«ÏÏ1ÏWIIM Al EVANGELISATIE, Esschen en Elzen Hakhout. Openbare Verkooping SSI9BBBN, SCHORREN, Polderkarretje op veeren. B O O MSP A A ND EES, W EILAND, Een Windkoreiimolen. Een BOEIJERSCHUIT, 180 manden Suikerpeeën q VERMIST Lh\ RA MME NA S- B O NB ONS M- 'XL M- JjL 5'/2 gemet goed LAND, MEID-HUISHOUDSTER) boven to halen toen haar voet uitgleed en ook zij in het water stortte. Eenige oogenblikken later kwam er hulp opdagen, doch men vond slechts de drie lyken. IIui*liny:«»a»"1 Jan. Het Vaderland meldt, dat te Heerenveen is gevallen op een lot van Cohn te Ham burg de hoogste prijs of wel een deel daarvan; zonderling, dat volgens de Har/. Ct. ook hier ter stede een hoogste lot in gezegde loterij is getrokken, doch niemand weet wie eigenlijk de man is, die z o gelukkig was. Natuurlijk zal ook niemand lust of vrijheid hebben om te vertellen waar „Gods zegen by Cohn11 zoo by zonder is neer-gekomen Tilburg;, 30 Jan. Het bericht uit Tilburg, voor komende in een vorig nommer, als zou onzen station chef eene boete opgelegd zijn van ƒ1200omdat hij tijdens den jongster» storm zou verzuimd hebben de hier op de rails staande wagens vast te zetten, en hy, uit dien hoofde zijn ontslag by de maatschappij zou indienen is geheel onjuist. Integendeelhet proces verbaal omtrent het wegrijden van een paar wagens naar Boxtel in den stonn van dien nacht, luidt geheel ten gunste van genoemden chef. Ook door een onder zoek is gebleken, dat hy in zijn plicht niet is te kort geblevenzelfs meer maatregelen had genomen dan voorgeschreven waren. Er is dan ook hoegenaamd geen sprake van eene op te leggen boete, Axel, 1 Febr. Nog altijd blijft althans op zekere gemeenten de bijgeloovigheid ingeworteld; hiervan werd Zaturdag 11. een nieuw bewijs aangetroffen op het naburige Overslag. Het grollen of snorken van twee jongelingen de eene 24 en de andere 28 jaren oudtrok de aandacht van hunne moeder. Zy stond op en ging zien. De goede vrouw bemerkte dat hare twee zoons stijf en sprake loos op hun bed uitgestrekt lagen. Alle moeiten die men aanwendde om hen tot zelfkennis te brengen, was vruchteloos. Nu werd de geheele gebuurte opgeschud en in ver slagenheid gebragt. De arme jongens waren betooverd! Eenigen beweerden zelfs clat ze vurige slangen boven het huis hadden gezien; anderen waren van meening dat de twee jongelingen door de hand des Heeren waren geraaktja wel eene straf des hemels Er werd beraadslaagd en men kwam tot het vol gende besluitde twee slagtoffers zou men op het hof dragen hen daar belezen wasschen enz. Zoo gezegd zoo gedaan. Het luktede twee betooverde kwamen tot bewustzijnZe maanden nu zelve de omstanders aan wel te bidden ook zij knielden voor de deur en baden er eenigen tijd voor aleer in het huis terug te keeren alwaar stellig eene tooverij be stond en eene kwade hand aan 't werken was Maar wat was er dan toch voorgevallen? Wel een voudig dit: den vorigen dag had men gebakken, en daarbij elzentakken gebrand. En daar de bakkerij aan de slaapplaats paalt, zoo bad de rook de twee jon gens des nachts in hun bed verrast en hen bijna verstikt zoodanigdat ze reeds bniten kennis lagen, toen beider gegrol hunne moeder deed ontwaken. Meer niets. Ziedaar de gansche tooverij. Wanneer zal men eens voor goed van alle soortgelijke bijgeloovigheden terug- keeren Axel 3 Febr. Bij de gisteren plaats gehad heb bende opening der stembriefjes bleek dat zijn uitgebragt op de heeren A. van Overstrate Krujjsse (oud lid) G2, S. A. de Smidt (oud lid) 54ft. van de Ree Jz. 41L. de Peyter Pz. 22, J. D. Worker 15 en J. Dees Az. 7 stemmen. Eerstgenoemde is alzoo gekozen, terwijl tusschen de heeren de Smidt en van Ree eene herstemming moet