,7Pölicrtcn.tiën. JL EVANGELISATIE, va n SCHEEPS- A FB11A A K. Zuivere Scheeps-A fhraak. Essen en Elzen HAKHOUT, Publieke Houtverkooping. HOUTVERKOOPING MANUFACTUREN en SCHEEP S-A F BR A A K, Essen en Elzen Hakhout SCHILDERS-AFFAIRE. Een B OEIJERSCHUIT, ML Een DORSCH-MACHINE, HET BINNENWERK VAN EEN GRUTTERIJ Puik Fijn Tarwebrood, en .VER8SHB IRlEFVSNg, verschillende GROENTEN, in (blikken) NAAMWIJZER DER GEMEENTE GOES 93*u* Jaargang na de Geprmligeerde Uitgave van 1777. H Eene ROEIBOOT, DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: «4 VEE-HOUDERS iét RA M MEN AS-B O NB ONS V 31 Om de geschenken echt nationaal te doen zijn zou het voornemen bestaangeen hoogere byclragen te ontvangen dan vijf centstcrwyl de namen der deel nemers, voor zoo ver zij zich bjj de te kiezen hoofdcom missie en de later te benoemen sub-commissien bekend zouden maken gemeentes gewjjze worden vermeld in een album datkeurig gebonden mede aan H. K. H. zou worden aangeboden. Mogten de ontvangen bijdragen de noodige som voor de geschenken overtreden dan zou dit meerdere bedrag bestemd worden tot ondersteuning van het door Z. M. den Koning opgerigte gesticht voor jongens van 10 -16 jaren. De hoofdinhoud van het schrijven aan onzen geabon neerde!) en lezers ter kennis brengendevoldoen mij tevens aan het verder door hem gedaan verzoek om de redactiën der verschillende nieuwsbladen nit te noodigen tot. de openbaarmaking van dit plan te willen medewerken." X. ZIorilr/eeBolie ^larlitdag; van den 20 JANUARIJ 1870. Boter van 0,60 tot 0,72 per 5 hectogrammen. Kip-Eycren van ƒ1,10 tot ƒ1,30 per 25 stuks. Bnrtferiyko Stand te ZieriU'/ee. geboren: 10 Jan. Een zoon van P. B. van der Werf en A. II. Bos. Eene dochter van A. van Gastel en S. L. Bonman. 11 dito. Eene dochter van C. van Ast en P. C. Kuiper. 12 dito. Eene dochter van L. van der Valk. en J. Bom. 15 dito. Eene dochter van P. Papeveld en W. Peute. Een zoon van C. Paterik en A. v. d. Valk. 10 dito. Een zoon van W. H. Appel en M. Huson. 17 dito. Een zoon van Mr. J. G. H. B. Ketjen en O. C. de Wetstein Pfister. 19 dito. Een zoon van R. van den Hoek en E. Sies. Eene dochter van .T. Schnlts en L. Kandel. overleden: 7 Jan. J. M. Swaits oud 2 maanden dochter. I. M. Staalman oud 76 jaar, weduwe J. Schenke. 8 dito. S. A. van Woerkens, oud 5 maanden, dochter. 9 dito. C. Septer, oud 82 jaar, man van C. Lamand. 14 dito. C. Verijkeoud 5 jaar, dochter. 15 dito. D. S. C. II. Normann oud 77 jaarweduwe van P. M. Abresch. 16 dito. W. v. d. Weele Au gustijn oud 31 jaar, z. 17 dito. J. M. Gilden, oud 9 jaar d. - 18 dito. N. Trommel, oud 38 jaar, jd. P. Stahlhöfer, oud 60 jaar man van C. Battes. Heden morgen omstreeks 10 uur, overleed tot onze groote droefheidons eenig Dochtertje ENGE- LINA LUCIil, in den ouderdom van bijna 9 maanden. Sas van Gent, J. J. van CAEM. den 17 January 1870. S. van CAEMVerlinde. Mevrouw de Wed. MENZEL van der Vliet, betuigt ook namens hare kinderen, haren laïii-tclijjlicia tlaul*:, voor de talrijke bc- wyzen van deelneminggedurende de ongesteldheid en na het overlijden van haren geliefden Echtgenoot D.r W. F. MENZELemeritus predikantzoowel van hier als van elders ondervonder. Leiden, Januari 1870. De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen Avohnocnendcis clanK voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van hunnen zwager den lieer D.rW. F.MENZEL. J. C. van der VLIET. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van mijn Echt genoot den Wel Edelen Heer JOB ABRIAAN BOLLE, betuig ikook uit naam mijner kinderenmijn hartolijken dank. Haamstede A. de B RUU NE. 20 January 1870. Wed. J. A. Bolle. Allen die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan den Boedel van wijlen de Weduwe A. REMEEUS te Noord- (/ouwe, gelieve daarvan ojFgaaU of fcetaliaig' te doen vóór of op den 1 February 1870, ten huize van O. REMEEUS te Noordgouwe. 'y Vyf en twintig gulden belooning voor hem die eenige aanwijzing weet te doen om trent of het lijk aanbrengt van Kapitein THOMAS ANYONgevoerd hebbende het Engelsch Schooner- schip W. «Sc 31. «I., op 9 January 1870 op de Zeehondenplaat gestrand zijnde genoemde Gezagvoer der waarschijnlijk daarbij verdronken. Zich te adressecren ton kantore van H. A. van 1JSSELSTEIJN Consulair-Agent van Groot-Brittame en Ierland voor Zierikzee en onderhoorigheden. (y op ZONDAG 23 JANUARI, in de Evangelisatie-Zaal TOEVLUCHT"des morgens ten tiea> ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. Tot naricht dienc nog, dat er in liet vervolg (bui tengewone omstandigheden uitgezonderd) niet meer zal geadverteerd wordenuit hoofde het voornomen be staat eiken Zondag te prediken. De Notaris Mr. C. van der LEK de i CLERCQ zal publiek verkoopen, telkens des voormiddags 10 ure Op Maandag 24 Januari) 1870, aan de blinkende Panhoeve, onder Nieuwerkerk: Eene groote partij Ewfcscïteia enElsaesa TT-&.K- IiOIJT. Op Dingsdag 25 Januarij 1870, op de Hofstede bewoond door M. SCH1KKER, onder Noordgouwe: Eene partij Esss-solicti en lilzen HAK HOUT. mitsgaders I.Jpoii- en Populieren lïOOMlOrV r.eer geschikt voor Werkhout. Op Woensdag 26 Januarij 1870, in een Bosch bij de Hofstede van I. van okr BIJLonder; Zonnemaire: 1Bunder HAKHOUT en HiOMtl lN aankomende Mejufvronw J.' C.„ MOOLENBI HOM. PUHLIEKE VKIÏKOOPING De Deurwaarder J. BETHE zal op Zaturdag den 22 January 1870 des namiddags te half twee ure op de Oude Haven aan de Sleepkaai te Zierikzeein het openbaar verkoopen: EEN GROOTE PARTIJ bestaande in: DE KB ALKENlang 8 Meters, dik 22 bij 28 Centimeters, Eiken PLATEN en BUITENBOOR DEN, ter lengte van 6 tot 10 Meters, en ter dikte van 6 tot 15 Centimetersalles zeer geschikt voor DAMPALEN en MESTPUTHEININGENverdej nog een groote partij BK A. IVIII T.OTJT. erder 1 pub De Griffier G. van WAGE zal ./publiek presenteren te verkoopen des morgens ten 10 ure, onder Zonnemaire 1°. Op Maandag 24 January 1870ten verzoeke van Mevr. de Weduwe den Heer H. MOOLENBURGH Eene groote partij zwaar zevenjarig Essen en Elzen IIATvIIOU'T, liggende bij de Hofstede bewoond door de Weduwe Putte. 