No. 2750. 26s,e Jaarg-. Donderdag 5 Fe1870. Besturen en Adininistratiën. Kennisgeving. BEKENDMAKING. PUBLICATIE. Loting voor de Nationale Militie. BEKENDMAKING^ Nieuwstijdingen. M-jefo erlang. ZIERIKZEESCHË MEI WSItORE. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Gezien art. 73 2de lid van de wet regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en ter Tweede Kamer der Staten-Generaalvan 4 July 1850 Staatsblad no. 87) Noodigen de inwoners der provincie uitzoo zij in de grondbelastingde personele belasting of het patent- regt op de kohieren tot de loopende dienst behoorende elders zijn aangeslagen, daarvan door toezending van de vereischte bescheiden (aanslag-biljetten of uit treksels uit de kohieren en eene berekening van hetgeen in hoofdsom en in Rijksopcenten afzonderlijk wordt betaald), vóór of uiterlyk op 1 April aanstaandeaan hen te doen blijken. Deze kennisgeving zal in de onderscheidene gemeenten van dit gewest worden afgekondigd en aangeplakt. Middelburg den 28 January 1870. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. van LIJNDENVoorzitter. S. van deb SWALMEGriffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat de Commissie van beheer van het Kazernementsfonds rekening en verantwoording zal doen van haar beheer over het jaar 1868 en 1869, op Zatur- dag den 12 Februari) eerstkomendete één uur des na middags in een der lokalen van het Raadhuis dezer gemeente, en roepen alle geregtigden tot dat fonds op, daarbij tegenwoordig te zijn. Zierikzee den 29 January 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee. Gelet op art. 28 en volgende der wet van den 19 Augus tus 1861 (Staatsblad no. 72) Brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat de loting der in het vorige jaar voor de militie in geschrevenen, zal plaats hebben te Zierikzeeop het gemeentehuis Maandag den 14 February e. k. te begin nen des middags ten 12 uur dat gedurende vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad tegen de wijze waarop zij is geschied, bij Gedeputeerde Staten bezwaren kunnen worden ingebragt door belanghebbende lotelin- genof door hun vader of voogd dat de bezwaren moeten worden ingediend door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd ver zoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door hem, die ze inbrengtwelk verzoekschrift bij den Bur gemeester moet worden overgebragt, tegen bewijs van ontvang dat op Woensdag den 16 February 1870, des voor- middags van 10 tot 12 uur, in het gemeentehuis zit ting zal worden gehouden tot het opmaken van de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoonbedoeld in de 2de en 3de zinsnede van art. 53 der bovengenoemde wet dat zij die op zoodanige vrijstelling aanspraak ma ken op gemelden tijd in het gemeentehuis zullen moeten verschynen, vergezeld van twee bij den Burge meester bekende meerderjarige ingezetenen; terwijl op broederdienst reclamerende, zij zullen moeten medebren gen de bewijzen van geboorte van henzelve en van de nog in leven zijnde broeders benevens het paspoort of ander bewijs' van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek of een bewijs van werkelijke dienst van den broeder of de broeders op wiens of wier dienst zjj hunne reclame gronden. Zierikzee, den 2 February 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU, De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat by de stemming, die op den llden dezer maand heeft plaats gehad, ter voorziening in de buitengewone vacature van één lid van den Raad dezer gemeente, de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen en alzoo is gekozen de heer I?. L A B R IJ N Das. Zierikzee den 25 January 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU, De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Berezowski, die den aanslag pleegde op den keizer van Rusland, is onlangs uit Nieuw Calcdonie ontsuapt. Drie of vier dagen later is hij in een staat van volkomen uitputting achterhaald. Hij was 52 uren zonder voedsel geweest. Berezowski is te genwoordig een idioot gelijk. Sedert zijue komst in Nieuw Caledonie heeft hij geenerlei zwaar werk verrigt. Uit liome schrijft men aan de Lïberté het volgende: z/Sinds meer dan eene maand honden de vaders zitting op zitting en nog is de Synode niet georganiseerd. Waarlijk in de middeneeuwen gingen