No. 2725. 26s,e Jaarg. Zaturdag 22 J1870. Besturen en Adininistratiën. Kennisgeving. BEKENDMAKING. Bank van Leening. Nieuwstijdingen. JJriswttimtb lühutissdUum^. 23clgw. Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE. ourant De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenendat er op Maandag den 24 dezer, des namiddags te één ure, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergaderiug van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 21 January 1870. De Burgemeester, B. C. CAÜ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekenddat het IJkkantoor in deze gemeente behalve op de dagen voor den herijk dooi de Gedeputeerde Staten nader aan te wijzenvoortaan tweemaal "s weeks voor liet publiek zal geopend zijn, en wel des Donderdags en Zaturdags, van des voormiddags negen tot des namiddags uur. Zierikzee den 21 January 1870. Burgemeester en Wethouders, B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De verstane panden, ingebragt in de Bank van Leening te Zierikzee tot Ultimo October 1868 moeten worden gelost of verlengd vóór of uiterlijk op Woensdag den 12 Januarij 1870; nadien tijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring te voldoen, wat de Gouden èti Zilveren Voorwerpen betreft. Zullende de verkooping plaats hebben op Woensdag den ÖO Januarij 1870, des namiddags ten 2 ure. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. Op het Postkantoor te Zierikzee zijn over de maand September onderstaande brieven bezorgd, geadresseerd aan personenwier namen ter plaatse van bestem ming onbekend zijn, als: Verzonden geweest naar NOORD-AMERIKA (Van het Hulpkantoor te Ouwerkerk.) een aan A. Tigchon te Cleveland. M. R. Melis te Grand-Rapids. BELG IE. een aan J. J. Keiler te Namur. De verwerping der Spoorweg-begrooting. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft jl. Zatur- dag een besluit genomen, hetwelk even zonderling als verrassend mag heeten. Zij heeft met 19 tegen 17 stem men de spoorweg-begrooting voor 1870 verworpen. Indien de Kamer een blijk van moed en kracht heeft willen geven had zij geene ongunstiger gelegenheid daarvoor kunnen kiezen, nu het gold de geregelde vol- tooijing van het werk der spoorwegen, dat sedert tien jaren onafgebroken wordt voortgezet en dat eindelijk ook ook in onze provincie met ijver wordt ondernomen. Waartoe dan die verwerping Wilde de Kamer een remtoestel aanbrengen tegen de locomotief? Geenszins. Zij wilde alleen de gelegenheid hebben om bij eene afzonderlyke wet over de haven van Harlingen te be slissen. Ten onregte vatte de Minister van Binnenland- sche Zaken de oppositie tegen dit werk aldus op, dat de I Kamer zou verlangd hebben, dat de post op de begroo ting van Hoofdstuk V (Binnenlandsche Zaken) zou voor komen. Dat was de quaestie niet. De Kamer verlangde de indiening eener afzonderlijke voordragt over een werk, dat op omstreeks 2'/2 millioen wordt begroot, en waarvan slechts de eerste termijn ten bedrage van één ton op de begrooting was gebragt. Men noeme dat bezwaar geen louter formeel bezwaar. Het is waar, de vraag hoe eene uitgave aan de be oordeeling der Wetgevende Magt wordt onderworpen, geldt den vorm. Maar in den vorm schuilt dikwijls een beginsel. En dit was hier het geval. De Eerste Kamer het is niet te ontkennen bevindt zich dikwijls in groote ongelegenheid. Zij mist een regthetwelk de Tweede Kamer bezit en waarvan deze nu juist niet altijd zulk een verstandig gebruik maakt, dat men niet eenigzins huiveren zou daarmede ook de Eerste Kamer te begiftigendat regt is het regt van amendement het regt om in de voorstellen van het Ministerie die veranderingen te brengenwelke