4 Arbeiderswoningen, en eenige Masthoornen. Esschen en Elzen Hakhout, A merikaansche Naaimachinen Prijzen van af f50,—. tot /T80,— ONDERRICHT GRATIS. van Middelburg en Zierikzee. ül&bcrtetttictt. COMMANDIET KAS. STRANDVONDERIJ. MA NUF ACT VREN Openbare Verkoopirig, PAROCHIEHUIS Landbouwwerktuigen. WASCH-MA CHINES, enz. Eene nette Burgerwoning Populieren Boomen, Een DORSCH-MACHINE. ZAAI-LIJNZAAD. TE koop: TREKHOND met KAR Kleermakers Naaimachines HERVATTING DER STOOHIBOOTDIBNHT STAD ZIERIKZEE. Soiree Déclamatoire, Den Heer Dr. J. G. Popp 2JL- ATTENTIE! H- M- iA. heeft gekoesterd om te trouwen; wasch hem driemaal in de tobbe van eenen eerlijken molenaar; hang hein te droogen over het tuinhek van eenen kindenoozen predikant; teeken ze met den inkt van eenen (Anieri- kaanschen) advocaat, die nog nooit iemand bedrogen heeft; geef den zakdoek dan aan eenen geneesheer, die nog nooit een zijner patiënten naar de andere wereld geholpen heeft, en laat dezen dien doek alsdan op de pjjnljjke plaats leggen. Men heeft toch altjjd spotters. Zoo leest men in eeno courant: „Hectogram kind is op zijn meterboog gevallen et) heeft zijn G'en- timetertje verstuikt," Dit beteekent: Ons kind is op zijn e/boog gevallen en heeft zjjn duimpje verstuikt." Te Njjmegen kwam verleden week eene dienstmeid in een winkel en vroeg om een hectoliter groene kaas. Mogeljjk vragen zij nog wel om een hectoliter garen of band. Bjjna al de hoeren te Parijs dragen tegen woordig Tiroler hoeden doch worden niet meer versierd met hanen-of paauwenverenmaar met papegaaijen vleugels. Is men in den rouw dan zijn het raven en voor halve rouw gebruikt men zwaluwen of eksters. Nu is men op het denkbeeld gekomen om die vogels te doen schreeuwen; eene eenvoudige machine brengt men in beweging en de vogel piept. Men neemt nu den hoed niet meer af om te groeten, maar men fronst zijn voorhoofd en de vogel schreeuwt. Is men nu in den rouw, dan kroest de raaf dat men er van schrikt, en men is gegroet. Injjo/.oiulmie ulilsoi». Een jongen op de schoolbanken aan het lager on derwijs gewijd maakte eenige dagen geleden bij het hooron bespreken dat er voor den grooten Boerhave een standbeeld zou worden opgerigt de zeer naïve op merking »Hé! zoo veel geld uitgeven voor een beeld een stuk bebeitelde steen Neen ik zou die gelden besteden om grindwegen aan te leggen en plaatsen dan eenvou dig op zulk een aangelegden weg: een witten paal met een statig opschrift Deze kunstweg aangelegd ter eere van den grooten BOERHAV E." Was dat plan zoo verkeerd? V. De Heer F. C. KöIILER, r,Huize Wagenin- gen" bjj Zonnemairezal AANBESTEDEN Het bouwen van benevens eenige HEUSTELUNGEN aan het WooBilmi;-*, Seliunr, Hooiberg, enz., waarvan de aanwijzing zal geschieden op Maandag 24 January, des namiddags ten half 3 ure en de Aan besteding op Vrijdag 4 February 1870, des voormid dags ten elf ure op nader te bepalen plaats. Inlichtingen zijn te bekomen bij Pk W. MUS, Tim merman te Zierikzee. y De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal publiek verkoopentelkens des voormiddags 10 ure Op Woensdag 26 January 1870, in een bosch bij de Hofstede van J van der Bijl onder Zonnemaire Eene partij Hssidioii en Elzen IIA.lv- XIOTJT en TRONKEN, aankomende Mej. J.» C.« MOOLENBÜRGH. Op Zaturdag 29 January 1870, op Rusten burg" onder Noordgouwe: Eene partij Elzen en E^schen HAK- en DliOOGIIOUTaankomende den heer R. KOOLE; Op Maandag 31 January 1870op »Mon-Plaisir" onder Noordgouwe: Eene party zeer zwaar aankomende Jonkheer W. M. H. de JONGE. met den naam GROVER Sc B A. K E K er op alsmede SINGERS, echte ELTAS HOWE, WELER WILSON, POLACK SMIDT THOMAS ARM M^ioliiiio-IAweolsen Twoedraads Handinachinen te NEW-YORK, HOOFDDÉPOT bij J. .J. LOOBFJ5K te GOES. Te spreken of te ontbieden eiken Donderdagten huize van den Heer .1. P. van KRIEKEN, te ZierikzeeLange St.