I KOOPJES! KOOPJES! Gemengdo borigten. Zierikaseesehe ftlarktdag' £D?Wrt«ittün. VOLKS VO ORDIiA CHTEN. T ALLE DE LANDEN Eene partij extra goed Essen en Elzen Hakhout, 25 stuks IJpen Hoornen zeer geseliikt voor werkhout, staande aan den dijk der Ambachtsheerlijkheid van het voor malig Bommenede, bij de Hofstede van den Heer ver- kooper. B O O M E N, EVANGELISATIE, SCHEE PS-A EB HA A K, MANUFACTUREN en WINTERSTOFFEN. 1.° Js* stuks zware Abeelen BOOMEN. Essen en Elzen Hakhout Roerende Goederen. ih Amerikaansche Naaimachinen Prijzen van af /'50,—tot /'I80,— ONDERRICHT GRATIS. Jè Eene aanzienlijke partij zeer zwaar Elzen en Esschen Hakhout, Gouden HOROLOG1EN zijn tegen spotprijzen te bekomen bij W. RIDDERHOF, li IIOEK SCH UIT HA VEN. Bovengenoomcle IIOKOLOGIEN worden gegiiarandeerd. Verhuren en Verpachten: Een Woonhuis en Erve, W III D-K OORNVOLEN, XTït de hand te koop 60 stuks IJpen Boomen Te Koop voor eeai civielën prijs Touwwerk en Blokken, Een Cilinder Bureau, f- Puik Fijn Tarwebrood, 1/5 Cts. liet Nefl. pil., ZAAI-LIJ NZAAD. Vertrouwd IXï^it TONNENZAAI) en Revolaai' ZAAIZAAD, te bekomen by MULOCK HOUWER. PHOTOGR A PHIE ij de Wees uit het Gebergte, Solide Menschen, 14 Jl Kleermakersknechts. ik Een Kleermakersknecht eene BURGER-DIENSTMÈÏb ëm schutter te regt, die den Idden November zjjn luitenant beleedigdetoen deze het geweer van een dronken schutter greepom ongelukken te voorkomen. Voor den beschuldigde pleitte mr. G. Belinfante. Uit het pleidooi bljjkt, dat ook de cliënt, even als vele andere schutters, dien dag dronken was. Aanstaanden maan dag uitspraak. - In den avond van 11. Donderdag arriveerde te Hulst, volgens de Nieuwe Goessche Courant^ eene com missie uit de arrondissements-regtbank te Goes, om een plaatseljjk onderzoek in te stellen naar het ver vaardigen van valsche munt door zekeren S. te Sint Jansteen. Reeds den ganschen winter hoorde men in het geheele district herhaaldelijk van in omloop zijnde valsche geldstukken. Naar dit blad verneemtheeft de verdachte zich op de vlucht begeven, ua eene huis zoeking welke reeds den 18den dezer door den burge meester vau St. Jansteen ten zjjnen huize plaats had. Uit Dalfsen schrijft men dd. 23 Jan. „Op de weekmarkt te Zwolle is het den landbouwers geoorloofd wanneer op hun wagen niets anders dan boter of graan geladen is mits er slechts twee per sonen op gezeten zijnen er geen levend veeals varkens schapen enz.op vervoerd wordtkosteloos de tollen op den straatweg naar Zwolle leidende te passeren. De tolgaarder, een oud-gediende met grooten baard en knevel vroeg jl. Vrijdag een boer, op wiens wagen hij een kalf ziethet tolgeld. Deze veinzende het reglement niet te kennengaf na lange tegen stribbeling den tolgaarder 10 cent. er bijvoegende: „Daar laat je daarvoor scheren." Dank je wel repliceerde de dankbare oude krijger, zijn hand aan de muts slaande „mag ik nu de verschuldigde 10 cent tolgeld?" Dit viel onzer» man koud op 'tljjf. „Maar, kerel wat heb ik je daar dan gegeven ?11 Dat was om me te laten scheren en daar heb ik je immers voor bedankt. Maar nu tolgeld of „je komt er niet door." Wat de boer ook sprak en hoe hij raasde hij eindigde met te betalen. Overal en met alles is geld te verdienen. Dit bewees bjj de teregtstelling van Troppman zekere Jacob X. een der oudste verkoopers van kontramerkjes van den schouwburg Ambique Comique. Hij had daags te voren een stevige, beproefde ladder gehuurd, twaalf meter langen plaatste die tegen den hoogsten boom op de place de la Roquette. Voor tien centimes liet hij liefhebbers de ladder opklimmen en eens boven uamen