M SCHOOLVERBOND. Smeente- MANUFACTUREN, WINTERSTOFFEN, enz. ESSCHEN B O OMEN, Openbare Verkooping, PAROCHIEHUIS 225 Esschen Stammen, Een HUIS te huur, WED. A. A. SIMONS, AAN DE MOL, WINTERMANTELS, B.J. van ACKER, aan de MOL NAAIMACHINES, Landbouwwerktuigen. WASCH-MACHINES, enz. ARTS ET METIERS. FORNUIZEN. Assuranti e-M aatschapp jj TEGEN BRANDSCHADE 3» M M Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en behuwdvader de Heer JAMES HEC TOR in den ouderdom van ruim 56 jaren. Vlissingen J. J. P. HECTOR 9 January 1870. S. HECTOR— VAN DE SANDE. Heden overleed, na een langdurig lijden, tot diepe droefheid van mijmijne kinderen en behuwd- kinderen mijn hartelijk geliefde Echtgenoot CORNE- LÏS SEPTER. llij bereikte den ouderdom van 82 jaren en 11 maanden. Zi brik zee Mede uit naam mijner Kinderen 9 January 1870. en Behawdkinderen CATRINA PATIST LAM^ND. Algemeene kennisgeving ~x Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot, de Heer G. HERMANS Onderwijzer alhier, in den ouder dom van 33 jaren en ruim 9 maanden mij nalatende twee jeugdige kinderen. DoKDRECIIT J. J. VAN DER EST, 6 January 1870.! Wed. G. Hermans. Bjjzon^ere kennisgeving. A Allen die iets to a-oi*<1oi:*oii hebben van - of ■versoliul<li,ej«l zijn aan den boedel van wjjlen de Weduwe A. REMEEUS te Noord- gouwe gelieve daarvan opgfaof* of lïotaling? te doen vóór of op den 1 February 1870ten huize van C. REMEEUS te Noor dg ouwe. WOENSDAG 12 JANUARIJ 1870, des avonds te 5'/!2 ure, zal te Oosterland de Eerw. Heer GIJSMAN, zendeling der Nederl. Zendings- vereeniging optreden zoo de zendelingen nog niet uitgezeild zijn. De ondergeteelcendenuitmakende het voorloopig Bestuur der alhier te vestigen afdeeling van het SC IIOOL VERBON D wenschende eene nadere vergadering te houden ter bespreking van het ontworpen algemeen en van de vast te stellen hoofd punten van een plaatselijk reglement, noodigen hierbij niet alleen hen, die de vorige vergadering bijwoonden, maar verder allen <lie een gereg^eld t>o- zoelt der scholen willen lietpen be vorderen ook werkbazen winkeliers en industri ëlen uitom daartoe zamen te komen op Woensdag den 12 dezer 's avonds ten 7 ure in het locaal van den Societeithouder D. B. SCIIOCK. P. J. ANDREiE. J. M. ISEBREE MOENS. R. KOOLE. A. BUIJZE Mz. J. Th. OOSTERMAN. Y De ondergeteekende heeft de eer de mede- onderteekenaren van het Request aan den Gemeenteraad van Zierikzeeter zake een rijweg- over liet verste Siis*op te roepen tot eene byeenkomst, op Donderdag 13 January e. k.'s namid dags ten één ure, ten huize van den Heer Zantvoort, ten einde van het ontvangen antwoord in kennis ge steld te worden. Oosterland January 1870. A. van der HAVE, Zierikzee, den 6 January 1870. Mede-Kiezers te Zierikzee. Met alle respect voor onze Bestuurs- en Raadsleden ontbreekt hun allen de wetenschap om proefhoudende plannen te beramen voor het verbeteren onzer ver slikte havens en het bouwen eener noodzakelijke schut sluis waardoor de scheepvaart op Zierikzee bevorderd en de vloedplanken met do benoodigde mestdoor geheel de stad kunnen worden opgeruimd. Voorstellen daartoe zijn