zinukziistiii nieuwsbode. No. 2724. 26s,c Jaarg. Donderdag 20 1870. DE LOOZE WAALE. Besturen en Administration. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. Nieuwstijdingen. JFruwft vijlt. Iklg Jljefoerlanfo. >1 on abonneert zich: In Nederland bij de Uitgevers Hoek van de Schuithaven, li, No. 94, en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren lu Noord-Amerika bij J. QUINTUS, te Grand Rapids, Staat Michigan. Brieven en Ingezondene Stukken franco. Abonnements-Pry s: Voor 3 maanden1,30. Franco per post, in Nederland- 1,60. Voor Noord-Amerika, franco New-York - 3,90. Yerschij nt: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. Advertentiên: 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Advcrtentiën voor den werkenden stand a 30 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk a 40 Cents; dito van 25- of 50jarige Echtvcreeuiging a 50 Cents ii contant en franco aan het Bureau. I)e inzending der Advertentiën kan geschieden tot Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat het 2l' aanvullings-kohier der hoofdelijke belas ting dezer gemeente voor het dienstjaar 1869door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedge keurd op heden wordt gesteld in handen van den Gemeente-ontvanger, ten fine van invordering, inge volge de wet. Zierikzee, den 17 Januarij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat het aanvullings-kohier der belasting op de hon den dezer gemeentevoor het dienstjaar 1869 door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedge keurd op hedeu wordt gesteld in handen van den Gemeente-ontvangerten fine van invorderinginge volge de wet. Zierikzee, den 17 Januarij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Parijs18 Jan. Volgens de Gazette des Tribu- naux heeft heden avond ten 6 ure in de nabijheid van het Paleis Bourbon eene zamenscholing plaats gehad waarbij de kreten »Leve Rocheforten »weg met Ollivier werden gehoord. Toen de menigte door de politie was uiteengedreven begaf zij zich naar de rue Aboukiralwaar zij voor het bureau der Marseillaise dezelfde kreeten- aanhief. Te gelijkertijd was er in de rue St. Denis een oploop van ongeveer 200 personen in wier midden oproerige uitroepingen werden gehoord. Tegen 11 ure liep een troep jongelieden en kinderen onder het zingen der Marseillaise en het geroep van »Leve Rochefort 1" door den faubourg Montmartre doch werden aldaar door de winkeliers en eenige voor bijgangers met stokslagen uit elkander gejaagd. Te middernacht patrouilleerde de cavallerie langs de Boule vards, terwijl de sergeants de ville de zamenscholingen verdreven. De executie van Troppmann heeft heden ochtend niet plaats gehad. Waarschijnlijk zal de teregtstelling morgen geschieden. VICTOR 1ST O IR. Op het graf heeft Ulric Fonvielle aan de omstanders den plegtigen eed afgelegd, dat „Victor Noir laaghartig vermoord is door een Bonaparte. „Zonder redenen, zoo vervolgde hij, zonder eenige provocatie zjjnerzjjds, is hij koelbloedig vermoord voor mijne oogen. Maar laat ons den dag der wrake afwachten. Als wij niets ontvangen van de keizerlijke geregtigheid, dan zullen wij een beroep doen op de geregtigheid van het volk. Victor Noir, mijn vriend, mijn broeder, gij die met uw bloed de woning van een prins hebt gekleurd voor de heilige zaak dei- vrijheid en der republiek. Ik zal u wrekenIk zal u wrekenIk zal u wreken Rochefort, die intusschen in zwijm was gevallen (his torisch), kon niet spreken, maar schreef den volgenden dag in de Marseillaise: Tegenover een bijkans ongeloo felijken moordaanslag hebben tweemaal honderdduizend menschen geroepen: Geregtigheid! Morgen zullen zij roepen: Wraak! Dit is de eerste dag en alle revolutien hebben er drie gekend." Men mag niet te veel logica verwachten bij de opge wonden menigte, maar toch voor wie de quastie met een onpartijdig oog beschouwt, blijft