4- 3- EVANGELISATIE, JÊL VOORLEZINGEN over de Moderne Richting. Godsdienst van Israël. 5 STRANDVONDERIJ. X A A NB ES TE DING 4 A rbeiderswoningen Een Woonhuis en Erf, Eene partij Meubelen van Meubilaire Goederen. INBOEDEL, gezaagde Houtwaren B n O O M E N, Tronken en Hakhout Esschen en Elzen Hout./j SCHEEPS-AF BRAAK, BRAN D II O 16 U T. Publieke Houtverkooping. HOUTVERKOOPING nieuw ingedijkten Polder. BfltliS-POLDBi, Koffijhuis met grooten Tuin, TE koop: Een KARNHOND, 200 ITALIiWH POPULIEREN MOTEN, PlBIPLOIBi II ®§®BIBIg Een Bovenvoorkamer h Puik Fijn Tarwebrood, *3 RUHR KOLEN, VEE-HOUDERS B B 11 F B 1 B I Ig DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Soiree Déclamatoire, UL Geneeskundige aanbevelinj ITBOliHH LilPBlg Al M- u Voor de vele bljjken van deelneming en belangstelling, gedurende de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Zoon DIRK ondervon den betuigen wjj mede uit naam onzer kinderen en behuwd-zoon onzen AVelititienemlon dank. ZIKKIKZEB, J. van BÜRGH. 14 Januarij 1870. y J. C. van BURGH, Xj geb. Ritmeester. op ZONDAG 10 JANUARIJ, bij niot vertrek der IIII. Zendelingen zal des morgens te tien ure voorgaan de Heer ZEGERS en des avonds te ure de Heer SCHILSTRA in de Evangelisatiezaal *TOEVLUCM\" n de Indien op ZONDAG 1G JANUARIJ de Zendelingen nog niet zijn vertrokken, zal door den Wel Eerwaarden Heer GIJSMANS, des namiddags om £2 ure, te Oosterland gepredikt worden. Op Dingsdag 18 Januarij des avonds ten zes urezal door Ds. J. H. WIERSMA te Brouwershaven gepredikt worden. VIERDE LEZING, MAANDAG 1 T JANUARI, des avonds tc acht ure in d<' Concertzaal alliior. ONDERWERP: Een ieder wordt GEWAARSCHUWD geen KREDIETof GELD te-ge ven aan J. IIAECK; hiervan wordt door den onderge- teekende geen f>otst1itig; gedaan. Bruinisse, C. HAEQ 12 Januarij 1870. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de eerste maal ter reclame opregthebbenden op een STEENSCHIPPERSBOOT, van boven groen geverwd en zwaar beschadigd aan Borrendamme aangespoeld, en een ANKER zonder merken wegende 250 kilo gram gevischt op de Roompotnabij de Ylietepolder en bij hem aangebragt. Zierikzee14 Januarij 1870. B. C. CAU. op Dingsdag den 25 Januarij 1870 des voormiddags ten elf ure, in de dorpsherberg te Haamstedebjj 011- kele insein*inving;, van liet bouwen van eone nieuwe SCIIU IJ R ten behoeve van JOH. de BAKKER, waarvan bestek en teekening ter inzage ligt in bovengenoemde herberg. Nadere inlichtingen te bekomen bij J. PADMOS te Eikerzee. De Heer F. C. KöIILER, Huize Wapenin gen" bij Zonnemairezal AANBESTEDEN Het bouwen van benevens eenige XIICKSTEIELIIXGJKUV aan het Wooïiliuis*. Seluiur, Hooiberg, enz., waarvan de aanwijzing zal geschieden op Maandag 24 January, des namiddags ten half 3. ure en de Aan besteding op Vrijdag 4 February 1870, des voormid dags ten elf ure op nader te bepalen- plaats. Inlichtingen zijn te bekomen bij E. W. MUS, Tim merman te Zierikzee. i,\$ i De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal ten verzoeke van den Heer A. van den BOUT qq.op Woensdag 19 Januarij 1870, des middags 12 ure, in de Herberg van J. Lokker te Brouwershavenpubliek verkoopen staande en gelegen aan den Zuiddyk te Brouwershaven sectie C, No. 743 en 744. Bewoond door de Wed. P. Doedé. 