V oiks -V oord r ach t e 11 8 Essen en Elzen Hakhout, 19 MANUFACTUREN, W1N TEll S T O F F EN, enz. Boomen onder Cortgene. O L M E N 1100 M E N, COMMAND!ET KAS. ELZEN HAKHOUT Essen en Eisen Hakhout. Essen en IJpen R 00 MEN. Vrijwillige Verkooping Een steenen Windkorenmolen, Een Woonhuis met Erf Een Woonhuis en Erf, IJPEN BOOMEN *4 Twee WOONHUIZEN, BOVWLAND en TUINEN te koop: BROODBAK KE R IJ, TE koop: Een BOEIJERSCHUIT, te koop: IIA NI) NA A IMA CIIIE NE, eene HERBERG Puik Fijn Tarwebrood, LET WEL! ML DE DELGISCI1E MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: ARTS ET METIERS. FORNUIZEN. RA MME NAS-B O NB O NS M~ N Be; £1 h op ZATURDAG 8 JANUARIJ 'savonds te 7 ure, in de CONCERTZAAL. De Heer F. LABKIJN D/. wordt door vele kiezers aanbevolen als F'd in den Gemeenteraad. (j 4 Als een waardig plaatsvervanger var. den Heer J. van der Vliet wordt aanbevolen de Hep^ I?. JL. A 13 13 IJ IV D*. y Tot heden ontbreekt nog in onzen Gemeenteraad een practisch Bouwkundige en daarom wenschen vele kiezers den Heer P. LAB 13 IJ IV D als lui in den Gemeenteraad gekozen. Vele kiezers zjjn voornemens bij de aanstaande ver kiezing van een lid voor den Gemeenteraadhunne stemmen uit te brengen op den Heer X\ I* A 15 13 IJ TV I) z., een man wien men de behartiging der gemeente-belangen gernatelyk kan toevertrouwen en die daarin zoo door zijn bezadigd karakter als door zijne zaak en bouw kundige kennis eetie uitnemende plaats zal bel/teeden. De Notaris J. M. BOUVTN zal, op Woens- dag den 12 January 1870, des voormiddags ten 10 ure onder Oosterland in de Heerlijkheid van Bliekpubliek presenteren te verkoopen Eene groote party extra zwaar zevenjarig en op den 15den dier maand, voormiddagsten 10 ure, onder Oosterland aan de Gantel- en Oudeheilige Weg, mede eene groote partij extra zwaar zeven- en achtjarig ESSEN 011 ELZEN HAKHOUT* A Aanbevolen tot lid van den Gemeenteraad-Me Heer P. LAB 13 IJ TV 1) jjj Met den meesten aandrang wordt aanbevolen als Lid van den gemeenteraad de Heer P. L A B 13 IJ IV L> z. Specialiteit in alles wat architectuur en waterbouw kunde betreftkunnen zjjne adviesen voor de gemeente van onberekenbaar nut zjjn. Algemeene, degelijke kennis zal daarenboven niemand hem ontzeggen. 1 Benige Kiezers. Tot Lid van den Gemeente-Raad wordt aanbevolende Heer D. Q. M IJ LOCK IIOUWEI3, die reeds tweemalen in aanmerking kwam en een be trekkelijk groot aantal stemmen op zich vereenigde.^ Vele kiezers hebben besloten bij de aanstaande verkiezing voor een lid in den Gemeenteraad hunne stem uit te brengen op den Heer II. Q. MULO O IC HOUW XT 13. De Deurwaarder J. F RANSE, zal op Donderdag 18 Januarij 1870 en volgende dagen, telkens van des avonds 6 ure, voor den heer C. BAL.J.Cz. in het Verkoophuis te Zierikzeepu bliek verkoopen EENE AANZIENLIJKE HOEVEELHEID waaronder eene uitgezochte partij IVO. De betaling der Koopsom moet plaats hebben binnen 3 imtaacloii, aan genoemden Deurnaarder. Publieke verkooping op Vrijdag den 14den January 1870 des morgens 10 ure van circa 50 Extra zware opg-aande staande in de weiden der Hofstede Noordholland onder Cortgene. J. W. VADER. Tot lid in de Gemeenteraad wordt aanbevolen de Heer I). Q. MTJLOCK HOUWER/^ Wij hoorden onder de kandidaten voor het lidmaat maatschap van den Raad xreder noemen de Heer D. Q. MULOCK HOUWER. Dit zal' vermoedelijk scherts zijn geweest, want er zal toch wel niet in ernst over worden gedacht om den Heer HOUWER, die op attest van een dokter wegens redenen van gezondheid vrij gesteld moest worden van de brandspuit, te benoemen tot Commissaris der Brandweer Een pomper. DE ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANE, Jr. noemt gelden jï deposito 8 maand, opvraagb. 