No. 2722. 26sle Jaarg. Zaturduy 15 January 1870. 1 DE LOOZE WA ALE. [Besturen en Administration. Kennisgeving. Nieuwstijdingen. ÜïlttÜf. JFranRtH flfoWricnt iën. 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Moii abonneert zich: In Nederland bij de Uitgevers Hoek van de SchuitliavenB, No. 94, en bij alle Boekhaudclaren en Postdirecteuren In Noord-Amerika bij J. QUINTUS, te Grand Rapids, Staat Michigan. Brieven en Ingezondene Stukken franco. A.l>ouii emeiits-Prijs: Voor 3 maanden1,30. franco per post, in Nederland- 1,60. Voor Noord-Amerika, franco New-York - 3,90. Verscliynt: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. A. «1 -V o i-1 o n t i o ii 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte borekeud. Ad verten tien voor den werkenden stand ii 80 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk a 40 Cents; dito van 25- of 50jarige Echtverceniging h 50 Cents ii contant en franco aan het Bureau. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee naken bekend dat de aangifte-biljetten voor de Hoofdelijke Belasting dezer gemeente voor dit jaar, in den loop dezer week zullen worden uitgereikt aan de huizen der ingezetenen, die vermoed worden in de termen dier belasting te vallen en dat zijbinnen veertien dagen na de dag- teckening der uitreiking tegen re9u zullen worden teruggehaald. Zij herinneren voorts de belastingschuldigen, die bij de uitreiking mogten zijn overgeslagen aan hunne verpligting, om binnen veertien dagen na deze kennis geving een biljet ter Gemeente-Secretarie af te halen. Zierikzee den 10 Januarij 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Home, 8 Jan. Eenige Concilievaders behoorende tot de u 1 tra-Room sell e fractiehebben eene petitie aan den Paus opgemaakt en onderteekend. In dit stuk geven zij te kennen dat het thans een geschikt tijdstip is tot vaststelling van het leerstuk der onfeilbaarheid van den Paus. Het voornemen schijnt te zijn het Concilie en den Paus zelf daartoe te noodzaken. Het is echter twijfelachtig of zij bij de .750 leden van het Concilie een honderdtal handteekeningen op dit stuk zullen ver- krjjgen. Intusschen wordt het bevestigd dat de Paus die quaestie niet bij het Concilie zal opwerpen, zoolang hij niet zeker is van eene moreele eenstemmigheid op dat punt. Dien ten gevolge zou hij de petitie ook enkel als een bewijs van hulde willen aannemen. Parys, 11 Januari. De Constitutionnel meldt dat Prins Pierre Bonaparte Victor Noir gedood heeft. Het blad deelt de navolgende bijzonderheden mede: Prins Pierre Bonaparte richtte een brief aan Roche- fort waarin hij hem verweet hem (den prins) persoonlijk beleeöigd te hebben in een der geschriften, door Roche- fort in het licht gegeven. Gisteren vervoegden de hoeren Victor Noir en Ulric Fouvielle zich bjj den prins Pierre Bonaparte als gemachtigden van den heer Pascal Grousser, die het geïncrimineerde artikel in de Marseillaise geteekend had. Toen de beide gevolmachtigden in het salon van den prins Pierre Bonaparte gekomen warenvroeg deze hun of zij de handlangers waren van Rochefort. Victor Noir zou daarop den prins oen hevigen slag in het gelaat hebben gegeven, terwijl Fouvilele, die voorzag (lat de prins zich zou verweren, een revolver uit den zak zon hebben gehaald. De Prins nam, om zich tegen zulk een heftigen aanval te verdedigen, in'allerijl een pistool van een wapenrekdat in het salon hing en vuurde op den heer Victor Noir die gewond werd hij had evenwel nog de kracht om den trap af te gaan, terwijl hij beneden gekomen zijnde neerstortte. De Minister van Justitie heeft bevel gegeven om prins Pierre Bonaparte onmiddelijk te arresteeren. De keizer heeft dit besluit