10 De Deurwaarder J. FRANSE, zal Woens dag 19 Januari 1870, 's morgens 11 ure, aan het huis van K. NATTE, op het dorp Bruinisse, door inbeslagneming, om eovitfuit £»-oI«I, publiek ver koopen en Arbciilersigereedsoliappon. j PUBLIEKE VERKOOPING De Deurwaarder J. BETHE zalop Woensdag den 19 Januarij 1870, des voormiddags ten half elf ure, aan het huis wijk Dno. 379 op de Oude Haven aan de Steenenbrug te Zierikzeein het openbaar verkoopen K011 netten en ziiulcljjken bestaande in: oen KABINET, BUREAUX, Eikenhouten KASTJES LEDIKANTEN met BehangselBEDDEN met toebehooren, TAFELS, STOELEN, SCHILDE- BIJEN KLOKKEN, VERLAKT- KOPER- en BLIK- WERK, GELEI-en AARDEWERK, eenig PORSELEIN en hetgeen verder zal worden te voorschijn gebragt. Dingsdag 18 Januarij bevorens kyl<dag des na middags van 2—4 ure. De Notaris J. SIPKES te St.-Maartensdijk zalten verzoeke van J. van SPLUNTER op Donderdag den 20 Jannarij 1870, des voormiddags om 10 ure, aan de Kaai aldaar, publiek verkoopen: Ecu groote party en eciiitfo «ware BALKEN, enz. J De Notaris Mr. C. van der LEK dp: CLERCQ zalpubliek verkoopen Op Vrijdag 21 Januarij 1870, des morgens 10 ure, te Stavenisse: Eon© groote party zeer geschikt voor Werkhout. Op Maandag 24 Januarij 1870, des voorm. 10 ure aan de blinkende Panhoeve onder Nieuwerkerk: Eene groote partij zwaar Evelien en Elxon HAK HOU T. Op Dingsdag 25 January 1870, 's morgens 10 ure. op de Hofstede bewoond door M. SCHIKKER onder Noordgouwe Eene partij Evelien en Elzen ÏIAK- IXOTJT en eene partij X.Jpej» BOOMETV zeer geschikt voor Werkhout. /4f- De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Vrijdag den 21 Januarij 1870, des voormiddags ten 10 ure, onder Oosterlandpubliek presenteren te verkoopen aan het Blinde Weegje, een partij Esschen en daarna in het Molenbosch een partij extra zwaar De Notaris .7. van dek BENT zal, op Zaturdag don 22 Januarij 1870, 's morj ten 10 ure, aan de Oude Hoeve ouder Renesslf bliek presenteren te verkoopen EENIGE NIEUWE HOUTWAREN, en een aanzienlijke partij waaronder 40 PLATENlang 10 M. beed 20 c. M. dik 8 c. M; 20 PLATEN, lang 6 M. breed 10 bij 15 M; 1 BOEGSPRIET, lang lö Meters zwaar 40 c. M. EENE PARTIJ Eiken 011 Grcenon RALKEN van 5 tot 7 Meters, zwaar 20 bij 20 c. M100 stuks Eiken en Greenen HEKD AM-P ALENvan 3 tot 4 Meters; eenig KALFAAT-TOUWWERK en EENE AANZIENLIJKE PARTIJ De Deurwaarder J. BETHEzal op Maandag den 24 Januarij 1870, des voormiddags ten 10 ure, langs de Stadswandelingen te Zierikzeete beginnen aan het Zeiketerrein, een openbare houden. y DEFINITIEVE VERKOOPING VAN EEN Mr. T. A. WAGTHO, Notaris, residerende te Tholen. zal op Dinsdag den 15den Februari 1870 des avonds ten 6'/2 uren, in het Logement HET HOF VAN HOLLAND te Tholenin het openbaar verkoopen: Den nieuw iiigcdijkten gelegen onder de gemeente Nieuw- Vossemeer, (Provincie Noord-Braband)in de onmiddellijke nabijheid zoo van de kom dier gemeente als van hare haven groot 34 hectares 71 ares 55 centiares. De conditiën liggen ter inzage ten kantore van den Rentmeester der Ambachts-Heerlijkheid van Vossemeer Vrijberghe te Tholen en ten kantore van voornoem den Notaris tot den 15den Februari 1870, van des morgens 9 tot 12 urebjj wie inmiddels inlichtingen te bekomen zijn. Wegens byzondere onistnndighoJen WORDT OP BILLIJKE VOORWAARDEN, UIT DE HAND TE KOOP AANGEBODEN: EEN FLORISSANT benevens een goed loopend ÉIL«JAJRI> alwaar een £>*oe<rl debiet vertegenwoordigd is, in een der voornaamste steden van Zeeland. Adres met franco brieven onder letter Z aaji het Bureau dezer Courant. iaan kenr uit twee, bij F. DOOGE te Sirjansland. (J Men vraagt to koop Adres onder letter K, bij de Uitgevers dezes. verkrijgbaar, HOEK POSTSTEAAT bjj .T. DIS JONG ZIJLSTRA. T 10 II U U R: te bevragen bij de Uitgevers dezes. 