wel goed in den Raad, maar wie dei- Leden kan er met kennis over oordeelen Kiezen we daarom ditmaal met algemeene stemmen onzen kun- digen en geachten Stadgenoot v P. LABRIJN Dz. J Met het oog op zijne zwakke gezondheid, verklaren eenige kiezers dat zij te veel prijs stellen op den heer HOUWER, dan dat zij hem zouden willen blootstellen aan al de vermoeienissen, verbonden aan cle betrekking van Commissaris der Brandweer. Dan eerst wanneer hij de noodige krachten zal hebben teruggekregen ora in ondergeschikte betrekking werk zaam te zyn, kunnen zij het over zich verkrijgen, hem te belasten met die van Commissaris. In afwachting daarvan zullen zij thans hunne stem men vereenigen op den Heer I?. L A B R IJ N D z., Eenige Kiezers. KEUZE VAN EEN NIEUW GE Eenige RAADSLID. De elementen van den Gemeenteraad zijn Regtsgeleerdheidgenees-, heel- en kruidkunde han dels- en winkelkennis en velen gevoelen met ons de noodzakelijkheid daaraan iemand toe te voegen met nog een anderenmeer practischen blik in de zaken. Mogen daarom velen met ons, op morgen hunne stem uitbrengen op den Heer P. LABR IJ IV, D/.., van wien wij als Raadslid de verwachting koesteren dat onze stad, zonder belemmering voor de scheep vaart, nog eens vloedvrij gemaakt worde, waardoor de kaaimuren, (die duurzame finantiële kanker) vrij wat minder onderhoud zullen vergen. Zierikzee, Vele Kiezers. 1») January 1870. Jf Eenige kiezers geene gronden wetende waarom het nieuw te benoemen Raadslid tevens commissaris van de Brandweer dient te zijn, vinden geen bezwaar om met ernst hunne stemmen uit te brengen op den Heer D. Q. MULOCK HOUWER, Makelaar in granen. Tot lieden ontbreekt nog in onzen Gemeenteraad een prae.tisch Bouwkundige en daarom wenschen vele kiezers den Heer I?. LAB H IJ IV Dz. als lid in den Gemeenteraad gekozen. Do Hoer P. LABRIJN D*. wordt door vele kiezers aanbevolen ajs lid in den Gemeenteraad. sn aJs 7 Als een waardig plaatsvervanger van den Heer J. van der Vliet wordt aanbevolen de Heer P. LAB R IJ IV D z. Aanbevolen tot lid van den Gemeenteraad de Heer P. L ABli IJ IV D z. ff Tot Lid van den Geuieente-Raad wordt aanbevolen: de Heer D. Q. MULOCK HOUWER die reeds tweemalen in aanmerking kwam en een be trekkelyk groot aantal stemmen op zich vereenigdrtj aan de Vele kiezers hebben besloten bij de aanstaande verkiezing voor een lid in den Gemeenteraad hunne stem uit te brengen op den Heer 13. Q- MTJLOC IC II O XJ W E^. Tot lid in de Gemeenteraad wordt aanbevolen de Heer D. Q. MULOCK HO UWE MEDE-KIEZERS Ter voorkoming van verwarring rekenen zich eenige kiezers verpligt hunne mede-kiezers attent te moeten maken dat de verkiezing van a. s. Dingsdhg i?, eene verkiezing voor een Lid in de Gemeenteraad. En daar het hun volle overtuiging is dat er onaf hankelijke en geen ondergeschikte personen tot leden van de Gemeenteraad worden gekozen, bevelen zij met allen ernst aan den Heer D. Q. MULOCK HOUWER, Makelaar in Granen. 