goedgekeurd. De rechterlijke instructie heeft reeds een aanvang genomen. Hot Journal Officiel bevat een decreet, waarbij het Wetgevend Lichaam wordt gelast zich als Hoog. Ge rechtshof te constitueeren, om uitspraak te doen over den manslag waarvan prins Pierre Bonaparte wordt beschuldigd. Het officieele blad bevestigt dat de Minister van Justitie bevel heeft gegeven om prins Pierre Bonaparte iu hechtenis te nemen. De prins echter had zich,, vóór dat het bevel gegeven werd, gevangen gesteld bij den commissaris van politie van Auteuil. Hij werd onmid dellijk naar de conciergerie overgebracht. Volgens de Marseillaisehet blad van den heer Rochefortzou de prins Bonaparte den heer Victor Noir een slag in het aangezicht gegeven hebben en onmiildelijk daarop met een revolver op hem gescho len hebben. De prins is een neef van den keizer; hij is de derde zoon van Lucien broeder van Napoleon Ien werd °P 12 Sept. 1815 te Rome geboren. De prins bewoonde sleets een gewoon huis en was in geenerlei staats betrekking. De heer Victor Noir was medewerker aan de Mar- willaisenog slechts 22 jaar oud, en zou juist den eigenden dag in het huweljjk zijn getreden. Parjjs, 12 Jan. Bij de begrafenis van den heer' Victor Noir op heden, waren 12- a 15,000 personen tegenwoordig. Rochefort heeft voor een der vensters van het sterfhuis de menigte toegesproken. De rust werd niet verstoord. 13 Jan. Gisteren avond ten halfzeven ure waren verscheidene volkshoopende Marseillaise zingende langs de Boulevards verspreid. Toen de politie de menigte uiteen wilde drjjven, werd er met steenen ge worpen tengevolge waarvan twee agenten en een officier werden gewond. Twee agenten werden door dolksteken getroffen. Te middernacht was alles rustig. De troepen waren allen in de kazernen geconsigneerd, ten einde op het eerste bevel uit te rukken. Onder scheidene detachementen kavallerie zijn uit de naburige plaatsen hier aangekomen. Tc Arras, in Frankrijk, vermaakten zich twee knapen met eene rat, die in hunne kamer gedrongen was, toplagen; eindelijk jaagden zij dezelve in een gat, vulden dit met slroo en staken het in brand. De rat werd woedend door de ijs- sclijke martelingen, welke men haar deed uitstaan; het dier ontsnapte, beet een der kinderen in het been en hel andere in de hand. De moeder snelde toe op het geschrei der kin deren cn verlosten haar van de rat. Dit gebeurde op den 2dcn Dec. II. en op 31 Dec. overleden de kinderen aan de gevolgen der wonden. IToogovoiïii6 Jan. Gisteren avond had hier een stoute diefstal plaats. Uit een schip, liggende vóór de deur van den rijks-veldwachter, is uit eene gesloten kast ontvreemd eene Russische obligatie, groot ƒ1000, eene som van ƒ100 aan contanten, eenige rentebrieven, en papieren zonder gelds waarde. De dief had zich van eene korte afwezigheid van den schipper en zijne vrouw bediend om het vooronder open te breken. Itocïwsiolit 11 Jan. Jl. zondag avond had op het naburig Moerbeke (België) het volgende treurige voorval plaats: de knecht van zekeren landbouwer nam afscheid van zijne kamaraden, zoo men zegt in beschonken toestand met eene brandende pijp trad hij in zijne slaapplaats, die, zooals gemeenlijk in België plaats vindt, in de schuur was. Eenigen tijd daarna was alleszoowel liet gebouwals liet graan, benevens de heesten eene prooi der vlammen geworden. Na het einde van den brand bespeurde men het lijk van den knecht, hetgeen nagenoeg geheel verkoold was. Zeker heeft het bed, door eenige uit de pijp vallende vonken, vuur gevat. Zooals men ons heeft verhaald was niets verzekerd. Waarlijk weder een treffende uitwerking van het misbruik van sterken drank! Steeiilfrei^on, 10 Jan. Heden namiddag