de vraag: vooreerst, of de jongeling, die aanspraak heeft op ieders medelijden, inderdaad gesneuveld is voor de zaak der vrjjheid en der republiekvervolgens, of men eenige reden heeft om de bestraffing van het misdrijf in twijfel te trekken; eindelijk of er slechts 200,000 menschen hebben geroepenge regtigheid? Neen, iedereen heeft regt gevraagd toen het treurige incident bekend was, en allereerst de schuldige, de keizer en de regering, die de deur der conciergerie voor den prins openstelden. De kamer van beschuldiging van het hooggeregtshof heeft haar voorzitter, den heer d'Oms, met de instructie der zaak belast, terwijl de heer Bergognié uit naam van den procureur-generaal heeft geëischt, dat dc pviira zul teregt staan, beschuldigd van moedwilligen manslag op Victor Noir en van poging daartoe op Ulric Fonvielle. De president is terstond met de instructie begonnen, die ruim twee uren duurde. Het rapport van den deskundige, betreffende de spo ren van een vuistslag onder het oor van den prins, komt hierop neder, dat die sporen door een rotting, door een zegelring of door een ricocherend schot kunnen zijn veroorzaakt; ook kan de prins zich aan de open deur hebben gestooten. Een zegelring had Noir niet aan, de rotting is niet gebruikt volgens de eigen verklaring van den prins, en schoten zijn alleen door hem gelost, daar het revolver van Fonvielle geheel geladen is in beslag genomen. Dit rapport luidt dus ongunstig, wat de pro vocatie van Noir betreft. Natuurlijk heeft Figaro ons in de gelegenheid gesteld om de plaats van het misdrijf in platten grond te leeren kennen, en uit die gegevens laat zich het verhaal van Fonvielle gereedelijk verklaren aangezien er drie deuren en twee trappen zijn geweest. Le Rappel en la Marseillaise hebben eene inschrijving geopend voor een monument op het graf van Noir, met dit opschrift: Au citoyen Victor Noir, assassine par S. A. I. le prince Pierre Bonaparte. Le Rappel heeft reeds 1000 francs voor dit doel ontvangen. Het aantal personen, dat aan de manifestatie bij de begrafenis van Victor Noir heeft deelgenomen, wordt op 80,000 geschat. De verkoopers van immortelles hebben terstond hunne bouquetten en kransen in de avenue Neuilly uitgestald en hebben uitmuntende zaken gemaakt; bijkans ieder der aanwezigen droeg een immor telle in het knoopsgat of een bouquet in de hand; ook vele dames droegen dergelijke uiterlijke kenteekenen van rouw. Een Parijsche parfumeur heeft de aardigheid gehad om voor zijne deur eene ijzeren kooi te plaatsen, waarin hij eene beer had opgeslotenhoven de kooi las men het opschrift Df.ze beek zal eerstdaags gedood en tot pommade gemaakt worden. (5 francs de pot.) Nota.. Men wordt vriendelijk verzocht zich middelerwijl van pommade te willen voorzien, verkregen van liet vet van zijn wijfje, dat van verdriet in den zoölogischen tuin te Antwerpen is overleden, francs de pot.) Die Parijsche vernuftige industrieel dacht zijn klanten al eens een aardig lokaas voorgezet te hebben; hij zal echter moeten bekennen, dat zijn Londensehe collega hem de baas is, wat de fijnheid en geslepenheid betreft, der door dezen verzon nen reclame. De beer vati dezen reuk-, smeerpot- en pommade-kwakzalver, onlangs in hoogen ouderdom nau verval van krachten over leden, was oorspronkelijk wit. Zijn meester doodde hem iedere week en ging bij deze wonderlijke operatie als volgt le werk: hij haalde op het bestemde uur zijn beer uit de kooivoerde hem naar de slagtplaals en nnnonceerde eenige uren later zijn dood en zijue omzetting in pommade. Maar twee dageu later verscheen een nieuwe beer, nu eens bruin, dan eens wit, somtijds zwart, die in de kooi werd geplaatst, om een week later voor een opvolger plaats te maken. Nergens haalde men intusschen betere pommade dan bij den winkelier, die natuurlijk altijd denzelfden beer voor zijn winkel had staan; alleen de