-Jansstraat. van Vervoer. 8POORHOOTDIENST Corresponderende op den Stantsspool* JANUA1Ï I.J 1 r* 7 O. Van ZIERIKZEE: Dingsd. 25 'smor. 10,80 u.V. Woensd.26 10.30 »V. Van MIDDELBURG: Dingsd. 2!> 'sraorg. 6.30 u. Woensd.26 6,30 26 's nam. 2,»V. Dond. S7 1,30 Vrijdag 28 1 2, Zatnrd. 20 2,30 Zondag 30 2,30 Maand. 31 2,30 Dond. 27 Vrijdag 28 jZaturd. 20 Zondag 30 Maand. 31 6,30 6,30 10,30 10.30 10,30 De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zjjn met V"aangeduid. Bevallen van een' jongen A. T. KARRE- MAN Ruiiaak. Zonnemaire 22 Januari 1870. Voorspoedig bevallen van een' 5£oon P. C. HENNING de Graaf. Zierikzee, 24 Januarij 1870. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons jongste Zoontje KORNELTS MARINUSin den nog zeer jeugdigen leeftijd van bijna 3 jaren. Haamstede M. BLOM Jnz. 21 January 1870. ca. BLOM, geb. Blom. De kinderen en behuwd-kinderen van wylen de Heer MATTH1JS GROENEVELD DE KATER betuigen hunnen hnrtelyken «Innlc voor de menigvuldige blijken van deelneming, onder vonden bij het overljjdcn van hunnen Vader. Noordgouwe, R. G. DE KATER. Januarij 1870.' Op Donderdag 27 Januarij, des avonds ten jny zes ure, zal door Ds. SIMENSE te Brouwers- haren gepredikt worden. 23 1)E ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANE, Jr. neemt gel <leu si deposito 3 maand, opvraagb. 4 6 u 4'/2 u een dag opvraagb. a 2 '/2 8 dagen 3 1 maand 3 KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN, belast zich met ineasseringen, enz. De BURGEMEESTER van Bruinisse roept ter reclame op, regthebbenden op de navolgende STRAND GOEDEREN; als: 1 Blikken TROMMEL, waarin 2 ledige Portemonnaies1 Glas 2 Brieven en 1 glazen Bloempotje met dito Bloepien 1 gebroken KISTJEwaarin 2 Hemden2 Half- hemden 2 Onderbroeken, 3 Kielen 1 paar blaauwe en 1 paar witte Kousen15 Boorden en Manchetten 1 Slaapmuts, 1 witte Borstrok en 1 witte Doek; 2 SCHOTTEN van een Paardenstal2 KIPPEN- MANDEN. 1 DEKROOSTER, 1 groen en 1 geel LUIKJE. 2 VERSCHANSING-STIJLEN, 3 DEKBRUG- GETJES, 14 GARNALEN-MANDEN, 2 SCHRAGEN, vat BIER. 1 VERSCHANSING-REELING en dito SCHEE, 2 KETTINGEN, l WIELPLANK, 1 HAND BERRIE 1 STEEKBOOM. 2 BRUGGENalsmede op het netto provenu van publiek verkocht SPEKHAM en WORST. Al deze Goederen zijn vermoedelijk afkomstig van «e voor Sfavenisse gezonken Stoomboot „STAD V L I SS I N G ENT De Burgemeester van Bruinisse C. M. VOORBEIJTEL. de De Deurwaarder .T. FRANSE zal voor den Heer C. BAL J.Cz.in het openbaar ver koopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ DIVERSE <ui WINTERSTOFFEN, als: Op Vrijdag en Zaterdag 28 en 29 Januari 1870, telkens van 's namiddags 3 ure te Brouwershavenin de Herberg bewoond door C. van 't Hof, en Op Dinsdag en Woensdag 1 en 2 Februari 1870 \s namiddags van 3 urete Haamstedein de Herberg bewoond door J. de Rijke. ten overstaan van den Notaris PRUMERS te Elleiroutsdijk. Op Woensdag 2 February 1870, 's avonds urezullen J. LOOKERSE en Kinderen na te melden Gemeentehuis, publiek verkoopen: HET VAN OUDS BEKENDE te Elletroutsdijkzijnde LOGE3IENT cn HERBERG, waarin die Affaires sedert vele jaren met veel succes zijn en nog steeds worden uitgeoefend. Informatiën zijn te bekomen bij voornoemden Notaris en bij Mr. P. J. A. van DAM te Goes. 1 De Deurwaarder J. FRANSEzal in de u tweede helft van Februari 1870 voor den heer J. M. KLOMPE te Dreischor, in de nabijheid der Hof.itede van Mej. de Wed. J. Klompe publiek ver koopen Eene aanzienlijke partij drooge Knodsen en groene Mutsaards. Inmiddels uit <le hand to koopte bevragen bij genoemden J. M. KLOMPE. Wy hebben de eer onze geachte begunstigers mede te deelcn dat wij ten gevolge van het groote debiet in staat zijn gesteld de prijzen onzer STROO- SNIJDERS en MOESMAKERS te stellen als volgt Ben tall Stroosnydor C. C. X. C. D. C. --41. NI o si in li k o i" A s h b y Stroosn^jdor C. R. P. D. R P. C. R. P. E. R. P. B. 8a. 7a. 6b. A B. L. D. L. D. D. - 63. - 44 -57. -57. -70. 