4 °/o 6 n 4»/t een dag opvraagb. a 2'/2 8,dagen 3 1 maand 3'/2 u KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN, belast zich met in<?assei"in£;en, enz. yn De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van J. van SPLUNTER, op Dings- dag den 11 January 1870, 's morgens ten 9 ure, te Haamstede publiek presenteren te verkoopen D l Koeden 47'/i El 1011 in 7 perceelen en eene partij W I E Gr E IV HAK II O U T. Alles staande te Haamstede. De Notaris J. van deii BENT, zal op Dingsdag den 11 Januarij 1870, des mor gens ten 10 lire, ten verzoeke - en op de liofstede van den Heer F. van den BOUT Cz. onder Zonnemairepubliek verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ ZWAAR En op WiKuisdiig cl 011 1-- January LS70, 's morgens ten 10 ure, aan den Schouwschen dijk van af het Tienpondsweegjeeen partij Dooi*- 11V11 en ander HAKHOUT stam en daarna aan den Noordgouwschen dijk, EENE GROOTE PARTIJ OPGAANDE OPENBARE bij opbod en nfclng;, ten overstaan van den te Dirksland gevestigden Notaris J. A. van WEEL, in de Regtkaraer te IJerkingenop'Zaturdag 15 Januarij 1870, voormiddags 11 ure, van genaamd: DE DANKBAARHEID en GEVOLGEN met EL3Estaande en gelegen t.e Herkingensectie A, No. 764 en 771ter grootte van 2 arcs 80 centimesverhuurd aan J. Schrier te Herkingen tot t Mei 1882voor ƒ200. jaarlijks. en GKVOLGKN van dien, staande op den dorpe Herkingenkadastraal sectie A, No. 780, ter grootte van 1 are 12 centiare»; verhuurd aan en tot als voren voor ƒ40.- jaarlijks. Grondlasten over 1869, No. 1 ƒ33.27, No. 2 ƒ8.38. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLEROQ zalten verzoeke van den Heer A. van den BOUT qq.op Woensdag 19 Jannarij 1870, des middags 12 ure, in de Herberg van J. Lokker te Brouwershavenpubliek verkoopen staande en gelegen aan den Zuiddijk te Brouwershaven sectie C, No. 743 en 744. Bewoond door de Wed. P. Doebé. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van M. SCHIK- KER, op deszelfs Hofstede onder Noordg ouweop Vrijdag 21 Januarij 1870, des voormiddags 10 ure, publiek verkoopen Eene partij Esscben en Elzou HAK HOUT en eenige zeer geschikt voor werkliout. De Notaris J. M. BOUVTN, resi derende te Zierikzeezal op Zaturdag den 22 Januarij 1870, 's middags 12 ure, ten verzoeke van de erfgenamen van SIMON VOORB E IJTEL en CORN.3 KIK, te Bruinisse, in de Herberg bewoond door J. van der Bijl, publiek presenteren te verkoopen ERVEN en GEVOLGEN, staande en gelegen te Bruinissewijk A, No. 45. 1/3 Aandeel in de On«lo Moestoof en Gevolgenstaande en gelegen onder Bruinisse kadaster sectie C, No. 267, te veilen in drie perceelen. En eindelijk ten verzoeke van als voren en mede eigenaren O 13. 53 13. SO Ellen gelegen onder Bruinisse bij de Oude Meestoof, kadaster sectie C, No. 413, te veilen in acht perceelen. Alles breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van gefegden Notaris. EENE WELBEKLANTE staande op een der voornaamste plaatsen en stand van Schouwendesverkiezende kan een gedeelte der koop som als eerste hypotheek er op gevestigd blijven. Brieven franco onder letter X bij de Uitgevers^ezes. groot tonnen, met eonipleton Xnvon- tairaas»; te bevragen bij L. de KEIJZER te Zonnemaire. Brieven franco. EF.XE WEINIG GEBRUIKTE <lnL>l>ole stilssteek gevers dezes. te bevragen bij de Uit- 2 De ondergeteekende geeft door deze aan SSJF zijne geachte Stad- en Landgenooten berigt, dat door hem in de Korte Nobelstraat i« ^oopeud onder den naam van de „NIEUWE FONTEINr Door eene prompte, zindelijke en civiele bediening, hoopt hij dezelfde, gunst te verwerven die hij vroeger in de Herberg op de Schouwsche Botermarkt heeft genoten. 