1L- Eenige kiezers geene gronden wetende waarom het nieuw te benoemen Raadslid tevens commissaris van de Brandweer dient te zijn, vinden geen bezwaar om met ernst hunne steramen uit te brengen op den heer D. Q. MULOCK HOUWER, Makelaar in granen. Vele kiezers hebben hun stem gekozen op de Heer D. Q. MULOCK HOUWER, Makelaar en Grondeigenaar enz., een man aan wien cle schippers en arbeidende stand veel geld jaarlijks verdienen. Zulk een man is waardig lid van den Raad te zijn als handelaar. Er wordt overal gesproken van een bouwkundige en deskundige in den raad te hebben, wij vernemen dat liier geen behoefte aan ishet gaat immers met cle stadswerken alles geregeld, dus wat is clan een bouw kundige in cle raacl noodig, kiest een lid die dagelijks met menschen omgaat en die alle tijde te huis is, om het belang van de Gemeente te kunnen gadeslaan. Eenige kiezers. En kiest daarom den Heer D. Q. MULOCK HOUW De Deurwaarder J. FRANSE, zal op Donderdag 13 January 1870 en volgende lagen telkens van des avonds 6 ure voor den heer C. BAL, J.Cz. in het Verkoophuis te Zierikzeepu bliek verkoopon EENE AANZIENLIJKE HOEVEELHEID waaronder eene uitgezochte partij jn-y ND. De betaling der Koopsom moet plaats hebben binnen 3 maanden, aan genoemden Deurwaarder. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal }jjh ten verzoeke van den Heer P..SCHILLE- MANS, op Vrijdag den 21 January 1870, 's morgens ten 9 ure ter plaatse nagemeld, publiek presenteren te verkoopen l Ruim ÏOO stuks van ruim 1 tot 1% Ellen omtrek en 6 a 8 Ellen hoogte, staande langs den dijk van den Jonge Polder onder Nieu werkerk in Duiveland, digtbij cle waterzijde, waar schepen zeer geschikt kunnen aanleggen om de Boomen te vervoeren. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. "2^ ten overstaan van den Notaris PRUMERS te Ellewoutsdijk. Op Woensdag 2 February 1870, 's avonds 5 urezullen J. LOOKERSE en Kinderen in na te melden Gemeentehuispubliek verkoopen HET VAN OüDS BEKENDE te Ellewoutsdijk, zijnde LOGEMENT on HERBER G, waarin die Affaires sedert vele jaren met veel succes zijn en nog steeds worden uitgeoefend. Informatiën zijn te bekomen by voornoemden Notaris en bij Mr. P. J. A. van DAM te Goes. j^-> te koop: staande tegen het Camperlandsche Veer, allen geschikt voor Werkhout. Lengte p. m. 6 a 7 el. Zwaarte in omvang 90 NL duim a 1 el. Tnformatiën te bekomen bij IMAN BOOT Herber gier te Camperland. Q q GEVRAAGD: bevattende minstens twee Kamers en eene Keuken om zoo spoedig mogelijk het te aanvaar den adres franco brieven bij den Heer KALKMAN Poststraat Zierikzee. gaat nog steeds voort met OPRUIMING van REGEN-MANTELS, Bonte KRAGEN en meer andere Artikelen tot SPOTPRIJS. PS. Op beziens ontvangen eene be- zending SORTIE cle BALS. te ZIEKIKZ EE levert tot zeer voordeelige prijzen verschillende soorten van AARDAPPEL-, TURF-, GRAAN- en MEEL ZAKKEN, KOLEN-, KALK-, AJUIN-, WOL-, en RACINE-BALEN TASCH-, STAPEL-, ZAAI-, LOS-, DEK- en DRAAGKLEEDEN, ZAADZEILEN, BEHANG SELLINNEN en hetgeen verder tot het vak bej^pgrt. eluijrl ALLE SOORTEN VAN 7 worden met kosteloos onderrigt en twee jaar garantie geleverd door 0 JOH. ENZLIN, IlorlogiemakerZierikzee. Nederlandse!ie Transportverzekering Maatschappij gevestigd te AMSTERDAM. Agent: P. O. OLIVIER, te