HE NIEUWSBODE. fo. 2725. ilkJU 26sle Janrg. Dingsdug 18 Ja '1870. {esturën en Adihinistr BEKENDMAKING BEKENDMAKING. Nieuwstijdingen. SJmeariftïï. Ut» JFVawfetijt. Mcberlitttb. Staten-Generaal. van Middelburg en Zierikzee. ierikzee BURGEMEESTER en WETHOUDERS Ijk,fnVietk2"nanvulling8-kohier der hoofdelijke bolae- d deïet gemeente voor liet dienstjaar 1869, door I eeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedge- Vnrd op heden wordt gesteld in handen van den Keraeente-ontvangerten fine van invorde^g inge- lolge de wet. Ziehikzek den 17 Januanj 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris .T. P. N. ERMERIN8. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Laken bekend dat het aanvullings-kohier der belasting op de non- Bon dezer gemeentevoor het dienstjaar 1869 door lleeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedge keurd op heden wordt gesteld in handen van den fcemeeute-ontvangerten fine van invordering, ïnge- jvolge de wet. Zierikzee, den 17 Januarij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Op het Postkantoor te Zierikzee zijn over de tweede Ihelft der maand December onderstaande brieven be- l'zorgdgeadresseerd aan personenwier namen ter [plaatse van bestemming onbekend zijn, als: een aan van Aal te Brielïe. L. Gans te Goes. Van het Hulpkantoor te Brouwershaven, een aan Mej. A. E. I. d'Ancona te Amsterdam. vrouw Beukelaar te Hellevoetsluis. deliuisvr.van J.P.v.d. Heuvel (nietvermeld.) - Uit New-York wordt gemeld dat president Grant in ■Junjj eene reis door Europa maken en de hoven van Parijs, Londen, Berlijn en Petersburg bezoeken zal. Een moordenaar heeft zich zelf aangegeven te Londen. De moord was 12 jaar geleden gepleegd in Australië. George Dyer werkte daar in de goudvelden met een ander. Zij kregen twist. De ander trok een mes, waarop George Dyer leen spa nam en hem den schedel insloeg. Daarna had hij Ihem in een put geworpen, en niemand had na de eerste dageu looit meer gevraagd naar den verdwenen mijnwerker. I Doch Dyer jiad sedert geen rust gehad. Hij was voort- Idurend in liet denkbeeld, dat zijn kinderen, bij welke hij beurtelings woonde in Engeland, hem wilden verradendat in Ihoeken en kasten vijanden verscholen waren, enz. Eindelijk IZatnrdag, toen hij huiswaarts keerde van zijn werk, trok I op eens het opschrift polilie-bureel zijn aandacht en gaf hij zich als moordenaar aan. De zaak zal nader onderzocht I worden. Vijf mijnwerkers zijn Zaturdag-avood omgekomen in een mijn in Cornwallis, doordieu het touw, waarmee zij neergela ten worden, brak. Dit ongeluk trekt te meer de aandacht, omdat pa9 den 6den December 11. in dezelfde mijn het touw gebroken i9, waarracê toen twee mijnwerkers werden neergelaten, welke toen ook zijn omgekomen. In Zwitserland wordt het onderwijs op hoogen prijs gesteld en de gevangenissen zijn er nagenoeg ledig. In Pruisen zijn 595 hoofdonderwijzers- en 474 hulpon derwijzersplaatsen vacant, en doen 1792 kweekelingeu dienst als onderwijzers, daarentegen moeten er gestadig meer gevangenissen worden gebouwd. Op dit oogenblik bedraagt het aantal gevangenen ruim 30000. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft op zijne begrooting voor 1870 een post gebragt van 2.474.425 thaler voor onderhoud en 208.200 th. voor aanbouw van straf inrichtingen. De Minister van Justitie verlangt 1.654,500th. ten dienste van het crimineel rechtswezen en 333.700 th. voor den dienst in gevangenissen. Alles te zamen bedraagt dit ruim 800.000 th. meer dan voor 1869. De heer Harlcort, lid der Kamer van Afgevaardigden, heeft in een brief aan zijne kiezers op dezen erbarmlijken toestand gewezen, en raad aan ten minste een millioen meer aan het volks onderwijs te besteden. Naar men meldt hebben zich in Rusland een aantal roomsch-katholieke priesters tot den keizer ge wend met verzoek om te mogen trouwen. Op zich zelf is het verzoek zoo vreemd niet in een land, waar de roomsche geestelijken er dageljjks getuigen van zijn, dat de geestelijken eener kerk, die maar weinig van de hunne verschilt, als gewone menschen zich in den echt verbinden. Vreemd klinkt het echter, dat de roomsche Posters zich met hun verzoek tot den keizer wenden. ver het geheel schijnt de zucht om te trouwen onder cle priesters sterker te worden, zoo zelfs, dat deze zaak, "aar het gerucht wil, een punt van beraadslaging op le* concilie zal uitmaken. Omtrent het gebeurde te Auteuil, zijn geen meerdere J!)zonderheden van eenig belang aan den dag gekomen. Nog is het niet uitgemaakt en het zal moeilijk ooit zijn of Victor Noir den Prins al dan niet geprovoceerd heeft. Ulric de Fonvielle ontkent formeel dat hp het eerst een pistool heeft te voorschijn gehaald en dat Noir den prins getergd of geslagen heeft. Verder deelt Paschal Grousset in de Marseillaise de verklaring van dr. Pinel mede, volgens welke Bonaparte, toen de doctor dadelijk na het gebeurde hem bezocht, tegenover dezen zelf bekeud heeft, de woorden ver mine, canailles charognes en misérabies gebruikt te hebben kortomjuist gehandeld te hebben zooals de Fonvielle het aan den rechter van instructie mededeelde. Volgens den Figaro bewoont de Prins in de Con- ciergerie het salon van den directeur der gevangenis, en mag hij vrienden en verwanten bij zich ontvangen. Ook zou hij er ten sterkste op aandringen, niet als prins, doch als particulier behandeld te worden, d. i. voor hot gewone gerechtshof te verschijnen. De Marseillaise en de Kapel hebben eene inschrijving geopend tot oprichting van een gedenkteeken op het graf van Victor Noir. De Moniteur Universel maakt den brief openbaar, door den Prins, dadelijk na den moord, geschreven: „Waarde heer Conti „Ik haast mij u van een groot ongeluk kennis te geven. „Twee journalisten van de Marseillaise zijn mij komen uitdagen. De een heeft mij geslagen, de ander heeft mij met een zesloop pistool bedreigd. Ik heb gescho ten, en ik vrees dat ik er een gedood heb. Onmidde- lijk heb ik een commissaris en agenten van politie doen ontbieden. Troppmann's aanvrage om voorziening in cassatie is ver worpen. Kaïnpeu12 Jan. Bij een oploop voor een verdacht hui9 ia de Graafschap alhier, waarin zich eenige schippersge zellen bevonden, had Zondagavond II. eene verwonding plaats, die ernstige gevolgen had kannen hebben. Een dier gezellen nl.die het ramoer en vooral het nieuwsgierig bespieden door eenige jonge meisjes van hetgeen daar binnen voorvielniet langer wilde verdragen, kwam gewapend met een mes naar buiten, bracht een dier meisjes eene niet onbelangrijke wond aan de hand toe, en maakte zich uit de voeten. De policie vond hem spoedig en nam hem in verzekerde bewaring. -A.i*nUiOTix 14 Jan. Met leedwezen vernemen wij, dat de heer Godefroi zijn mandaat al9 lid der Tweede Kamer heeft neergelegd. Het schijnt dat hij; door de voortdurende onge steldheid zijner eehtgenootegenoodzaakt is te Parijs te blijven, er geen vrede mee heeft, dat hij zijn pligt als volksvertegen woordiger thans niet vervullen kan. Hoewel wij zijn pligtbesef ook ten deze waarderen, smart het ons toch, dat hij nog niet eenigen tijd gewacht heeft met het nemen van zijn besluit, in de hoop dat de reden zijner afwezigheid uit de residentie, door het herstel zijner eehtgenoote zou worden weggenomen. Want al vertrouwen wij ook, dat de amster- dam9che kiezers een waardigen opvolger voor hem zullen afvaardigen toch achten wij den steun zijner geleerdheid en welsprekendheid voor de liberale beginselen van zooveel waarde.dat wij de kans van zijn wederoptreden na eenigen tijd zou- deu gekozen hebben boveu die dat zijne plaats terstond vervuld worde door iemand, in staat hem in alle opzigten te vervangen. (Per Telegram.) 