1 1.-» Ct^. liot Nert. jxl.. (I r i e- a v i e r maal il a a g s v e r s c li. Wed. de BRAKKE. lste kwaliteit. IN LOSSING: Het Schip Nieuwzorgvoor rekening van J*- JOH", van WESTEN Schouwsche Botermarkt. 1 Van P. van dk VELDE aan de Fontein te Zierikzeeis een KRXJIWAGEN GELEENDbeleefd verzoekt hij hiervan dar terug bezorging. jf worden bij dezen attent gemaakt op het van oimi bekende Waseh-water (DOOOXJNIEaI STJS) van A. JORRITSMA te Dockumter verdrjjyjjj van oii«*oclioi*to bij Paarden, Runderen en Schai alsmede ter genezing van schurft bij Vee, zondJ mineraal vergift, op last van Z. M. den Koning scU kundig onderzocht en goedgekeurd st OO CeiJ do Iii*uï5c; verkrijgbaar ook bij den Depothonj] M. van der VLIETte Dirksland. f- I van touw of nianillagareu in elke verlangde breedte. Agon t voor ZEELAND ,J1I". JOIVGI ZIJLSTRA te ZIERIKZEE. VAN ALGEMEENS ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz., te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. ld TEN BEHOEVE VAN DEN ARMEN te TIIOLEN, Woensdag den 19 January 1870, des avonds 7 ure ten huize van den Heer C. A. van RHEE aldaar. ENTRÉE 75 Cents per persoon. 31 a a r n a 33 A. Li. Op 30 December 11. bij JOH. OCHTMil een X?\A_RA_3?I1,TJIE achtergelaten, if De STOLLWERK'selic ISOUs! lïOTVlSOlVS welke mij tot onderzoek voorgelJ zijnhebben voor alle anderetegen HeeschheX Hoesten etc. aanbevolene middelen de niet te miskent»! voorkeur, dat dezelve, slechts uit suiker- en planten-J vervaardigd door het ligchaam ligt opgenomen word en de spijsvertering niet verstoren. Dezelve worden «J door Kinderen en zwakke personen met goede uitwerki-L aangewend waarvan ik mij zelf door proeven in i-j onder mijn bestuur staande hospitaal overtuigd litl Breslau, Dr. BüRKNER 21 Febr. 1847. pract. Arts, Wondheeler e/t| Deze BOEST-BONBONS zijn echt inn zegelde pakjes met gebruiksaanwijzing, verkriieU gesteld ii 30 Cents. Te Zierikzee bij de Apoth. M. J. de LOOZE ZOOsI te Breskens bij P. LUTEIJN Jz.te Brouwershaven C. KAPPERS te Bruinnisse bij S. MULLER te Colin plaat bij D. CLAASSEte Goes bij H, S. KROL vJ der HOEK; te Kruininqen bij W. V1SSCHER-I Nieuwerkerk bij J. LETTE ZOONte Nc/mrenrfl, bij A. WILTSÖNte Zaamslag bij D. RIEMENS. j| NACHT- on JLOOPLAMPJESverkrijgbaai HOEK POSTSTEAAT, bij J. DE JONG ZIJLSTBA. Gezwollen, Kanker, Sloelite Borst. Indien men op de eene ongesteldheid vroeger behoort acht te geven dan op de andere, om noodlottige gevolgen te voor omen, zoo bchooren zeker tot de eerste genoemde kwalen. Zoodra de kwaal zich voor het eerst vertoontmoet Holloway's Zalf duchtig daar op gewreven wordentot dat een groot gedeelte er van er ingetrokken is. Met de Pillen moet men ook vroeg beginnen, om het bloed te regelen. Indien men goed met deze middelen voortgaat, zal hunne uitwerking binnen kort wonderdadig zijn; terwijl de Zalf de lokale kwaal geneest, verdrijven de Pillen de stoornis van het gestel. De genezing is noch oppervlakkig noch tijdelijk, maar bestendig eu volkomen, en de kwaal komt. zelden terug, zoo volmaakt, is de zuivering geweest, die deze doortastende maar toch onschadelijke preparaten bewerkt hebben. Deze geneesmiddelen bereid onder het persoonlijk tocvoorzigt van Professoivllolloway, worden onderzocht in zijn Etablisscmt Londen, 244 Stranb (Temple Bas.) Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van 0,80 f 1,85 ƒ.1,f 6,75 ƒ13,50 ƒ20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,- 7,05 - 13,85 - 20,05 Men heeft een groot voordeel bij de grootse dozen te koopen. N. B. Bij iedere doos is een in talen gedrukte tereglwijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de benoodigd inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den lieer J. BAL, Cz. te Zierikzee, li. v. ASP1CREN VERV1SNNE te Goes, STELLÏNGWERFF REINTEMA floofd-Dépöthouder te Leeuwarden alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. X Uit gevoel van menschenliefde, zullen om niet raadgevingen worden gegeven aan de zieken, die zich per brief tot de Professor Holloway wenden en hem hunne bijzondere gevallen medeedclen. STONDEN AAN en voor een ja-i benoödigd, een ongehuwde bekwam! TIMMERMANS-KNECHT, P. G., tegen hoog; loon, kost en inwoning! bij L. van ZALTBOMMEL te Poortvliet. Brieven franc:! doch liefst in persoon. ïwaii Met 1 MAART a. s. of vroeger benoodigd een bekwame ongehulde XX O IB XX I-C N It N E C II T, bij LEENDERT HAGE te Bruinisse bij Zijpe. Brieven franco, doch liefst in persoon. Met den lsten MEI aanstaande benoodigd, EEN BEKWAME KOBENMOLENAARS-KNECIIT, van de P. G., bij A. A. van der HEE t.e St.-Annaland. Brieven franco, doch liefst in persoon. Met MEI a.. s. een bekwame KORENMOLENAARS-KNECHT benoodigd Prot. Godsd.ongehuwd. Men adresseere zich met franco brieven onder de letter Mbij Uitgevers dezes. de EEN BEKWAME BROODBAKKERS-KNECHT, van de P. G.zag zich gaarne geplaatst met primo MEI a. s. Franco brieven te adresseeren aan het Bu reau dezer Courant, onder letter A. 3 TERSTOND S TIMMERMANS-KNECHTS benoodigd, bij J. PADMOS te Eikerzee. Brieven franco. SSSs?* VAN STONDEN AAN een bekWam| TIMMERMAN S-KNECHT benoodigd, voor 9 maanden vast work, loon n J bekwaamheden, bij A. van BEZOOIJEN, Mr. TimmeJ man en Molemaker te St.-Maartensdijk. Brieven franc:! liefst in persoon. 44 TERSTOND of met den 1 MAART een belcwamf TIMMERMANS-KNECHT benoodigd voor een jaar vast werkbij JACl BROUWER, Timmerman te Oosterland. Brieven fran«| Ecu TIMMERMANS-KNECHT I benoodigd, bij C. A. van der WIERE, te Renmm Brieven franco, doch liefst in persoon. Om DADELIJK in dienst te treden wordt gevraan WAGENMAKEKS-KNECIÏTI tegen g-oo«l loon, bij I. FASE te Ourle Tonge. j Tegen MEI aanstaande een SMIDSKNECHT benoodigd, bij A. M. DONKER te Niewnerkerl' in /'v| veland. Brieven franco, doch liefst in persoon. ÏS1 IEMAND die driejaren in het vak vul Horologiemaliosi is werkzaam geweest, zan zich gaarne als KNECHT geplaatst. Belooninfl naar bekwaamheid. Brieven franco onder letter P. G.I aan het Hulppostkantoor te Axel. Tegen 1 MAART wordt gevraagd een oii-l gehuwile MEE8TEK-KIVECIIT, heil Vloeschliouwoii en XXiot<l4^3sKoii en lief;:| ook het Manden maken grondig verstaande, P. G liefst in persoon of met franco brieven, bij de, W H. KIEVIT te Colijnsplaat. Een SCIIILDERS-JONGEN of LEERLING en een aankouicixli KNECHT benoodigd. Te bevragen bij de Uitgeven! dezes.. Tegen 1 il/ A A R T a. s. wordt gevraag eene fatsoenlijke BURGERDOCHTERf WEDUWE, R. C. G.niet beneden de 30 m oud die een Biirgerlniisliouden goed kan voorstaan en des noods in de "Wiiilcol een handr kan helpen. Franco opgave onder letters Huis* houdster aan den Boekhandelaar A. A. W. BOL LAND te Goes. Tegen MEI a. s. eone DIETVSP MEID benoodigd bij Mevrouw df, bruusk," Mulock Houwer. Met MEI eene DIENSTME: benoodigd, bij J. de BRUIJNE Jz., in het Korte Groene' dal te Zierikzee. y-Jj snici.pfrsdrukkirij van df. loozk li* comp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2