zij plaat» op de takken van den boom. Weldra zaten daar twintig, die zeer goed de voltrekking van het doodvonnis aanschouwden. In nog geen kwartier had Jacob dus twee franc ontvangen, maar hij moest nog meer hebben. De boomgasten moesten toen het hoofd gevallen wasweer uaar beneden komenen de eerste die de lackler wilde gebruiken werd daarin belet door Jacobdie ze wegnamzeggende„Halt vriend het opstijgen kostte tien centimes, maar voor het naar beneden gaan wordt vier stuivers betaald En hjj liep met de ladder heen. Wat te doeu? Protes teren maar de deurwaarders waren vertrokken. De twintig ladderbeklimmers moesten betalen of zjj wilden of niet. Tusschen Axel en Sluiskil begint het bedorven spek hoe langer hoe meer te stinken waar men van hooren zal. Eene keuken-princes te W. wordt verzocht, niet meer in de kerk te zitten slapen tot last van haar gesnork der overige kerk gangersdus: Mietjekomt gij meer ter kerk Laat dan toch dat snorkend werk; Want men zegt nu reeds tot spot: Varkens moeten in het kot Iemand te Bruinisse wordt aangeraden zich met geen zaken van anderen te bemoeijen want Als gij in de gunst wilt blijven Aloet gij toch geen brieven schrijven; Maar als gij dit meer wilt doen Doet het dan toch met fatsoen. Pietje uit een boomgaard te K. heeft weder ge toond dat Als het meisje is van 't kot ls zij altijd even zot. Een gek te Kloetiuge moest geene boeren-dames vernederen, of hij zal zelf vernederd worden; dus: Pas maar beter op uw tijd Anders krijgt gij nooit een meid Want gij loopt voor spot op straat, Zoeken tot des avonds laat. van den 27 JANUARIJ 1870. Boter van ƒ0,55 tot 0,60 per 5 hectogrammen. Ejjeren van ƒ0,65 tot ƒ1,00 per 25 stuks. Voorspoedig bevallen van een 3Ieis«je, E. A. C. van RHEE geboren Verton. Tholen 28 Januarjj 1870.j Heden ontsliep zacht en kalm mijn geliefde echtgenoot ADR1ANA van der STOLP, in den onder don! van 42 jaar en 4 maanden, na eene genoegelijke echt-verbindtenis van 22 .jaar. Haar zalige uitgang leenigt onze smart. Sirjansland C. FRINK den 27 Januari) 1870. en Kinderen. Heden overleed na eene ziekte van weinige dagen mijn waarde Echtgenoot JOHANNES KOOLT- MAN, in den ouderdom van ruim 69 jaren. Wat ik op mijnen hoogen leeftijd, en zijne diep be droefde kinderen in hem verliezen zullen zij beseften die den overledene in hebben. zonnemairk, 27 January 1870. ZATERDAG 29 JANUARI, 'savoncte te T ure. Beleefd wordt herinnerd dat gccne jongelieden t>exte<Ien l*5Ja.tir kunnen worden toegelaten. De Notaris J. de KATER, Nz. zal ten verzoeke van het KOLLEGIE VAN KERK VOOGDEN DER HERVORMDE KERK te Burgh, op Woensdag den 16 February 1870, des avonds 6 uur, in de Herberg te Burgh, van VV.n' Speelman, VER PACHTEN: van voornoemde Kerk. C" De Griffier G. van WAGE zal, op Dingsdag den lsten February 1870, 's voormiddags 10 ure, ten verzoeke van den Heer K. HOOKE HOOGENBOOM te Zonnemairepubliek ver- koopen mitsgaders de TRONKEN tor rooijiuft- in het bosch Oud-Bommenede; daarna En eindelijk eene aaiixienlijke party Olmen-, Abeelen- en Populieren in het zoogenaamde Boombosch te Zonnemaire. Te beginnen in Oud-Bommenede. zijn werkzaam leven gekend Wed. C. KOOIJMAN, Toekhoven. op ZONDAG 30 JANUARI, in de Evangelisatiezaal „TOEVLUCHT" des morgens te tien ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. Op Dingsdag 1 February a. s. zullen de Erfgenamen van wjjlen den Heer JOHANNES pk VLIEGERgewoond hebbende te Westenschouwen op diens Hofstede aldaar, door een daartoe bevoegd ambtenaar, publiek presenteren te verkoopen Eene groote partij droog<- ELZEN KJVOIXSEJV, EENE GROOTE PARTIJ waaronder vele beste Eiktni I^AJUEINT, als mede een groote partij zwaar IJZER. 