2°. Op Dingsdag 25 Januarij 1870, ten verzoeke .van den Heer A. van den BOUT EENE PARTIJ ZWAAR ZEVENJARIG gelegen in het Kerkenbosch aan den Zeedyk. y De Deurwaarder J. BETHE zal op Maandag den 24 January 1870, des voormiddags ten 10 ure, langs de Stadswandelingen te Zierikzee, te beginnen aan het Zeiketerrein, een openbare houden De Deurwaarder J. FRANSE zal voor den Heer 0. BALJ.Cz.in het openbaar verkcropen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ WINTERSTOFFEN, als Op Dinsdag en Woensdag 25 en 26 Januari 1870 telkens 's namiddags te 3 ure in de Herberg te Noord gouwe bewoond door de Wed. Botjterse en: Op Vrijdag en Zaterdag 28 en 29 Januari 1870, 's namiddags van 3 urete Br omvershaveniu de Herberg van 0. van 'tHofe.j 1 Op Dingsdag 1 February a. s. zullen de Erfgenamen van wijlen den Heer JOHANNES de VLIEGERgewoond hebbende te Westenschouwen op diens Hofstede aldaar, door een daartoe bevoegd ambtenaar, publiek presenteren te verkoopen: Eene groote party <li-oo«*o ELZEN KNODSEN, EENE GROOTE PARTIJ waaronder vele beste Eiïteii PALEN, als mede een groote partij zwaar IJZER. 5 a 6000 zoowel Bakkers- als I3i»i*gf<M"js- MntsaarRs. Ongeveer 25000 pond best gewonnen W E !- II O I en 't geen verder geveild zal worden. NB. Met den verkoop vangt men ten uïy^aan De Griffier G. van WAGE zal, ten ver zoeke van het PLAATSELIJK ARM- en KERKBESTUUR te Haamstede, op Woens dag den 2 Februari 1870, 's voormiddags 10 ure, in het Tempelbosch op het eind van het Olie- wekken onder Haamstede, publiek presenteren te ver koopen 1.° 8* stuks zware Abt'olea I3003I.EIV. 2.° En daarna des middags 12 ure, in de Herberg bij de Rijke aldaar, ïai peroeelen 2 hectares 41 ares 24 centiaren (of 2 B. 41 R. 24 El) «gooil Tjarig staande in genoemd bosch nabij Kommersweegje en het Essenbosch bij den Heer A. van Zulten onder Burgh. //f UIT DE HAflD TE KC OP: E E N R IJ K BEKLANT E Te bevragen met franco brieven of in persoon bij A. van OPSTALte Moer/lijk. f TE koop: groot tonnen, met coisifUplotcBa ïnvoii- te bevragen by L. de KEIJZER te Zonnemaire. Brieven franco. Van stonden aan te koop zoo goed als nieuw; te bevragen bij de Pifoevers dezes. WOKDT GEVBAAGD; met opgaaf der grootte van Kroonwiel en Steenen. Brieven franco onder letter B. D. Adres Uitgevers dezes. I 1„"» Cts?. liet Ned. il r i e- n v i e r m a al d a a g s v e r s c li. Wed. de BRAKKE. verkrijgbaar in het MAGAZIJN, hoek Poststraat by de Kerk te Zierikzee, bij Q J. DE JONG ZIJLSTRA. de Boekhandelaars F. KLEEUWENS ZOONte Goesis verschenen en Eilanden Zuid- en Noord-Beveland e. a. 1 8 7 O. Deze jaargang is weder met verschillende rubrieken vermeerderd en tot op het laatst aangevuld en ver beterd waarvan een en ander in een aanhangsel is opgenomen. In de zoogenaamde groene, of in groen perkement gebonden exemplaren, voorzien van tasschen en wit papier is eene groote verandering, met het doel van verbetering, aangebragt. Daarin komt voor A E 31A IV A Verklaring van cteiiaselveii als Chronologische CirkelsVeranderlijke FeestdagenQuartertempersOnveranderlijke Feest- en Heilige Dageïü Opgaaf van het Christelijk Paaschfesst tot aan het einde dezer eeuw. Israëlitische