Jjo.2727. Donderdag 27 Januarij 1870. 26sleJaarg« esturen en Administration. BEKENDMAKING. PUBLICATIE. loting voor de Nationale Militie. g-fi Nieuwstijdingen. JEawrÜ». M- JFim wit rijt. ©ttitssfklanlr. mede *aads ZIERHiZfiESCHE NIEUWSBODE. Heer .T. lelijk ?nt per CS van Iheid en te HERT- eene :soortige het HAR- ^Ic'sche nbereik- umtie is van het ïoeg kan ipp, r, No. 2. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee ){en bekenddat het IJkkantoor in deze neente behalve op de dagen voor den herijk door Gedeputeerde Staten nader aan te wijzen, voortaan emaal %s weeks voor het publiek zal geopend zijn, en 1] Jes Donderdags en Zatiirdag-s, van I voormiddags negft^n tot des namiddags èén uur. Zierikzee den 21 Januarij 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dcv gemeente •rik zee. lelet op art. 28 en volgende der wet van den 19 Augus- 1861 (Staatsblad no. 72) drengen bij deze ter kennis van belanghebbenden lat de loting der in het vorige jaar voor de militie in- ichrevenen zal plaats hebben te Zierikzeeop het ïnoentehuis Maandag den 14 February e. k. te begin- Bn des middags ten 12 uur lat gedurende vijf dagen te rekenen van den dag arop de loting heeft plaats gehad tegen de wijze arop zjj is geschied, bij Gedeputeerde Staten bezwaren nnen worden ingebragt door belanghebbende lotelin- iof door hun vader of voogd Jat de bezwaren moeten worden ingediend door middel 11 een door de noodige bewijsstukken gestaafd ver- logmaals van uw Niet ïkschrift op ongezegeld papier, onderteekend door die ze inbrengtwelk verzoekschrift bij den Bur- meester moet worden overgebragt, tegen bewijs van tvang; lat op Woensdag den 16 February 1870, des voor- ddags van Ï0 tot 12 uur, in het gemeentehuis zit- g zal worden gehouden tot het opmaken van de uigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens iederdienst of op grond van te zijn eenige wettige uibedoeld in de 2de en 3de zinsnede van art. 53 r bovengenoemde wet dat zij die op zoodanige vrijstelling aanspraak ma il, op gemelden tijd in het gemeentehuis zullen >eten verschijnen, vergezeld van twee bij den Burge- ester bekende meerderjarige ingezetenen; terwijl op oederdienst reclamerende, zij zullen moeten medebren- n de bewijzen van geboorte van henzelve en van de g in leven zijnde broedersbenevens het paspoort ander bewijs van ontslag, of een uittreksel uit het mboek of een bewijs van werkelijke dienst van den A-iia- )e(*er broeders op wiens of wier dienst zij hunne dame gronden, rlieid en Zierikzee, den 26 Januarij 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU De Secretaris J. P. N. ERMERINS. itenland, en velen bewaar- oals vele van het iEMENS ver- behebt ten doc- aogelykc schreef van uw erkelijke i gezond DZKI. Drogist, bij bij J. P. APPEL Ver- C0., U tak Brie- Een 1 I tIT is en met jn. Adres er Abjj uiveland i'oor bet hof van politie van Toledo (Ohio) stond een tweetal ten geleden zekere Mary Goldsborough te regt beschuldigd mannenkleêren te hebben gedragen. De beklaagde, er als een zeer aardig jongmensch uitzag onder haar unelijk costuum, kou zich maar niet begrijpen, dat zij te I. stondonulat zij die en die kleederen en geen andere koos te dragen. Zij verklaarde, reeds zeven jaar lang man- I kleêren te hebben gedragen, waarover men haar nooit ig was gevallen, ja, waarover men zelfs geeue verwoo nt!; aan den dag bad gelegd. Op zeer jeugdigen leeftijd wees zonder vermogen achtergelatenhad zij het be- t genomen, om door eigen hulp in haar onderhoud te rzien. )in gemakkelijker aan werk te komen had zij manucn- 'deren aangetrokken en zoo was zij twee jaar koetsier van omnibus te Cleveland en verscheidene maanden schipper op kanaal geweest. Niettegenstaande die uitmuntende redenen