07. -4S. - 60. -46. - 54, - 66. voorraad .Van deze hebben wij steeds eene ruime in onze magazijnen. Bevelen zich ook aan tot leve ring tot fabrieksprijzen van Stout F» DORSCII-MACIIINES, HORNSBY- en GARRETT'S ZAAI-MACHINES, fabriekanten in Stoom- oi» andere Werktuigen NARDTEN, LUCKERHOF COMP. ZIE li IK/CE E. I TE HUUR: met B E R Gr I? JL A. A. T S en aangrenzende T TJ IIVzeer aangenaam gelegen aan den straat weg te Zonnemaire. Te bevragen bij den Boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee. Uit de liaiicl te koop Ongeveer EiOO stuks OLMEN, ABEELEN CANADASCIIE benevens eenige At oei en STAMMEN bij K. HOCKE HOOGENBOOM te Zonnemaire. "Van stonden aan to koop zoo goed als nieuw; te bevragen bij de Uitgevers dezes. Vcrtrouwil Kigu TONNENZAAD en Kevolaar ZAAIZAAD, te bekomen bij MULOCK HOUWER. EEN VLUGGE EN STERKE te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. systeem Grover Sc Baker, A f12€>9- benevens alle andere soorten van NAAIMACHI NES, worden met kosteloos onderrigt en twee jaar garantie geleverd door JOH. ENZLTN, Horlogiemaker te Zierikzee. Voorts is by hem verkrijgbaar Maehiiie^aren, NaaldenOlio enz. en REPAREERT alle soorten van IVaniinaoliinos*. I Van Rotterdam S5 Januari 1870, 'js morgens lO ure, en verder zoo als op de uitgegevene Afvaart- lij«tje» is bekend gemaakt, r Het reukloos en onseliadelijk BLEEKWATER ÏO Cent per flesch alsmede de BORSTKOEKJES van Dr. LEPRÈCEtegen asthma, hoest, verkoudheid en andere borstaandoeningen30 Cent de doos te bekomen in de Apotheek van de Wed. J. C. HERT- STEIN ZOON. h lüBGEK iken bel Jneente Gedepui Memaal - les p p voorniid ZlKRIK Niettegenstaande de pogingen der vijanden van eene schielijke en zekere eigenhulp, en hoewel gelijksoortige huismiddelen talloos verschijnen, staan de volgens liet voorschrift van den Professor in de medicijnen Dr. HAR- LESS en naar geweten bereide Stollwerok'sche Borst-Bonbons tot heden volkomen onbereik baar daar. De 30jarige steeds toenemende consumtie is het zekerste bewijs voor de deugdelijkheid van het fabrikaat, hetwelk aan alle borstlijders niet genoeg kan worden aanbevolen. A le geven door liet Rederijkersgezelschap I) OO R OEFENING VOLMAAKTER afgewisseld door NI U Z IE K op DONDERDAG 27 JANUARIJ 1870, ten huize van den Heer L. VERMUNT, LOKAAL SCIIÖONZIGT. Prijzen der plaatsen 1ste Rang 0.50, 2de Rang 0.30. Aanvang; 7 uur. TOEGANGKAARTJES zijn van heden af te bekomen bij den Heer L. VERMUNT. j Praktiserend Tandendocter, TE WEENER, STADT, BOGNERGASSE No. 2. Drahotusz, 3 Junij 1868. Geachte Heer! Na verloop van een jaar kan ik niet nalaten u nogmaals de dankbare erkentenis van de voortreffelijkheid van uw Anatliei'in Mondwater te betuigen. Niet alleen bij mijmaar bij alle mijne vrienden en bekenden in verschillende gedeelten van het binnen- en buitenland, heeft zich de onovertrefbare, verrassende, heilzame werking van hetzelve schitterend geconstateerd en velen zullen u hunnen dank per brief betuigen. Het bewaar heid zich dat het een heilmiddel is, dat niet zooals vele andere slechts eenigen tijd helpt. De werking van het Anatlierin Mondwater blijft