'Gravenhag-e17 Jan. In de zitting dei- Eerste Kamer van heden is de begrooting van den Minister van Marine met algemeene stemmen axm- g;enomen. De Minister heeft medegedeelddat juist heden wederom tijdingen ontvangen zijn van de Kust van Guineawaarin gemeld wordt dat de onzen een dorp vernield en een schitterend succes behaald hebben. Daarna is de Begrooting van Oorlog aaiig-eno- men met 29 tegen 1 stem (de heer Geertsema.) Hoofdstuk Nationale Schuld is aaiig-enoixieii met algemeene steramen. De discussien over Hoofdstuk Financien zijn aange vangen morgen voortzetting. 55a.lt-Boiïiiiiel, 12 Jan. In den gemeenteraad alhier werd gisteren het voorstel behandeld van het raadslid P. A. v. d. Garde, tot verkoop van de groote klok. Dat voorstel vond bij de leden die over de zaak het woord voerden alge meen afkeuring. Men wee9 er op, dat het ongepast en niet raadzaam was alles maar te verkoopen wat daarvoor vatbaar zou zijn. even als iemand doet die aan lagerwal is en die zich alleen op die wijze nog een poo9 wil staande houden. De gemeente zeide men verkeerde niet in dien ongelukkigcn toestand men kon de finantien der gemeente zonder moeite op een zeer goeden voet brengenmits men de middelen daartoe wilde aanwenden. Een ander lid deed uifkbmen dat het finantieel plan, hetwelk vóór eenigen tijd op voorstel van dezen zelfden voorsteller was aangenomen, nu wel bleek een ongelukkig plan te zijn, daar bet tot zulke resultaten leidde als dit voorstel. Een derde gaf zijne verwondering te kennen, dat dit voorstel, juist van dezen voorsteller uitging, daar hij bij de indiening van bovenbedoeld finantieel plan het had doen voorkomenalsof daardoor de finantien der gemeente voor goed op een vasten voet geregeld werden. De voorsteller, ziende dat het niet zou doorgaantrok ten slotte zijn voorstel indaarbij te kennen gevende dat hetgeen een der sprekers had gezegd akant noch wal raakte" en den wensch uitdrukkende dat de gemeenteraad eenmaal tot beter inzigt mogt komen. Het is niet te hopen dat de wensch van dieu 9preker vervuld worde; eerder mag men verwachten dat hij zelf gaandeweg wijzer en beter zal worden en zich ook zal leeren onthouden van min passende uitdrukkingen, die in een beschaafden kring zooals alle gemeenteraden behooren te zijn niet voegen. MïclcïolliJli-iiiSi12 Jan. Heden morgen, heeft zich den persoon K. V., oud 18 jaar, door middel van ophan ging op den zolder bij zijne ouders van het leven beroofd wat tot deze daad aanleiding heeft gegeven is onbekenddoch men vreest, dat overdreven godsdienstijver hiertoe de aan- leidende oorzaak i3 geweest. Te Middelharuis en Soramelsdijk zijn de zelfmoorden, als aan de orde van den dag. Middellmr'iiis13 Jan. Heden namiddag werd in de haven van Sommelsdjjk ten Noordzijde van deze gemeente het lijk gevonden van Jacobus Schoonejongenoud 20 jaar, ongehuwd en te Som melsdjjk woonachtig. Deze persoon was nog laat in den avond van den vorigen dag in een verren staat van beschonkenheid in deze gemeente opgemerkt, zoodat verdere omstan digheden in deze zaak niet kunnen worden gemeld. Siiit-Msisii-toiijsdijlc13 Jan. Door de be moeiing