Zierikzee. Verzekert tegen Rivier- on Zeegevaar tot een uiterst billijk premiën-tarief. J. L. PINTO, gebreveteerd Tand meester der Vereenigde Staten van Amerika te Middelburgzal DON DERDAG en VRIJDAG aanstaande wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zijn over alle Tand en Mondgc- brekea, het inzetten van Kunsttanden volgens de nieuwste methode, bij den Heer M. AUGUS TIJN, in het Logement „DE KROONT H Wy hebben de eer onze geachte begunstigers mede te deelen dat wij ten gevolge van het groote debiet in staat zijn gesteld de prijzen onzer STROO- SNIJDERS en MÖESMAKERS te stellen als volgt Bentall StroosnijBer C. C. I. ƒ27. C. D. C. - J-L C. D. D. - 03. M o cs m a lt oi* R. P. D. - J4. R. P. C. R. P. E. R. P. B. - T-O. A s h b ij Stroosnyder 8a. 7a. 6b. A. B. L. D. L. - 37. -48. -0O. - 40. -54. -0G. Van deze hebben wij steeds eene ruime voorraad in onze magazijnen. Bevelen zich ook aan tot leve ring tot fabriek sprijzen van Stouts DOBSCH -MACHINES, HORNSBY- en GARRETT'S ZAAI-MACHINES, FABRIEKANTEN iu Stoom- oii andere Worktnigen NARDTEN LUCKERHOF COMP. ZIERIKZEE. SM Sedert een tal van jaren deed zich de behoefte ge voelen aan Fornuizen welke in alle opzigten aan den eisch voldeden. Van verschillende zijden werden wij aangezocht deze op te sporen en zijn wij na een langdurig onderzoek en vele proefnemingen er eindelijk in geslaagddusdanige XToi-niiïasoii ten verkoop aan te bieden welke niet alleen in soliede bewerking, maar ook in gemak en voordeel alle tot nog toe bestaande verre overtreffen. Genoemde Fornuizon zijn in de volgende maten tot directe aflevering gereed. N°. 1 N°. 2 1,07 Ned. El. 0,60 0,75 MET WATERKETEL. Lang 1,20 Ned. El. Breed 0,69 Hoog 0,79 N°. 3, MET WATERKETEL EN BRAAD OF BAKOVEN. Lang 0,92 Ned. El. Breed 0,52 Hoog 0,71 N°. 5, ZONDER WATERKETEL EN MET BRAAD OF BAKOVEN. Lang 0,67 Ned. El. Breed 0,40 Hoog 0,67 x- Fornuizen van grooter afmetingen voor ge stichten enz. worden in den kortst mogelijken tijd tegen zeer billijke prijzen door ons geleverd. Nadere informatiën zijn verkrijgbaar in het Magazijn: ARTS ET METIERS, Warmoesstraat M 446bij de Nieuwebrugsteeg AMSTERDAM, en bij den Hser M. C. VOORREIJTEL te Bruinisseeenig Agent voor Zeeland. MET WATERKETEL EN BRAAD OF BAKOVEN. Lang Breed Hoog N°. 4, ZONDER WATERKETEL MAAR GROOTE OVEN. Lang 0,92 Ned. El. Breed 0,52 Y» Hoog 0,71 N°. 6, ZONDER WATERKETEL EN M ET BRAAD OF BAKOVEN. Lang 0,59 Ned. El. Breed 0,40 Hoog 0,59 TE ZUTPHEN. COMMISSA RISSEN: Mr. J. F. B. van HASSELT, Lid van Gedepnteetj( Staten van Gelderland te Zutplien. G. J. VERBURGTGrondeigenaar te Zutphen. Mr. C. H. Baron van RHEMEN van RHEMEx* HUIJZEN, Lid van de Eerste Kamer der Staten-f;erj raaiBurgemeester te Brammen. Dr. J. H. KROON, Inspecteur van liet lager onder wijs in de Provincie Gelderland te Zutplien. D. BAS BACKER, Lid van Gedeputeerde Staten v»( Gelderland te Apeldoorn. DIRECTEUREN: G. J. DERCKSEN en C. L. W. HENRIJ. Deze Maatschappij opgerigt in 1845 gewaarbor.; L door een Grondbapitnel -van oen hii]t I millioen gulden, waarvan al de aandeelen bi,, f nen dit land zjjn geplaatst, is bovendien in