haar noodzakelijk voorkomen. Eene constitutionele Regering behoeft niet enkel uit courtoisie jegens een hoog staatsligchaam maar uit pligtsbesef op dien neteligen toestand der Eerste Kamer acht te slaan. Men moge over de al of niet wenschelijkheid eener Eerste Kamer van gedachten verschillen. Men moge zelfs van gevoelen zyn, dat eene Eerste Kamer, voor al gelijk zij bij ons wordt zamen- gesteldis eene overbodigevrij onbeteekenende in stelling. Die redenering kan men thans gerust op zijde schuiven de Kamer bestaat nu eenmaal en zoolang zij bestaatmoet men met haar rekening houden. En nu is het een gelijke misslag van vorige constitutionele en niet-constitutionele Regeringen geweest, dat zij zich wat al te weinig om dit hooge staatsligchaam bekom merde. In plaats van de hoogst aangeslagenen eene beslissing gemakkelijk te makenwerd die bemoeijelijkt door het zamenrygen van verschillende zaken in éc'ne begrooting of in één wets-ontwerp. Deze Regering had zich aan ditzelfde euvel schuldig gemaakt en aan eene reeks van onvermijdelijke spoorweg-uitgaven die voor (le liaven van Harlingen vastgekoppeld. Daarvoor be stond waarschijnlijk geene andere reden dan de zucht j tot spoedige afdoening dezer sedert vele jaren aauhangige zaak. De verbetering der haven van Harlingen kon nu m één moeite doorgaan aan een afzonderlijk wets voorstel is meer moeite en omslag verhonden. Maar een voortvarend beleidhoe loffelijk ookmag de eischen jvan het constitutioneel stelsel niet over het hoofd zien. [Onze Grondwet kan niet gewild hebben het hoogste staatscollegie tot een eenvoudig bureau van registratie te verlagen maar heeft integendeel gebroken met het oude voorschriftdat iedere begrootingswet slechts in één ontwerp moest zijn vervat. Het zoogenaamd formeel bezwaar dringt alzoo dieper door dan menigeen vermoedt; het raakt de werking van het constitutionele stelselhet raakt den invloed van één van de beide takken der Vertegenwoordiging; het raakt den eerbied, door de Regering ook aan dezen tak verschuldigd. De Eerste Kamer was dus bevoegd en gcregtigd om te handelen zoo als zij deed. Wij gaan verderzij kon daartoe gereede aanleiding vinden in de voortdurende miskenning van haren wenscli en hare grief. Maar eene andere vraag is: handelde zij staatkundig Kan haar aanzien in het land worden verhoogd door de wijze, waarop zij haar ongenoegen lucht gaf? Op deze beide vragen kan slechts een ontkennend antwoord gegeven worden. Het was hoogst onstaatkundignadat de dienst van 1870 reeds was ingetreden, de geregelde voortzetting van den aanleg der spoorwegen in het loopende jaar roekeloos in de waagschaal te stellen alléén op grond van de gelijktijdige opneming van een werk, dat zelfs zij, die tegen de begrooting stemden, een noodzakelijk complement der spoorwegen noemden. De Kamer had vrij onschuldiger onderwerp kunnen aangrijpen om haar protest in den vorm van een afkeurend votum uit te spreken. Het was hoogst onstaatkundig, en dat hooge staatscollegie weinig passendter wille van eene grief, wier^regtmatigheid wij willen erkennen, administratieve en comptabele verwikkelingen in het leven te roepen op een dag nadat een barer uitstekendste woordvoerders, de heer Duymaer van Twist, nog den raad had gegeven alle botsingen met de Tweede Kamer te vermijden. Het wasjiogmaals hoogst onstaalkundig, en van weinig poli tiek doorzigt getuigende, om tot voorwerp van dat pro test een haven te kiezen, bij wier onverwijld herstel en uitbreiding niet het belang eener enkele stadmaar volgens het eenparig oordeel van deskundigen het staats belang is betrokken. ParyS17 Jan. In de zitting, heden door het Wet gevend Lichaam