Dingsdag 25 J 1870. m DE LOOZE WAALE. HP* No. 2726. Besturen en Administration. IU H L 1 CA TIE. NATIONALE MILITIE. BEKENDMAKING. Nieuwstijdingen. jötttfjsdUïtMJty. JJFras 26sle Jaai'g. ZIIIMkZIISÜII MEI WSROIIE Men abonneert zich: In Nederland bij de Uitgevers Hoek van de SclraithavenB, No. 94, en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren In Noord-Ameriku bij J. QU1NTUS, te Grand Rapids, Staat. Michigan. Brieven en Inge/ondene Stukkeu franco. Abonneineiits-Prijj»: Voor 3 maanden 1,30. Franco per post, in Nederland- 1,60. Voor Noord-Amerika, franco New-York - 3,90. Verschijnt: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. Ad verten tién: 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Adverteutiën voor den werkenden stand a 80 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk h 40 Cents; dito van 25- of SOjarige Eehtvereeniging a 50 Cents u contant en franco aan het Bureau. De inzending der Adverteutiën kan geschieden tot Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee. Gelet op art. 26 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) Brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat het register van de in het vorige jaar voor de nationale militie ingeschrevenen benevens de daaruit opgemaakte alphabetische lijst, voor elk op de secre tarie ter lezing zullen nederlcggen van den 24 Januarij tot 1 Februari) e. k. dat tegen register en lijstbinnen den tijd der nederleggingen bezwaren kunnen worden ingebragt bij den Commissaris des Konings in de provincie, door middel van een door de uoodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door hem, die ze inbrengt; welk verzoekschrift zal moeten worden overgebragt bij den Burgemeester tegen bewijs van ontvang. Zierikzee, den 24 Januarij 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekenddat het IJkkantoor in deze gemeente behalve op de dagen voor den herijk dooi de Gedeputeerde Staten nader aan te wijzenvoortaan tweemaal s weeks voor het publiek zal geopend zijn, en wel des Donderdags en üZjaturflagrJsi, van des voormiddags negen tot des namiddags éé>n uur. Zierikzee den 21 January 1870. Burgemeester en Wethouders, B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De armoede in Londen heeft thans zulk eene uit breiding gekregen dat de lord-mayor het noodig heeft •geacht een brief te schrijven aan de Timesom op merkzaam te maken op de groote ellende, welke dooi den geheelen werkenden stand gevoeld wordt, zoowel door de kundigeervaren werklieden als door den eenvoudigsten daglooner. De eerste magistraat van de City ziet geen redding dan in landverhuizing, en beveelt de British and Colonial Emigration Society aan in de ondersteuning van het publiek. In vele kringen, zelfs in de hoogste kringen bestaat het gevoelenzegt hij dat de werklieden geen werkelijk verlangen hebben om te emigreeren. Op onze vergadering van verleden Woensdag hebben wij echter aanzoek om ondersteuning gekregen van de werkliedenverenigingen te Clerken- wellPoplar, Lambeth Westminster, Chelsea en vele andere wijken van Londen. Deze vereenigingen ver tegenwoordigen duizende werklieden die slechts één weusch hebben namelijk om Engeland te verlaten. De regering van Canada is geneigd meer werklieden te ontvangen en by te staan, dan wij in staat zullen zijn te zenden. Helpt ray de werkliedendie werken willen doch niet kunnen en die in den verschrikkelijksten nood verkeeren in staat te stellen in Amerika een eerlijk stuk brood te gaan verdienen. Welke redenen hiertoe ook mogen bijdragen zooveel is zeker, dat een onbeschrijfelijke ellende in Londen heerscht, welke het een Christelijke en maatschappelijke pligt is te