verw verwisselde gedurig. me. Uit Brugge meldt men dat de spoorlooze verdwijning van zekeren van Nieuwenhuyse, koopman in konijnen vellen aldaar zeer veel sensatie maakt. Een onbekend persoon wist den ongelukkige die in het bezit van een vrij aanzienlijke geldsom was, naar Landeghem mede te tronen. Daarna heeft men niets meer van hem vernomen doch zijn hoed, stoken zak gevonden bij het kanaal van Gent naar Brugge, waarin men onderstelt dat hij ge worpen is. Uddel, 10 Jan. Heden had op den godsakker van 't op eenigen afstand van hier gelegen Garderen eene, in deze streken althans, zeldzame plechtigheid plaats, die, omdat zij een voormalig bewoner dezer buurtschap betreft, niet van gewicht ontbloot is. Door de hooge tusschenkomst van Z. M. onzen geërbiedigden Koning en Z. K. II. Prins Frederik der Nederlanden en op hun last, werd de laatste rustplaats van wijlen den door ieder gekenden en ge- achten Klaas van Essen gedekt door een prachtig be werkte, hardsteenen grafzerk, van de volgende inscriptie voorzien: »IIier rust Klaas van Essengeb. 25 Februarij 1783, overl. 16 Januarij 1867, in leven schaapherder aan het Uddeler meer. De dankbare prinsen uit het Huis van OranjeZ. M. Koning Willem III en Z. K. II. prins Frederik der NederlandenIs de plaatsing van dit ge- denkteeken hoogst vereerend voor de te goeder naam en faam bekend staande nog levende familieledenzij is eene niet minder waardige hulde, gebracht aan de nagedachtenis van een braaf manvan een'rechtschapen burger, wiens hart warm klopte voor Koning en Vader land van een vurig, volbloed aanhanger van het Huis van Oranje, die, toen 'tin zijn tijd er benaauwd uitzag met ons dierbaar vaderlaud en zijn doorluchtig vor- r -iihuis, daarvan op zijne wijze en in zijne omstandig heden, zoo treffende bewijzen gaf. Ook als nagalm op de ten vorigen jare en reeds vroeger, zoo te 'sGravenhage als elders, gevierde Oranjefeesten, strekt het plaatsen van den gedenksteen op het graf van den vaderlandlie- venden burger den vorstenlijkeu schenkers tot eer. Er blijkt tevens uit, dat trouwe burgers, gehoorzame onder danen hoog bij hen staan aangeschreven en hunner aandacht niet ontgaan, ook al wonen zij op de schrale en zandige Veluwe. ïïeeronvcoa 14 JanRergisteren nacht werd hier in dc kantonnale gevangenis gehuisvest cene jonge vrouwdie haar zuigeling wel moest medenemen voeding, ligging en ver warming waren natuurlijk a la prison. De reden welke haar in de gevangenis bragt, was het koken van olie voor haren man, die huisverwer is. Wanneer het policie-reglement zulk eene verrigting, als mogelijk gevaarlijk, verbiedt, welnu, dan moet er de hand aan gehouden worden, maar het vreemde van de zaak is, dat in de woonplaats van die vrom\ door het gemeentebestuur geen plaats is aangewezen voor het koken van olie. Waar men de uitoefening van een beroep, uit po- litieinzigtenbeperkt, ware 't toch billijk de mogelijkheid van die uitoefening niet weg te nemeu. Siijansland, 17 Jan. Met genoegen vernemen wij dat het aan H. M. onze Koningin behaagd heeft, in te schrijven voor 40 loten, in de verloting van het portret van Z. M. den Koningten behoeve van de Weduwe An. de Jonge alhier. Xïei-ïlsaseo, 18 Jan. Het voorloopig bestuur der alhier -te vestigen afdeeling van het schoolverbondten doel hebbende het ook in deze gemeente bestaande schoolverzuim tegen te gaan en een meer geregeld bezoek der scholen te bevorderen, zal eerstdaags eene lijst van inteekening laten rondgaan met uitnoodiging aan allen, die genegen zijn tot liet genoemde doel mede te werken, om door hunne handteekening op die lijst 'van hunne toetreding tot de afdeeling te doen blijken, en achter hunne namen het bedrag der jaarlijksche con tributie uit te drukken, waartoe zij zich tot wederop zegging toe verbinden welke contributie echter niet minder mag zijn, dan ƒ0,50. Men hoopt en vertrouwt, dat