l\o. 2720. 26s,c Jaarg-. Dingsdag 11 Junimrij 1870. A1 M S3 At p. L A B R IJ N Dz., Besturen en Administratiën. K e n n s g e v n g. Kiezerslijste n. Nieuwstijdingen. van Middelburg en Zierikzee. uw. ZlllllkZIISdll NIEUWSBODE. «VAL iaar I r m an St Dc Redactie beveelt met den meesten ernst voor het Lidmaatschap van den Ge meenteraad aan den Heer wiens veel omvattende kennis en degelijk karakter de beste waarborgen opleveren voor zijne geschiktheid. De Gedeputeerde Staten van Zeeland. Gelet ten eerste op de verklaring van de provinciale veeartsen der 1ste en 2de klasse. G. J. W. Bergiiuijs te Middelburg en P. J. Vermast te Sckerpenisse van den 4 dezer, uit welke blijkt, dat, ter voorkoming van de verdere verspreiding van de longziekte welke zich onder de runderen onder St.-Annalandtoebehoorende aan den heer Felix Wittouck, grondeigenaar, wonende 'te St. Pieters Leeuw (Belgie) heeft vertoond de ont eigening dezer runderen noodzakelijk is "ten tweede op de verklaring van den provincialen veearts Vermast voornoemd van dezelfde strekking betrekkelijk het rundvee zich bevindende op de stal lingen van den landbouwer Martinus Sciirauwen onder Oud-Vospemeer Voorts gelet op artt. 69 en volgende der wet van den 28 Augustus 1851 Staatsblad No. 125). BESLUITEN: Te verklaren dat er genoegzame redenen bestaan tot onteigening van de navolgende runderenals ten eersteeen zwartbonte osoud 3 jareneen roodbonte osoud 3 jaren een zwartbonte osoud 3 jareneen zwartbonte werkosoud 5 jareneen zwartbonte werkos, oud 8 jaren een zwartbonte werkos, oud 5 jaren een grijsbonte werkosoud 5 jaren een roodbonte werkos, oud 8 jaren, een zwartbonte werkos, oud 6 jaren een roodbonte werkos, oud 5 jaren, een roodbonte werkos, oud 5 jaren een witbonte os, oud 3 jaren een roodbonte os, oud 3 jaren een zwart bonte os, oud 3 jaren, een zwartbonte os, oud 3 jaren, een roodbonte os, oud 4 jaren, een grijsbonte os, oud 4 jaren, een zwartbonte koe, oud 10 jaren, een rood bonte koeoud 3 jareneen zwartbonte koeoud 3 jaren zich bevindende op de hofstede van de gemeente Sint- Annalandtoebèhoorende aan den heer Felix Wittouck, grondeigenaar, woonachtig te St. Pieter Leeuw {Belgie); ten tweede, eene zwartbonte koe, oud 6 jaren, eene zwartbonte koeoud 8 jaren een zwartbonte vaars oud 1 jaar, een roodbont vaarskalf, oud 2 maanden, en een roodbont vaarskalfoud 2 maandenzich be vindende op de stallingen van M. Schrauwen onder Oud- Vóssemeer; en dat die runderen mitsdien zullen worden onteigend. Dit besluit zal worden medegedeeld aan Burgemeester en Wethouders van Sint-Annaland en Oud-Vóssemeer en aan de provinciale veeartsen der 1ste en 2de klasse te Middelburg en te Sclierpenisse bij missive No. 2 hetzelve zal voorts geplaatst worden in de Zierilc- zeesche Nieuwsbode. Middelburg, den 7 January 1870. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. van LIJNDEN, Voorzitter. S. van der SWALME, Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat de aangifte-biljetten voor de Hoofdelijke Belasting dezer gemeente voor dit jaar, in den loop dezer week zullen worden uitgereikt aan de huizen der ingezetenen die vermoed worden in de termen dier belasting te vallen en dat zijbinnen veertien dagen na de dag- teekening der uitreiking tegen re9u zullen worden teruggehaald. Zij herinneren voorts de belastingschuldigen die bij de uitreiking mogten zijn overgeslagen aan hunne verpligtingom binnen veertien dagen na