5 a 6000 zoowel Bakkers- als JBm-g.-efjs- Mutsaards. Ongeveer 25000 pond best gewonnen W I- IX OOI en 't geen verder geveild zal worden. NB. Met den verkoop vangt men ten 9 ure aan. f De Deurwaarder J. FRANSE zal, op Dins- dag 1 en Woensdag 2 Februari 1870, telkens van des namiddags 3 ure, in de Herberg bij C. Schreurs te Re nessevoor den Heer C. BAL J.Cz., publiek verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ N t> De KOOPDAG te Haamstedebepaald op -D* 1 en 2 Februari, zal en 9 Februari plaats hebben. De Griffier G. van WAGE zal, ten ver zoeke van het PLAATSELIJK ARM- en KERKBESTUUR te Haamstedeop Woens dag den 2 Februari 1870, 's voormiddags 10 ure, in het Tempel bosch op het eind van het Olie- wekken onder Haamstedepubliek presenteren te ver koopen 2.° En daarna des middags 12 ure, in de Herberg bij i. de Rijke aldaar, in pereeolon 2 hectares 41 ares 24 centiaren (of 2 B. 41 R. 24 El) goe<l ~jarifc>- staande in genoemd bosch nabij Kommersvveegje en het Essenbosch bij den Heer A. van Zuijen onder Burgh ent, De Notaris J. van der BENTzal op Vrijdag den 4 Februari) 1870, des namiddags ten 2 ure, vóór het huis wijk E, No. 26, in den Dril- hoek te Brouwershaventen verzoeke van zijnen princi paal. publiek om contant g-elcl verkoopen EEN PARTIJ Vleeschliouwers-Gereeclsehappen, bestaande in BLOKKEN TAKELS KALFTAFEL KAPBAK, HAK- en SNIJMESSEN. SCHALEN, BA LANSEN. Koperen- en IJzeren GEWIGT, PRIEMEN, HAKEN, VLEESCHMANDEN, eeniggerookt VLEESCH mitsgaders een partij MEIJBÈLENAard appels en andere iuet den naam GKOVKli BAICE 1{ er op: alsmede SINGERS, echte ELIAS HOWE, WELÉR WILSON, POLACK 4- SMIDT THOMAS ARM, Machine-I-iiusdsen Twooilraads XlftiMliiincliïneiite NEW-YORK. HOOFDDÉPOT bij J. .T. LOOBEEH te GOES. m Te spreken of te ontbieden eiken Donderdag, ten huize v iüf P van KRIEKEN, te ZierikzeeLange St.-Jansstraat. 'an dpn Heer J. De Notaris Mr. C. van der LEK dp, CLERCQ zal publiek verkoopen: Op Maandag 7 February 1870, des voor- middags 10 ureop de Buitenplaatsen »Heesterlust" en •Weelzigt" en op de Hofstede van J. H. de VLIEGER te Nóordgouive mitsgaders DIJ OOGHOUT. Op Zaturdag 5 February 1870, \s morgens 10 ure, te Stavenisse Op Dingsdag 1 XVbruary', des Eene groote partij Doornen, avonds ten O 111*0zal door Ds. J. H. i WIERSMA predikant te Zierikzee te Brouwershaven j aan den Nieuwen Polder, zeer geschikt voor Werkhout,, j *epi*e*lil%:t worden. i mitsgadei eene partij DROOGHOUT, De Notaris .1. de KATER, Nz. zal, ten verzoeke van liet Armbestuur van Westen- schouwen op Vrijdag den 11 February 1870, veilen en verkoopen des voormiddags 10 uur: 62 R. 52 El. zwaar 7jarig Elasen HAK HOUT bij de Haag, onder Westenschouwen, in 't Verschoorde Wekken des avonds 6 uur: in de Herberg te Westenschouwen, 2 B. 08 R. -11 JE11. DITOin perceelen, staande in 't Verschoorde Wekken en in Kraanwersboschmitsgaders De HERBERG te Westenschouwen eu alle de TL*ANUJENaankomende voorn. Armen, yj De Notaris Mr. C. VAN DER LEK I)E CLERCQ zal, ten verzoeke der Erven van den Heer C. van de VELDE en met reg- terlijke magtiging, op Vrijdag 18 February 1870, 's middags 12 uur, in de Herberg van J. Lokker te Brouwershavenpubliek verkoopen staande aan de Noordzijde van de Markt te Brouwers haven, sectie C, No. 177. Door verandering van Woonplaats, WORDT TE KOOP AANGEBODEN: een in zeer goeden staat zijnde met <litI>X>el werkeen goed burger lijk bestaan opleverende waarvan men kan overtuigd worden, op een der dorpen in Zeeland. Te bevragen onder de letters A. B. bij