Feestdagen. Eclipsen. Watergetijden, Tijd van Hoog water of Haventij bij N. en V. Maan aan de NoordzeeWester-Schelde Het SloeVeersche Gat, Zandkreek, Ooster-Schelde, Keeten en Mastgat, Brouwershavensclie Gat, Grevelingen, Krammer en Volkerak. Opgaaf van het verschil in tijd tusschen 69 gemeenten en Goes. Tafel voor de TydsverefFening van den waren rpVU.iOV.mil J.J gvi ■■vv.uwu w, -V C1.V. i.j«OYV/lVUVUilig V tl11 UCU Wellen tot den middelbaren tijd. Zonnetafel. Staat van Bevolking van Zuid- en Noord-Beveland op 1 Januarij 1869^ Aanwijzing van de vroeger in onderscheidene gemeenten en polders van Zuid- en Noord-Beveland in ge- bruik geweest zijnde landmaten. Vergelijking van eenige Oude Maten met de Nederl. Maat en omgekeerd. Vergelijking van het Graangewigt. Berekening wegens uittekeerene 10de Vruchten van gedorschen gra nen zadenenz. Grootte in oppervlakte van de gemeenten in Zuid- en Noord-Beveland. Schotbare grootte van de Polders in het 4de en 5de polder-arrondissement van Zeeland (Zuid- en Noord-Beveland.) Het Nederl. Muntstelsel. Vergelijking van Buitenlandsche Munten, Maten en Gewigten met de Nederlandsche Verhouding van geslagt tot levend vee. Afstandswijzers voor Zuid- en Noord-Beveland waaronder ook die der afstanden tusschen de Veren. Benaming der Nederl. Maten en gewigten met de vroegere benaming of waarde en verkorte Schrijfwijzeenz. enz. De verschillende berekeningen zijn van zeer bevoegde handen afkomstig en naauwgezet gecorrigeerd, zoodat men zich er vrij op kan verlaten. De Naamwijzer afzonderlijk kost ingenaaid, f 0,55. Idem met herlei ding sta fel van A. Nijssen. ƒ1.20. Gebonden in groen perkement met. almanak enz. - 1,Gecartonneerd in linnen rug voor kantoor gebruik - 0.90. VAN DE BENAMING DER NEDERLANDSCHE MATEN en GEWIGTEN, die volgons tic wol met I Januarij 1870, in werking is gelreden, is de Ode cluissencl nagenoeg opgeruimd. Deze ljjstjesop portefeuille formaathouden ook de vroegere benaming of waarde en verkorte Schrijf wijze de doelmatigheid blijkt uit de verschillende oplagen. Op vele Scholen worden die aan de kinde ren uitgereikt, elk ambtenaar voorziet er zich van men zend er zelf de meiden mede om boodschappen te doen. Ze kosten op papier cent en op carton S3 cent. GOES. F. KLEEUWENS ZOON, Uitgevers. VERLOREN op 16 December 1869, onder Ocltgensplaat groen geverwdwit en zwart afgezetvan achter een wribgat met aan iedere kant een lapje leer, twee ringen onder de kop en een touwe platting voorop. Wie hieromtrent eenige inlichting kan geven gelieve zich te adresséeren aan A. van IJSENDIJK te St.- Maartensdijk. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Information bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. 