PILLEN HOLLOWAY IIThgh: Adrian us Ko stens e, Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. Hulp aan den Handel. 4 Arbeiderswoningen, De ondergeteekende brengt ter kennis van den Landbouw, den Heer D. Q. MI -I LOCK HOUW Eli te Zierikzeeals Onder-Agent voor de Eilanden Schouwen eil Diiiveland is aangesteld, en geene orders als door ZEd. ingezonden, uitgevoerd worden,! AL EX IS SER R U IJ S. Essen en Elzen Hakhout, 25 stuks IJ pen Hoornen B O O M E N, Essen en Elzen Hakhout o Esschen en Elzen Hakhout. k1 Publieke Verkooping. het Logement vde Kroon, Een bruinen Dekhengst, een zwart Ruinpaard, Z AAI-LIJNZAAD. Puik vertrouwd Hollandscli Roggebrood, 271ste Staats-Loterij. Amerikaansche Naaiinacbineii, Prijzen van af /'50,—tot /'180,— ONDERRICHT GR A T IS. i\ USIEl II OT00- E» LMDI101IWWERMM Belangrijk berigt voor de liIB)BBlWii®„ WED. I(1. MASSED EN ZOON te Goeshebben ontvangen een geheel nieul fabriekaat HAKSELSNIJDERS en MOe\ MAKERS, die uitmunten vooral door lij werkenzoodat bij deze een jongen evenvel werk verrigt, als bij de vroegere soort ecj man konde doen. De prijs is iets hoos el doch weinig beduidend. Prijzen van Amerikaansche POMPFjA geheel compleet: No. 0 ƒ7.No. 1 ƒ8.- No. 2 ƒ9.—, No. 3 ƒ10.—, No. 4 ƒ1 D- No. 6 ƒ15.bij 12 tegelijk aanmerkelijk] korting. »1 Brood- en Beschuitbakkers-Knecli Een Kleermakersknecht I Ee Kleermakersknechts. 'f NA- eene Boerendienstmeid >i#d ngezoudcne Stukken. Mijnheer de Redacteur Een ongenoemde uit Tiel bericht in „de Heraut" dat de Weleerw. Heer J. Brummelkamp zjjne betrekking als predikant der Chr. Ger. kerk heeft neergelegd. In uw blad wordt dit bericht overgenomeu. Thans valt mijn oog op een verklaringen „de Bazuin" van den correspondent der klasse Arnhem waarin o. a. staat „1. Genoemde talentvolle en ook door mij en velen hooggeschatte leeruurheeft tot onze smart opgehou den predikant te zijn der Chr. Ger. kerk." „2. L)e oorzaak daarvan ligt echter niet in eeuige verkeerde handeling der klasse, waaronder Z.eerw. res sorteerde, maar alleen in het kerkelijk standpunt door Z.eerw. in den laatsten tijd meer beslist ingenomen. Op welke „ondervindingen" de schrijver in „de Heraut" het oog heeft is mij onbekend't ware beter geweest geheel daarvan te zwijgen dan door uitdrukkingen voor allerlei gevolgtrekkingen ruime speling te laten." Door het opnemen van deze toelichting zal u zeer verplichten Uw dienstw. dr. WIERSMA. Zierikzee 24 Januarij 1870. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons jongste Zoontje KORNELIS MARINUSin den nog zeer jeugdigen leeftijd van bijna 3 jaren. Haamstede M. BLOM J"z. 21 Januarij 1870. ca. BLOM, geb. Blom. Aan de Kiezers voor leden van den Raad der ge meente wordt aanbevolen tot lid Aüifcl-AJMTTJS welke vroeger lid geweest is, en zeer goed met de zaken der gemeente bekend is en die ook met nog drie andere leden heeft bewerktdat het ARMBESTUUR van WESTENSCHOÜWEN weder is gesteld onder het beheer van het Gemeentebestuur van Burghwaarvan het zich vroeger had onttrokken en daardoor naar welgevallen konde handelenhetwelk hierdoor is vervallen zonder bezwaar voor het Arm bestuur en tot groot voordeel der gemeente. Kiest dus op den 31 Januarij a. s. LaiHlbou-woi* te Burgfli. De BANK geeft Pini<ll)i'i<'v<'ii uit, rentende 4'/., i>Ct. 