te 5 uren, werd de uit Oostzaan naar hier beroepen predi kant der Nederd. Hervormde gemeentede heer M. Corstius Lz.door eene talrijke schare aart de grens dezer plaats, langs waar men wist dat Z.Eorw. zou aan komen, opgewacht, hartelijk verwelkomd en onder het spelen van eenige muziekstukken door het alhier be staande harmoniegezelschapluisterrijk de gemeente binnengeleid. Zondag a. s. zal de kerkelijke inzegening en intrede plaats hebben. JNioiiwo Tosi^o, 12 Jan. Als eene bijzonder heid wordt medegedeeld dat op 10 Januarjj 1799 in deze gemeente zjjn geboren en nog alhier woonachtig zijn de tweelingen gebroeders Jan en Aart Verweij zoodat zij op 1(3 Januarij a. s. hun 71ste jaardag zullen vieren't geen nog sterker wordt door de mededeeling dat hunnen vader Abraham Verweij en hunnen oom Willem Veriveijook tweelingen waren en de eerste alhier is overleden in den ouderdom van 74 jaren terwijl de laatste overleden te Ellemeet (in Schouwen) den ouderdom van 73 jaren heeft bereikt. "Vlissiiitfoii 6 Jan. Wij hadden dezer dagen een afschrikkend voorbeeld, waartoe de zucht tot opschik cn los bandigheid jeugdige meisjes kan verleiden. Een deerne van naauwelijks 19 jaar, Doravan per brave ouders, te dezer stede, had eene vriendin van gelijk gehalte als zij; deze diende in een zeer fatsoenlijk huis. Zondag den 2den dezer kwam Dora hij hare vriendin; de familie was naar de kerk, zoo ook de mannelijke bediende. Dadelijk ging Dora door hare vriendin geleid naar de slaapstede van den bediende op de 2de verdieping, maakte zich meester van een kistje en borg het onder haren mantel. In het kistje bevond zich ƒ304 in goud en zilver en papieren geld; ze vertrok naar Middelburg om vandaar per stoomboot naar Botterdam te gaan onze commissaris van politie, had echter reeds getelegrapheerd. Bij aankomst werd zij gearresteerd, en gevisiteerd, werd alles hij haar gevonden, minus 25, die zij waarschijnlijk had besteed te Middelburg voor een boa, eén paraplui cn een hoed; des morgens ontving de com missaris het ledige kistje. Zij had het niet kunnen openen, maar den bodem opengebroken cn zich het geld toegeëigend. Herwaarts gebracht, is zij, na verhoor en volledige bekentenis, naar het gevnngenhuis te Middelburg gebracht. Of de vrien din, die haar den diefstal gemakkelijk had gemaakt, ook in het gestolene gedeeld had is nog onzeker. 13 Jan. Met genoegen vernemen wij dat zich eene commissie gevormd heeftten einde de weduwe An. de Jonge te steunen in haar pogen, om een portret in olieverw van Z. M. onzen Koning te doen verloten, tegen 50 cents het lot; welke commissie be staat uit den burgemeester A. van der Ilaveden geneesheer F. P. J. Was en den predikant W. N. Wol ter ink. De weduwe An. de Jonge verdient die bemoeiingen zeker, gelijk dan het plan ook reeds door eenige heeren te Zierikzee die zich tot eene subcommissie vereenigen willen, ondersteund wordt, terwijl zeker een iegelijk die de omstandigheden der weduwe kent en de wjjze waarop zij ze draagt, medelijden en sympathie met haar moet gevoelen. Vroeg haren man verloren hebbende was haar levens lot niet ongelijk aan de ondervinding van een drenkeling, die telkens dreigt weg te zinken maar ook telken reize het hoofd boven water weet te houden. Onder armoede zoo niet vaak onder verborgen ge brek zag ze hare kinderen opgroeien toen haar oudste zoon, dienstplichtig geworden, haar in dienst des konings door den dood ontviel, dus juist als hij zjjne moeder krachtig ging steunen. Voor zes jaren rukte de tyfus een tweeden weg op zestienjarigen leeftijden thansenkele dagen na elkander, de twee ecnig overgeblevenendie vol kinder- Ijjk gevoel en liefde, al het mogelijke voor hunne