en onder de leiding van den hoofdonderwijzer L. van Langeraadwerd hier op 13 December 11. eene openbare bijeenkomst gehouden ter bespreking van 't schoolverbond. Nadat genoemde heer de aanwezigen met een hartelijk woord welkom geheeten had, sprak hij over den aard en omvang, de oorzaken en gevolgen van - alsmede over de middelen tegen 't schoolverzuim, welke laatste hem aanleiding gaven om het schoolver bond te verklaren en aan te prjjzen. De hulponderwijzer Lebbe toonde vervolgens door eemige statistieke opgaven dat ook hier het school verzuim in hooge mate heerscht, en dat dit niet enkel bij-den arbeiders-, maar ook bij den burger- en gegoeden boerenstand het geval is. Eindelijk sprak nog Ds. Was een recht hartelijk en indrukmakend woord, en spoorde tot eene bedaarde, maar krachtige samenwerking aan, ten einde het schoolverzuim, dien kanker van ons volks onderwijs, zooveel doenlijk is, te keeren. Een 25-tal vereenigde zich dadelijk tot eene afdeeling van 'tNe- derlandsch schoolverbondbenoemde een bestuur enz. Thans is 't getal leden reeds tot omtrent 50 geklommen, en 't is te wenschen, dat, zoo hier als elders, nog zeer velen zich bij V schoolverbond zullen aansluiten. Hoe meer leden er zijn en hoe meer de aandacht op 't school verzuim gevestigd wordt, des te meer zullen de ouders zich aangespoord gevoelenom hunne kinderen het onderwijs zooveel mogelijk geregeld te doen bijwonen. Dat toch niemand zegge „Ik heb geen kinders meer om school te laten gaan of ik zal dit ook wel doen zonder lid van 't schoolverbond te zijn" en dergelijke uitvluchten meer: het schoolverbond beoogt eene maat schappelijke zaak, en ieder burger is verplicht om, zooveel in zijn vermogen is, het heil der maatschappij te helpen bevorderen, ook al moet hem dit eenige opoffering kosten. Zi<ïrikz:oo17 Januarij. Den 14den dezer ontvingen wjj na het afdrukken van het vorig nommer dezer Courantnog den navol genden Telegram «De zitting van heden door de Eerste Kamer gehouden, «was er geheel aan gewijd dat op de begrooting «voor de staatsspoorwegen voor 1870, eene post was «uitgetrokken voor het verbeteren der Haven van Har dingen. Door tal van sprekers werden daartegen velerlei «bezwaren aangevoerd doch hoofdzakelijk op grond dat «die zaak niet bij eene afzonderlijke wet was geregeld sen toegelicht, waarna de Minister van Birral. zaken ^uie wets-voordragt breedvoerig verdedigde en daarbij «heeft aangetoond dat vroeger voor dergelijke werken «die als aanvullingen der Spoorwegen moesten worden «aangemerkt, nimmer afzonderlijke wetten gemaakt «zijn. Wel onteigenis-wetten als er die voor noodig «waren maav waarbij de werken zelf nooit bepaald «worden en even als nu in de algemeene begrooting begrepen zijn. «Ten slotte is geheel de begrooting voor de Staats- Spoorwegen over 1870met 19 stemmen tegen 17 «stemmen verworpen." Wjj kunnen er thans nog bijvoegen dat die ver werping dezer begrooting plaats had, geheel in afwijking van vroegertoen de Eerste Kamer voor dergelijke werken die in verband tot de Spoorwegen stonden nooit afzonderlijke wetten begeerde, dat door den Minis ter werd aangetoonddie ook vooraf de gevolgen eener verwerping dezer begrooting omstandig uiteen zette waardoor niet enkel al de Spoorwegwerken gestaakt worden maar zelfs stremming van de dienst wordt veroorzaakt. Yoor de wet, hebben gestemd de heeren Joost van VollenhovenVerschoorHengstHeinGeertsemaSmit van der Lek de Clercq de Villersde PitéVirulie van Sivinderen van Meeuwen van EysingaSchot Fransen van de PutteSassenBlankenheim en de Voorzitter. Tegen de heeren Schimmelpenninck van