het betit van een uanxienlijk Reservefonds, Zij sluit assurantiën oj> alle Roerende en Onroerend I Goederen; de Verzekering geschiedt tot vaste prei I mie, die in verhouding tot het risico zeer matio I gesteld. J Landbouwershun Vee voor minstens één jaar ret I zekerende, ontvangen mede vergoeding, ook waant,, dit in het veld door den bliksem mogt worden gedoofl Inzage van de Statuten en der Verzekerings-Voof waarden en alle verdere inlichtingen zijn te belton» I Bij S. G. NAUTA van der GRIJP, Hoofd-Ai»I voor Schouwen en Duiveland. W. van de LINDE, Agent te Brouwershaven. J. de JONGE, Agent te Ellemeet. J. VATTEKANNE Agent te Dreischor. S. KISTER, Agent te Nieuwerkerk. In den Boekwinkel van P. de LOOZEbl Zierikzee is verkrijgbaareene LIJST t bevattende de 11 Nieuwe benamingen vim Maten en Gewigten, die volgens de wet van 7 April 11. Slaatsblad No. 51,1 op 1 Januarij 1870 in werking is getreden. Weinigen uitgezonderd, zal ieder, zoowel handeldrjj-1 vonde als landbouwers, ambtenaren, ambachtslied,, aannemers van publieke werken, winkeliers en nièl minder de scholieren behoefte hebben oin zich die tel namingen eigen te maken. Prijzen: Op gewoon papier in portefeuille formaat 2 Cenbl Op carton 3 Op best velin cartonzeer dienstig voor kantoor- en winkelgebrnik10 Op nieuw ontvangen Komen de leeringen -van Motloi-neil overeen, met lietg-een CGxi in iz-ijii woord, zegt? prijs SO cent. JA Met MEI a. s. een bekwame gehuwd, boeren-k n e c iï t benoodigd, bij N. de BRUIJNE te Noordwelle. Tegen 1 MEI aanstaande een gehuwde bekwame boerenknecht benoodigd bij P. GERADTS te Zierikzee. (f| SLis=> Er wordt tegen 1 MEI a. s. gevraagd ongehuwde -A.H,I3ïi!H>IüXü niet beneden deL jaar, P. G., die met paarden kan omgaan of eel weinig ploegen kan, tegen bost en in woninJ bij M. K. v. d. STOLPE, gemeente Kerkwerve. j f Met 1 EEBRUARIJ of MAART kan een bekwarol timmekmansknecht -vast werk bekomen bij W. P. BROUWERi' Nieuwerkerk in Duiveland. Eon WAGENMAKERS-KNECIfll gevraagd, bij I. EDE WAARD te Sommelsdijk, ongehuffi| tegen FEBRUARIJ of MAART. Brieven francor in persoon. ER WORDT TEGEN 1 MEI GEVRAAGD: een SMIDSKNECHT, P. G.ongehuwd ervaren in het Boerenwerk. AdnJ franco brieven aan A. VIS Cz., Smid te Zuid-Beijerliit Een SCHOENMAKERS-KNECHll P. G., wordt tegen 1 MAART 1870 gevraagd dof C. GARDENIER te Nieuwe Tonge. Brieven franco. K3S3 Tegen 1 MAART wordt gevraagd een oJ gehuwde MEESTEE-KNECHT, tl Vleeselilionwcu en Rietdekkcn en lit! ook bet Hlnndeninakcn^ronil^ verstaande, P f liefst in persoon of met franco brieven, bij de AVij H. KIEVIT te Colijnsplaat. Met MEI eeae IJIJ-l MEID benoodigd, bjj J. BROUWER, Timmer® te Oosterland. BS3 Men vraagt tegen MEI in een burgerhui gezin eene BüRGER-DIENSTBODEI van de R. C. Godsdienstdie goed kan stryköT en met de wascli kan óm gaan. Adres bij de l'l gever dezes. Mejufvrouw van OOST te Nieuwerkd§ vraagt tegen MEI e. k. eene DIENSTMEID. TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEIfl 1 benoodigd, bij S. van HOEYE te Sirjansland. 8nklpf.bsdrukkkrij van de looze comp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2