haar gedrag, werd Mary tot 1B'/2 dollar boete veroordeeld zij er slechts 5 kon betalen. Het hof nam hiermede Degen, op voorwaarde dat zij onmiddellijk naar Cleveland geboorteplaats, zou vertrekken. GEK- de Uit- erkerk in GIVST- Az.op 'e Londen zijn, volgens de Morning Post, niet min- dan 100000 kinderen zonder ouders of voogden mee ren de els blootgesteld aan de opleiding van dieven bedelaars. Zij heeten '„kinderen van de goot" (gut- schildreu Het blad merkt op dat, helaas, verschil de inrichtingen van liefdadigheid er toe leiden, dat kweekelingen niet veel beter worden clan dieven bedelaars. Een hoogst nuttige poging om deze lelukkige verlaten schepsels op te beuren uit de inde en hen te onttrekken aan hunne verpestende geving, is „het genootschap voor jongens en meisjes geen te huis hebben" (Society for homeless boys girls), waarvan lord Shaftesbury voorzitter is, en zich ten doel stelt om energie bij deze verlaten fpsels op te wekken en levendig te houden. Ge teelde dit wat meerdan zou de hoofdstad zich in toekomst minder te beklagen hebben over misdaden volwassenen. te Figaro beschrijft als volgt de inhechtenisneming een valschen Concilie-vader te Rome: Op het oogenblik dat de bisschoppen, elk met zijn parapluie onder den arm de vergaderzaal verlieten schoten plotseling twee politie-agenten te voorschijn die een hunner, en wel een der meest eerwaardigen, zonder verdere pligtplegingen bij den kraag vatten. Heftige ontroering onder zijn collega's; de Monsignor protesteert met een donderende stem en slaat met de vuisten om zich heen alsof hij 't meer gedaan had. De agenten getroosten zich de hagelbui van stompen en oorvegen doch laten niet los. Daar werpen zich twee kardinalen als bemiddelaars tusschen de strijden den. Naauwelijks echter had een der sbirren hun iets in 't oor gefluisterd of hunne Eminentiën traden vol schrik achteruit, en lieten, tot verbazing en ergernis dei- omstanders, hun achtbaren geestelijken broeder ter prooi aan de handlangers der openbare magt. Vraagt men naar de oplossing van dit raadsel? De genoemde Kerkvoogd was niemand anders dan een indringer, die, onder mijter en soutane een even goed figuur maakte als de patriarch van Jeruzalem zelf. Dat zijne papieren in orde waren, zal minder verwondering wekken, wanneer men verneemt dat hij zich de moeite had getroost van ze zelf te fabriceeren. Intusschen doet zich de vraag nog voor: of 't hem om de horloges dan wel om de geheimen der Concilie-vaders te doen was. Misschien om beiden. LI. Zaturdag namiddag heeft in eene mijn te Brassac wederom eene ontploffing plaats gehad waarbij zeven menschen het leven hebben verloren en drie zwaar gekwetst zijn. De ramp is toe te schrijven aan de onvoorzigtigheid van een mijnwerker, die het ongeluk voorziende, echter zijne lamp niet uitdoofde, en alzoo het gaz vlam vatte. Door spoedig aangewende reddingsmiddelen mogt het gelukken nog eenigen te redden. Onder de zeven omgekomenen laten er drie weduwen achter. Voortdurend circuleren inteekenlijsten om op het graf van Victor Noir, die door Pierre Bonaparte ver moord iseen gedenkteeken te plaatsen. Opmerkelijk is het evenwel hoe thans elke poging om een oproer te Parijs te doen uitbreken door de welgezinde burgers zelve wordt onderdrukt, en deze de politie daarin behulpzaam zijn. Door de onruststokers wordt evenwel voortdurend gewerkt op de arbeidende klasseten einde deze tot een oproer op te zetten. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat zich om streeks 400,000 arbeiders te Parijs bevinden, die weldra voor het grootste gedeelte zonder werk zullen zijn dan kon men zich de vrees der regering eenigzins voorstellen. Het te Thorn uitkomende Poolsche bladvermeldt eene straf, die een Katholiek priester bij het onder wijs in den godsdienst in dc schooi uitoefende. Deze geestelijke woont in een stadje in de provincie Posen. Een knaap kreeg op een dag 108 slagen en aan de andere kinderen werd gelast in koor hard op de slagen te tellen. Misschien zal men vragen hoe het arme kind dat uithouden kon. De priester had den knaap daartoe op middeleeuwsche wijze gehardwant hij kreeg 3 dagen te voren eerst 30, toen 35 en eindelijk 47 slagen. Te Bogheim, in de Pruisische Rijnprovincie, is in den nacht van 16 op 17 dezer ten huize van een arbeider een hevige brand uitgebroken. Toen de bewoners ont waakten stond bijna alles reeds in volle vlam. De vrouw had nog slechts den tijd om naar buiten te ontvluchten. Alvorens de man haar volgde, wilde hij in allerijl het slaapvertrekje der kinderen binnendringen, om te zien of zij gered waren doch op hetzelfde oogenblik stortte het huis inmet het gevolg dat de huisvader met zijn zoontje en vier dochters eene prooi der vlam men werden. Waddinxyeon 23 Jan. Gisteren avond kwamen hier twee schippers met hunne schuit aan, om tot het opko men der maan hier te vertoeven en dan hunne reis te ver volgendie vermoedelijk naar Alphen bestemd was. Heden ochtend lag de schuit echter nog aan den wal en bleef zij daar liggen terwijl alles gesloten was en men niet het geringste gerucht vernam. Dit wekte ongerustheid, te meer daar men zich herinnerde dat de schippers den vorigen avond hij den brugwachter glimmende kolen gehaald hadden; men besloot de luiken van de schuit te openen. Wat men vermoed had, bleek thans maar al te waar te zijn. Men vond de beide schippers leven loos in zittende houding. Zij waren door den kolendamp gestikt. De ongelukkigen zijn hier geheel onbekend. Terwijl men pogingen aanwendt om te weten te. komen wie zij zijnheeft men de lijken voorloopig naar een huisje, aan de gemeente-secre tarie grenzende, overgebracht. Werkendam22 Jan. De avond van gisteren was voor de Nuts-vergadering van het departement Werkendam hoogst genoegelijk. De heer Helleman van den Kinderdijk trad op om eenige dichtstukken voor te dragen. Eerst bragt hij den 2den zang uit ten Kate's „De Schepping" ten ge- hoore. De diepe stiltedie er tijdens de voordra,gt in de vergadering heerschte bewees duidelijk, dat bij met onverdeelde aandacht werd gevolgd. Men hing aan zijne lippen. Wat hij verder ten beste gaf was van zeer vrolijken aard. Een uitbundig gelach deed zich vaak hooren. In vrolijke stemming ging men uiteen. Allen wenschteu den heer Helleman nog meer in de vergadering te zien. Seïioo»»<li jlte 18 Jan. Gisteren had alhier de uitreiking plaats van de gedenkpenningen door Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden aan de leden plaat selijke commissien ter gedachtenis aan de heugelijke gebeurtenis van 1813 toegedacht. Ber^on-op-Zooni 22 Jan. De werkzaam heden tot het slechten van het bastion Pucellede ravelijnen Wassenaar en Dedem, alsmede de ongeslecht gebleven deelen der courtines William-Pucelle en Pucelle-Coehoorn in den bedekten weg met een deel van het glacis alhier, in de vorige maand aangevangen worden steeds met kracht voortgezetwaartoe liet gunstig weer veel bijdraagtdat ook menig wandelaar derwaarts lokt. Het is op dit belangrijk punt van aanval tegen Breda en Antwerpen in het zuideljjk frontier, naar het ontwerp van den beroemden baron Coehoorn tijdens de derde of laatste vestiging van 1699 -1744 aangelegd dat zich de beruchte Sortie Fullenius (ge noemd naar Coehoorns leermeester, den hoogleeraar Bernard Fullenius te Franeker) bevindtin 1703 ge sticht onder den hoofdwalen waarlangs de Franschen in het beleg van 1747 de stad zijn binnengedrongen. Volgens het oordeel van deskundigen is er