der Oije NobelIluijdecoper van Maarsseveenvan Nispen Sasse van IJsseltTaetsMichiels van Kessenichvan Beek Vollenhoven van BylandtBeerenbroek Hartsen, Rahusen Messchert van Vollenhoven Tonclcens de Vos van SteemvijkDuijmaer van TwistCost Jordensvan Aylva van Pallandt en Storck. De naamlijst van de kandidaten tot de heilige dienst bij de Nederlandsche hervormde kerk, 1 Januarij 1870 bevat 51. Gedurende het tweede half jaar 1869 zijn bevestigd 20 kandidatenen 16 beroepen. Yan genoemde 51 waren als hulppredikers of docent werk zaam 5. Als overleden wordt 1 kandidaat opgegeven. Iu de gemeente Alsmeer bevinden zich drie gezusters alle weduwen, welke respectievelijk 81, 94 en 96 jaren oud zijn. Allen zijn grootmoeder en hebben eene talrijke nakome lingschap. Gemelde zusters zijnN. Segstroo wed. Lindenaar (96 jaar); G. Segstroo, wed, de Jong (94 jaar) en J. Segstroo, wed. van der Laarse (81 jaar). De middelste verloor haren echtgenoot, toen deze 87 jareu ond was. Onlangs was zij nog als getuige tegenwoordig hij het huwelijk eener kleindochter. De drie gezusters verheugen zich nog in het volle bezit vau zintuigen en geestvermogens. Tot verbazing zag men deze week den 105jarigen T. H. de Vries, te Knijpe, zonder pols over een vrij wijde sloot springen, ten einde ineen bo9ch te komen, om twijgen te snijden tot het maken van bezems. Hij deed dien sprong nog zóó flink, dat menig jongeling 't hem niet zou verbetereif. Uit Vlaardingen meldt men,dat blijkens de daarvan bestaaude bescheiden de uitoefening der groote of zout- karingvissclierjj over het jaar 1869, voor zooveel die met hoekers-, buis-sloepschepen is uitgeoefendbijna totaal is mislukt. De geheele opbrengst beliep slechts 11.670 tonnen haring, zoodat meü veilig kan aannemen dat die uitkomst een verlies oplevert van p. ra. ƒ150.000. Drie schepen van deze plaats verongelukten, en een der buizen vau Enkhuizenwaarbij 54 man omkwam, een aantal weduwen en weezen nalatende. Gisterenmiddag omstreeks 4 ure had op de Eglan- tiersgracht te Amsterdam een treffend voorval plaats. Eene vrouw, door huiselijk ongenoegen, 't zij met liaar echtgenoot't zij met andere nabestaanden getergd snelde in hare wanhoop naar eene brugen wierp zich ondanks de drukke passagevan boven af in het water. Die handeling was zoo onverwacht geweest, dat verscheiden voorbijgangersals door den bliksem getroffen, bleven staan, zonder eene hand te bewegen, zonder een kreet te kunnen slaken. Ook de ongelukkige zweeg. Naaüw was ze in het water gestort, waar haar kleederen haar drjjvend hielden, of, door een plotse linge kramp overvallen, verloor ze't bewustzijn. Te midden der algemeene ontsteltenis behield alleen een 12-k 13jarige knaap, die'tongeval eveneens had bjjge- woondzijne tegenwoordigheid van geest. Als een kloekeoud-Hollandsche jongen bezon hij zich geen oogenblik. Hjj vroeg nietof hij er zelf het hachje bij kon inschieten hij zag niet op tegen een nat pak in de kou. Met dén sprong plaste hij in het water, en weldra had hij de ongelukkige bereikt. Inmiddels bad dit voorbeeld electrisch op de overigen gewerkt. In een ommezien was eene schuit van den wal losge maakten, hoezeer niet zonder moeite, gelukte het eindelijk aan aller pogingen én de vrouw én den jongen te redden. Men bragt beiden in eene naburige herberg, waar de eerste geneeskundige hulp aan de nog altijd bewustelooze werd verstrekt. Ofschoon haar toestand bedenkelijk is, schjjnt er geen gevaar voor haar leven te bestaan. Onze Ainsterdamsche gamin was in een wip ver dwenen In een artikel van Maxime du Camp in de Kevue des Deux-Mondes vindt men