gehouden, heeft de heer Olivier aangedrongen op het verleenen der machtiging tot vervolging van den lieer Rochefort. Hij zeide de onbeperkte vrijheid der drukpers te willen, maar die vrijheid mag zoo ver niet gaan om het volk te wapen te roepen. Dit was eene handeling, welke het gou vernement zou vervolgen; het zou geen herhaling dulden van hetgeen men „des journées" noemt (manifestatiën nl. op den openbaren weg, gelijk plaats grepen op den dag der begra fenis van Noiij het wil geene revolutie, maar verzoening en ontwikkeling van alle vrijheden. Nadat de heeren Jules Simon en de markies de Piré het woord hadden gevoerd, heeft het Wetgevend Lichaam met 226 tegen 34 stemmen machtiging verleend tot vervolging vaD den heer Rochefort. Te Rijssel heeft de huwelijks-afkondiging plaats gehad tusschen een jongman van 47 jaar en eene jonge dochter van 84 jaar, De familie van de bruid, welke een fortuin van 300,000 francs bezitheeft eene klagt bij de burgerlijke regtbank ingediendten einde te onderzoeken of zij nog in het bezit van al hare geestvermogens i9. 19 Jan. Troppmann is heden ochtend ten zeven ure ter dood gebracht. Hij heeft, zonder eenige zwak heid of weifeling aan den dag te leggen, de trappen van het schavot beklommen. Er was eene zeer groote volksmenigte op de been. Troppmann is in den afgeloopen nacht opgestaan om een brief te schrijven aan zijne familie. Door de kreten van de menigte buiten de gevangenis was hij gewekt. Ten half zeven werd hem medegedeeld, dat er geen hoop meer voor hem was. Hij ant- woorde alleen »Ik ben gereed." Slechts waren or twee oogenblikken dat zijn moed hem scheen te begeven, en wel 'teerst toen hij de kille schaar voelde, waarmede zijne haren werden afgeknipt, en het tweede toen hij het schavot zag. Hij herstelde zich evenwel spoedig. Hij liep zonder hulp de trap pen van het schavot op. Na het verlaten der gevangenis heeft hij geen woord gesproken. Aan de Times geeft de heer Cartwright de volgende bijdrage, betreffende het zonderlinge karakter van prins Pierre Bonapartezij is ontleend aan bijzonderheden uit de geschiedenis zijner verbanning van Korfu„Ik was, zegt hij, te dier tijde als beambte van onze regering in Korfu en kan voor de waarheid mijner opgave instaan. De prins huurde in Korfu eene boot, om op de albani- scbe kust ter jagt te gaan. Twee zeelieden van het eiland, wier getuigenis ik na het voorval heb moeten afnemen, voerden de boot. Bij de landing op genoemde kust te Sagades, wilde een tolbeambte aan boord gaan, om zich te overtuigen van waar de boot kwam, toen de prins hemzonder de minste aanleiding van de zijde des tolbeambten neerschoot. De boot keerde zon der verder oponthoud naar Korfu terug; den prins werd bevolen het eiland te verlaten en de Jonische regering Howard Douglas stond toen aan het hoofd be taalde aan de talrijke familie van den vermoorden beambte eene aanzienlijke schadevergoeding uit.11 Een ander correspondent, wiens mededeeling volgens de Times evenzeer het volste vertrouwen verdient, zegt: „Toen ik voor 25 jaren in Brussel was, hield de prins zich in de Ardennen open geraakte daar wegens in twist met eenige boschwachters. Een dezer laatsten werd óf gedood óf ernstig gewondwat van beide weet ik niet juist meer.11 De maatschappij voegt de Times er bij mag zich gelukkig achten als slot en grendel een zoo gevaarlijk karakter van haar verwij derd houden. Uit Berlijn wordt het volgende gemeld In de vergaderzaal der Tweede Kamer alhier zullen proeven genomen worden met een werktuig om voort aan de stemming per telegraaf te doen geschieden In de tafels zullen voor de plaats van iederen afge vaardigde twee metalen