bezwaarlijk een voorbeeld van eenige andere vesting aan te halen aan welker bouw zoo groote kosten besteed zjjn zoowel wat den kunstbodem betreft, waarop het geheel is opgetrokken als de zeer ruime bastions, de dubbele flankende orillonnes en de retranchementen. Ook Le Grand zelfs erkent, dat er geene plaats in Europa is waar deze beter ingerigt zijn en waar in het bij zonder de keurige uitvoering van het mijnenstelsel het metselwerk der mijnen en de gaanderijen zijne hoogste bewondering gewekt hebben. Zierikzee24 Jan. In de lieden gehouden vergadering van den gemeenteraad zjjn de geloofsbrieven van het benoemde lid, den Heer Lab rij n onderzocht en goedgekeurd. De toelagen aan de kweekelingen der 1ste school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en aan de armenschool zijn, op verlangen van Gedeputeerde Staten bij raadsbesluit geregeld. Het verzoek van J. van Huizenoui een perceel erf in gebruik te nemen is toegestaanen op eene daartoe gedane vraag van den Heer Mr. Moens heeft de voor zitter geantwoorddat er steeds een behoorlijk toezigt zal worden gehouden, dat geen grond, die verkregen is door liet overdekken der riolen, worde ingenomen. Naar wij vernemen, heeft Mevr. de Wed. J. Nelemansgeb. Roels 'onlangs alhier overleden o. a. de volgende legaten vermaaktalsaan de R.-Cath. kerk eene som van ƒ300; voorts eene som van ƒ700 welke na aftrek van eene kleine som moet worden verdeeld tusschen de R.-Cath. kerk en het burger weeshuis zoolang daarin R.-Cath. weezen worden opgenomen; aan de Herv. diaconie-armen ƒ150; aan de Lnthersche armen 50 en aan de Israëlitische en Afgescheidene gemeenten ieder 20. De loting voor de nationale militie zal dit jaar alhier plaats hebben op Maandag 14 February eii te Brouwershaven op Dingsdag 15 February a. s. Men leest in de Ilaarl. Cour. van 24 dezer de volgende advertentie Heden stortte het gebouw van mijn echtelijk heil jammerlijk ineen. Mijne lieve gade, Hendrikje Versteeg, met wie ik gedurende 6 '/2 jaar zoo hoogst gelukkig vereenigd was ontsliep na een langdurig en bijna onuit staanbaar lijden in den ouderdom van 50 jaren. Begaafd met de voortreffelijkste hoedanigheden van geest en hartin alles met kinderlijk geloof een Hooger Bestuur eerbiedigende, met zeldzame scherpzinnigheid over zaken en omstandigheden wetende te oordeelen en daarmede eene bewonderenswaardigè geestkracht parendeen bovendien mij immer eene liefde open barende waarvan de herinnering steeds als eene vrien delijke star aan den duisteren gezigteinder mijns levens zal blinkenwas zij mij alles. Neenik zal haar niet vergeten. Ik zal haar beweenen tot dat ik geene tranen meer zal hebben om te schreijen, tot dat de bron mijner tranen zal zijn uitgedroogd. In stomme droefenis zit ik neder op de puinhoopen mijner verstorvene levensvreugd. -- Mijn onwaardeerbaar aardsch geluk ging zieldöorvlijmend o'nder in een' nacht van rouw, toen het morgenrood van eeuwig, hemelsch heil lieflijk voor haar aan de kimmen rees. A. II. J. van der Vlerk. Haarlem, 21 January 1870. Het zwnkkc ijs eischte jl. Zaturdag reeds een offer Het Gjarig dochtertje vau den arbeider J. van Bovente 's Heer Hendrikskinderen, spelende op het. brooze ijs, zakte er door en i9 jammerlijk verdronken. Bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland van den 21 Jan. II., zijn o. a. de navolgende gemeenten za- niengevoegd tot bepaling van bet aandeel in de ligting voor de nationule militie over 1870: 's Gravenpolder en 's Heer Ablskerke; Ellewoutsdijk en Driewegen; Colijnsplaat. en Cats, Noordwelle en Serooskerke in Schouwen Zon- nemaire en Noordgouvve. ZieirïltKeo26 Jan. Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken is bepaald, dat te rekenen van 1 April e. k.: de ingenieur A. van Hoofl'als arrondissements in genieur zal dienst doen in het 11de district, standplaats Sluis; de aspirant-ingenieur K. F. W. Rooseboom, als ar- rondissements-ingenieur zal dienst doen in het 11de district, standplaats Middelburg; de aspirant-ingenieur H. A. van der Maaten zal zijn toegevoegd aan den hoofdingenieur in het 11de district, ten einde meer bepaald werkzaam te zijn bij de wer ken voor het uitwaterings-kanaal in het 4de district van Zeeland. In vele plaatsen komen afdeelingen van 't school verbond tot stand; van velo gemeenten echter, dikwijls juist waar het schoolverzuim het ergst is, hoort men niets. Zouden er ook lauwe ouderwijzers, onverschillige gemeente besturen en schoolcommissiën zijn, die zich vergenoegen met een: „daar kan toch niets van komen?" Te Zutphen is op straat gevonden een bankbiljet van duizend gulden. De eerlijke vinder heeft het bij den commissaris van politie gedeponeerd. Tot nu is de eigenaar onbekend gebleven. Als een bijzonderheid kunnen wij mededeeleu, dat dezer dagen te Roordahuizum eene *67jarige echt- vereeniging is gevierd. Men schrijft uit Dalfsen, dd. 18 Jan. aan het A Igem. Dagblad van Ned. »Van heinde en verre komen hier, by de jaarlijks terug- kecrende gevallen van watervrees of hondsdolheid, per sonen, die of zelf, öf hun vee, gebeten zijn door een aan watervrees lijdend dier, ten einde hulp te zoeken bij een landbouwer in de buurtschap Gerner in deze gemeente, die van oudsher een drank tot wering, of volgens som migen tot genezing dier ziekte weet te bereiden. Vol gens overlevering, moet op de plaats*waar thans genoemde landbouwer woont, een buiten of spijker bestaan hebben, aan welk buiten de buurtschap Gerner haar naam ont leent, welks bewoners reeds in vroegere tyden dezen drank als geneesmiddel aanwendden. De tijd, die alles doet veranderen, deed ook hier hare werking; want, evenals de bewoners moest ook het spjjker zijn tol aan de natuur betalen, en op de plaats waar eens een kasteel prijkte, staat thans eene eenvoudige pachthoeve, wier bewoners het geheim van dit geneesmiddel, hun eens door hun landheer toevertrouwd, tot heil der menschheid van geslacht tot geslacht overleverden. »Zijn wij wel ingelicht, dan moet voor eenige jaren genoemde landbouwer bij den heer Ali Cohen, destijds inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht voor Overijssel en Drenthe, pogingen hebben aangewend, om dit zijn geheim tegen betaling aan de Regering af te staan." De bevolking der groote strafgevangenis te Leeuwar den bestond bij het begin dezes jaars uit 628 mannel. ge vangenen, zynde 17 meer dan op 1 Oct. In dat kwartaal is slechts 1 gevangene overleden zoodat de gezond heidstoestand der gevangenen niet zoo ongunstig is te achten, als men wel eens heeft opgegeven. In de Sumatra Ct. van 10 Nov. 11. komt de volgende advertentie voor >Eene weduwe, in Indië geboren, 27 jaar oud, niet onbemiddeld en moeder van twee nog jeugdige kinderen, zou in het belang dier kinderen een tweede huwelijk wenschen aan te gaanzoo verzoekt zij reflecteerenden onder belofte van stipte geheimhouding, haar hunne franco brieven aan te bieden, zoo mogelijk onder over legging van portret, onder letters L. M. R.adres bureau dezer Courant." Door een dienstbode by den chef van een dei- grootste financiëele inrigtingen in een van onze pro vinciesteden werden eenige papieren en lompen verkocht aan een schacheraar, die dezen afval bij den anderen op den hoop wierp. Intusschen had de heer des huizes reeds eenige dagen te vergeefs gezocht naar een bun deltje coupons (Russische), naar men verhaalt, ter waarde van ƒ5000. Eindelijk kwam hij op het denk beeld dat het wel eens met de lompen kon verkocht zijnen