieven, ingekomen stukken, inededeeling van de gehouden aanbesteding van het uitdiepen der havens, opbrengst middelen, kas gemeente-ontvanger, toelagen aan kweekelingen bij het lager onderwijs, af- en overschrijving begrooting 1869, verzoek tot gebruik van grond, rapport commissiën tot onderzoek van're keningen, inlichting omtrent afscheiding van erven. Tegenwoordig al de leden, behalve de heeren Mrs. van bongen en Moolenburgh, beide met kennisgeving, en .van der Grijp, die wegens bezigheden als lid van den Raad, verhindert is de zitting bij te wonen; Voorzitter Mr. B. C. Can, Secretaris -Mr. J. P. N. Ermerins. De Voorzitter opent de vergadering. De Secretaris leest de notulen der beide vorige vergaderingen, I welke goedgekeurd worden. De Voorzitter deelt mede dat de geloofsbrieven zijn inge komen van het benoemde lid van den Raad den heer P. Labrijn Dz.zij worden gesteld in handen van de heeren Mr. Fokker, Mulock Houwer en Koole, tot. onderzoek. Terwijl die heeren zich daartoe verwijderen, wordt de ver gadering geschorst. Heropend zijnde, brengt de heer Mr. Fokker, namens de commissie, rapport uit; hij deelt mede dat gebleken is dat de benoemde wettig gekozen is, den vereischten leeftijd heeft bereikt, zijne woonplaats binnen de gemeente heeft gehad gedurende het jaar aan zijne benoeming voorafgaande en dat hij gcene betrekkingen bekleedt, die onvereenigbaar zijn met die van lid van den Raad. Op deze gronden adviseert de commissie tot toelating van den benoemde. De Raad verecnigt zich met dit; advies; hiervan zal aan den heer Labrijn en aan Gedeputeerde Staten worden kennisgegeven. De Voorzitter deelt mede dat de volgende stukken zijn ingekomen 1.° Zes brieven van Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarbij worden goedgekeurd «.de gemeente-rekening over het jaar 1868; b. het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag over het vorige jaar; c. het suppletoir kohier voor de hondenbelasting over dat jaar; d. het raadsbesluit dd. 22 December 1869 tot onderhandschen verkoop van gemeentegrond. De Voorzitter deelt mede dat aan dit besluit gevolg is gegeven; e. het raadsbesluit tot beschikking op onvoorziene uilgaven van den dienst 1869 voor eene gratificatie van 9 aan den hoofdagent vat) policie M. van der Have, den agent W. Meesiers en den veldwachter L. Paase; f. het raadsbesluit tot verliooging van het tractement van een hulponderwijzer aan de tusschenschool. 2.° Een brief van Mr. C. J. Fokker, waarbij deze mededeelt, dot hij de benoeming tot regent van het burger-weeshuis alhier aanneemt. 3°. Een brief van den heer J. Ochtman, Johz.houdende kennisgeving, dat hij de benoeming tot regent van het bur gerlijk armbestuur aanvaardt. De Voorzitter deelt mede dat Mr. J Moolenburg hem heeft te kennen gegeven, dat hij zich de benoeming tot lid der com missie van toezigt voor het middelbaar ouderwijs laat welgevallen. Het een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelt mede dat bij de gehouden openbare aan besteding van het uitdiepen der havens gedurende de jaren 1870 1874zich vijf inschrijvers hebben aangemeld. De laagste was M. Mnllander, te Zierikzee, voor 0,78 per kub. el zacbten grond en ƒ0,99 per kub. el harden grond aan dezen is het werk toegewezen. Onder harden grond is ver staan die, welke zich in de geul der haven bevindt en onder zachlen grond die welke buiten die geul ligt. De Voorzitter brengt ter kennis van de leden dat gedu rende het vorig jaar de zelkasch