verligten. In de vorige week heeft Eu aard Wright, een ontslagen gevangene te Londen, een diné aangeboden aan tweehonderd dieven. De uitnoodiging \va9 aldus gesteld: »Ned Wright zal eeu sonpe aanbieden aan de dieven van het zuidelijk gedeelte van Londen. Toegangskaarten worden afgegeven aan eiken dief die zich in persoon aanmeldt aan het Gospel House, Alleen aan dieven die straf ondergaan hebben, zal een kaart worden afgegeven." De meerderheid der gasten bestond uit zeer jonge menschcn. De meesten waren in lompen en verregaand vuil. Bij het dessert bragt de gastheer een toast uit, op de bekeerde dieven en gaf aan al zijne genoodigden een marsje en een shilling om daarvoor iets te koopen wat op straat geveild wordt, en raadde hun aar. het eerlijk haudwerk van straatventer uit te oefenen. Te Weenen heeft onlangs, ten huize van den hofraad Trexler iu de Braunerstrasze, eeri schrikkelijk ongeval plaats gehad. De vrouw des huizes had het ongeluk bij het ronddienen der koffij de petroleumlamp omver te werpen. De petroleum verspreidde zich over de tafel, en vatte vuur, hetgeen zich mededeelde aan de klee deren der dames, die om de tafel gezeten waren, en in een oogenblik stonden 6 personen in lichtelaaye vlam.' Groote verwarring! Allen vielen op en over elkander, en het dienstpersoneel kon slechts met de grootste moeite de vlammen meester worden. Eerst toen bleek al het ontzettende van het onheil. Vijf dames toch, waaronder de beide dochters des huizes, waren zwaargewond. Een der dames stierf 's nachts aan de bekomen brandwonden. Alleen mevrouw Trexler was er goed afgekomen: zij had slechts ligte kwetsuren bekomen. Te Smichou in Oostenrijk, bragt eeu moeder op kerst avond haar kind dat slechts 13 maanden oud was, bij een buurvrouw, daar zij uit moest. De buurvrouw kon hel schreijende kind niet tot bedaren krijgen en liet wat slaapgoed halen. Het kind sliep weldra in en sliep den volgenden dag" nog, toen de moeder het kwam halen; na drie dagen ontwaakte de kleine, stak de handjes lagchcud naar de moeder uit eu sliep weder iu den grooten slaap. iti De Marseillaise bevat de volgende proclamatie: „Wij, leden van de revolutionaire Londensche gemeente in Parijs verblijf houdende, verklaren, tegenover het uieuwe misdrijf, dat weder de ontelbare schanddaden der Bonapartes vermeerderd heeft, ons van alle deelne ming te zullen onthouden aan den tègenwoordigen status quo: wij betalen dus de belastingen niet, wij erkennen deze justitie niet, wij onthouden ons van arbeid en raden alle republikeinen ons voorbeeld te volgen." Zaterdag 15 Januarij is te Leuven een afgrijselijk schelmstuk ontdekt geworden. Een koopman iu vee van Hoelaertnabij Groenendaalwas Maandag 11. naar Leuven vertrokken. Hij droeg eene som van 700 fr. met zich die moest dienen om zijn vee te betalen. Sinds zijn vertrek had men van hem niet meer hooren spre ken toen men Zaterdag zijn lijk ijselyk verminkt en bebloed, in een bosch nabij Leuven ontdekte. Het lijk des ongelukkigen was met tien diepe messteken doorboord. De diefstal is de drijfveer van dit schelmstuk geweest, want het geld, dat de ongelukkige bij zich droeg, was verdwenen. De pleger dezer gruweldaad is onbekend. De politie doet ijverige nasporingen. De gansche bemanning vatf de Engelsche bark Prince of Taylor," voor Antwerpen liggende, is bijna vergiftigd ge worden. De kok had bij misvatting, zegt meu rattenkruid in plaats van zout iu het eten gedaan. Vooraleer het op te die nenhad hij zelf reeds van het een en ander geproefd, en juist op het oogenblik dat al de scheepslieden zich aan tafel gingen zetten, werd de kok onpasselijk, braakte en klaagde over maag- eu darmpijn. Men zag