het volgende over het dwangbuis, dat den ter dood veroordeelde, en nu onlangs te Parijs ook Traupmannonmiddeljjk ua de uitspraak van het vonnis wordt aangedaan „De patient word haastig uitgekleed, men werpt zijne kleederen ver van hem weg, opdat hjj ze niet meer bereiken kan want misschien is er een wapen of vergift in verborgen; zelfs schoenen en kousen zijn verdacht. „Als hij spiernaakt is, doet men hem het gevangenpak aan het bestaat uit al de kleedingstukken, behalve das en zakdoek, want hij zou zich kunnen verworgen; ver volgens moet hij het dwangbuis aandoen, dat wel een folterbui8 is. „De mouwen daarvan zijn zeer lang, aan het eind gesloten, zoodat de handen er niet uitkomen; twee sterke touwen zijn daaraan bevestigd en worden tusschen de dijen gaande op den rug bevestigdzoodat de armen langs het ligchaam gestrekt moeten bljjven en alle be weging schier onmogelijk wordt. „Men moet den dus gedoschte dan ook als een klein kind helpen. Geen metalen voorwerp wordt in zjjne nabjj- heid toegelaten en als men hem te eten geeft geschiedt dit met een houten lepel." Gemengde berig-ten. Te Kampen wordt eene belasting gewacht op de mevrouwen, om de jufvrouwen te doen vermeerderen; want 't wordt al mevrouw wat maar kan. Gaarne zullen zij daar tien gulden per jaar voor over hebben, liever als van hunnen titel afstand doen. Voor een koper smid te G.die na negen ongeslaagde beproevingen, eindelijk in één naar wensch is geslaagd wordt eene beminde gevraagt van een sterk gestel, daar hjj de vorige na drie weken beproevingen om hare zwakheid heeft laten varen. Twee dames te Nieuwe Tonge wor den aangeraden, zooveel snaps niet te hebben van ande ren, daar hun gedrag anders bekend zal gemaakt wor den. Zij zouden gaarne gouden krullen dragen maar kunnen nog geene koperen betalen. Te B. moesten twee dochters van eene weduwe wat minder achter hoeken en kanten staan schuimen, en zoo hoogmoedig niet zijnanders zullen zjj nooit verpast raken. Eene trotsche dame aldaar wordt aangeraden, zoo niet in den donker te loopen daar zy zeker in de val zal komenen dat is nog tijd genoeg. De bruid van Victor Noir, een meisje van 16 jaren, stond bitter te weenen bij het vernemen van den moord, en zeide: „Naauweljjks is het drie dagen geleden dat wij speel den om te weten, wie van ons beiden het eerste sterven zoude, en hjj heeft het verloren." Pieter Bonaparte heeft nog al hoop dat het niet kwaad met hem zal afloopen, en heeft gezegd: „Wat gebeurd is, is een schrikkeljjk ongelukmaar het gaat mjj groote moejje- ljjkheden op den hals halen, ofschoon mjjn naam mij wel op vrjje voeten zal doen stellen. Daarbjj heb ik niets gedaan dan mjj zelf verdedigd, want het zegt toch nog al iets, als er twee gewapende mannen zich bjj iemand aanmelden met een boodschap waar het leven aan hangt. Had Kotzebue zoo gedaanhjj zoude door geen student in zjjn eigen huis vermoord zjjn geworden." „Hoe is het mogelijk," heeft de keizerin gezegt, „dat hjj vechten wilde, daar hjj naau- weljjks regt kan staan." Middelen van Vervoer. SPOORBOOTDIEN ST Corresponderende op den Staatsspoorw eg^. JANUARIJ 1870. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Dingsd. 18'sraor. 10,u.V.jDingsd. 18'snam. 2,u. Woensd.19 6,- 19 's nam. 2,: üond. 20 2,30 Vrijdag 21'sinor. 10, Woensd. 19 'sinor. 10,30 'Dond. 20 6,30 «V. «V.j Vrijdag 21 6,30 «V. 21 's nam. 2, Zaturd. 22 7,30 [Zaturd. 22 2, Maand. 24 6,30 |Maand. 24'smor. 10,30 «V Dingsd. 25 6,30 Dingsd. 25 10,30 »V' De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met "V". aangeduid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1