's jaarsaflosbaar a pari bij jaarlijksche uitloting. De prijs van uitgifte is l>Ct. Zij verstrekt geld op l*yt>otlieeair ver band uitsluitend op Goederen in Nederland. Aanvragen om Hypotheken en I?nn<ll>i*io- von kunnen dageljjks geschieden bij de volgende AGENTEN: Te Middelburgde Heeren J. A. TAK C°. Tholende Heer M. W. J. de VISSER. Zierikzeede Heeren van der STARP BERG. Zeer dikwijls kunnen de handeldoendenbij gemis aan het noodige bed rijf kapitaal, niet die uitbreiding aan hunne zaken geven, die zij verlangen, of die, tengevolge eener crisis door het te groote opslaan van Koopwaren in de Magazijnen of tengevolge van an dere redenen, moeijelijkheden van tijdelijken aard ondervinden, die hen noodzaken om ter bestrijding van deze en ter bewaring van hun crediet buiten sporige offers te brengen. Het GEVOLMAGTIGD HANDELSKANTOOR, 172, Faubourg, St.-Denis, op den hoek der rue Lafayette, te Parijsopgerigt en beheerd door den Heer L. F. VIGNERONheeft het voornemen om op zeer aan nemelijke voorwaarden den handel te gemoet te komen. De werkkring van het Handelskantoor bestaat in Voorschot in op Koopwaren van allerlie aard en verkoopen derzelve. Zoo noodig onmiddel lijke te gelde making; Voorschot i»i °P in Frankrijk en het buitenland genoteerde Renten, Actiën, Obli gation enz. Opening van O red iet, voorschot in bank- waarden tegen eenvoudige verbindtenissen op tijd; Verteffeuwoordigfinsïverkoop in Ooni initio en !>ei>o£ van alle soorten van koopwaren. Voor nadere informatiën en voorwaarden vervoege men zich schriftelijk franco aan den Heer L. F. VIGNERON voornoemd. De Heer F. C. KöHLER, Huize Wagenin- gen" bij Zonnemairezal AANBESTEDEN: Het Houwen van henevens eenige het Woonhuis, Schuur, Hooiberg;, waarvan de Aanbesteding zal geschieden op Din dïtftr 1 February i\ss., (in plaats van op dag 4 Februarjj), des voormiddags ten elf ure, nader te bepalen plaats. Inlichtingen zijn te bekomen bij E. W. MUS, merman te Zierikzee. r aan enz., g-s- Vrij- op Ti m- De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal publiek verkoopen, telkens des voormiddags 10 ure Op Zaturdag 29 Januarij 1870 op «Rus tenburg" onder Noordgouwe: Een o partij 31AHTBOOMEN 1IAK- en DKOOGHOUT. Op Maandag 31 Januarij 1870 op »Mon-Plaisir" aldaar Eene partij zeer zwaar HAKHOUT, ECHTE II (.1 AVO. koopen De Griffier G. van WAGE zal, op Dingsdag j, den lsten Februarjj 1870, 's voormiddags 10 ure, ten verzoeke van den Heer K. HOCKE ITOOGENBOOM te Zonnemairepubliek ver- Eenc pai'tij extra goed mitsgaders de 'UK-OlVKKINi ter roejjing in het bosch Oud-Bommenede; daarna zeer 4>-eMel»i5<fc voor werkhout, staande aan den dijk der Ambachtsheerlijkheid van het voor malig Boinmenede, bij de Hofstede van den Heer ver- kooper. En eindelijk eene aauzieniyicc partij ORiieii-, AHeeleas- en IPopnlieren in het zoogenaamde Boombosch te Zonnemaire. Te beginnen in Oud-Bommenede. De Griffier G. van WAGE zal, ten ver zoeke van het PLAATSELIJK ARM- en KERKBESTUUR te Haamstedeop Woens dag den 2 Februari 1870's voormiddags 10 ure, in het Tempelbosch op het ernd van het Olie- wekken onder Haamstedepubliek presenteren te ver koopen: 1.