plaatjes worden gemaakt, het eene met het woord ja en het andere met het woord neen. Zoodra de president een voorstel heeft gedaan, drukt ieder met een daartoe ingerichten sleutel op een van die plaatjes. Aan het eind der zaal is een toestel, waaraan eene reep papier is bevestigd, waarop de namen van alle afgevaardigden vermeld staan. Zoodra nu ieder op een der genoemde plaatjes drukt, komt op die reep bij ieders naam een teekenwaaruit blijkt of hij tot de voor- dan wel tot de tegenstemmers behoort. Te gelijkertijd komen er drie nommerbordjes te voorschijn, waarvan het eerste het aantal voor-, het tweede dat der tegenstemmers aanwjjst, terwijl het derde dient om bij wijze van controlehet geheel aantal uitge brachte stemmen aan te geven. Op deze wijze is de stemming binnen eenige seconden afgeloopen. Het voorstel tot die inrichting is gedaan door graaf Fran kenberg in vereeniging met een aantal leden. Het vond dadeljjk bijvalomdat daarmede al den tijd wordt uit gewonnen die nu telkenmale met het oplezen van eenige honderde namen verloren gaat. In het vorig nommer deelden wy de spoorlooze verdwijning mede van zekeren van Nieuwenhuyse, koop man in konijnenvellen te Brugge. Omtrent deze zaak verneemt men de volgende "bijzonderheden. De politie der stad Gent, van het gebeurde kennis bekomen hebbende, stelde terstond alles in het werk om den vermeenden dader te ontdekken. Zij vernam weldra dat de gezel, met wien van Nieuwenhuyse zich naar Landeghem had begeven, zekere Hendrik Dnchatelet was, gewezen koffiehuisbediende, nu handel in kiekens dry vend e. Duchatelet was sedert Donderdag te Gent niet meer gezien en werd Zaturdag avond, bij zijn terugkeer van Roubaix, aangehouden, op het oogenblik dat hij zich gereed maakte om met eenige vrienden een avondmaal te nemen. Duchatelet heeft talrijke kneuzingen aan het aangezicht, die hij zegt ontvangen te hebben in eene worsteling, welke hij, naar zijn beweren, te Landeghem, te half elf uren 'savonds, met van Nieuwenhuyse tegen drie gewaande kwaaddoeners heeft gehad. Tot hiertoe is er niets dat stellig bewijst dat er een moord is gepleegd, daar van Nieuwenhuyse nog niet is teruggevonden. Do belangrijke uitgaven die Duchatelet echter na zijne terugkomst heeft gedaan hebben aan de politie grond geschonken om hem in hechtenis te nemen. Uit Brugge wordt nader gemeld, dat de vermoedelijke moordenaar van den vellenkoopman van Nieuwenhuyse gedeelte lijke bekentenissen heeft gedaan. Sluis, 17 Jan. Naauwelijks was verleden Zaturdag omstreeks half vijf bij den Heer J. M. Hennequin alhier het telegrapliisch berigt ontvangen dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat hoofdstuk der Staats- begrooting had aangenomenwaarop de bijdragevan wege het Rijk te verleenen voor den aanleg van liet bewuste suatiekanaal is uitgetrokkenof dit heugelijk berigt werd aan den ingezetenen door middel van den omroeper en een bulletin aan de geabonneerden op het Sluisch Weekblad bekend gemaakt. Wapperde weldra uit enkele woningen de Vader- landsche driekleurop Zondag had onze plaats een waarlijk feestelijk aanzien door het groot getal uitgesto ken vlaggen. Naar wij vernemen is zulks ook 't geval geweest te Retranchement, Zuidzande en Kadzand, waar zelfs de vlag van den toren moet gewaaid hebben. Hulst, 17 Jan. Gedurende het jaar 1869werden door het Rijkstelegraaf kantoor alhierbehandeld 2522 telegrammenwaaronder 21 overgenomen berigten van en naar andere kantoren waarvoor wegens belemmering in de gemeenschap de tusschenkomst van het kantoor alhier, moest worden verleend. In het jaar 1868 -bedroeg het aantal der behandelde berigten 2295waaronder 41 overgenomen