onveranderd onverzwakt, steeds dezelfde heilzame, versterkende. Ik moet ook nog aanvoerendat de Heer KLEMENS ORLICH van Rovignodie met eene veeljarigever ouderde, boosaardige, hardnekkige Mondziekte behebt isdie niettegenstaande den steeds voortgezetten doc toralen bijstand en het gebruik van alle roogclyk* middelenvoor ongeneeslijk werd gehouden mij schreef dat reeds na het gebruik gedurende 20 dagen van uw A.n»tlxei*iii Mondwater zich aanmerkelijke verbetering voordeed en het Tandvleesch een gezond uiterlijk kreeg. Te gelijker tijd moet ik ook met lof nw A.na- tlierïii Tandenpasta vermelden. Ontvang de betuiging van mijne dankbaarheid en hoogachting, waarmede ik de eer heb te zijn Uw Dienstw. Dienaar, JOSEF RITTER v. ZAWADZKI. Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist, Nieuwe Haven wijk C no. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMERApoth.te Goes bij J. P. van der DOES te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOM Apoth.te Rotterdam bij T. van SANTEN KOLFF Apoth. en A. SCH1PPEREIJN C°.Ver koophuis; te Amsterdam F. v. WINDHEIM C0., Verkoophuis. Vrouwelijke kwalen. Elk klimaat, heeft zijn gebreken, elk jaargetijde zijne onge steldheden, maar vrouwen zijn in elk klimaat viyi eiken ouderdom en in elk jaargetijde onderhevig aan bijzondere kwalen, die inde meeste gevallen voortkomen, uit onachtzaamheid, slechte behandeling of zwakheid van gestel. Voor elke kwaal i dat geslacht eigenverzekeren Holloway's middelen dadelijke verligting, en toekomstige bevrijding, terwijl zij de natuur lijke werking van elk orgaan herstellen. In hunnen verbeterenden loop, bespeurt men spoedig de grootste beterschap het. lig- chaam ontwikkelt zichen de gemoederen verheften zich weder. In deze preparaten komt nooit, zelfs niet het minste kwik zilver of andere schadelijke bestanddeeleu voor; van daar dat ouder, voogd en patient vooruit niet behoeven te raadplegen voor tot deze middelen over te gaan. Deze geneesmiddelen bereid onder het persoonlijk tocvoorzigt van Professor Ilolloway, worden onderzocht in zijn Etablissomt Londen, 244 Stranl (Temple Bas.) Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van 0,80 ƒ1,85 3,—0,75 ƒ13,50 ƒ20,50 Potje9 Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,- 7,05 - 13,85 - 20,95 Men heeft een groot voordeel bij de grootse dozen te koopen. N. B. Bij iedere doos is een in talen gedrukte tereglwijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de benoodigde inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLING WE RPF REINTEMA, Hoofd-Dépóthouder te Leeuwarden alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. MET MEI EEN ONGEHUWDE A. R REIDE R benoodigd bij B. JONKERonder Ouwerkerk. 7 Met MEI a. s. een aankomende BK OODBAKKERS-KNECHT benoodigd, bij W. WONDERGEM te Colijnsplaat. Brie ven franco, doch liefst in persoon. TERSTOND of met MET benoodigd: Een* BROODBAKKERSLEERLIN O* bij P. KROON te Zonnemaire. EEN BEKWAME KLEERMAKERS-KNECIIT benoodigd, die met het Icnippon bekend is en met zijn meester op de winkel werkzaam moet zijn. Adres in persoon of met franco brievenonder letter Abij de Uitgevers dezes. HALF FEBRUARIJ eon SCinLDERSKNECIIT benoodigd, bij J.STEENLAND,Nieuwerkerk'm Duivelandl Tegen MET eene BURGER- DIENSTMEID benoodigd. Adres bij de Uit gevers dezes. Met MEI aanstaande eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd bij J. LIEVENSE onder Nieuwerkerk in Duiveland. Met MEI eene BOUB IBIV-JNIIBIVST' NIEI13 benoodigd bij F. van df.n BOUT Az.op Schraphage onder Zonnemaire. snf.lpt-'usdkukkkkij van db loozf comp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2