° stuks zware Abeclon BOOMEN. 2.° En daarna des middags 12 ure, in de Herberg bij i. de Rijke aldaar, in perceelen 2 hectares 41 ares 24 centiaren (of 2 B. 41 R. 24 El) goed ï^jarig staande in genoemd bosch nabij Kommersweegje en het Essenbosch bij den Heer A. van Zuijen onder Burgh. De Notaris J. M. BOUVIN,^/l, op Za- wturdag den 5 Februarjj 1870Vvoormiddags ten 10 ureouder Oosterlandin de Heerljjkheid van Bliek, publiek presenteren te verkoopen: eene groote pnrtij extra, zwaar Door sterfgeval zal in de maand April den dag nader vast te stellen, TE KOOP worden aangeboden 11 bestaande in WOONHUIS, KOFFIJ- IIIISonderscheidene Logeerlcnmers Honken, Koetshuis, Tuin en Gevol gen staande in de Moelstraat en uitkomende in het Beddeweeg, te Zierikzee. Inmiddels uit «le IisumI te Koop. Informatiën te bekomen hij den eigenaar den Heer M. AUGUSTIJN en bij don Notaris Mr. C. van dek LEK de CLERCQte Zierikzee. I TE KOOP: oud circa 5 jaar, en oud circa 7 jaarbij HUGO POLDERMAN Nz. tc Sint.-Annaland. j Vertrnuw.l Xïiji'Ji I'«iN» !"V 10 ÏV 'Z. .V1 n Rcrelaar ZAAIZAAD, te bekomen bij MULOCK HOUWER. RIGA TONNENZAAD en UEVE- LAAK ZAAI-ZAAD, tot billijken prjjs te bevragen bij I J. LANGOUMOIS de DOES. VERSCH ZOET bij JOH, van AKKEREN, in de Poststra|t^Zierikzee. Bij den ondergeteekende is te bekomen Puilce bruine TJR AAN, 52'/.2 Cent per kan. Zierikzee, M. HOGERHEIJDE, 24 Januarij 1870. Jïreestraat, wijk C, No. 540. Voor de Kl:iss<-, waarvan de TREKKING op MAANDAG 31 JANUARIJ e, k. begint, zijn nog Hneli1 en GinlcoUcn van LOTEN te be komen bij de Firma J. OCHTMAN, to Zinrilizno. met den naam GROVER BAKER, er opalsmede SINGERS, echte ELIAS HOWE, WELER WILSON, POLACK SMIDT, THOMAS ARM, Machine-Lincolaen T>vrmli-anilj IIan(lnin<*ldncn te NEW-YORK. HOOFDDÉPOT: bij J. J. LOOBEEK, te GOES. JB Te spreken of te ontbieden eiken Donderdag, ten huize van den Heer W p- van KRIEKENte ZierikzeeLange St.-Jansstraat. BUB Zierikz Gele (Staats Bren dat he nations opgemi tarie ti tot 1 1 dat nederk den Ci middel verzoel hem, worden van on De ondergeteekende maakt bekenddat zjjne tweede Loterij van 24 Decem ber 1869, per nummers geteekend, heeft plaats gehad onder toezigt van het bestuur, op Zaturdag den 22 dezer, ten huize van den Logementhouder M. BOUWMAN te Br omver shaven, en dat de prijzen en premiori zijn gevallen op de volgende Nummers: Eerste premie No. 189; prijzen op Nos. 173, 132, 106, 68, 22, 113, 139, 9, 47, 183, 89, 138, 43, 94, 54, 96, 30, 109, 75, 63, 101, 72 en premie op No. 110. Tevens is hij voornemens eene TOMBOLA op te rigten van fraaije VOORWERPEN a 1 per lot, waarvoor ieder deelnemer oen prijs xtil genieten. LOTEN zijn ver krijgbaar aan zijne woning. Zierikzee. ,J. WIERIKX. Deze krachtige middelenbevatten om zoo te zeggen eene geheele doos huis-artsenij in zich, want er bestaat gccne in of uitwendige kwaal, die ten minste voor genezing vatbaar is, of het eene of andere is er een bepaald middel tegen. Uit barstingen, gezwellen, scheurbuik, schurft, kanker, asthma, rumatiek, jicht en waterzucht, verdwijnen geheel en al dooi de verccnigdc werking dezer beide geneesmiddelen en in ge vallen van slechte spijsvertering misselijkheid hoofdpijn gal, leverkwalen, zwakheid en andere ongesteldheden voorkomende uit de inwendige organen, veroorzaken dc Pillen de meest ver wonderende resultaten, die men denken kan. Indien het eene of andere preparaat alle onzuiverheden uit het bloed verdrijft is de kwaal overwonnen. Deze wonderlijke Pillen zullen dit in ongcloofelijk korten tijd bewerken. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/0,80 1,85 ƒ3,—6,75 ƒ13,50/20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,05 - 13,85 - 20,95 Men heeft een groot voordeel hij de grootste dozen tc koopen. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. tc Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REIN TE MA Hoofd-Dépöthoudcr te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. U Met 1 MEI aanstaande wordt gevraagd een bekwame BÓEREN-KNECHT, ƒ5,0O per week, vrij huishuur en 70 a 80 Roeden Aardappel land te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. 4 n Met MEI aanstaande een aankomen! MOLENAARSKNECHT of LEElJ LIlVGr benoodigd, bij S. van der WIELE te Po vliet, Eiland Tholen. Brieven franco. Met MEI a. s. een bekwame KOREij MOLENAARS-KNECHT benoodigd, P. AALBREGTSE te Zierikzee. Brieven franco. Met 1 MEI a. s. benoodigd, een bekwaj P. G.bij J. WESTERWEEL, Broodbakker te Maartensdijk. Brieven franco. Wordt gevraagd bij I. SNIJDER te j| aan 7 Haringvliet tegen MEI as.: BOERE SMH)S-KNEClri die een goed ploegijzer kan makl belooning naar bekwaamheid. Brieven franco. Vfl benoodigd, tegen half MAART 1870, ongehuJ Protestantsche godsdienst. Adres met franco briel of in persoon, bij JANIS CLEMENT, te Cortg {Zeeland). „Met 7,00 9pi toen hj werkeli verhooj Regerir lioenen zij dit c dat zij toen de woorde nog ov baten e 1865 en zijn al vorige j middele finantie dat, ind onze be dat men J. SINTNICOLAASte \s Gravendeel, vraagt,J 15 Maart a. s. in dienst te tredeneen bekv KLEERMAKERSKNECHT van de H. G., voorl jaar vast werkadres in persoon of brieven francl Van stonden aan een of twee SOÏTIIVPIC] KNECHTS benoodigdbij L. DORST Scj per te Brouwershavenliefst in persoon of met fn brieven. Met 1 MEI aanstaande een SCIHPPERS-KNECHT benoodigdte bevragen bij de Uitgevers dezes, ven franco. Mevrouw de CLFi^CQ van WEEL vrj tegen MEI eene. IillNXfEJKBJCEIÜ diefl kan strijken en naaijen. j j ^5^ ZOO SPOEDIG MOGELIJK I>IEUN"STM!EII> benoodigdniet benedej 30 jaren oud, bij de Gebroeders KANAAR te Zierlf TERSTOND OF MET MEI benoodigd, bij C. J. van den BOUT, op de Nif| Haven te Zierikzee.O/j Met MEI aanstaande eene BOEREN-DIENSTMFJ benoodigdbij J. LIEVENSE onder NiemverkerI Duiveland. U SNE1.PF.KSDRUKKKRIJ VAN DE LOOZE COM!'. of het Hetgi getoond licht. N jaar ver belangr: Met dei het bel; oneigen van '/ft bezeten, eii daar meenter en buite dat de verwijt bij de b en wist I te verse l rein van 's Minist king voc heeft ge welgeva haar we ben gele ring ond uitgaver Indien beid in [lit allee slaring I üitgebra j besehou* I ?jjn verr jttnt vloei ae pofte zoodanig verdedig Maar Ee ste I '"oen i u A gro én.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2