15 Ct.s. liet Nod. d r i e- a viermaal daags v e r s c li. 3 Wed. de BRAKKE. Door verkeerd onderrïgt is eene mud A sx 1* <1- ït i> 3> e 1 e bi 11. Donderdag op het Plein van den heer A. P. PAULUSSENop een' Boerenwagen gezet waarop dezelve niet hoordedie per abuisdit mud tnogt medegenomen hebben wordt beleefd ver zocht hiervan kennis te geven aan den eigenaar LEENDPIRT BAKKER te Sirjansland. J Zierikzee 7 January 1870. M. C. van WESTEN. V A N A I. G E M IC E N E A S S RAMIE N WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 80 WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz., te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RPIEEte Haamstede. j Sedert een tal van jaren deed zich de behoefte ge voelen aan Fornuizen welke in alle opzigten aan den eisch voldeden. Van verschillende zijden werden wij aangezocht deze op te sporen en zijn wij na een langdurig onderzoek en vele proefnemingen er eindelijk in geslaagd, dusdanige Foriniiaten ten verkoop aan te bieden, welke niet alleen i soliede bewerking maar ook in gemak en voordeel alle tot nog toe bestaande verre overtreffen. Genoemde Fornuizen zijn in de volgende maten tot directe aflevering gereed. N°. 1 met waterketel. Lang 1,20 Ned. El. Breed 0,69 Hoog 0,79 N°. 3, met waterketel en braad of bakoven. Lang 0,92 Ned. El. Breed 0,52 Hoog 0,71 N°. 5, zonder waterketel en met braad of bakoven. Lang 0,67 Ned. El. Breed 0,40 Hoog 0,67 N°. 2 met waterketel en braad of bakoven. Lang 1,07 Ned. El. Breed 0,60 Hoog 0,75 N°. 4, zonder waterketel maar groote oven. Lang 0,92 Ned. El. Breed 0,52 Hoog 0,71 N°. .6 zonder waterketel en met braad of bakoven. Lang Breed Hoog 0,59 Ned. El. 0,40 0.59 Fornuizen van grooter afmetingen voor ge stichten enz. worden in den kortst mogelijken tijd tegen zeer billijke prijzen door ons geleverd. Nadere informatiën.zijn verkrijgbaar in het Magazijn ARTS KT METIERS, Warmoesstraat M 446bij de Nieuwebrugsteeg A MSTE 13 DAM, en bij den Heer M. C. VOORBEIJTEL te Bruinisse eenig Agent voor Zeeland. tegen Hoesten lieel- en BorsUuuuloo- iiing-en van C. A. C. FISCHER bij Frankfort a/d Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 Ct., bij de Apothekers J. M. GASILLEe P. GASILLE te Zierikzee 3^ te V lis sing en. 1IANS WACHENHUSEN, naverteld door J. VAN GOGII. 't Amusantste, Satiriekste Boekjen, dat in ♦JiJilang de pers verliet. Doorspekt met pikante Anekdoten uit het j het leven der befaamdste Parijsche Eva's. Werd zoo druk verkochtdat reeds de derde druk het licht ziet. t Elegante deeltjen (ruim 160 pag.) is i3c thans weer alom a f 1,25 te bekomen Er wordt tegen 1 MEI a. s. gevraagd een ongehuwde AHBEIIDFRniet beneden de 20 jaar, P. G., die met paarden kan omgaan of een weinig ploegen kan, tegen Lost, en inwonin. bij M. K. v. d. STOLPE, gemeente Kerkwerve >nu^, Met MEI a. s. een bekwame gehuwde B O E 13 E N-K N ECU T benoodigd, bij N. de BRUIJNE te Noordwelle. J Met M EI aanstaande eon tweede BOEREN-KNECHT benoodigd, bij