moeder waren en door hun ijver en goed beloonden arbeid, haar in vroeger ongekende, betrekkelijk Dnbe- zorgde omstandigheden geplaatst hadden. De oudste van dit tweetal, met een bijzondcren aanleg voor de teeken- en schilderkunst toegerustal ontwik kelde deze zich slechts ten deele door gemis aan opleidingwas in Duiveland algemeen hekend als schilder van chassisnets enz. en vervaardigde in zijn leven genoemd portret't welk de bewondering weg draagt van allen die op vorming en levensomstandig heden des makers tevens letten. Moge het plan der weduwe gelukken, moge de brave zoon nog na zijnen dood de arme moeder steunen door zijn werk, moge de flinke vrouw, die zoo noode op haren ouden dag van de openbare liefdadigheid afhan kelijk zou worden haar geestkracht door veler mede werking geschraagd zien, haar geloof versterkt. Algemeene en ruime deelneming in de voorgenomene verloting mogen haar in staat stellen de stoffelijke zijde der ondervondene verliezen zoodanig te bevrijden dat hare hoop niet beschaamd wordemet Gods hulp zich zelve een middel van bestaan te scheppen en tot aan haar dood eigen verdiend brood te eten. Zierlkaee 13 Jan. Gisteren avond werd alhier in het Societeits-lokaal der Boogschutterij eene nadere vergadering betreffende het Schoolverbond gehouden die door 29 belangstellenden werd bijgewoond. Het concept-algemeen Reglement werd daarin besproken, in behoudens enkele wijzigingen goedgekeurd; terwijl aan de door het voorloopig bestuur der nfdeeling te kiezen afgevaardigden tot de eerstvolgende algemeene ver gadering te Utrecht opgedragen zoude worden dien overeenkomstig hunne stemmen uit te brengen. Het concipiëren van een plaatselijk Reglement werd aan het voorloopig bestuur overgelaten. Uit Kampen wordt van 9 Januarij gemeldGisteren avond had alhier een allertreurigst ongeluk plaats. De beide zoons van den veerschipper op Zwolle, II. A. S. Brngtsvreezende dat de veerschuit door den hevigen wind tegen den wal zoude beschadigen, wilden die met behulp van twee andere varensgezellen naar de haven trekken. Digt bij de haven aangekomenbrak de lijn waardoor het schip naar den overkant dreef. Daarheen gaande om een anker uit te brengen geraakten drie van hen door het kantelen van de boot, waarin zij overvoeren, in het waterhetgeen ten gevolge had dat de oudste zoon van genoemden schipper, een oppassend jongeling, verdronk, terwijl de anderen met veel inspanning werden gered. Het lijk van den drenkeling is gisteren te Kampen aangebragfc. In eene der steden van Overijssel heeft zich eene Vereeniging gevormd tot het bijwonen van de gemeente raadszittingen. Het lid, dat zonder geldige redenen die bijwoning verzuimt betaalt boete. Het schijnt alzoo dat «aan eene vrijwillige opkomst voor alsnog niet te denken valt. In Amsterdam waar de afstanden groot zijn en veler beroepsbezigheden juist op het midden van den dag beletselen zijn voor die bijwoning, zou zulk eene Vereeniging niet veel kans tot slagen hebben. Toch is het denkbeeld niet omaardig. Als toch de burgerij eens meer zelf ging hooren w.at hare vertegenwoordigers zeggen zou dat gunstig werken èn op die vertegen woordigers èn op de burgerij. Beiden zouden kunnen leeren de eersten wat meer en wat moediger voor de belangen der burgers in de bres te springen*, de laatsten, zafikkennis op te doen en personenkennis te vermeer deren. De directeuren der Koninklijke Nederlandsche stoomboot maatschappijbij cffculaire van eergisteren het niet slagen der uitgeschreven leening berichtende, geven daarbij echter hun overtuiging te kennen dat het begrip van de noodzakelijkheid en wcnschclijkheid van de oprichting eener directe stoomvaart tusschen Nederland