deze kennis geving een biljet ter Gemeente-Secretarie af te halen. Zierikzee, den 10 Januari] 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De VOORZITTER van den Gemeenteraad te Zierikzee noodigt de inwoners der gemeente uitom zoo zij elders in de directe belastingen zijn aangeslagen daarvan vóór den 15 February aanstaande te doeu blijken overeenkomstig het 2de lid van art. 7 der kieswet. Zierikzee den 10 January 1870. B. C. CAU. Dat de runderpest op Sicilië geheerscht heeft, is wel indertijd door de dagbladen medegedeeldmaar weinigen zullen de grootte van deze ramp opgemerkt hebbendie dat ongelukkige eiland getroffen heeft. Nederland is 540 vierkante geographische mijlen groot, telt 3,600,000 inwoners en verloor door de veepest van 1865 tot 1867 ruim 115,000 runderen. Groot-Brittan- nie verloor er in 1865 en 1866 ruim 210,000 stuks. Sicilië is 497 vierk. mijlen groot, telt omstreeks 2,500,000 inwoners en had in den verloopen zomer 300,000 stuks rundvee verloren! Bij vergelyking met het voorgaande ban worden opgemaakt, wat zulks voor dit niet vee rijke eiland te zeggen is. De weilanden zijn niet bezet, werkossen ontbrekenzoodat de akkers gedeeltelijk onbewerkt blijven liggen. De prijs van melk en vleesch is zeer aanmerkelijk' gestegen in het midden van het eiland ontbreekt zelfs geheel en al slachtvleesch, terwijl dit in Palermo, als een voedsel van weelde beschouwd, met ƒ1,25 en ƒ1,50 het kilogram betaald wordt en alleen voor vermogende huisgezinnen te verkrijgen is. Onvermogenden nuttigen zoo goed als geen vleesch meer. In deze stad, met 200,000 inwoners, slagt men ter nauwernood 20 ossen daags van welke nog een gedeelte door de bezetting en de ziekenhuizen verbruikt wordt. Jljmmj*. Te Priviaeen^ïleine zeehaven van Asturie (Noord kust van Spanje) nabij Oviedo, voud onlangs een visscher een kistje dat door de zee was aan land gespoeld en tusschen twee rotsblokken geklemd zat. Het kistje moet reeds lang in zee gelegen hebben want het was niet schulpen en zeeplanten overdektdie reeds in het hout waren doorgedrongen ook was het slotalsmede het koperen belegsel, geheel verroest. De visscher beproefde het kistje te openen en toen hem dit niet gelukte bragt hij het bij den pastoorwaar het met noodige voorzigtigheid onderzocht en daarna geopend werd. Tot verbazing en schrik bevond zich in het kistje een vrouwenhand boven den palm afgesneden en bijna in een mummie-toestand verkeerendede huid van de hand was zacht en moet aan een jeugdige vrouw hebben toebehoord zij lag op een groen fluweelen kussentje en een armband met zeven prachtige smaragden omsloot den palm. Geen enkele aanwijzing, geen enkelen regel schrift vond men in het ki.stje, welks binnenste vol strekt niet beschadigd was geworden door het zeewater daar het kistje hermetisch sloot. Tot dusverre is deze vreemde zaak nog niet opgehelderd. Parijs5 Jan. De bundel processtukken in de zaak van Troppmann is door het parket van het hof van assises der Seine aan de minister van justitie gezonden ten einde dien aan het hof van cassatie over te leggen. Naar men meentzal de voorziening in cassatie van dien veroordeelde nog deze week door de crimineele kamer van laatstgenoemd hof in behandeling worden genomen. De advokaat Bozérian is aangewezen om de voorziening te verdedigen. Waarschijnlijk zal de voorziening in cassatie spoedig zijn afgeloopen en de teregtstelling van den misdadiger Woensdag of Donderdag