welhaast dat hij vergif- ligd was, en de kapitein verbood aan al zijne mannen iets te gebruiken van hetgeen er opgediend was. De kok werd naar het gasthuis gebragt. Alen vreest voor zijn leven. Het schip lag op stroom en was gereed om te vertrekken. Zmïobï 20 Jan. Bij den landbouwer Abr. Dees, hofstede Pauw vliet, bad heden het bijzonder voorval plaats dat een paard 2 veulens wierp, waarvan een met eeu scha penkop beuevens een hoorn op den kop vau ongeveer 7 cen timeters lengte en 5 centimeters breedte; aan het ander veulen was niets bijzonders zigtbaar. Middelburg, 20 Jan. Heden is te 's Hage aan besteed het maken van gebouwen en verdere werken op het stations-emplacement alhier; de laagste inschrij ver was de heer F. K. Osinga, te Leiden, voor ƒ259,000. Wolfaartsdiljk 21 Jan. Inden afgeloopen nacht is hier een schoenmaker, die zich steeds aan het gebruik van sterken drank te buiten ging, iu eene sloot nabij de begraaf plaats verdronken gevonden, waarin hij, door zijnen hoogst beschonken toestand verdwaald geraakt, ongetwijfeld gesuk keld is. Uit het vijfde schooldistrict van Zeeland wordt ons gemeld, dat, naardien de drie aldaar bestaande Onderwijzers gezelschappen n. 1. te AardenburgNieuwvliet en IJsendijke den 19 Februarij 1820 zijn opgerigt, men alzoo in de volgende maand derzei ver vijftigjarig beslaan wenscht te vieren. Voor eenigen tijd werd eeu aantal personen, met name sommigen iu het kanton Hulst woonachtig, wegens overtre ding (lef- reglementen omtrent de visschcrij op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, tot gevangenisstraf en geldboete veroor deeld. Zij wendden zich met verzoek om gratie tot. den koning en verkregen gedeeltelijk kwijtschelding van straf. Korten tijd geleden werd echter toch het vonnis ten uitvoer gelegd, zon der op de verleende gratie te leftenen het gevolg was dat de gevnngeuhoiuling reeds langer had geduurd dan ten aan zien van sommigen mogt geschieden, toen een toevallige omstan digheid de invrijheidstelling bewerkte. Scherpenisse, 22 Jan. Door omstandigheden wordt eerst heden vermeld dat er ook hier eene afdee ling vau 't Schoolverbond is opgerigt. Reeds in de maand December des vorigen jaars verklaarden zich vijftien leden van het gezelschap „Tot Nut en Ontspanning" zich bereid om tot dat verbond toe te tredenterwijl dit getal naderhand nog met één is vermeerderdzoodat de afdeeling thans zestien leden telt. Op 13 January 11. hield de afdeeling hare eerste vergadering. Deze vergadering had ten doel 1°. Het kiezen van een Bestuur en 2°. Het nemen van eenige voorloopige beschikkingen om tot eenen meer georganiseerden toestand te komen. Nadat de E. A. Heer Burgemeester, op wiens verzoek deze eerste vergadering was bijeengekomende leden omtrent dat doel had ingelicht en verzocht had bij de stemming niet als Voorzitter in aanmerking te komen, ging men tot stemming over. Na afloop daarvan bleek het, dat tot Voorzitter- gekozen was: de Heer J. Was, tot bestuursleden; de Heeren D. Polderman J. Craaije en G. O. W. van Geijtenbeek en tot Secretaris, de Heer J. M. Clement. Op de vraag van een der leden of men zich al dadelijk zou aansluiten bij het hoofdbestuur te Utrecht, werd besloten daaromtrent in deze vergadering nog geen definitief besluit te nemen. Voorts nam het gekozen Bestuur zich voorzoo spoedig mogelijk bijeen te komenten einde een voorloopig reglement vast te stellen om dit daarna aan het oordeel der leden te onderwerpen. Zierikzee, 24 Jan. Woensdag heeft te Neuzen de verkooping plaats gehad van de Noorweegsche brik Veranda, in October aldaar in reddeloozen staat binnengebragt en van den inventaris ontdaan, nog liggende. Daarvan zijn