en Amerika meer cn meer algemeen zal worden, waarom zij don ook de hoop niet opgeven, dat zich later nog eenmaal pene betere gelegenheid tol het aanwenden van nieuwe pogingen voor dat doel zal voordoen. Bij koninklijk besluit van 4 dezer is de betrekking van controleur van de rjjks-tolegraaf opgeheven en ver vangen door die van inspecteur van de rijks-telegraaf. Dezer dagenzoo meldt men, overleed te Limbricht eene weduwe die steeds in bekrompen toestand geleefd had, doch in wier woning men thans in eene oude bedstede tusschen het stroo verborgen vond 2 geldzakken, inhoudende ongeveer 1600 francs, en later in het bed, waar de overledene gewoonlijk sliep, 1800 fr.terwijl hier en daar nog een paar honderd francs verspreid lagen. GemoiijLfRo berigften. Drie dames v.an onder Ooltgensphiat moesten, wan- neer zij in de kerk komen zooveel wind niet maken met hunne mantels daar zjj anders nog zullen weg- waaijen maar 't Zal nog wel eens om toch keeren, Dat de tijd gewis zal leeren Want ze zijn altjjd zoo gek Als een muisje naar het spek Duszij komen in de val Want ze zijn toch veel te mal. Te Baarland wordt een veelpraat verzochtzich niet te bemoeijen met zaken die hem niet aang.ian maar gelukkig dat hij beschermd werd door een kool- verkooper. Eene jonge fdochter te St.-A wordt aangeraden zoo hoog niet te vliegen want zjj zal toch nergens rust vinden; en nu zegt zjj: Kon ik maar een rustplaats krijgen, D.an zou ik wel beter zwijgen Maar nu ik niet zwjjgen kan Blijf ik toch maar zonder man. Het van ouds bekende babbelaartje te Coljjnsplaat moest hare spraakdeel wat in toom houden van eene burgervrouw aangaande den hoogmoed want haren echtgenoot verdient alles op eene eerlijke manier; maar: Hoe het met die schoone gaat Dat vertelt men op de straat. De Amerikanen gooijen nmar niet veel weg. Zoo wordt het vuile water bew.aard waarmede de vloeren der herbergzalen worden geschrobtvoor de brande rijen waïirin zich eene zekere hoeveelheid spiritus bevindt, d.at er schoon wordt uitgehaald. Ééne bran derij te Cincinatie verstookt jaarlijks 40,000 vaten van dit vuile w.iter. Door gebrek aan menschen-h.aar, worden nu de kwispels van de staarten der koeijen afgesneden en er chignons van gemaakt. Daar dit nu van levende koeijen gedaan wordtvreest men dat dit haar zal gaan groeijen en d.an zal men nog dames zien met koeijen-staarten, en koejjen zonder staarten. Het dansen neemt in de provincie Overijssel zoo zeer toe, dat bijna alle dorschvloeren voor danszalen wor den gebruikt. Boeren en boerinnen, knechts en meiden dansen door elkander op zoo wat ketelmuziekdat de koewachter meest doet. dat het een lust is om te zien. De ouden worden jongen de jongen oud. Tot heil des volks worden er stappen ged.aan bij de Tweede Kamer, tot geheele afschaffing der kermissen. Mogt dit doorg.aandan is Amerika het land waar kunstenaars, liedjeszangers en straatmuziekanten kun nen geplaatst worden. Kerknieuws. Ds. R. A. van Beursen, pred. bij de Herv. gemeente te Purmer, bij Purraerendis als zoodanig beroepen te Waal en Koog (eil. Texel.) jMarktprljzen to Zierikzee. 13 JANUARJJ 1 870. Boter la.agste koers 0,60 en hoogste koers ƒ0,66 per 5 ons. Kip-Eijeren laagste koers ƒ1,25 en hoogste koers ƒ1,40 per 25 stuks. Getrouwd H. CAPELLE en Duivendijke, T. VLAANDER, 12 Januarij 187 0. Wed. van J. van der Velde. Bevallen van een1 Zoon, J. C. ROMEIJN Schoo. Ouwerkerk, 11 Januarjj 1870. Heden overleed plotseling mijne dierbare Echt- genoote MAATJE GAANDERSE in den krachtvollen leeftijd van ruim 30 jaren mij nalatende twee zeer jeugdige kinderen. Noordgouwe, J. II. de VLIEGER. 12 Januarij 1870. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1