de Uitgevers dezes. Brieven franco. f jj- zeer geschikt voor werkhout. Adres Uitgevers dezes. Brieven franco. jJL alsook TUX.JEN zoo goed als nieuw, geschikt voor alle werken en nog een KARNMOLEN voor één hond. Te bevragen bij den Boekhandelaar K. v. d. GIJPte Middelburg. TE koop: AA. bjj F. VAN TETTERODE. drie- a viermaal daags v e r s c li. Wed. j1e BRAKKE. lWed. de B JJL Op Donderdag 13 dezeris in een der winkels blijven staan een 4>i»iiïn asij- UdenPARAPLUIE met wit l>eenen handvat; degene die dezelve in bezit mogt hebben, wordt beleefd verzocht hiervan kennis te geven aan de Uitgevers dezes. zl In den Boekwinkel van P. de LOOZE is verkrijgbaar eene voorstellende de Zendelingen die onlangs te Zierikzee Oosterland en Bruinisse hebben gepredikt,, bestaande uit de Hoeren P. M. GIJSMANS. S. A. SCHILSTRA en J. L. ZEGERSmet hunne echtgenooten. i- XX Door den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzeewordt TE KOOP gevraagd: een zindelijk Exemjilaar van de Gedichten van JACOB O A. T ês met Platenin folio, oude editie. Door het REDERIJKERSGEZELSCHAP: Oefening baart Kunst" te St.-Maar tensdijk, zal op Woensdag 2 Februari a. 9.ten huize van den Heer N. NOOM, worden opgevoerd: Oorspronkelijk Tooneel in vier bedrijven. daarna: GENEZEN, B 1 ij s p e 1 i n één b e d r iji' EN TEN SLOTTE: Blijspel in één bedrijf e ii ii n a UI o o p BA L. AANVANG half 7 ure. ENTREE 1ste rang 75 Cent, 2de 50 Cent. l?fe. KAARTJES kunnen van af 12 tot 4 ure van gemelden datum bij den Secretaris 11 0 Cent besproken worden. Horologiemakers-Bediende OEI RAAG/1, het 1.werk verstaande Gereformeerde Godsdienst en van goede getuigschriften voorzien. Reflecteerenden adresseren zich aan P. F. ot JONGE, Ho rol ogiemake r te Clous. (Ongefrankeérde brieven worden geweigerd.) Met 1 MEI aanstaande wordt gevraagd een bekwame BÓEREN-KNECHT. /'S.SO per week, vrjj huishuur en 70 a 80 Roeden Aardappel land; te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. Een gehuwde BOEKKN-KNEC1 IT benoodigd met 1 MEIbij S. J. de BRUIJNE te Noordwelle. U -jp. Benoodigd tegen 1 MEI a. s. een bekwame BOEREN-KN ECHT, gehuwd of ongehuwd bij .T. L. van VESSEM te Oosterland. benoodigd: Een ARBEIDERS-KNECHT, die eenigszins met de pa.itr*«loii kan omgaan bii B. JONKER te Ouwerkerk. Met M E T aanstaande een aankomende MOLENAARSKNECHT ofLEER- EÏIVGr benoodigd, bij S. van der WIELE te Poort vliet., Eiland Tholen. Brieven franco. 3$ TERSTOND of met MEI benoodigd: Een BHOODBAKKEKSUEERLING bij P. KROON te Zonnemaire, y Tegen MAART e. k. een TIM31ERMANSKNEC H T benoodigd, by L. van de WAL, te Borsselé. Wordt gevraagd bjj I. SNIJDER te Stad aan V Haringvliet tegen MEI a s.Een BOERE SMIDS-KNECHT die een goed ploegfjjzer kan maken belooning naar bekwaamheid. Brieven franco. J. SINTNICOLAASte \s Gravendeel, vraagt, om 15 Maart a. s. in dienst te tredeneen bekwame KLEERMAKERSKNECHT van de H. G., voor één jaar vast werk; adres in persoon of brieven franco. benoodigd, tegen half MAART 1870, ongehuwd, Protestantsche godsdienst. Adres met franco brieven of in persoon, bij JANIS CLEMENT, te Cor tg ene [Zeeland). j Met 1 MEI aanstaande een 8CHIPPERS-KNECHT benoodigdte bevragen bjj de Uitgevers dezes. Brie ven franco. Tegen MEI aanstaande benoodigd bjj Mejnfvrouw VOORBEIJTEL—Hoogen- BOQjVt te Bruinisse. Met- MEI eene BOEREN-DIENST- 31EID benoodigdbjj F. van den BOUT Azop Schraphage onder Zonnemaire. Met MEI aanstaande eene RÖEREN-DIENSTMEIX> benoodigd, bjj A. de VR1EZE, Wz. tf- Brei schor. SNELPERS DRUKKERIJ VAN DF» LOOZE CO-II?.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2