eigenaren geworden de heeren G. van de Vrede en E. van der Bent, te Neuzen, voor ƒ2100,—. De Asser Courant deelt mede, dat er te Ameide reeds aardbeziën in bloei staan en te Heeren veen spreeu wen zich hebben vertoond. Met den meikever van Hoogkeppel vormen zij een trits profetien omtrent het zachte voorjaar. In het Alg. Dagbl. van Ned. komt een artikel voor, „uit naam van eenige Catholieken", onderteekend dooi de hh. J. G. Harmsen en J. II. Grevelt, waarin rekening en verantwoording wordt geëischt van de commissie die zich belast beeft met de ontvangst en administratie der gelden, bijgedragen tot ondersteuning van uit Neder land afkomstige en derwaarts teruggekeerde pauselijke zouaven. De som, aan die commissie toevertrouwd, be loopt, volgens genoemd artikel, ƒ40,000. De Echo du Vatican deelt het berigt mededat men een valschen bisschop heeft gearresteerd die in het bezit bleek te zijn van valsehe geloofsbrieven. De brave man had reeds vele zittingen van het Concilie bijgewoond. Volgens de voorspelling van den bekenden ster- rekundige Mariao Castillois dezen winterna den 28sten Januarij een hevige koude te verwachten. Het Dagbl. v. Ned. levert artikelen over de volks gaarkeukens het zet 't gewigt er van uiteen met het oog op de volksvoeding die bij duurte der levensmid delen in verhouding tot de loonen zooveel te wenschen overlaat. De gaarkeukens moeten aan den werkman voor weinig geld goed voedsel verschaffen ware philantropie zou het wezen daarvoor te zorgen in plaats van allerlei vereenigingen op te rigten die heeten in 't belang van den werkman te strekken, maar die werkelijk hem niets baten. Hei; D. v. N. schrijft o. a. «Eene waarheid is hetdatterwijl soepvleesch en groenten, verbonden met de noodzakelijkste specerijen, de gewone bestanddeelen van den »burgerpot" uitmaken bet vleeschvoedseliu vele arme familien bijna geheel is uitgesloten. Haar maaltijd bestaat bijna uitsluitend uit aardappelen die tot de weinig-voedendespijzen behooren. Wel is waar, zijn de aardappelen als voe dingsmiddel, niet te verwerpen, zoodra ze op voldoende wijze door vleesch eijereu melk en brood ondersteund worden maar als uitsluitende voedingsmiddelen ziju ze geheel zonder waarde. De aardappel biedt den werkman geen goed voedsel. Daarom neemt hij zijne toevlugt tot jeneverwaarin hij in zekeren zin tot zijn eigen schade en nadeel vergoeding vindt. »Predikzooveel gij wilt, tegen de jenever; hang de noodlottigste tooneelen op van het misbruik van sterken drank; yver, zooveel gij kunt, voor de zaak der afschaffingzoolang gij den arbeider geen beter voedsel geeft, zal hij met al uwe fraaye woorden spotten en blijven voortgaan naar jenever te vragen. Waar vleesch en brood ontbreken waar het ligchaam aan innerlijke warmte gebrek heeftmoet dit door prikke lende middelen en verdoovende dranken aangevuld worden. Het zijn alzoo niet de magtigheida-vereeni- gingennoch de van gemeente- of staatswege genomen maatregelen om door eene zoo hoog mogelijk opge voerde belasting het kwaad der jenevérrainpen to beteugelen, het zyn enkel en alleen de volksgaarkeukens, die het radicale middel vormen tot verbetering van den ellendigen toestandwaarin een groot deel des volks verkeert. »De liooge belastingen op den sterken drank doen zelfs kwaad meer kwaad dan men oppervlakkig wel zou zeggen. «Iuimers, de arbeider die door zijn armzalig voedsel letterlijk behoefte voelt aan drank," is verpligt, zijn gezin nog méér geld te onttrekken het nog armoediger te maken omdat hij in de eerste plaats zich van soms zuur verdiend weekgeld de noodige hoeveelheid jenever waaraan hij gewoon iskoopen wil. In zekeren zin bevordert dus de staat, die