die zaken wat spoediger van de hand, dan in onze eeuw van stoom en electriciteit. Alleen daardoor dat de Roomsche kurie het Concilie heeft voorbereid op eene wyze, met welke de meer vrijzinnige prelaten want men heeft bui ten hen gerekend volstrekt geen genoegen nemen; daarbij komt, dat het ten eenenmale aan geloof, goe den wil en zamenwerking ontbreekt; men mistrouwt elkander, en de bisschoppen ter linkerzijde zitten liever stil, dan zich te laten drijven door de ultra's en Jezui- ten. Als 'tdan zoo voortgaat, is er aan het concilie geen eind te zien. Onlangs voegde een stenograaf den Kardinaal Antonelli lachend toe, dat hij fraai op weg was te Rome zijn pensioen te verdienen want zeide hij met dezen slakkengang zal het Concilie minstens vijftien jaren duren en dan zal men mij toch een toelage voor trouwe en eerlijke diensten niet kunnen weigeren De Pruissische regering heeft voortdurend schatten ten beste voor de uitbreiding harer marine. Op dit oogenblik wordt er weder met kracht gewerkt aan een tweetal kolossale torenschepen terwijl over den aanbouw van een derde onderhandeld wordt. Langen tijd heeft men gehandeld over de vraag, wat voor Pruissen het meest noodzakelijkst was; eene vloot, tot kustverdediging, uit kleine vaartuigen bestaande, of grootere schepen, geschikt voor een strijd in open zee. Ofschoon in den eersten tijd na den Deenschen oorlog meer overhel lende tot het eerste stelsel, toont men in den laatsten tijd meer overhelling tot het laatstevooral sedert het corps marine-officieren zich sterk daarvoor heeft verklaard. Sommigen trekken uit deze verandering van stelsel het besluit, dat de Pruissische regering krijgszuchtige plannen in den zin zou hebben voor de toekomst; daar zij niet gelooven dat het in den zin der Pruisische regering zou komen, om zich met de aanzienlijke zee- ruagt van Frankrijk Rusland of Engeland te meten komen zij tot het besluit, dat slechts kleinere staten, wier zeemagt een aanzienlijk bestanddeel hunner ver dedigingsmiddelen uitmaakt, van deze uitbreiding te vree zen hebben. Onder deze staten behoort Nederland in de eerste plaats. Of deze vrees juist is, is niet bewezen in alle gevallen is evenwel de duitsche marine na die van de boven genoemde landen de meest gewigtige. Dat men in den schouwburg bevallen kan, al is men geen actrice en al staat men niet op een tooneel, konden de toeschouwers te Pesth 11. Vrijdag zien, toen de voorstelling in den schouwburg voor een oogenblik afgebroken werddoordien eene vrouw op een dei- galerijen het leven schonk aan een welgeschapen zoon. Assen28 Jan. In den laatsten tijd heeft het smokkelen van gedistilleerd aan de grenzen dezer pro vincie, op groote schaal plaats gehad. De meeste smok kelaars kozen echter bij ontdekking het hazenpad, met achterlating van het gedistilleerd. Eenigen hunner zijn deze week door de rechtbank alhier tot geldboete of gevangenisstraf veroordeeld. Een paar dagen geleden, hebben de rijksambtenaren nog 230 liter spiritus aan gehaald. Ofschoon de ambtenaren zeer waakzaam zijn, kunnen de smokkelaars echtel* zeer gemakkelijk in de uitgestrekte veenen en velden ontsnappen. Trouwlustigheid is aan de orde van den dag. Donderdag zijn te Groningen door den echt vereenigd een 70jarige bruidegom en 48jarige bruid. Te Groningen is de vraag naar paardenvleesch zoo groot dat aldaar eene tweede paardenslachterij zal worden opgericht. Bij gelegenheid eener 24 Jan. tusschen Borne Delden en Almelo gebonden vossenjacht, is eene oude vos geschoten met drie haz en s tri k k en om den hals een bewijs dat deze hazenverslinders ook als jachtop zieners werkzaam zijn door het jachtveld van wild strikken te zuiveren. Zalt*Bommel, 30 Jan. Heden namiddag had alhier een treffend ongeval plaats. Een aantal menschen waagden zich op één der stadsgrachten op het nog broose ijs. Acht personen zakten er door heen. Wèl werden allen er met de grootste inspanning uitgehaald doch een hunner, een jong meisje, had reeds den dood gevondenen een ander, een jongman overleed na weinige uren ondanks alle aangewende pogingen om zijn levensgeesten weder op te wekken. Vier kwamen met den schrik vrijterwijl de twee overige voor het behoud van wier leven men vreesden thans nagenoeg hersteld zijn. Ook te Bemmel is een twaalfjarig knaapje, dat zich op het brooze ijs