2 T Zierikzee en Rotterdam. van Middelburg en Zierikzee. ft 4- Bureau van Consultatie. Soliede Geld belegging STRAND VONDERIJ. Publieke Verkooping. Esschen en Elzen HaJfjiout. HOUTWARE N, ATTENTIE. Meubilaire en andere Roe rende Goederen TE koop: TUINHUT, G REE NEN PLATEN Ai TE koop: Een KARNHOND, ONTVANGEN: Gouden Damesstellen Paarsclie en andere Citsen. JjL de nieuw Model-Hoeden 1870 BOCK-BIER en BEIJERSCH BIER Echte Engelsclie Ale en Porter, A MS TERDAMSCHE BIEREN ROODE en WITTE AALBESSENWIJN, Landbouwwerktuigen. WASCH-MACHINES, enz. Dl! BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Z3 Stoomboot Zuid-Beveland. HERVATTING DER DIENST Stooinbootdienst Telegraaf. Telegraaf. Diligencedienst Slijm- en Maagpillen. J. M. GASILLE, No. 2. De concurrentie ontstaat uit het recht van ieder mensch, om met de door hem wettig verkregen voorwerpen naar zyn goeddunken te handelen, voor zoo verre de zedelijk heid en de goede orde zich daartegen niet verzetten. Niets immers is billijker dan die vryheid; geene hoogere inagt heeft recht ze te beperken, wanneer het algemeen belang der maatschappij daardoor niet wordt benadeeld. De Natuurwet toen wil, dat al wat de aarde voort brengt, voor elk barer schepselen verkrijgbaar zij. Van daar, dat zij zelfs onder Gods alwys bestuur bewerkt, dat alle dingen, die weliger in andere meer bevoorrechte streken tieren, en met geringere moeite worden voort gebracht, zoowel door den handel als anderszins, door concurrentie zooveel doenlijk gemeen worden. Wanneer de mensch alleen, of wel met anderen ver- eenigd nuttige voortbrengselendoor eigene vinding daargesteld, of op andere wettige wijze verworven heeft, bezit, dry ft hem, wel is waar, zyn eigenbelang, om ze voor den hoogst mogelyken prya aan den man te bren gen; van lieverlede echter dwingt hem de daarbij ontstane concurrentie, om ze tot den geringst doenlijken prys, namelyk tot den prijs, welke zyne voorgeschotene kosten van voortbrenging slechts even overtreft, af te zetten, of wel ze voor de waarde der voortbrengende diensten van zijne medeschepselen te slijten, ten einde daardoor zjjne verdere behoeften of genietigen te bevre digen want ieder werkend lid der maatschappij is tevens voortbrenger en verteerder. Indien er derhalve geene concurrentie plaats greep, alsdan zou men met alle recht de Voorzienigheid mogen bedillen, dat zij in hare bedeelingen ongelijkmatig was. Alle concurrentie vloeit dus uit de door Haar verordende alwyze Natuur wetten voort. W. B. STOOMBOOTDIENST Febx-tiarü 1870. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Woensd. 2 's morg. 11,— u. Dingsd. 1 's morg 7,— u. Vrydag 4 5, Dond. o o 7,30 Zondag 6 6, Zaturd. 5 8, - 9,30 Woensd. 9 7,— Dingsd. 8 Vrijdag 11 8,30 Dond. 10 10,15 Zondag 13 10,— Zaturd. 12 11,— Woensd. 16 11,- Dingsd. 15 6,- Vrijdag 18 's midd. 12,— Dond. 17 7,— Zondag 20 's morg. 5, Zaturd. 19 8,— Woensd. 23 7,— Dingsd. 22 9,30 Vrijdag 25 9,— Dond. 24 10,15 Zondag 27 10,30 Zaturd. 26 11 SPOOKBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg;. FEBRUARIJ 1870. Van MIDDELBURG: 1 's nam. 2,30 u. 2'smor. 10, Dingsd. Woensd. Dond. Vrydag Zaturd. Zondag Maand. Dingsd. 6,15 6,30 7,— 7,30 7,30 6,30 Van ZIERIKZEE Diugsd. Woensd. Dond. Vrijdag Zaturd. Zondag Maand. Dingsd. 1 'sraorg. 6,30 u.V. 2 6,30 »V. 2 's nam. 2, 8 2,— 4 2, 5 2, 6 2,— 7 2,- 8 'smor. 10,15 »V. De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zyn met V. aangeduid. m rö m S.