zoo gaarne zegtdat hem het lot der armen ter harte gaatde ellende en de armoede des behoeftigen. «Grootscher, edeler zou de staat handelen; zoo hij de ondernemers en oprigters van openbare spijsinrig- tingen als de volksgaarkeukens, behulpzaam was in het wegnemen van moeyelykhedendaaraan verbonden in het kosteloos afstaan of ten gebruike van groote gebouwen en lokalen wier gemis dikwijls een onover komelijk bezwaar is voor dergelijke doeleinden." Het D. v. N. wijst met name op de volksgaarkeukens, door wijlen den heer Egerstorff, te Linden in Hannover, in 1855 opgerigt, waarin dagelijks 3000 portien mid dageten worden afgegeven tegen volle betaliughij deed het ten gerieve zijner arbeiders, wier vrouwen dan ook nog iets konden verdienen. De inrigting wordt door stoom gedreven. Ze strekt later als model voor de Berlijnsche gaarkeukens, waar Mevr. Lina Morgenster de volksgaarkeukens oprigtte; in 9 keukens aten in 1866 meer dan 9000 personen de geheele portie kost slechts 1 sgr (6 centen). De zalen van mannen en vrouwen zyn gescheiden het eten is zoo goed dat studenten er hun maal komen doen. Te Koningsbergen Breslau Pesth en Graaz werken de keukens ook goedte Reichenberg heeft de firma Liebeg en Comp. ze voor haar werklieden opgerigt. Geineng-de berigter In een Corsicaansch blad heeft P. Bonaparte een artikel geschreven, waarin dit voorkomt: «Tegenover twee of drie nulliteiten, die boos zijn omdat zij te ver geefs naar eene betrekking hebben gesolliciteerd telt Corsica een aantal dappere militairen, wakkere jagers, stoutmoedige zeelieden en nijvere landbouwersdie hen reeds lang de ingewanden uit het lijf zouden heb ben geruktindien men hen niet had weerhouden. En ondanks al die slakken zal de straalkrans van den grooten Napoleon niet verbleeken en indien dit voor een oogenblik ondersteld kou worden zou het aan zijne beschimpers, vijanden van hun Vaderland, slechts gelukt zyn om Frankrijk te berooven van zijn meest glorierijke beroemdheid." Garibaldi is te Parijs geweest, om te zien hoe de teerling mogt rollen, maar is weder vertrokken. Iemand te Sas van Gent, wordt gewaarschuwd, niet meer tot spot en walg van een ieder zich te vertoonen, daar niet zelden spiritus de oorzaak er vau is. Beter ware het dat hij eerst den balk in zijn eigen oog zag eer hij een splinter ziet in het oog van een ander. Maar die van niet, tot iet komt, kent zichzelven niet. Twee dames te Axel moesten hun fatsoen wat beter kennen, en zoo hoogmoedig niet zijn; dus: Wil geen lage dingen doen Dat ontneemt toch uw fatsoen, Want men ziet meest hoe het gaat: 't Naberouw komt meest te laat. Dus hoe men die ook beziet 't Zijn de regte menschen niet. Een boer te Sint-Annaland heeft zich in het groen op een ander dorp willen neder zetten doch dit is misluktmaar 't Past geen man toch van fatsoen Wat te zoeken in het groen Maar wel op zijn eigen land Als het graan is in den band. In den Nederlandschen Heraut, New-Yorks week blad, komt onder de adverteutiën de volgende huwe lijks-aanvraag voor: Een jonge man zoekt eene vrouw Niet al te traag, niet al te gouw, Niet al te jong niet al te oud Wat veel greenbacks of ook wat goud. Niet al te dun niet al te dik En ook niet al te opgeschikt; Zachtmoedigmet een rein geweten Wil dat vooral toch niet vergeten Wie hierop nu wil reflecteren Adressere zich aan de heeren Uitgevers van het Hollaudsch blad Onder het motto: Huwelijkspad Het nommer isvergeet het niet 421 Greenwich- street. Als een onfeilbaar raiddel tegen de jicht wordt de volgende raad gegevenTracht te bekomen den zakdoek van eene vijftigjarige jufvrouw, die nooit den wenscb

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1