0. M. van RBÜEEte Haamstede. Aan de onderstaande en verder bekende Depot houders is verzonden eene nieuwe bezending van alle THEE-SOORTEN, uit het Magazijn van VAN IIOUWENINGE en VISSER welke zichzoowel door veel verbeterde kwaliteit als lage prijs bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een onswaarop het nummer en de prijsloopende van af 90 cent tot 300 cent per 5 ons zijn vermeld. Bij hoeveelheden van minstens 15 Nederl. pond worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Pr ijs-Couranten zijn gratis te bekomen. Axel, Joh Veenhuizen. Brouwershaven, J. W. van Braband. Goes, G. van den Hoek. Hontenisse, Th Fassaert. Neuzen, W. M. de Steur. Middelburg, J. A. Goethals. Vli8singen, Cli. Sutherland. E. H. Mets-Daane. Sluis, P. E. Mets. Sas van Gent, Weduwe J. Stubbe. St.-AnnalanclJ. de Graaf. Stavenisse Joh. de Jong. ColijusplaatJ. J. Kooman. KortgeneJ. de Die. Zierikzee, J. Ochtman Johz worden bij dezen attent gemaakt op het van oucléi bekende Waseh-water (DOCCUMEN» SUS) van A. JORRITSMA te Dockum, ter verdrijving van ongedierte bij Paarden, Runderen en Schapen, alsmede ter genezing van schurft bij Veezonder mineraal vergift, op last van Z. M. den Koning schei kundig onderzocht en goedgekeurd !t <t>0 Cents <le Kruikverkrijgbaar ook bij den Depothouder M. van dee VLIETte Dirksland.y Door onvoorziene omstandigheden van stonden aan benoodigdby A. A. van der BEL te Sint-Annaland een K O It E IV 31 O JLt E- NAARSKNECH T. Brieven franco doch liefst in persoon. tegen Hoesten Keel- en Gorstaandoe- ningen, van C. A. C. FISCHER bij Frankfort a/d Mainverkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 Gt., bjj de Apothekers J. M. GASILLE, P. GASILLE, te Z:erikzee 7 te Vlis sin ff en. trial- Horologiemakers-Bediende GEVRAAGDhet kleine werk verstaande, Gereformeerde Godsdienst en van goede getuigschriften voorzien. Reflecteerenden adresseren zich aan P. F. de JONGEHorologiemaker te Goes. (Ongefrankeerde brieven worden geweigerd.) ^9 Met MEI aanstaande een RROODBAKKERS-KNECHT benoodigd, bij M. de GRANJE te Zierikzee. a Met MEI oen BK OOI) G AKKEÏJ8- LEERLIN Gr benoodigd, bij L. der WEDUWEN te Brouwershaven. TERSTOND oen TIMMERMANS-KNECHT benoodigd, bij IV KWAAK te Noordwelle. f GEVRAAGD met MEI a. s. Een SMIÜS-KJVECI-IT, P. G.bjj J. RENAUD Mr. Hoefsmid en Kagchel- j maker te Goedereede. SCHOEN)IAKERS'KNECHT. II oog,* 1 O O 11. VAN STONDEN AAN een bekwame Sclioen- I «ïakers-Kiieckt, van de' P. G. by J. MOENS te Neuzen tegen ruime belooning benoodigd. Brieven franco.3 j TERSTOND of mot MAART een SOIIOEIV- I 3IAIIEHS-KNECHTvan de Christelijke I Gereformeerde Godsdienst of die de waarheid is toe- gedaan benoodigd, bij J. A. HEMELRIJK te Nieuwer- leerk in Duiveland. Brieven franco. 3 A De Wed. P. L. de DOES vraagt tegen goed loosaeene goede BUR GER-DIEN ST3IEID, tegen MEIen eene NOOD E ULP van I af 1 FEBRUARIJ tot MEI. "3 )- Tegen 1 MEI eene MEID benoodigd, bij M. FRANKE, in HET HUIS VAN NASSAU te Zierikzee. Een aaot en Kimlellslk mEElV^T- 3KEISJTE benoodigd, boven de 16 jaar, bij Me vrouw van den THOORN. TERSTOND BENOODIGD; Eeur BOEKEN-DIENSTMEID, loon pond en met MEI een 151) EK T V KNECHT, bij N. SPEELMAN onder DenesseAp JG Met MEI a. s. eene eerste HOI? HEN-DIENSTMEID, die de Melkerij goed verstaat en eene two<Mle benoodigd; te bevragen bij de Uitgevers dezes. Brieven franco. SNELPEBSDRUKKF-BTJ VAN DE I.OOZE COMP. s Zr/"/ - v:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2