heeft opgebragt ƒ13948,40, de schorgrond ƒ116, de graszoden en de korenaarde ƒ17 en dc in gebruik gegeven gemeentegrond ƒ44,15. Dc opbrengst der zelkasch is ƒ2500 meer dan in het jaar 1868. Bij de laatste opneming van den staat der kas en de boeken der gemeente-ontvangers is gebleken dat de ontvang bedroeg91718,98s en de uitgaaf- 71864,68s Zoodat meer is ontvangen 19854,30 Hierbij komt. het goed slot der rekening over 1868, hetwelk niet op de begrooting voor 1869 is gebragt - 5046,57 Totaal van het saldo in kas 24900,87 Alsnu komt in behandeling een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot regeling van de toelagen aan de kwee kelingen bij bet lager onderwijsin dezer voegedat zal worden toegekend aan een kweekeling op de 1ste school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs 25, aan een kweekeliug op de armenschool fö0 en aan drie anderen op die school elk ƒ25. De Voorzitter deelt mede dat. dit voorstel gedaan wordt omdat Gedeputeerde Staten verlangeD,-dat-elk Jozer toelagen bij raadsbesluit gei'egefd wordt. Het wordt zonder discussie aangenomen. De Raad besluit om van de onvoorziene uitgaven op de bcgrooting over het jaar 1869 over te schrijver» op Hoofdstuk I, afd. 3, art. 1, collecteloon van den haven meester 63,08. II2, 1, kost,en licht 8,47. VI, 3, kosten brandweer ƒ300. VII3, aandeel in de kwade posten in de opcenten der directe belas ting 53,46. 4, idem in 4/5 der personele belas ting ƒ179,44. (l)e' Voorzitter deelt mede dat de beide laatste posten op de begrooting te laag geraamd zijn, omdat de ontvanger der directe belastingen, wiens opgave tot grondslag heeft gestrekt, waarschijnlijk over het hoofd heeft gezien dat de opcenten hooger zijn opgevoerd dan vroeger het geval was.) Hoofdstuk VIII, afd. 2, art. 14, dekking van het te kort op het pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren ƒ35,505 en op belooning van een plaatsvervangend lid der nachtwacht wegens verrigte diensten bij ongesteldheid van leden dier wacht ƒ4,20. Op den post van onvoorziene uitgaven, dienst 1869, wordt beschikt over ƒ12, voor kosten van doodschouw. De Voorzitter deelt mede dat bij het overdekken dei- riolen steeds geweigerd is om grond aan particulieren af te staan omdat deze zeer geschikt is voor brandpaden. Die regel is echter moeijelijk te volgen in dat gedeelte der ge meente dat gelegen is tusschen de Ravenstraat het Gat van W. N. W. en de Schnttershofstraat. Daar bevindt zich een perceel erf, sectie B, no. 1056, groot 66 centiaren, dat tot een ander doeleinde gebruikt kan worden en daarom heeft J. van Huizen zich tot den Raad gewendmet verzoek hem dat erf in gebruik af te staan. De Voorzitter stelt voor dit verzoek in te willigen, onder voorwaarde: a. dat de verzoeker de grond voor zijne rekening door mid del van doornhagen afscheide van de aangrenzende erven; b. dat hij op het erf geen boomen plant; c. dat hij kosteloos toegang geve tot het ruimen van drie putten, die zich daar bevinden en tot het doen van dc noodige herstellingen. De heer Zuurdeeg vraagt of de grond tot wederopzegging wordt afgestaan. De Voorzitter zegt dat hij het perceel voor onbepaaldcn tijd wil uitgeven, dat daarin geen bezwaar is met het oog op de bijzondere gesteldheid van het terrein en dat de toegang niet woult afgestaan. Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Jhr. J. L. de Jonge doet, nan\ens de daartoe benoemde ^om- missie, rapport van het onderzoek der rekening van het burger weeshuis over het jaar 1868 en van de begrooting voor. het jaar 1870. De rekening bedraagt in ontvang 6994,47s en in uitgaaf7032,06 zij sluit alzoo met een nadeelig saldo vau 37,585 De begrooting bedraagt in ontvang en uitgaaf^ 7400, De commissie adviseert beide stukken goed te keuren, wnartoe wordt besloten. Mr; C. J. Fokker doet rapport van het onderzoek der rekening van dc commissie voor de bouwvallen over de jaren 1865 1868. Zij sluit met een batig slot van 410,32s, terwijl nog te vorderen is van de weduwe M. Stiphout ƒ100 en van Hendrik Schoenmaker 79,53. Dc Raad vereeoigt zich met het advies tot goedkeuring met dankbetuiging voor het gevoerde beheer eu last om het saldo bij dun gemeente-ontvanger te storten. Mr. J. M. Isebree Moens vraagt of dc terreinen, (life door het overdekken der riolen zijn verkregen, afgeheind zijn of zullen worden. De Voorzitter antwoordt hierop, dat daar waar bij het leggen der riolen heiningen waren en deze om het werk te kunnen maken, moesten worden afgebroken, op nieuw schuttingen gemaakt zijn; dat hij het echter niet noodig heeft geacht om daar waar geene heiningen waren, nieuwe te doen maken, eensdeels om finantiële bezwaren en anderdeels omdat steeds een behoorlijk toezigt zal worden gehouden, dat geen grond door particulieren wordt ingenomen. De vergadering is daarop gesloten. Wegens voortdurend plaatsgebrek is dit. verslag niet vroeger opgenomende verslagen der volgende raads vergaderingen zullen tijdiger worden opgenomen.) van den Gemeenteraad op Woensdag 9 Febr. 1870, des namiddags 1 ure. Zaken ter tafel te brengen Resumtie Notulen. Installatie van den heer Labrijn. Ingekomen stukken: Brief der commissie van uitvoering voor de tentoonstelling van Zeeuwsche oud- en merkwaardigheden, verzoek om de medewer king van het gemeentebestuur en voorstel van Burg. en Weth. Benoeming van een commissaris der brandweer. Idem van een commissaris der visch- markt. Idem van een lid der commissie voor de gasfabriek. Idem voor de commissie over de bouw vallen. Voordragt van Burg. en Weth. ter vervul ling jdnr betrekking van 2den hulponderwijzer op de Tusschenschool: 1°. N. Silvius 2°. A. J. van Breen. Voorstel van Burg. en Weth. om hen te magtigen tot verkoop van de ankerboei (corps-mort). Voor stel tot af- en overschry ving van posten der begrooting voor 1869. In het zuiden van Frankrijk heugen de oudste be woners zich niet zulk eene ontzaggelijk hoeveelheid sneeuw te hebben gezienals in de twee laatste weken gevallen is. Het stadje St. Pons ligt sedert een achttal dagen als begraven onder een uitgestrekt en somber sneeuwkleed van 60 80 centimeters dikte Alle verkeer door de straten is gestremdwaardoor een gevoelige slag wordt toegebragt aan handel en ;jvcrnèid en derhalve aan het bestaan van de inwoner: Op de wegen is de toestand nog veel erger; daar liggen de sneeuw massa's opgezweept door rukwinden op vele plaatsen verscheidene meters hoog. Weert, 4 Febr. De vorige week zou hier een paar in het huwelijksbootje stappen. Reeds was de ambtenaar van den burgerlijken stand gezeten en nader den de getuigen het stadhuis, toen men ontdekte, dat de bruidegom nog ontbrak. 