^arige Eehtyereeniging van J. ZOETER, Lz. E j£ f P. van SAS, Md. 31 January 1870. S8 m is M ft W m Bevallen van eene Dooïiter, A. P. VOOR- BEIJTEL—Bolle. Brüinisse, 27 January 1870. Heden ontsliep zacht en kalm, mijne geliefde Echtgenoot ADRIANA van der STOLPE, in den ouder dom van 42 jaar en 4 maanden, na eene genoegelijke echtverbindtenis van 22 jaar. Haar zalige uitgang leenigt onze smart. slrjansland, C. STRUIJK 27 Januari 1870. ry on kinderen. ^97 Heden overleed tot mijne mijne Kinderen en Behuwd-Kinderen droefheid mijn veelgeliefde man HENDRIK HELMSTRIJD in den ouderdom van 70 jaren 8 maanden en 3 dagen. Stavenisse Namens mijne Kinderen en 28 Januarij 1870. Behuwd-Kinder en, WILHELMINA van OEVEREN, Wed. H. Helmstrijd. Strekkende deze tot bijzondere en algemeene kennisgeving. ling-bi Heden overleed zeer plotseling-onze geliefde Moeder MAATJE de GLOPPER, Wed. B. de Vos, in den ouderdom van ruim 72 jaren diegene die haar van caby gekend hebben zullen beseffen hoeveel wij in haar verliezen daar zij een veelbezorgend Moeder voor ons allen was. Buegh Uit aller naam 29 Januarij 1870. A. de VOS. Aar» belanghebbenden wordt nogmaals herinnerd dat de Zittingen van het BUREAU van CONSUL TATIE alhier worden gehouden op den eersten en derden Maandag van elke maanddes middags te 12 ure in het Gerechtsgebouw op de Oude Haven alhier. De Secretaris Mr. P. A. J. BOUVIN. tot 5 pCt. Rente. Hjrpotlieol*-OI>li$;atien der Nederlandsche Hypotheekbank te Amsterdam, groot ƒ500&/100, aflosbaar by jaarlyksche uitloting a pari in 40 jaren, worden, zonder bijrekening van kosten, a pari geleverd door den Hoofd-Agent in ZeelandB. A. FOKKER, te Middelburgen door de Agenten voor Schouwen en Dui velander. C. J. FOKKER.en R. KOOLE te Zierikzee. e(eek De ondergetekenden berichten bij deze dat zij besloten hebben hunne VOOR LEZINGEN over de MODERNE RICHTING voor dezen Winter te stuken, terwijl ze hun dnulc betui gen voor de toenemende b<*lang»tolling in hun werk. De aangekochte TOEGANGKAARTEN blyven ook voor den volgenden Winter geldig. F. W. N. HUGENHOLTZ. F. G. LAGERS. H. A. GILLOT. C. F. ZEEMAN. De BURGEMEESTER der Gemeente Renesse, roept voor de vierdo maal ter reclame op, de regthebben- den op een vat Palmolie, gestrand den 22sten October 11. Renesse, den 1 February 1870. J. HOOGENBOOM, Bz. Burgemeester. De Deurwaarder J. FRANSE zalop Vrijdag 4 Februari 1870's morgens 10 urein de gemeente Dreischor, voor den Heer J. M. KLOMPEin de nabij heid der Hofstede bewoond door Mej. de Wed. Klompe te Dreischorpubliek verkoopen 1°. eene aanzienlijke party «Irogfe El/on en Essolieu KNODSEN en IQ 2°. eene groote partij groene MTITS.A.itLli£I>S. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal publiek verkoopen: Op Maandag 7 February 1870, des voor middags 10 ureop de Buitenplaatsen »Heesterlust" »Weelzigt" en op de Hofstede van J. H. de VLIEGER onder Noordgouwe: Eene partij ESSCHENenELZEN HAK HOUT mitsgaders DROOGHOUT. Op Dingsdag 8 February 1870, 's morgens 10 ure, op Ypenhovenonder Zierikzee; eene partij zwaar De Griffier G. van WAGE zalten ver zoeke van zyn' principaalop Vrijdag den 25 February 1870, 's voorm. 11 urete Brouwershaven, publiek presenteren te verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ bestaande in Noordsche Grocnon- en ÏDemxen PLANKEN, van onderscheiden lengte en dikte mitgaders LvVTTElN"RIBBEN enz. In het laatst van Februari 1870zal in het Hotel „VAN VEEN'''' te Zierikzee door den Deurwaarder J. FRANSE, eene verkooping van gehouden worden. Zij die genegen zijn Goederen ter verkoop bij te brengengelieven daarvan opgaaf te doen bij den Vendumeester C. BALJ.Cz. te Zierikzee of bij genoemden Deurwaarder. Voor 3-">.te koop aangeboden een sterke voor leden jaar nieuw gemaakteruime ronde zonder moeite in elkaar