plaats hebben. Zïcrikzcje, 4 Febr. Uit Arnhem wordt gemeld In de vorige week werd in een der vaartuigen van de schipbrug een jas gevonden waarop sporen van bloed zichtbaar waren. De eigenaar van den jas werd niet gevonden en niemand werd vermist. Zatuvdag echter is op de zandplaat aan de overzijde het lijk aangespoeld van een onbekende, bij wien men sporen van verwonding vond terwijl hij geheel gekleed was met uitzondering van den jas. In zijne nabijheid vond men een beddentijk. Het lijk is naar hel ziekenhuis overgebrachtten einde geschouwd te worden. Naar het uiterlyk voorkomen, knevel en baard te oordeelen, moet het dat van een militair zijn. De justitie doet onderzoek. Nnar men verneemt isna cle mislukking der onge subsidieerde plannen voor de stoomvaart op Amerika, door den heer Jansen aan de vegeering subsidie ge vraagd voor een plan VlissingetiNew-York. Het hoofdbestuur der Maatschappij van Landbouw in Limburg, heeft eene oproeping gedaan van sollici tanten naar de betrekking van rondgaande onderwijzers in de landbouwkunde voor die provincie. Genoemde betrekking, waaraan ƒ800 verbonden is, zal na verge lijkend examen vervuld worden. Naar het Vader/and verneemt, is het wetsontwerp tot herziening der po9twet gereed om omniddelijk bij de bijeen komst der tweede kamer te worden ingediend. Men deelt ons mede, dut een nniformport van vijf cents voor binnenlandsche brieven en meerdere faciliteit voor de verzending van druk werken daarvan o. a. grondbeginselen uitmaken. Het tar- feeren der dagbladen nnar het gewicht moet echter niet daarin zijn opgenomen. Het cenlsporto blijft daarvoor be houden, Te Essen is een wetenschappelijk onderzoek ingesteld in hoeverre paardenvleesch ah gezond voedsel voor den mensch kan beschouwd worden. Het resultaat waartoe de geleerden zijn gekomen, h, dat dit vleesch even doelmatig isalsfossen- vleesch. In die stad zijn in het afgeloopen jaar 260 paarden geslacht, 'tweik, zonder beenderen, tegen den prijs van 9 cent per kilogram werd verkocht. De heer J. W. Bakkervan Sappemeerdeelt in het Weekblad voor lager-, middelbaar- en gymnasiaal onderwijs mede, dut zeker departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen van het hoofdbestuur dier Maatschappij een aanzienlijke subsidie ontving, die bestemd was voor de bevordering van 'tonderwijs, maar die besteed werd tothet nemen van aandeelen in eene stoomboot-onderneming. Zoo iets noemen wij een schandaal. Maar als men van 1t hoofd bestuur een subsidie ontvangt tot bevordering van 't onderwys en men besteedt die inderdaad tot het doel, waarvoor zij gegeven werd, al is dat zulks dan ook geschiedt door een commissie uit de burgery die zich in vereeniging heeft gesteld met het departement en welke commissie geene andere bedoelingen heeft dan werkzaam te zyn in den geest der M. t. n. v. 't A zou zulks ook gewraakt mogen worden Gomongclo borigfton. Te Middelharnis zijn vele buren in een vroegen mor gen uit hun slaap gewekt, door het angst-geschreeuw van eene bakkers-meiddie riep//Help helpde knecht stelt mij zaken voor die ik naar mjjn goed regt niet kan aanhemen, om dat zij in strijd zijn met de kerk en goede zeden !11 Van een boeren-zoon te Ba. wordt gezegd: dat het niet mooi staat, dat hij zijne meid alleen to visite laat gaan zonder toezigt want schoppen had troef kunnen worden. Te Baar land wordt eene dame aangeraden zoo veel kwaad van anderen niet te spreken en zoo hoogmoedig niet te zijn, want hoogmoed komt voor den val. Iemand te Bruinisse moestwanneer hij zich aanbeveelt by eene dienstmeid zoo dadelijk geene onwaarheden van haar eraan uitbazuinen, tegen lieden die daar hun schik in hebben dus 't Best is zwijgen