'Fluks ging het bruidje aan het zoeken en het duurde dan ook niet lang of zij vond haar aanstaanden echtgenoot in een herberg, bezig met een borreltje te pakken. Zij noodigde hem nu al liefkozende uit om mede te gaan doch onze huwelyks-candidaat wilde van liefkozingen noch van trouwen iets weten, en toen hem ook de getuigen met een dergelijk verzoek lastig vielen, had onze bruidegom niets beters te doen dan zich uit de vpeten te maken hetgeen bruid en genoodigden deed inzien dat van de voorgeno men verbindtenis niets zou komen, weshalve zij langza merhand aftrokkenom hun Zondagspak tegen het dagelijksche costuum te verwisselen. Zieiriltasoe7 Febr. Blijkens den van regerings wege opgemaakten staat is de opbrengst der telegraaf-kan - toren in Zeeland over 1869 als volgtBreskens 336.89; Bruinisse (geopend 1 Oct.) ƒ201.07; Goes 1538.54 Ilansweert (geopend 1 Junij) ƒ382.13 Hulst 377.27 Middelburg ƒ4275.72 '/2; Neuzen 1314.36Oostburg ƒ266.65; Sluis (geopend 1 Oct.) 101.87Tholen (geopend 1 Aug.) f 205.23 Vlissingen 4619.23'/2; Zierikzee ƒ2526.38.' Bij den landbouwer J. B. Sta9 te Hoofdplaat is een varken geslagt oud 4 jaar, hetwelk schoon de >vigt had van 485 Ned. ponden, de reuzel woog 45 Ned. ponden het spek was dik 21 Ned. duimen, van de kop tot aan den staart was het 2,10 Ned. ellen lang, de kop was 75 duim terwijl de omtrek 3 en de hoogte van het varken 1,70 Ned. ellen bedroeg. In den omtrek van Gouda heeft een kiud van 8 jaren door een buurvrouw beknord zijnde over zijn baldadig gedrag, zich willen wreken door den hooiberg dier buurvrouw met lucifers in brand te steken. Gelukkig werd het nog in tijds overvallen en het reeds brandende hooi spoedig gebluscht. Vijf der acht diakenen van de Hervormde gemeente te Gouda hebben hunne betrekking nedergelogd, daa zij zich niet niet het onlangs opgemaakte twaalftal va predikanten konden verecnigen. In Utrecht circuleert thans ook een adres aan de Koning om het Hndget van Oorlog tot een minder cyfe te brengen. Wij vernemen, dat dit uitgaat van de inter nationale arbeiders vereeniging. Naar men mededeelt, worden or pogingen in he werk gesteld om in Nederland valsch papicrengeld Amerikaansch en Duitsch, in omloop te brengen. Volgens het Antwerpsch dagblad de Koophandel heeft jl. Woensdag te Vlissingen, het volgende koddige voorval plaats gehad: Een gehuwd man had nog als eens de gewoonte wat diep in het glaasje te kyken, en wanneer hij dan te huis kwam, begon zijne wederhelft op te dreunen. In «en dezer laatste twisten bedreigde zij beui op te zullen hangen, wanneer dit nog eenmaal gebeurde. Woensdag nu kwam hij wederom dronken te huis, of liever hij hield zich zoo, om te zien wat zijne vrouw doen zou. Naauwelijks zag zij hem waggelend binnentreden" of een vloed van scheldwoorden trof hem. Hij hield zich stil, zette zich bij de kagchel en viel weldra schjjn- baar in slaap. Die onverschilligheid maakte Xantippe woedend; zij begaf zich naar boven, maakte een opening in den zolder en liet daardoor een touw zakken; zachtjes kwam zij weder naar beneden, maakte een strop, dien zij om den hals van haar echtgenoot sloeg. Vervolgens keerde zij weder naar boven om hem op te halen. Intusschen maakte de man zich haastig los en bond het touw aan de poot van de kagchel. De vrouw trok en de kagchel ging omhoogdit maakte groot gedruisch, doch zij meende dat haar man spartelende tegen de stoof stampte. Zoodra zy de koord had vastgemaakt, liep zij achter het huis uit, om de policie te verwittigen dat haar man zich had opgehangen. Terstond begaven zich twee agenten, vergezeld door de vrouw zich naar het huismaar o wondertoen zij binnenkwamen, zag men de man gerust eene pijp zitten te rooken en de kagchel in de hoogte hangen. Dap,r stood nu de vrouw beschaamd en