velen, zeer velen, ook onder de werkbazen, winke liers en industriëlen binnen deze gemeente, zullen toe treden, en hierdoor toonen zullen met vereende krachten den grootsten vijand te willen bestrijden die aan de welvaart van ons volk knaagt. Alle leden van het voor loopig bestuurbestaande uit de HeerenDr. P. J. AndreceMr. J. M. Isebree MoensR. Koole) A. Buijze Mz. en J. Th. Oostermanzijn bereid aan degenen, die zulks verlangen, cle noodige inlichting omtrent een en ander te geventerwijl bp ieder hunner ook het concept alge meen reglement van het schoolverbond ter lezing ligt. (Per Telegram.) Xïei-iUasee19 Jan. In de zitting der Eerste Kamer van gisteren avond is Hoofdstuk Koloniën aaiijafenomen met 19 tegen 6 stemmen, en Hoofd stuk Onvoorziene Uitgaven met algemeene stemmen. De Kamer i9 daarna tot nadere bijeenroeping gescheiden. Wij deelen hieronder mede den uitslag der Don derdag 11. te Kadzand gehouden veiling der hofstede en landen, nagelaten door de weduwe van Abraham Brevet. Koop 1. De gebouwen der hofstede met 3.89.92 Hectaren voor ƒ20.560. 2. 1.55.80 H. bouwland - 4.050. 3. 0.96.70 idem - 3.000. 4. 0.89.60 idem - 3.300. 5. 5.01.70 idem - 11.830. 6. 4.74.00 idem - 10.600. 7. 4.83.60 bouw- en weil. - 11.450. 8. 1.53.91 idem - 3.860. 9. 3.23.00 idem - 9.900. 10. 2.40.80 idem - 6.510. Zamen ƒ85.060. Het provinciaal geregtshof in Friesland heeft Fol- kertWestra, koopman te Drachtenschuldig verklaard aan het opzettelijk in brand steken van een gebouw waardoor te voorzien was dat eenig menschenleven in gevaar kon worden gebragten hem te dier zake tot de doodstraf veroordeeld. Te Arnhem is het lijkje van het pasgeboren kind eener gehuwde vrouw gevonden op een aan hare moeder toebehoorend stuk land; het was gewikkeld in een blaauw voorschoot en had een bandje om den hals. De moeder dier vrouw is in hechtenis genomen de vrouw zelve is vooralsnog onder bewaking gesteld. Zoodra de Tweede Kamer 15 Februarij a. 9. hare zitting heropend zal hebbenzullen de volgende wetsoutwerpeu in behandeling genomen worden het' wetsontwerp betreffende wijzigingen in het wetboek van burgerlijke regtsvordering dat tot tegemoetkoming aan cnlamitcu9e polders; dat tot wijziging der wet op het armbestuur; dat tot regeling der scliiittcrijeu eu dat tot afschaffing der doodstraf en voorts eenige ontwerpen van ondergeschikten aard, Te Giethoorn is eene jonge vrouw binnen- elf maan den tijfis tweemaal van tweelingen bevallen. Gelukkige vader! Men schrijft uit Ruhrort dd. 13 Januarij. De schcep\aart, die ten gevolge van den hoogen waterstand en hel spoedig ingevallen dooiweder tegen het einde van het vorig jaar korten tijd gestremd was, heeft sedert het begin van dit jaar haren gewonen loop hernomen. Desniettegenstaande zijn de verzendingen van steenkolen naar hier tegenwoordig zeer klein waardoor zich de vroegere behoefte weder tneer en meer doet gevoelen. De aanvoer van de mijnen naar hier is onbeduidenddoor dien men er aan het debiet naar andere plaatsen, wegens de aldaar bestede hoogcre prijzenbepaaldelijk de voorkeur geeft. De prijzen zullen dien tengevolge in dit jaar eene merkbare verauderiug ondergaan. Vuor het oogcubhk zijn zij aan dc mijnen minstens 10 pet. gestegen, eu wegens liet volkomen gebrek alhier en het toenemen van verzendingen naar andere' plaatsen blijven die prijzen zich handhaven. Reeds hebben verscheidene mijnen hare geheele jaarlijksche productie gerealiseerd. Aan de ijverige plichtsbetrachting van den bng.-maj. der rijksveldwacht W. v. Kiengeren en den brig.