te zetten. Nadere informaties te bekomen by Jvan DUKE alhier. j 3—9, Ainsterdamsche maat, liggende op het Dorp voor een civielen prijs per voet, te bekomen bij P. de VRIES, Gz,, te Haamstede; brieven franco. keur uit twee, bij F. DOOGE te Sirjansland. J (f te bekomen tegen zeer bill\jken pxrvj@9 bjj W. RIDDERHOF, Hoek Schuithaven. Ontvangen eene groote collectie GEVRAAGD een LEERLING voor het Modevak. JOII. OCIJTMAN. ONTVANGEN t>y C. HENNINGi- op den Dam. uit de Kon. Ned. Beijerseh-Bierbronwery PEK HEELS JEN HALVE FLESCIL, in soorten op groot en klein fust en per lieele en halve flescli Hoede en Wit to BOKDEAUX-VVI.JN in soorten MADERASIROOP van PUNCH iu soorten van af 95 Cts. por flesch, KXJNI, enz. enz., verkrijgbaar bij Zierikzee. Q J. W A A L E. De ondergeteekende berigt bij dezedat zijne Loterij van 20 November 1869per nummer geteekendheeft plaats gehad onder toezigt van het Bestuur op Zaturdag den 29 Januarij 1870, in de Herberg van de Wed. Bouterse te Noordgouwe en dat de PRIJZEN zijn getrokken op de volgende Nos.de eerste prijs op No. 85, voorts Nos. 44, 94, 50, 78, 10, 104, 54, 125, 92, 16, 62, 108, 13, 89, 117, 34, 55, 14, 11 126 en de premie op No. 84. Zierikzee, JOH. STOUTJESDIJK 31 Januarij 1870. Nieuwe Haven. Bovengenoemde beveelt zich tevens beleefde lijk aan als TUINIER bij zijne geachte Stad- en Landgenooten. Wy hebhen de eer onze geachte begunstigers mede te deelen dat wy ten gevoige van het groote debiet in staat zyn gesteld de prijzen onzer STKOO* SNIJDERS en MOESMAKERS te stellen als volgt Bentall StroosnQder C. C. X. a d. c. - l i C. D. D. - 63. M oom ut si k e r R. P. D. - I I. R. P. C. -&•?. R. P. E. - 57. R. P. R. - 70. A s h b y Sf rooMii ii<1 ev 8a. 7a. 6b. A. B. L. D. L. -43. -go. -46. -54. -gg. Van deze hebben wij steeds eene ruime voorraad in onze magazijnen. Bevelen zich ook aan tot leve ring tot fabrieksprijzen van Stouts DORSCH-MAOHINES, HORNSBY- en GARRETT'S ZAAI-MACHINES, fabriekanten iu Stoom- en andere Werktuigen NARDTEN LUCKERHOF COMP. ZIERIKZEE. ^5 VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 's jaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. OP MAANDAG 7 FEBRUARIJ 1870. van rotterd. naar zierikz.'van zierikzee naar goes: omstreeks Maand. 7 's morj Woensd. 9 Vrijdag 11 8,15 u. 9,15 4,- Maand. 7 's nam. 2,45 u. Woensd. 9 3,45 Vrijdag 11 'sinorg. 11, van goes naar zierikzee: van zierikz. naar rotterd. omstreeks Dingsd. 8 Dond. 10 Zaturd. 12 raorg. 4,i 5,30 7,30 Dingsd. 8'sraorg. 6,30 u. Dond. 10 7,30 Zaturd. 12 9,30 FEBRUARIJ 1870. VAN ROTTERDAM. Dingsd. 1 'sraorg. 8.10 u. Zaturd. 5 8.10 Dond. 10 8.10 VAN ANTWERPEN. Dond. 3 's morg. 7. Dingsd. 8 7. Zaturd. 12 7. Van Brouwershaven naar Zierikzee, in corresp. op de Stoomboot naar Rotterdam 8.u. Antwerpen 8.30 Van Zierikzee naar Ztfpe, in corresp. op de Stoomboot naar Rotterdam 9.30 u. 7, Antwerpen 10.15 van Zierikzee naar Brouwershaven, na aankomst der Diligence van Zijpe. Deze PILLEN, die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als tfiaayversterkend gebruikt worden, door bare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderenbijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32% cent bet doosje met berigt vau gebruik, verkrijgbaar te Axel, Mej. v. d Swau-Cremer. Bergen-op-ZoomVerlinden Breda, A. J. Jaussen, Gz. Briclle, C. L. ICruijne. Brouwershaven, C. Kappers. Colijnsplaat, D. Klaasse. Goes, J. A. Ie Cointre. Groede, F. Baert. 