verslagen; maar het ergste van de zaak is, dat de twee agenten haar naar het policiebureau bragten, waar ze gehouden werd onder beschuldiging van poging tot moord op haren man. Dezer dagen werd uit Amerika ons toegezonden een uitknipsel uit do te Hollandeen plaatsje waar vele Hollanders zich schijnen gevestigd te hebben uitgegeven courantwaarin het volgende betreffende een Texelschen landverhuizers voorkomt „Lynchregt of volksregtsplegiug te Holland. Jl. Zaturdag avond werd alhier onverwachts een geval van volksregtspleging of anders gezegt lynchregt gehouden, het eerste in de geschiedenis dezer stad. De aanleidende oorzaak, voor zoo verre wij die hebben kunnen vernemen, was dezezekere Filippus Veen van beroep verwer alhier, sedert eenigen tijd woonachtig in het huis be woond door mr. N. Bakker, had gedurig met deze verschil en maakte Veen het mr. N. Bakker eindelijk zoo bangdat deze zich genoodzaakt zag te vertrekken. Bevreesd voor de bedreiging van Veen, verzocht Bakker assistentie van een der buren met name J. van Putten ten einde zijn goederendoor hem achtergelatentot zich te nemen, dit geschiedde. De vrouw van Bakker weigerde echter met haren man mede te gaan en verkoos liever bij Veen te blijven. Het publiek hiervan onderrigt, en reeds lang het wangedrag van Veen moede, begreep op dezen het lynchregt toe te passen. Omstreeks 10 ure in den avond begaven zich vele personen naar de woning van Veen en eischten dezen op buiten te komen. De vrouw des huizes antwoordde dat Veen niet te huis waswaaraan men geen geloof sloeg en omsin gelde dc woning. Men herhaalde met meer aandrang dc uitlevering toen men hem met een byl gewapend voor een der vensters ontdekte. Hij meende te moeten ontvlugten en sprong uit een der vensters naar beneden Men was echter op zijn hoede en greep den betrok kene vast. Onmiddelijk werd bij zonder vonu va/; procesvan zijne kleederen ontdaan en in een vat teer gedompeld, niettegenstaande het hulpgeroep dei vrouw en het gekerm van den betrokkene, 1 w?rd vervolgens op een rijtuig, bekend onder den ni tn railgezet, en daarmede een optogt door stil gehouden, gevolgd door honderden inwoners. Ge jurern den optogt werd Veen bij herhaling door moddt j gehaald en daarna liet men hem vrij. De strafbi o had echter zigtbaar zijn krachten verzwakt, r.« vele dagen daarna waren de sporen dezer te: g op zijn gelaat zigtbaar.11 Men ziet de landverhuizers schijnen zich ed to acclimateren en ook aan het summiere Amerik nsch« volkregt zich te moeten onderwerpen. Gemengde berigteii. Een witrok te B.moest zoo in hoeken en kanten niet staan vrijen met eene dochter van eene weduwe anders zal hij nog Uilspiegel genoemd wordendus Ziet toch man wat gij wel doet Want dat vryen gaat niet goed; 'tZyn lange jassen, groote kragen, Die onze dames 't meest behagen. Te B.heeft een scheepmaker het zoo bont ge maaktdat hy met de noorderzon is moeten vertrek ken en De spreeuw is uit de kooi gevlogen Dat hem echter is gelukt De boot is uit malkaar geslogen Waardoor de schipper staat bedrukt. Een zeker mensch te Baarland wordt verzocht, zij? kanariezang in de kerk na te laten daar dit voora den voorzanger hinderlijk is. Aldaar moest ienian des Zondags een zwarte zoo niet achteraan loc een de godsdienst niet verzuimen, al heeft hy er 1 nu' voordeel van. Te 'sHeerenhoek wordt i geraden, als hij nog meer brieven wil rijv een meisje, dit zoo to doen. dat het. 1 .1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1