van deze week plaats hebben. IPwitsfftlnnV. Als eene kleine bijzonderheid betreffende het brie- venverkeer te Berlijn op den eersten dag van dit jaar kan worden medegedeeld, dat de toevloed van brieven zoo buitengewoon groot was, dat eene compagnie mili tairen, tot het garnizoen belioorende, tijdelijk (op den nieuwjaarsdag) de brievenbestellers bij de postdienst heeft geholpen. Met 1 January is de wet in werking getreden waarbij in Engeland de gijzeling wordt afgeschaft. Vier en negentig personen werden op dien dag uit de gevan genis in Whitecross-street te Londen ontslagen. Een hunner was zeven en twintig jaren gegijseld geweest. Zwolle, 4 Jan. Op 28 Dec. 11. stond voorliet Provinciaal Gerechtshof in Overijssel terecht Boudcwijn van den Berg geboren en vroeger wonende te Deventer, van beroep boekdrukker, tegenwoordig gedetineerd in de strafgevangenis te Leeuwarden, tengevolge eener veroordeeling in 1869 door het Hof uitgesproken. Ge noemde van den Berg, die vrQeger aan de stadsdrukkerij te Deventer werkzaam was, heeft een briefje van de lombard aldaar nagedrukt alsof er werkelijk belee ning op plaats had ingevuld en toen aan een derde verkocht, die op zijn tijd ter aflossing komende, zoo het gepleegde bedrog aan den dag bragt. Van den Berg van Leeuwarden herwaafts gebracht, bekende zijn mis drijf en werd heden veroordeeld tot 6 maanden een zame opsluiting en de betaling van 2 geldboeten elk ad ƒ50. Don Heliler, 7 Jan. Heden morgen is tegen den razenden bol een schip gestrand, vermoedelijk een onder Engelsche vlag varende bark. Omstreeks 10 ure is de reddingboot, ge.sleept door de stoomboot Noordzee ter adsistentie gezonden. Toen echter de boot de plaats des onheils .naderdewas het helaas te laat. Het schip was tot aan de marsen gezonken. Volgens sommige had men eenigen tijd te voren de equipage op de groote ra zien liggen anderen vermoeden dat- men in den nacht het schip verlaten heeft met de sloep en dat die is omgeslagen. In beide gevallen is het maar al te waarschijnlijk dat de geheele bemanning den dood in de golven heeft gevonden. .A_nilieiïi, 6 Jan. Van verscheiden zijden klaagt men over het laat ontvangen van de nieuwjaarskaartjesdie aan de post ter bezorging waren toevertrouwd. Wij gelooven, dat de ambtenaren der posterjj met nog meer regt over het verzenden van de naamkaartjes zouden kunnen klagen. Algemeen nemen zij, die eene beleefdheid op dien dag bewijzen willen, de toevlugt tot de post; vooreen cent zijn zij van de visite af en behoeven zelfs bun oppasser niet door do beslijkte straten te zenden. Dat men dit doet, is zeker goed overlegdmaar ter wille van de beleefdheid van velen, mogen de belangen van allen niet lijden, en daar het postkantoor op nieuwjaarsdag over niet meer personeel te be schikken heeft dan op andere dagen des jaars, terwijl zijne taak vervierdubbeld wordt, is het, meenen wij, niet meer dan billijk, dat eerst de brieven en dagbladen bezorgd worden, en later de kaartjes. Het gouvernement in Belgie, waar de beleefdheid ook dit karakter heeft aangenomen, overweegt zelfs, om gedurende de drie eerste dagen des jaars de bepaling omtrent de naamkaartjes buiten werking te stellen. In Luik is men er toe overgegaan om militairen ter assistentie te nemen. Hier bepaald men zich tot het uitstellen der bezorging, wat, geloo^n wij, zonder nadeel voor het publiek belang kan plaats hebben. *S GrravenliagfO6 Jan. Als een bewijs, welke