's Heerenhoek, J. Smolders. Hellevoetslui3, W. Ermerius. Heinkenszand, J. van de Gevel. Hoek bij Neuzen, Scherpeniase. Hontenisse, L. Fassaert. Hulst, Th. Annaert. Klundert, II. van Sandvliet. Middelburg, W. P. v. d. Kamer. Middelharnis, A. Teepe. Neuzen, (ter) G. W. Houtzager. Nieuwerkerk, S. Kister. Ooltgensplaat, P. v. d. Vliet, Az. Oude Tonge, P. J. Wiekart. Oudewater, H. J. Kuijper. Renesse, J. van de Panne. Rosendaal, M. D. van Leeuwen. Rotterdam van Santenkolff, Korte Hoofd9teeg. Sluis, J. C. Keim. Tholeu, J. Timmers. Vlissingen, P. Lagaaij. Zierikzee, J. M. Gasille, Korte St.-Jansstraat, C, 144. Zonuemairc, W. Kroon. En verdere Dépots in andere plaatsen. K3* WAARSCHUWING. Deze SLIJM- en MAAGPILLEN, reeds zoo vele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn te ZIE RIKZEE alleen en uitsluitend verkrygbaar bij den heer Korte St.-Jansstraat, wijk C, No. 114. EET WEL! Om elk Doosje der echteen sints onheugelijke jaren ge bruikte Slijm- eu Maagpillen, is een biljet, voorzien met de Handteekening van den Vervaardiger J. J. SCIIREUDER, Apotheker, welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak, waarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn; cm wachte zich voor liet gebruik van namaaksels, welke men tracht in omloop te brengen. Klmniatiek Tic douloureux. Deze kwalen komen ongelukkigerwijze zeer dikwijls in dit land voor, en meest tijds zijn zij zeer pijnlijk terwijl zij soms jaren lang alle geneeskundige bekwaamheid trotseren, waardoor men tracht het lijden te verminderen. In geen geval hebben Holloway's Zalf eu Pillen niet geslaagd in het bewerkstelligen eener genezing. De Zalf oefent eenen bijzonder verzachtenden invloed uit op de zenuwen en spieren daar zij de krampen verflaauwt en de piju vermindert. De aanvallen worden spoe dig zachter en de tijden daar tnsschen langer, tot dat zij geheel en al ophouden. De Pillen genezen het ligchaam van een' slappen en verzwakten toestand, en brengen het in deu staat van gezondheid en kracht terug. Personen, die maan den lang met rhumuthick en gezwellen te kampen hebben gehad, zijn na het gebruik der Zalf iu een ongeloofelijk korten tijd genezen. Deze geneesmiddelen bereid onder het persoonlijk toevoorzigt van Professor Ilolloway, worden onderzocht in zijn Etablissemt Londen, 244 Strant (Temple Bas.) Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van 0,80 1,85 ƒ3,— 6,75 13,50 /20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 8,— - 7,05 - 13,85*- 20,95 Men heeft een groot voordeel bij de grootste potten te koopen. N. B. Bij lederen pot i9 een in alle talen gedrukte teregt wijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de benoodigde inlichtingen te geven. Zijn op franco annvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA, Hoofd-Dépöthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. Benoodigd tegen 1 MEI a. s. een bekwame ROEREN-KNECHT, gehuwd of ongehuwd bij J. L. van VESSEM te Oosterland. Tegen FEBRUARIJ of MEI a. s.Svordt er GEVRAAGD een BROODBAKKERS- KNECHT of LEERLING, Prot. Godsd. bij PIETER KATTESTAART, te Middelharnis. Brie ven francodoch liefst in persoonsalaris naar be- kwaamheid. OfcS?* GEVRAAGD met MAART a. s. een aanko mende WAGENMAKERSKNECHT, bij M. VEIS, te Wemeldinge. Brieven franco. Met 1 MEI aanstaande oen SCHIPPERS-KNECHT benoodigd; te bevra,gen bij de Uitgevers dezes. Brie ven franco. JjÖ_ Een SCHOENMAKERSKNECIITd P. G.wordt tegen 1 MAART e. k. gevraagd, door C. GARDENIER te Nieuwe Tonge. Brieven franco, TERSTOND eene BURGER- DIENSTMEISJE benoodigd niet beneden de 16 jaar oudte bevragen bij de Uitgevers dezes. Met MEI aanstaande eene BOEBEN-DIENSTMEID benoodigd, bij K. A. van LANGERAAD te Dreischcd^y snflpfrsdrukkerij van de looze comp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2