voor dien man Die nu reeds zoo jokken kan. Eene dienstmeid te Scherpenisse wordt aangeraden, zich wat fatsoenlyker te gedragen en niet zoo in ach- terafhooken te loopen Want men zegt dat nu die meid 's Avonds met de heertjes vrydt. Een koopman te H. moest zich in zijn weduwenaars staat wat fatsoenlijker gedragen, anders zal men hem wel door het geheele dorp met de vingers nawijzen want nu zegt men reeds Foeioman gij moest u schamen Zoo een huwelijksplan beramen Zulk een schitterend feest te vieren Zijn voor u toch geen manieren. En Als die meid met hem gaat trouwen Dat zal haar wel altijd rouwen Want hoe proper hij ook is Tn zijn huis daar is het mis. Een zot te Kattendijke heeft bijna, het geheele dorp in. opschudding gebragten ieder zegt nu /,Het zit nu al op zijn rug, en nu zal het spoedig in zijn hoofd gaan zitten, en dan moet hij naar Dordt.11 In Tyrol hebben de geestelijken alle vermaken verboden, zoolang het concilie duurt. Maar nu men te Rome carneval gaat houden zal dat verbod worden ingetrokken. Volgens de Univers is de kwestie over de onfeilbaar heid van den Paus uitgesteld, daar de partij die voor de onfeilbaarheid is, met eiken dag vermindert. Kerknieu ws. Het kieseollegie der Hervormde gemeente te Dreisclior, heeft ter voorziening in de vacature, voortdurende door het bedanken van Ds. G. Reijers te Ellewoutsdijk, op nieuw een twaalf-, zes- en drietal predikanten gefor meerd. Op het drietal komen voor: Ds J. E. van Iter non te Giethoorn Ds W. AI. de Vrieste Kruisland en Ds. J. A. Lublink Schroderte Poederoijen en Loevestein. Prijscourant <1 er Effecten. ROTTERDAM 3 FEBR. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 88% Rotterdams. Hypotheekb. Nederl. Werkelijke Schuld 3 «5 Va dito dito Spoorweg Boxtel-Wezel 4%> 76% dito Binnenland Spanje te Londen 1867 3 27%, 27% dito dito 1869 3 20 26'/a Premie-Leen. Stad Madrid 3 20 Portug. te Londen 1869 3 31"/,, •11 Va Rusl., hij Hope 1798/1816 5 92% dito Knrks-Charkow dito Spoorw.-Aandy236 212 2H% dito Loten 1864 Oostr. in Pap. p. Mci/Nov, 5 «Va dito in Zilv. por Jan /Juli 5 9 55,3/ie 55 dito Aand. tl. 500 1860 471 472 dito dito fl. 250 1854 9 222 °lo 423/, 42'3/,fl Nieuwe Egypt. Leening 9 Vercenigd. Stat. Losb. 1882 6 9 in a dito dito 1885 0 9 91 V„ Brie-Spoorweg 7 9 20% 21% Certif. Vereen. Amer. fond. 5 Gebl. koers. Bij algemeen vaste prijzen valt vooral omtrent Spaans, fondsen eene bijzondere levendigheid in handel te ver melden. Russ. Spoorw. bleven hunnen vooruitgang in koers met kooplust vervolgen. Prijzen ten drie ure: Oost. Loten 1864 115%; Erie Spw. 20'/.,, :,/4; Portugal 32'/4Oostenr. Loten 1860 471; 4pCt. Rusl. 1869 65%; Rns9. Spoorw. 214%, Port. 1869 32; Rusland 1870 80</2. Zit'rikzcesche ^ïarktdag; van den 3 FEBRUARÏJ 1870. Boter van 0.60 tot 0,675 per 5 hectogrammen. Eijeren van ƒ0,70 tot ƒ0,775 per 25 stuks. Burgerlijke Stand to Ziorikzcc. geboren: 20 Jan. Een zoon van J. Moeliker en C. Bolle. 21 dito. Een zoon van H. F. Brüne en S. A. Keijzer. 24 dito. Een zoon van C. Henning en P. C. de Graaf. 26 dito. Eene dochter van M. van Oeveren en J. W. de Bakker. 28 dito. Een zoon van J. van dor Welle en C. Flohil. 29 dito. Eene dochter van H. J. Koevoets en A. Heijeriks. Eene dochter van M. Verschoor en M. van Gestel. 31 dito. Eene dochter van J. van den Bergen en M. van der Pijl. 1 Febr. Eene dochter van W. H. Tuijter en S. Heijeriks. 3 dito. Een zoon van J. van Beveren en E. E. Berwald. overleden: 21 Jan. W. van Lier, oud 77j.Weduwn. 24 dito. M. van Zalen, oud 12 w. d. 26 dito. J. M. van Ast, oud 2 w. d. K. de Vos, oud 54 jaar, vrouw van H. Hardeman. A. Leijclekkers, oud 81 j. Weduwn. 