telegrammen. Gedurende het 4e. kwartaal 1869 zyn door het Rijkstelegraafkantoor te Sluis Oct. Nov. Dec. Totaal. Verzonden 97 103 104 304 Ontvangen 65 90 98 253 Opgenomeu van andere kantoren 77 41 75 193 Verder geseind naar an dere kantoren 77 41 75 193 Totalen 316 275 352 953 Zioi-ilceee, 21 Jan. Z. M. heeft herbenoemd als plaatsvervangend kantonregter alhier, Mr. J. P. N. Ermerins. *ïn de Amsterdam8che courant leest men de volgende dichterljjke ontboezeming van „geen-speculant „De mislukte leening der Koninklijke Nederlandsche stoomboot-maatschappij voor het tot stand brengen eener stoomvaart op Amerika. „Als hier soliede liên hun landgenooten vragen Om met hen voor veel goeds een beetje geld te wagen Zoo T wagen heeten mag waar de ondervinding leert, Dat alles goed besteedverstandig wordt beheerd, En alle grond bestaat de zaken te zien slagen Neen, neen, dan ben je hier verkeerd! Iloe minder zekerheid hoe harder men zal loopen. Zwets van een hóoge rente en je krijgt geld bij hoopen Is nt maar een dobbclfonds, dan wil men er wél aan. Stel morgen, onbeschaamd, een monsterleening open Voor spoorweglijnen in de maan En 'tzal geloof me, als van een leyen dakje gaan! T Staat droevig met het volk geschapen Dat eens door énergie onnoembre schatten won... Wat blijft er over, als het eens is uitgeslapen? Verhuizen met de Noorderzon l11 De Héraut meldt, dat de heer J. Brummelkamp te Tiel bedankt heeft als predikant der Chr. gerefor meerde kerkna eenige jaren als zoodanig werkzaam geweest te zijn. Als reden wordt in genoemd blad opgegeven dat zijne ondervindingen in de Afgesch. Kerk van dien aard waren, dat hij genoopt werd zijn ambt als zoodanig neer te leggen, en niet meer als leeraar dier kerk werkzaam te kunnen blijven. Mgr. Strossmayer, een bisschop uit Kroatië, die zich in het concilie als een nadrukkelijken bestrijder der ultramontaan- sche aanmatigingen heeft doen kennen, is te Rome schier het slagtoffer van een moordaanslag geworden. Toen hij verleden Donderdag in den avond uit de kerkvergadering naar zijn ver blijf ging, werd hij door verscheiden lieden aangevallen, en alleen aan de tusschenkomst van eenige voorbijgangers had hij het behoud van het leven te danken. De boosdoeners hebben knnnen ontsnappen, en de romein9che politie zoekt de zaak te smoren. Te Belfast is zekere Ellen Crogham in 109jarigen ouder dom overleden en grafwaarts geleid door zes barer kinderen waarvan de oudste zoon 90 jaar, de oudste dochter 88 jaar oud is. Zij laat 41 kleinkinderen, 32 achterkleinkinderen en 2 achter-achterkleinkiuderen na. Gemengde berig-ten. Oostburg", 17 Jan. Heden vierden wij in deze gemeente een schoon feest. Den heer II. J. van Braam beek, hoofdonderwijzer aan de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, werd door T departement Oostburg der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de zilveren medaille uitgereikt als hulde blijk na 25jarige dienstverrichting. De aanzienlijkste burgers uit Oostburg, de leden van de departementen Sluis en Groede, alle hoofdonderwijzers uit dit school district, de Schoolopziener en de Inspecteur bij 't lager onderwijs waren door 't Oostburgsche departement *ter bijwoning van dit feest uitgenoodigd. Door velen, daar onder ook de Schoolopziener, was aan die uitnoodiging gehoor gegeven. Na de verwelkoming van den jubilaris ook door een aantal schoolkinderen met gezang, sprak de heer Vorsterman van Oijen over „Het schoolverzuim eene grieve van, de godsdienstloosheid, eene grieve tegen de openbare school.11 Vervolgens werd door den Voorzitter na eene korte maar zeer gepaste toespraak het eermetaal aan den jubilaris uitgereikt; de