ongéloofelijke prijzen voor grond tot bebouwing alhier worden besteed, kan dienen, dat een klein smal strookje gronds over geschoten van de onteigende perceelen voor de verbreeding van het Kettingstraatje, ter geheele groote van 58 vierkante ellen, voor eene grondrente van ƒ215, is verkocht, dus tegen ruim ƒ740,000 de bunder. Soiiiniels<ïijI* 9 7 Jau. Heden morgen werd in het water „de Wildeman" het lijk gevonden van A. Schilpe- roordoud 57 jaar, ongehuwd, van beroep bouwman en lid van den Raad dezer Gemeente. Dat hier aan geen noodlottig toeval te denken is, maar geheel aan zelfmoord bewijst alles. Op een afstand van 10 ellen zijn zijne klompen en pet gevonden. Wat nu tot deze verschrikkelijke daad aanleiding heeft ge geven, blijft een raadsel, daar aan achteruitgang van zaken niet. te denken vult. Zwakheid van karakter welligt als lid van den Raad, daar hij alles vermeed wat maar aanleiding kon geven tot regtsvor- fleilngcn, waardoor hij ingevolge art. 47 der gemeente-wet volkomen was gewanrborgd. Dit zal waarschijnlijk wel de oorzaak zijn, daar hij voor ieder bevreesd was om in regtcn betrokken te kunnen worden. 8 Jan. Wij vernemen dat door de laatste inschrijvingen voor de leening der Koninklijke Neder- landsche stoombootmaatschappij, deze niet volteekend is, en dat de directie zich nog een paar dagen de beslissing voorbehoudt hoe zij thans daarmede zal handelen. De bijdragen voor 't concilievolgens de Tijd bedragen tot heden, 21,698,05'/2. Daaronder komen voor 10. gezonden „tot bekeering van den verblinden schrijver der Goudsche Courant IToinkciiSKand, 7 Jan. Ingevolge koninklijk besluit van 19 February 1869, No. 13, is aan Benjamin van Wamelen gepensioneerd korporaal van het Ned. Ind. Leger, thans woonachtig te Ileinkenszand, het eere- teeken uitgereikt als hebbende deel genomen aan de belangrijke overwinning van Bali 1849. \Veniolclinjfe, 9 Jan. De Nutsvereeniging »Goed rond, goed Zeeuwsch" alhier, heeft in hare vergadering van 7 dezer met algemeene stemmen besloten en corps tot het schoolverbond toe te treden, en daarvan eene afdeeling uit te maken. Ziorïk/iee9 Jan. Na de de hevige stormen die sedert een paar dagen geheerscht hadden, kwam heden namiddag de Reddingschokker alhier binnen aan boord hebbende 5 man der Equipage van de Eng. Schoo ner W. en M. J. Kapt. Enyon van Middlesbro met ijzer naar New-port bestemd. Het schip had gisteren in den storm de masten, boegspriet enz. verloren en is in dien reddeloozen toestand heden morgen op de zee hondsplaat aan den grond geslagen. Het schip stond reeds bijna geheel vol water en zal weg zijn. De kapitein was niet te bewegen het wrak te ver laten, doch zal hoogst waarschijnlijk later zijn gered door de Loodskotter, die zich naar het wrak begaf, toen schipper van Duin met de Reddingschokker weg voer. Zierilizec10 Jan. Z. M. heeft benoemd bij de rustende schutterij in de provincie Zeelandbij het 2e bataljontot auditeur by den schuttersraad mr. C. J. Fokker, vroeger auditeur by den schuttersraad van het opgeheven half-bataljon no. 2. Europa onderhoudt in vredestijd 3,815,847 soldaten, die aan onderhoud kosten 3l/2 millioen daags, dat is 32 pCt. der algemeene inkomsten. Amerika betaalt l'/a millioen daags? tot het afleggen der schulden door den oorlog gemaakt. Frankryk heeft een oorlogsbudget, dat tot ongeveer 1 millioen daags beloopt. Indien in alle staten van Europa slechts een halve ontwapening