gewaagd had, verdronken. Als eene bijzonderheid verdient vermeldingdat in den tuin van den heer A. G. van Lom wel. te Ameide, de aardbeziën staan te bloeijen. Oiidïlorp, 1 Febr. Woensdag 11. werd door den Bur gemeester dezer gemeente aan Cornelis Lokker, Kommer de KeyzerJacob de Keijzerte Goedereede en aan Klaas Longstnuft, Pieter Longstraat, Frederik Nieman en Cornelis Sparling, wonende in deze gemeente, twee pond sterling per hoofd ter hand gesteld als belooning, door het Engelsche Gouvernement aan hen geschonken, voor het met levensgevaar redden van een gedeelte der equipage van de Engelsche schoener Queenin de maand October op de kusten dezer gemeente gestrand. Zierikzee, 1 Febr. Het departement Zierikzee der maatschappij van Nijverheid hield gisteren eene gewone vergadering, die gewijd was aan de bespreking der volgende vragen: Zyn de broodprijzen te Zierikzee in 1869 billijk Zou de oprichting eener Meel- en Broodfabriek te Zierikzee op den prijs en de deugdelijkheid van het brood goeden invloed kunnen uitoefenen? Laat het zich voorzien, dat zulk eene fabriek hier op den duur als nijverheids-onderneming kan bestaan Na breede discussie werd door berekening geconsta teerd, dat de prijs van het brood over 1869 bij de meeste Zierilczee8che bakkers van 2 tot 3 cent per kilo hooger was dan volgens de vroegere broodzetting het geval zou geweest zijn. Het was gemiddeld 2 cent duurder dan te Goes en gelijk in prijs als te Middelburg, in weerwil dat in laatstgenoemde plaats 2'/2 cent per kilo stedelyken accijns wordt betaald. Door verschillende deskundigen werd gewezen op de omstandigheid, dat algemeen, zelfs onder den minder gegoeden stand, aan wit brood de voorkeur wordt gege ven, niettegenstaande dit veel minder voedzaam is dan het grauwere, het zoogenaamde ,/Krop uit den zak". De-twee laatste vragen werden wel bediscussieerd, maar wegens het vergevorderde uur moest de verdere bespreking worden aangehouden tot de volgende bij eenkomst. De Staats Ct. heeft medegedeeld het besluit van den 27 dezer houdende nadere regeling van het port der brieven, die tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika gewisseld worden, waarbij bepaald wordt dat het enkel port. naar den maatstaf van 15 gram, in het rijk te heffen, wegens de brieven naar en uit de Vereenigde Staten, te rekenen van den 1 February 1870zal bedragen vijf en twintig cent voor gefrankeerde en veertig cent voor ongefrankeerde brieven, met dien verstande dat ten aanzien der onge frankeerde brieven van meer dan 15 gram slechts een maal het port van veertig cent zal worden berekend, en dat van vijf en twintig cent zoo vele malen daar enboven als de brieven aan enkele porten op één na zijn onderworpen. Te Middelburg heeft zich een commissie gevormd om uitvoering te geven aan het plan om bij de viering van het lOOjarig bestaan van het Zeeuwsch genootschap aldaar in den loop dezes jaars eene tentoonstelling te houden van Zeeuwsche oud- en merkwaardigheden in de provincie Zeeland of elders voorhanden. De Delftsche Courant bevat het volgende Wij achteu het noodig onze medeingezeten voor namelijk winkeliers en herbergiers te waarschuwen tegen een drietal chevaliers d'industriewaarvan er twee het voorkomen hebben van „oudkleerkoopers" en de derde zich de mine van een zeeman tracht te geven. Een „zoogenaamd" gouden cilinder-horlogie wordt door den quasi zeeman te koop aangeboden aan den winkelier, den kastelein of zijne bezoekersde „oudkleer," die even vóór of na den zeeman is binnen gekomen (natuurlijk toevalligerwijze!?) bekijkt het horlogie met de meest schijnbare attentie en bi'cdt den verkooper slechts een paar gulden minder dan hij vraagt; deze blijft echter op zijn stuk staan en de bieder verwijdert zich daarop met het air van iemand die zich bewust is een ,/inooi bod" gedaan te hebben, en eenigszins beleedigd is omdat het wordt afgeslagen. Nu is de eerste akte van het tooneelspel afgespeelden de taak om het tot een gewenscht einde te brengen is thans aan den zeeman overgelaten, die achterblijft en bet voorwerp in quaestie eindelijk aanbiedt, voor dezelfde som als de //Oudkleer" er voor geboden heeft: hij wil er af en zegt hij„als het niet veel meer waard waszou die „kleerkoop" het er niet voor geboden hebben" enz. Kortom de toeleg is om op grond van het koopje" dat