-tit. N. Lamensgestationeerd te Zutphen is het te dan ken dat op den 9 dezer een arme krankzinnige in de gemeente Voorst, uit den staat der diepste ellende is verlost. Reeds lang koesterde men eenig wantrouwen jegens een boerdie met twee dochters en een zoon een huis bewoonde. Een van die twee dochters kreeg men echter nooit te zien, terwijl steeds, wanneer naar haar gevraagd werd, het antwoord luidde: ,die is op het oogenblik niet te huis." Zondag nu traden genoemde ambtenaren de woning binnen en knoopten eerst een onverschillig gesprek met de bewoners aan de eene dochter was als altijdafwezig. Onder het spreken echter hooren zij een verdacht geluid alsof iemand met een keten rammelde. De bezoekers gaan in hun qualiteit op dit geluid af en een onderzoek instellen en de Krakauer gebeurtenis staat in huiveringwekkende werkelijkheid voor hen. In een bedstede of hok ligt op een hoop stroo, waaruit het water sijpelt, een ver magerde vrouw van ongeveer 32jarigen leeftijdmet een ijzeren ketting met een groot slot om het naakte lichaam en verder met een dik touw aan den muur gekluisterd een pot met water en roggebrood staat bij haar. Op last der beambten werd de ongelukkige dadelijk ontketend, behoorlijk gekleed en uit de bed stede naar een ander verblijf gebracht, vanwaar zjj waarschijnlijk naar het krankzinnigen gesticht te Zut phen zal worden vervoerd. Een gerechtelijk onderzoek heeft reeds plaats gehad. Als een staaltje van zeer geringe verstandsont wikkeling deelt de Nijm. Nieuwsb. mede, dat Maandag jl.in den manufactuurwinkel van den .Heer B. aldaar, eene boerin, toen haar met de nieuwe maat iets werd toegemeten en zij de nieuwe benaming hoorde, in allen ernst vroeg, of dat nu een gevolg was van het concilie? Eergisteren zijn te Den Ham in publieke veiling gebracht ongeveer 600 hectares of bunders veengrond, behoorende aan de eerste Nederlandsche Veenmaat- schappij, onder Ommen en omliggende gemeenten ge legen, met de daarop staande gebouwen. Bij inzate hebben deze goederen niet meer dan de geringe som van ƒ71,000 gegolden. Een der Engelsche bladen meldt, onder het opschrift Rien nest sacre' pour les Anglaisdat men te Londen ijverig bezig is om eene kerk (the Ranelagh preshyterian church) in een schouwburg te herscheppen. Uit den verderen toon van het bericht is wel eenigzins op te ma ken, dat de kalme Engelschman achter zijnen scherts, eene zekere verontwaardiging poogt te verbergen. Welk een goeden dunk zoude hij van ons Amsterdammers opvatten, indien hij vernam, dat voor eenige jaren, bij ons ter stede, juist het tegenovergestelde heeft plaats gehad. Toen immers is op de puinhoopen (figuurlijk gesproken) van den Franschen schouwburg (op de Erwtenmarkt) de Scbotsche Zendingkerk verrezen Men leest in het Weekblad voor de Bur gelijke Ad ministratie: De gemeenteraad van Schoterland heeft, in zake onderwijs, een besluit genomen, dat wel verdiend gekend te worden. In die gemeente bestaat een bur ger-avondschool, die ook bezocht wordt door kinderen van Haskerland en Aingwirden. Schoterland wenschte nudat beide gemeenten naar evenredigheid zouden bijdragen in de bezoldiging der leeraren aan de school, maar Haskerland en Aingwirden weigerden om daarin te treden. Burg. en Weth. van Schoterland stelden daarop hun gemeenteraad voor, de kinderen uit beide gemeenten het verder bezoek van de school te ontzeggen, op grond dat het denkbeeld van eene evenredige bijdrage alleszins billijk was en Schoterland niet behoeft te voorzien in de nalatigheid van anderen. De raad heeft echter om een edelmoedig voorbeeld en een bewijs van belangstel ling in het onderwijs te geven het voorstel van Burg. en Weth. verworpen. De secretaris van den geneeskundigen raad van Overijssel en Drenthe, de heer dr. Ketwich Verschuur van Deventer, hield voor eenige dagen te Meppel eene volksvoorlezing over de voeding die door een talrijk publiek werd bijgewoond. De spreker werd echter in zijne, vrijwillige op zich genomen, taak zeer bemoeijelijkt, door de verregaande onordelijkheid van sommige aan wezigen, terwijl er geen maatregelen genomen werden, om die personende zaal te doen verlaten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1