plaats had, zouden er, behalve ontzettende" besparingen, ongeveer 2 millioen manschappen in de kracht des levensvan 20 tot 35 jaren aan het nuttige leven teruggegeven worden Uit een schrijven van den directeur der Sncz-kanaal- maatschappij blijkt, dat voortdurend de ijverigste pogingen worden aangewend, om de ongelijke diepten in het kanaal weg te nemen, en ismen tusschen Port-Saïd en Ismaïla hierin reeds naar wensch geslaagd. Het stuk rots, dat, zooals men weet, tusschen Suez en Ismaïla een hinderpaal oplevert, is nu reeds 70 centimeters kleiner dan bij de opening van het kanaal, en zal waarschijnlijk tegen het einde dezer maand geheel zijn weggeruimd. Verder spreekt genoemde directeur eeu in omloop gebracht gerucht: dat het kanaal, om het over blijvende gedeelte der rots te doen springen, tijdelijk zou gesloten worden, bepaald tegen. Uit Liverpool zijn in 1869 vertrokken 172,731 landverhui zers; daaronder waren ruim 57,000 Engelschen, ruim 7200. Schotten, ruim 29,000 Ieren en 44,775 vreemdelingen. Een nieuw logement in New-York. Prijs van huis en lot d. 1,500,000 meubilair 500,000 aantal kamers 700 gasten (plaats voor) 2000 vensters 1500 deuren 2000 Eetzalen4 Hoogte der lokalen in voeten: kelder 13; onderkelder 13 2e onderkelder 9; benedenverdieping 16; tweede verdieping 15; derde 15; vierde 13; vijfde 12; zesde 11; zevende 11; achtste 11. Van top tot bodem hoog 139 voeteu. In .Tulij 11. bevatteden verschillende Nederlandsche en Belgische dagbladen allerlei overdreven verhalen omtrent vervolgingen op de Schelde van de Spaansche brik Paquete de la Habana. Wij deelden naar aanleiding hiervan mede, dat ten gevolge eener aanzeiling tusschen bedoelde brik en het Nederlandsche schoenerbrikschip Energie in de golf van Biscyeop verzoek van den gezagvoerder de Energie, door het prov. gerechtshof in Zeeland, in hooger beroep, verlof was verleend om con servatoir beslag te leggen op de Paquete de la Habana, wanneer deze, op reis naar Antwerpen, ter reede van Vlissingen zich bevinden zou, doch dat de Paquete ondanks eenige genomen maatregel en kennisgeving aan het Nederlandsch en Belgisch loodwezen te Vlis singen. met een Belgischen loods aan boord, die haven was voorbijgezeild. Thans blijkt uit een schrijven aan V Independance Beige uit Bruggedat de Paquete, na een verblyf van vijf maanden te Antwerpen, het niet raadzaam heeft geacht om langs Vlissingen weder naar zee te gaan. Deze Spaan sche brik begeeft zich van Antwerpen door de binnen wateren langs Brugge naar Ostende, om alzoo België te verlaten. Onlangs wandelde een onzer talentvolste en 'tspreekt immers wel van zelf?! beminnelijkste advo caten in het wandelpark. Eene schoone van zeventien of achttien jaar nadert hem en vraagt hem of hy haar ook den kortsten weg naar den Singel kan zeggen? Onze vriend wij zullen hem Mr. Q noemen getroffen door de bevalligheid der onbekende, wijst haar den weg, en loopt een eindje met haar op. Aan 't hek geko men, zegt de kleine hem dank, en poetst vlug als een haas de plaat. Na verloop van eenige oogenbliklcen bespeurt Mr. Q dat zijn gouden horloge en ketting met zijn nieuwe kennis zijn verhuisd. Doch dit is het aardigste niet van 't geval. Den volgenden morgen ontmoette Mr. Q de lieve diefegge op den Dam, en had den bar- baarschen moed haar in hechtenis te cloen nemen. Toen nu de jeugdige coquine vernam, dat 'teen advocaat was, die, door haar toedoen, niet langer wist, „hoe