meu er aan hebben kan het horlogie den een of ander aan te smeren. Doch die het koopt kan verzekerd zijn bedrogen te wezen daar het hem weldra zal blijken dat hijin plaats van voor 14 a 15 gulden een gouden horlogie te hebbeneen prul heeft, dat misschien geen 3 gulden waard is. Welligt hebben deze industrie-ridders ook nog wel andere be doelingen in den zinzoo de gelegenheid daartoe guustig iswant steeds wordt een der „oudkleeren" als „man op den uitkijk" op de straat gebezigd. Elk wachte zich dus voor schade. Men verneemt het navolgende voorval Dezer dagen trok het de aandacht van zekere mevrouw te A..., dat een der dienstbodenzou dikwerf deze maar gelegenheid hadzich naar haar bovenkamertje spoedde en daar eenige oogenblikken vertoefde. Men wilde de reden daarvan weten; en toen de dienstmaagd eens afwe zig was, begaf mevrouw zich naar de bewuste plaats zag rond en bemerkte niets dan eene lade-tafol, waarvan een der laden een weinig opengeschoven was. Zij haalde die verder uit, en ontdekte een blozend en welvarend kind, van omtrent zes weken oud, waarvan de meid heimelijk was bevallen, en dat van tijd tot tijd door haar met de moedermelk gelaafd werd. Zonder den misstap der dienstboden te vergoelijkenheeft toch die mevrouw de goede zorg niet vergeten die de ongehuwde moeder aan haar zuigeling bewees en als belooning daarvoor het kind elders besteed en de moeder in hare dienst gehouden. In de Deventer Ct. komt een artikel voor, over „De nieuwe wet op de maten en gewichten," dat onze volle sympathie heeft en wij zeer aanbevelen in de aandacht van allen die belangstellen in dit onderwerp. Reeds bij herhaling hebben ook wij gewezen op het onnoodige van het gebruik der vreemde benamingen en gecon stateerd, dat de wet volstrekt niet verbiedt van bunders en roeden, mudden en koppen, ponden en oneen, ellen en palmen te spreken of die woorden te schrijven. Mot recht wijst het Deventer artikel op de circulaire van het Min. van Bin. Zaken, waarin gesproken wordt van het „zoo noodig kunnen gevoegd worden (dier Hol- landsche namen) nevens de systematische namen," als op een niet geoorloofd partijtrekken voor een stelsel, dat door de Wet en hare geschiedenis zoo duidelijk mogelijk is veroordeeld. Met warmte trekt onze Deventer zuster partij voor onze moedertaal tegenover de uit vier verschillende talen samengeflanste en dan nog verknoeide vreemde systematische benamingen, en ook wij willen ons de vrijheid die de Wet ons waarborgt niet door het drijven van wie ook laten ontnemen. Iets geheel anders is het gebruik maken van het tiendeelig stelsel zelf; en wy zouden het zeer betreuren, als door de vasthoudendheid aan het oude onzer mede burgers en door gebrekkig toezicht der Regeering de oude maten en gewichten ter sluiks in gebruik bleven. Te Vechta, in het groothertogdom Oldenburg, heeft op 24 dezer een allervreeselykst ongeluk plaats gehad. Acht meisjes uit de school in het naburige dorp Oythe huiswaarts keerende, namen haren weg over het ijs met het ongelukkig gevolg, dat drie harer, kinderen uit één gezin, door de dunne ijskorst zonken. Alle po gingen om redding aan te brengen, bleken vergeefs te zyn; men heeft zelfs de lijken niet kunnen vinden. Het hoofdbestuur der afdeeling van het school verbond in de gemeente Franekeradeel heeft aan de landbouwers, fabrikanten, enz. in die gemeente, een circulaire gericht, waarin het hen uitnoodigt „om voort aan geene kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren te gebruiken voor eenigen .veld- of fabriekarbeid in zonderheid ook niet onder toezicht van zoogenaamde bendebazen, zoolang de schooltijd duurt, en door hunnen invloed er toe mede te werken, dat zij zoo getrouw mogelijk de school bezoeken, en langs dien weg tot bekwame en ontwikkelde menschen worden gevormd. „Voorts zou het voorloopig bestuur gaarne alle bedelarij door kinderen zien geweerd, onder welken vorm zij zich ook moge voordoen, hetzij door rechtstreeksch vragen om aalmoezen, of door het aanbieden van nietsbeduidende koopwaren. Vele ouders toch, zoo ook niet bij ons, dan toch elders, geven hunnen kinderen liever den bede laarsstaf in de hand, dan lei en griffel, of boek en schrift, om in de school rijk te worden en zich zeiven een schat te vergaren, die nergens elders alléén d&ar gevonden wordt. Zondag middag