bedacht een listom zich daarvan te vergewissen wel wetende dat de koopman zoo hij kon vermoeden dat zich stukken van waarde bevonden onder het door hem gekochte dit niet gemakkelijk uit zjjn handen zou gevendaar de man doorgaans gaarne alles houdt wat maar eventjes houdbaar is. Genoemde chef gaf dus aan een van zijne bedienden order om den koopman te gaan vertellen, dat een van zijn kameraden een brief verscheurd had en dien gaarne terugwenschte. Zonder den minsten argwaan liet de ander hem in de lompen zoeken werkelijk werd daar het rolletje coupons terug gevonden. Dat men deze medenam, is natuurlijk, maar dat de koopman sinds drie dagen niet kan slapen van ergernisis ook natuurlijk. berig^ten. Te Wons komt geen een kind op de openbare 9chool. Allen gaan naar de bijzondere. Een boer noodigt den onderwijzer uit zijne kinderen aan huis les te komeu geven, wijl hij zoo veraf woont. De onderwijzer gaat er onder schooltijd heen, de man heeft niets beter te doen. Toch wordt de onderwijzer bij den raad verklaagd wegens overtreding zijner instructie. Drijvers!!! „Trapt nooit op den akker der weezen," zegt men onder A." Hij moet geen akker der weezen meer be- zaaijen en geen hooi meer naderen dat hem niet toekomt, 't Zjjn de weezen die het zullen maaijen. Maar de processen bewijzen uwe daden, en kosten veel gelden moet het voor den Hoogen Raad gebragt worden dan zullen de daden nog meer aan het licht komen, en alle inwoners des lands zullen er schande van spreken, als de namen worden genoemd." Eene oude dame te Ooltgensplaatheeft het met het begin van 'tjaar zoo slecht naar haar zin gehad, dat zij de stop van de bitterflesch heeft afgetrokken, om een oudje te vangen, dat haar volkomen is gelukt. Te Kloetinge moest iemand op Zondag-avond zoo veel gezelschap niet noodigen uit de smalle gemeente en zulk een verbazend leven niet maken anders zal den huisbaas verzocht worden dit te beletten. Men ziet hier weer, dat leege vaten den meesten klank geven. Iemand te Bom. wordt aangeraden, zoo veel snaps niet te hebben als hij ergens uit iswant dat past nietmaar 'tWindrig propje van een man, Dat zoo netjes blazen kan Is een heerschap met veel wind En doet werken als een kind. Het hoofdige Mijntje te X. is zoo droefgeestig nu zij voor de tweede maal zonder bluf is teleurgesteld, dat zij zelf begint te vreezen voor goed op sterk watèr te zullen worden gezet. „Waar moet ik wezen vroeg onlangs een schoenmaker te S. aan den dorps bode," om mijn stembiljet te bezorgen?" „In de trouw kamer," antwoordde de deftige man. „Neen," zeide de zoon van Chrispijn, „daar ben ik eens geweest tot mijn spijt, en ik zoude daar niet gaarne voor de tweede maal komen. Ik ga liever een slokje drinken." Kerknieuws. Uit Ellewoutsdijk schrijft men Maakte de heer G. Reijersonze geachte predikant ons op 9 Januarij 11. bekend dat hij voor het op hem uitgebrachte beroep naar Dreischor bedankt had de blijdschap daarover openbaarde zich al aanstonds na het eindigen der godsdienstoefening, behalve op andere wijzen, ook door het uitsteken van vlaggen uit de woning van vele ingezetenen. Vervolgens werd hem als bljjk van achting en liefde eene prachtige pendule aangeboden, tot het aankoopen van welk geschenk door rijk en arm was bijgedragen. Moge de geliefde leeraar en vriend, die zoo edelmoedig eigen stoffelijk belang aan liet waarachtig welzijn der Ellewontsche gemeente heeft opgeofferd, daar nog lang dat nut blijven stichten, dat hij, met zooveel ijver en trouw, in godsdienstig en maatschappelijk opzicht, tot hiertoe daar kon aanbrengen en de algemeene waardee ring van zjju loffelijk streven hem tot aanmoediging en belooning zjjn. Goessche Ct.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1