laat het is," vroeg zij ijlings zijn naam en adres, en koos hem- zelven, om haar voor de rechtbank te verdedigen! In de rechtsgeleerde kringen vraagt men elkander af, of Mr. Q de verdediging wel goedschiks zal kunnen weigeren? Gemengde berigton. Te Sas van Gent heeft onlangs een zekere zemelman een blaauwtje geloopen, en nu heeft hy bij twee andere dames hetzelfde ongeluk gehad. Zij zeggen dat hij eerst wat beter moet leeren praten. Iemand te Sommelsdijk wordt aangeraden zoo veel niet op de biljart te spelen om grof gelddaar hij anders het zuur verdiende geld van zijn vader nog op de groene tafel zal verliezen. Een boer en zijn maat te Middelharnis moesten hun schuld van Nieuwjaars dag komen betalenanders hebben zjj geen nieuw crediet meer. Een smid te C. wordt aangeraden niet meer naar eene winkeliers-dochter te gaan, want hij heeft nu reeds vijf blaauwtjes geloopen; dus hij moet nu oppassen voor het zesde. Te Nieuwland moest een meisje haren vrijer op hooge dagen niet alleen als een verdoold schaap over het dorp laten loopen en alleen op den loop gaan. Die arme jongen is dan ook te beklagen. Een boeren-zoon onder R. zal nog uitgelagchen worden over zijne ongelukken. Men zegt dan ook Die man gelijkt wel zot Zijn scheenen zijn kapot Hij zal het nog zoo maken, Dat zijne beenen kraken. Te Middelharnis is het Nieuwjaarsfeest nog al vrolijk gevierd; er zyn maar 1200 kannen olie van rogge ver bruikt, zoodat ze daar allen nog geen afschaffers zijn. Aldaar is een club ontdektwelke in strijd is met art. 334 code péual. Een smids-knecht te H. moest des avonds zoo laat op een harmonieca niet spelen, daar hij zoo doende zal gewezen worden van de hand; dus- Smidjepas toch op uw pligt Anders wordt gij veel te ligt Want van 't spelen wordt gij zot, En gij wordt nu reeds bespot. „De brandbluschmiddelen zijn in behoorlijken staat, behalve de brandspuit," heeft de gemeente-raad dei- gemeente Stedum, in de provincie Groningen, aan den volke bekend gemaakt. Die was slimmer: „Mjjn beminde Alexander," schreef een vader aan zijn zoon, „de brief, waarin ge ons om geld vraagthebben wij niet ontvangep. Hiernevens een oude jas, laat daarvan een nieuwen broek maken. Ook voegt uwe moeder hier bjj ƒ10 buiten mijn wetenkoopt daar goede boeken voor, opdat gij een verstandig man worde en niet zoo dom blijft, zoo als uw liefhebbende vader." Te Stockholm leeft op dit oogenblik eeu jongentje vau ongeveer 10 jaar, gezond naar ligchaara en geest, dal niet meer dan 13 pond weegt. Als zulk een klein vo lumen zich geen weg door de wereld baant, wanhoopt men aan de tijden. MjUldelon van Vervoer. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. JANUAUIJ 1870. Van MIDDELBURG: Dingsd. 11 'smor. 10,30 u. Woensd. 12 Dond. 13 Vrijdag 14 Zaturd. 15 Maand. 17 Dinsgd. 18 10,30 6,30 »V. 10,30 6,30 »V. 6,30 *Y. 10,- »V. Van ZIERIKZEE: Dingsd. 11 'smorg. 6,30 u. Woensd. 12 6,30 12'snam. 2,»V. Dond. 13 2,— »V. Vrijdag 14 2,— »V. Zaturd. 15'smor. 10,30 Maand. 17's nam. 2, Dingsd. 18 2,— De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met "V. aangeduid. Na een zeer smartelijk lijden van ruim 4 maanden, ontsliep heden avond om 6'/2 uur, in den ouderdom van 57'/2 jaar, mijn geliefde Echtgenoot, MARINUS van der BELmij met 4 kinderen in treu rige omstandigheden achterlatende. St.-Annaland, De Wed. A. van der BEL, 4Januarijl87 0. j geb. Quintis.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1