Schoolopziener sprak mede een hartelyk woord van deelneming, de jubilaris bedankte voor de vele bewijzen van hoogachting hem op dezen dag gegeven. Een waar feest van de volksschool werd gevierd. Jammer dat bepaalde tegenstanders der open bare school zich, ofschoon uitgenoodigd, aan deze bij eenkomst onttrokken. Oud-Vosmeer, 16 Jan. In het begin van deze maand heeft men bespeurd, dat op twee stallen van landbouwers binnen deze gemeente de longziekte onder hunnen veestapel was ontstaanhetwelk aanleiding heeft gegeven dat eenige runderen zijn onteigend en afgemaakt. In de kerk te Kloetinge, moesten twee boeren-dames zoo niet zitten lagchen als er een ander naast haar gaat zitten, want de stokman zal er aan te pas komen. Drie schippers-knechts te Bruinisseworden ver zocht hun verschuldigde bij een kastelein te Zierikzee te komen betalen anders zullen zij er bij name om worden gemaand. Te 's Gravenpolder zyn twee mannen boven water gepompt, en nu zullen zy het in den donker herstellen Maar het is toch één zijn plïgt De muntjes toch te zien bij 't licht. Een verlaten minnaar te Neuzen moest zich zoo groot niet willen maken, door praatjes van een ander uit te strooijen want men zegtr Hoe durft hij zyn hoofd opsteken Het is met hem gewis verkeken Dus, man! hoe moet het verder gaan? Gij blyft alleen wel zeker staan. Twee dames te Ooltgensplaat hebben feest gevierd met twee brave jongensop eene bovenkamerdie welwillend voor hen was afgestaan. Een vlug- pratertje te Wissenkerke moest wat geheimer zyn met brieven welke zy soms uit het land van Tholen krijgt, anders zal zij zeker haar ontslag krijgen en dan zal haar geldzucht wel verminderen. Pieter Bonaparte is gehuwd met eene dochter van een werkman in 1868, nadat zij hem reeds twee kinderen had geschonken een zoontje en een dochtertje. De eerste is 12 en de tweede 4 jaren oud. Hij leefde dan ook sedert 1849 in onmin met zyn neef den keizer. Tegen de Reforme is eene vervolging ingesteld wegens hoon jegens den keizer en de keizerlijke familieen aanhitsing tot moord. Ledru-Rollin zal als advo caat voor de familie Victor Noir optreden om gel delijke vergoeding. Aan die historie zullen de advocaten meer geld verdienen dan aan de zaak van Troppmann. Bonaparte zal twee advocaten nemen. Kerknieuws. Zaauislaijf, 18 Jan. Bij de Hervormde gemeente alhier is heden tot predi-kant beroepen de heer P. Deelman, thans te Bennekom, provincie Gelderland. Ing;czoii<leiie Stukken. j Met groot genoegen lezen wij in de Noordstarhet navolgendedat gewis ook de lezers van dit blad niet onverschillig zal zijn, het luidt aldus: *Wij ontvangen van een onzer geabonneerden een schrijven waarin het denkbeeld ontwikkeld wordt om aan H. K. H. Princes Maria der Nederlanden, bij ge legenheid van haar huwelijk met Z. D. H. Prins van Wied twee nationale geschenken aan te bieden waar van het eene bestaan zou uit een met zilver gemonteerden Bjj'oel. Om dit doel te verwezenlijken wenscht hij dat allen die zich met de taak zouden willen belasten om als leden eener hoofdcommissie voor het bijeen brengen der noodige gelden werkzaam te zijn hunne namen kenbaar zullen maken bij gesloten briefjes met het motto lid franco toe te zenden aan den Heer J. B. IluberA, 227, te Groningen, die zich bereid verklaart heeft de brieven in ontvangst te nemenen ze aan den ontwerper van het plan over te zenden. Deze zou dan eene lyst vermeldende de namen der Heeren die zich aangeboden hebben aan Z. M. den Koning onderwerpen, met verzoek daaruit een tiental Heeren te willen kiezen aan wie het lidmaatschap der hoofdcommissie zou worden opgedragen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1