hadden zestien personen aan den Kinderdijk zich op den Binnenboezeni op het ijs be geven om zich met schaatsenrijden te vermaken. Eensklaps brak het ijs en vielen zij allen er door, met het gevolg dat daarbij vijf personenwaaronder zekere van Kleef, oud 26 jaren, met zijne twee jongere zusters, verdronken zijn. Een persoon die ter hulp was ge sneld is het slagtoffer zijner menschlievende pogingen geworden. De arrondissements-regtbauk te Haarlem heeft den kastelein M. veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, 101 gulden boete en 10 jaren vervallen-verklaring van zijne burgerlijke regten, ter zake van het toestaan van hazardspelen door jongelingen beneden de 18 jaren in zijne herberg. Reeds lang wist de politie, dat de jongens daar te zamen kwamen, om hun zuur verdiend weekloon te verdobbelen, en eindelijk gelukte het haar, het speel hol te betreden op het oogenblikdat zij weder aan het spelen waren, zoodat er proces-verbaal kou opge maakt worden. De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten tot oprigting eener middelbare meisjesschool met vijfjarigen cursus. In het Politieblad wordt thans gesignaleerd als zwerfster en opligtster zekere Machtilda Maria Benina de Witte van Haemstede. Treurig lot voor de afstam meling uit een geslacht, dat vijf eeuwen telt en eenmaal tot de aanzienlijkste des lands behoorde Vrijdagavond had te 'sHertogenbosch een droevig ongeluk plaats. De vrouw van den timmerman L. Hurkens, moeder van 4 nog zeer jonge kinderen, begaf zich met hare zwagers van huis om met het laatste spoor van 8 ure 20 min. naar Boxtel te vertrekken ten einde aldaar de begrafenisplegtigheid van een bloed verwant bij te wonen. Zij maakten omdat die weg nader naar het station leidt, gebruik van den nieuwen toegangsweg, waarin eene brug over de vestinggracht gelegd is, die echter nog niet voor het publiek verkeer is opengesteld, daar de bovenbouw of het dek daaraan nog ontbreekt. Evenwel zijn op de gemetselde pijlers planken en ribben gelegd, doch zouder leuningen, om, zoo het schijnt, het overloopen oogluikend toe te staan de vrouw stapte, misleid door het donkere weder, de brug mis, en viel te water, met dat ongelukkig gevolg, dat zij verdronk. Aan redden was met den hoogen stand van het water niet te denkenvaartuigen lagen er niet, en niemand durfde in het water te springen, daar de afstand om aan den wal te komen te groot was; het lijk is heden morgen op verren afstand van de plaats des ongevals opgevischt. Dezer dagen is bij de firma van Dijk C°. te Schiedam uitgegeven het proefnummer van „Ons Stre ven weekblad gewijd aan de ontwikkeling der vrouw, hoofdredactrice mej. Betsy Perk te Delft. Dit weekblad zal naar wij vernemen eiken Woensdag worden uitge geven terwijl door redactie en uitgevers reeds vele blijken van sympathie zijn ondervonden voor deze onder neming die volgens bevoegde beoordeelaars in eene dringende behoefte zal voorzien. Gemeiij^de Het carneval te Rome zal ondanks het concilie, op de gebruikelijke wijze gevierd worden dat eerst het geval niet waswaarover de Romeinen zoo ontevre den waren dat de prelaten die zotheid aan het volk niet durfden weigeren. Eene protestantsche Ameri- kaansche dame heeft zich voor eenige dagen bij den paus aangemelden werd toegelaten. Het raensch vroeg om zijn portret, dat haar werd gegeven. Toen ver zocht zij dat de paus het zou teeltenenen na dit gedaan te hebben, vroeg zij om de pen waarmede dit gedaan was. „Zie daar," zeide de paus, „hier hebt gij den inktpot nog toe." De dame pakte alles by malkander, maakte eene diepe buiging en vertrok, terwijl de paus verblijd was van dit lastige mensch verlost te zijn. Voor elke guillotine zijn drie per sonen noodigde scherpregter en twee knechts die te zamen 5000 franc per jaar inkomen hebben. Dit personeel is in Frankrijk zoo groot, dat die aan den staat per jaar 425,000 franc kosten. Elk geguilliotineerde kost daar 12,425 franc. Rochefort zal in geen hooger beroep komenmaar zal maken dat hij over de grenzen komt. Een verstandige boer in den kerkeraad te K. moest zich met geen zaken bemoeyen die hem niet aangaanenals hij in de gunst wil blijven dau moet hy ook geen dichtjes maken voor eene boeren-dame Maar als gij dit meer wilt doen Kent dan beter uw fatsoen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1