27 dito. J. van Dijk, oud 4 jaar z. 29 dito. J. van den Berge oud 8 j. d. 2 Febr. M. Kuiperoud 82 j. vrouw van F. Brandenburg. HfotoierJknttcw. Ondertrouwtl CORN. STEUR Mz. Serooskerke en 4 February 1870. A. JONKER. Algemeene kennisgeving. Te Breda overleed den 31 January 1870, in den ouderdom van ruim 71 jaar, de WelEd. Gestr. Heer JACOB BADON GHIJBEN, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Oud Hoogleeraar aan de Konink lijke Militaire Akademie aldaar. ZieRïkzee, 1 February 1870. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een lijden van slechts twee dagen, in den'ouderdom van ruim 49 jaren, mijn geliefde Echtgenoot JACOBUS de JONGE. Wat ik met mijne zes kinderen in hem verlies, zal ieder kunnen beseffen die den overledene gekend heeft. Ellemeet, Alede namens mijne kinderen 1 February 1870. Wed. J. de JONGE, j Heden overleed in den ouderdom van bijna 83 jaren, mijne geliefde Echtgenoote MARIA KUIPERS, na eene gelukkige Echtvereeniging van ruim 61 jaren. Zierikzee, F. BRANDENBURG. 2 Februari 1870. Alede uit naam mijner kinderen en behnwd-kinderen. Allen die iets to vorderen hebben van - of voi*»olnil<lzijn aan den boedel en nalatenschap van wijlen JAN KORNELIS LINDIIOUT, in leven Boekhandelaar, wonende te Tholen, worden verzocht daarvan opgave te doen ten kan tore van den Notaris M. W. J. de VISSER te Tholen, vóór of op den 1 Maart 1870. Allen die iet? to vordoren hebben van wijlen CORNELTS HUBRECHT van YESSEM, in leven Broodbakker en Winkelier te OosIerland y gelieven daarvan opgaaf te doen aan den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzee. Brieven franco. op ZONDAG 6 FEBRUARI, des morgens te tïoi iii-o, in de Evangelisatiezaal „TOEVLUCHTA Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. LETD De Notaris Mr. C. van der L. CLERCQ zal publiek verkoopen: Op Maandag 7 February 1870, des voor middags 10 ureop de Buitenplaatsen sHeesterlust11 »weelzigt11 en op de Hofstede van J. H. de VLIEGER onder Noordgouwe: Eene partij ESSCHENenELZEN IIAlIV- HOUT, mitsgaders DROOGHOUT. Op Dingsdag 8 February 1870, 's morgens 10 ure, op Ypenhovenonder Zierikzee: eene partij zwaar UITMUNTENDE VOOR BEDIJKING GESCHIKTE gelogen to ST.-PIIILIPSLAND. De Notaris M. W. J. de VISSERresiderende te Tholenzal ten verzoeke van zijne principalen, in het openbaar presenteren te verkoopen: 79 Iieetaren 51 Aren oO Centiaren rijp en uitmuntend voor inpoldering, geschikt, ten Noorden van het Eiland St.-PhitipslandyProvincie Zee land, gelegen, tusschen de grens van den Anna-Jacoba- Polder, langs den Zeedijk van den Kramers-Polder en het voormalige Slaak. Ingeval van toewijzing, zal de inzetter l°/0 van zijn inzetprijs als strijkgeld genieten. De veilingen zullen worden gehouden binnen Tholen, in de Herberg van den Heer C. A. van Rhee. De 1: tot den inzet op Vrijdag den IS February 1870. De 2: tot den verkoop op Vrijdag den 4 Maart 1870, beide des namiddags ten 5 ure. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris en bij Jonkhr. J. W. M. SCHO- RER, Advocaat te Aliddelburg. te x o o p: b|j den lieer W. CALAND te St.-Philipsland een zoo goed al» nieuw TE KOOP: voor ."3.rïO het voer te bekomen by A. de ROQ te Zonnemaire. Uit <lo Rand te paelitcn: voor den tij ct van zevenjaar, 6 gemeten 238 roeden gelegen aan Oostjes Weg, onder Serooskerke. Te be vragen bij L. MATTHIJSSE te Haamstede, f Q Er wordt te koop of te huur gevraagd Adres niet opgave van prijs en nadere in lichtingen met franco brievenonder letter V, bij cle Uitgevers dezes. TE koop: groot S8 tonnen, met completen Inven taris; te bevragen by L. df. KETJZER te Zonnemaire. Brieven franco. TE koop: li' voederbij I. DE BRAAL te Nieuwerkerk. sedert 20 Januarij eon PAKJE, inhoudende Kaai en Katoen geadresseerd aan Mevrouw Köhler te Zonnemaire. Degenen die dit pakje per abuis mogt hebben medegenomen gelieve zulks te bezorgen bij A. PAULUSSEN Nobelstraat. j/ I tegen Hoesten Keel- en Boi-stuamloe. niugenvan C. A. C. FISCHER bij Frankfort a/cl Mainverkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 Ct, J. M. GASILLE, P. GASILLEB. GELEIJNSE te Zierikzee. en te Vlissingen. te Haamstede. Fistulasaambijenzamentrekkingen of opstroopingen der huid, worden spoedig verzacht, en eindelijk genezen door deze onwaardeerbare Zalf te gebruiken, na vooraf goed met vvarni water te betten. Menschen die aan deze geesels des ligchaams lijdenbehooren hen dadelijk in hunnen voortgang te stuiten, want deze is bedriegelijk en gaat snel vooruit. Indien Fistulas I lang ongehinderd voortgaan, verzwakken zij niet alleen het zenuwstelsel, maar veroorzaken den ondergang des levens. Hoe eerder Holloway's onschatbare middelen gebruikt worden, des te zekerder is de goede uitslag er van, maar toch behoeft niemand te wanhopen; hopelooze gevallen zijn ook verdwenen, eu lijders van een pijulijken dood gered. Bij opstroopingen van hetvêrl bewerken een paar toepassingen van deze heden- I de^a-tfeene genezing terwijl de Pillen, daarbij gevoegd, vooral zeer I -gunstig werken, om zamentrekkingenenz. te ontspannen waar f zij zich ook bevinden e.n hoe lang zij ook geduurd hebbeu, I Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van 0,80 1,85 ƒ3,—6,75 ƒ13,50 ƒ20,50 I Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,- - 7,05 - 13,85 - 20,95 Zijn op franco aanvrage a Complant te bekomen bij den heer J. BALCz. te Zierikzee, B. v. AS PEREN VEllVENNE te Goes, STELLING WERFF REIN TE MAHoofd-Dépöthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. Tegen 1 Al EI oen ongehuwde BOK RE N K N E C H T benoodigd bij L. KRIJGER te Brouwershaven. Met AIEI a. s. eene BOERENDIENSTMEID benoodigd, bij P. GAANDERSE te Neordgouwe. Met MEI aanstaande een ongehuwde BOERENKNECHT benoodigd, bij J. van DAMME te Haamstede. Met MA ABT oil AIEI een BOEREN-1 WERKKNECHT benoodigddie goed met I een span paarden kan omgaan bij JAC. van HOEVE I te Oosterland. LL- gg» Met half FEBRUARÏJ of MAART een I ongehuwde tweede BOEREN -KNECHT benoodigd, loon honderd vijftig; g-nlden, in neffen maanden, by C. O. van NIEUWEN-1 HUIJZEte St.-Pliilipsland. Met ATA ART a. s. een bekwame MOLEN AA RSKNECHT, P. G.benoodigd bij C. LOKKER, te 11 er king enI irieven franco. L Met MEI aanstaande een KORENMOLENAARS - KNECHT I benoodigd, die met den buil»teen kan omgaan,! G.te bevragen bij A. .T. HERDINK, Molenaar te| Kloetingen. Brieven franco. Z. YERHAGE, Molenaar te 's Gravenpolder, I vraagt een LEER JONGEN van de Her-I vormde Godsdienst, van STONDEN AAN of tegeu| AIEI aanstaande. ggc'Mr' Met 1 MAART of vroeger een KlSTjEOHT I benoodigd, het timmeren en metselen ver-T staande, voor 8 a 9 maanden of een jaar vast, bijl P. EVERS DIJK te Cats. Brieven franco doch liefst in persoon. VAN STONDEN AAN BENOODIGD Keil METSELAARSKNECHT, tot DECEMBER vast werk, bij C. SOETERS| te St.-Annaland. n TE HUUR: voor Snilcerpeeëii of «Tuin naar verkiezing van den Huurder. Informatiën te bekomen by P. van der VELDE te Wissenkerke. Brieven franco. Om DADELIJK in dienst te treffen een SCHILDERSKNECHT benoodigd. Te bevragen bij de Uitgevers dezes. j, IEMAND van middelbaren leeftyd de P. G.zag zich gaarne ten spoedig geplaatst als HUISHOUDSTER ofl of iets dergeljjkskunnende zij goede getuig' seliriften overleggen. Adres met franco brieven, onder letter M, aan liet Hulpkantoor te Wolphaartsdijk j SNELPKRS DRUKKERIJ VAN DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2