A. GAANDERSE te Noordgouwe. Twee bekwame BOEREN-KNECHTS benoodigd, tegen MEI a. s. Adres met franco brieven onder letter A. aan den Boekhandelaar A. M.' E. van DISHOECIC te Zierikeee. HT, K011 MOLENAARS-KNFCI van de Prot. Godsd., benoodigd tegen MEI a. s. Men gelieve zich te adresseren met franco brieven aan den Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND t.e Goes, onder letter PI. Een Brood- en Koekbakkers-Knecht die van goede getuigschriften is voorzienzag zicL gaarne met MEI als zoodanig geplaatst; adres niet franco brieven onder letter A. bij de Uitgevers dezes Met 1 APRIL aanstaande een bekwame BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd die zijn vak grondig verstaat en van c]e Hervormde Godsdienst, bij MAR.8 de VIN te Oosterlan Brieven franco doch liefst in persoon. Met M E I aanstaande e o 11 BAKKE 13 S-K NEC II X benoodigd, van de P. G., bij P. HAGEBOS te Noord gouwe. Brieven franco. fgSsr* Met M EI aanstaande een aankomende BAKKE13S-KNECHT benoodigd hij COUMOU te Zierikzee. Brieven franco. Hu Met 1 FEBRUARIJ of MAART Van een bekwa^ TIMMEI 3M ATV SKNECHT vast werk bekomen, by W. P. BROUWER,.te Nieuwerkerk in Duiveland. EEN BEKWAME TIMMERMANS-KNECHT benoodigd, tegen MAAR!1 e. k., bij L. van de WAL te Borssele. y^I B£35r> VAN STONDEN AAN en voor een^Tr vast werk benoodigd, een ongehuwde bekwame TIMMERMANS-KNECHT, P. G., tegen hoog1 loon, Losten inwoning bij L. van ZALTBOMMEL te Poortvliet. Brieven franco, doch liefst in persoon. T woe TIMMERMANS-KNECHTS benoodigd, b;j JOH. GIPHART Meester Timmerman te Nieuwe Tonge. Brieven franco. VAN STONDEN AAN benoodigd twee KNECHTS, het Timmeren en Metse- Ion grondig verstaande bij H. BARENTSEN te Co- lijnsplaat. Brieven franco doch liefst in persoon. RS5 Twee KNECHTShet TinV- meren en Metselen verstaande, kunnen van MAART af voor een jaar vast werk bekomen bij J. VENDEVIELLE te Vrouwepolder. Een WAGENMAKERS-KNECHT gevraagd, hij I EDE^WAARD te Sommelsdijk, ongehuwd, tegên FEBRUARIJ of MAART. Brieven franco of in persoon. yf Iemand die drie jaren in het vak van ÏIorologiemaLen is werkzaam geweest, zag zich gaarne als KNECHT geplaatst. Belooning naar bekwaamheid. Brieven franco, onder letter P. G aan het Hulppostkantoor te Axel. I eins meei wier kara voor De Gek veeartf te Mi den 4 de ver onder aan dei te St. eigenin ten veearts betrekl lingen 1 Oud-Vc Voor 28 Aug Met 1 MEI 1870 bij de Weduwe C. DOURLETN te Axeloon S3XI13S- KNECHT benoodigd, van de P. G., ongehuwd, die paarden kan beslaan en scharren vermeeren. Brieven franco. £1 Iemand die twee jaren als SïBii<ls- Uoc^i'liiig; is werkzaam geweest, zag zich gaarne als zoodanig geplaatst. Brieven francoonder letter I. G., aan het Hulppostkantoor te Axel. y/j A. SCHIPPER te Nieuwe Tonge, VRAAGT eon SCHILDERS-KNECHT TERSTOND of 1 FEBRUARIJ of 1 MAART, tot November vtisst werk, van de Herv. Godsdienst. Brieven franco doch liefst in persoon. Er wordt gevraagd een VERWERS- KNECHT voor vast werktegen FE BRUARI J e. k., bij H. FONKERT te Oud-Beijerland. Brieven franco. c/ Men vraagt tegen MAART a. s. een bekwaam KLEER MAKERSKNECHT, tegen goed loon en voor een jaar vast werk. Brieven franco bij J. BOCHOVE te Oud-Beijerland. TERSTOND GEVRAAGD om DADELIJK in dienst te treden in een Sociëteit: Een fatsoenlijk J ON GELIN Gniet beneden de 16 jaar' tegen hoog; loon en verval. Adres Uitgevers dezer Courant. Met MEI oeno UIIUTVST^IErD benoodigd, in het Hotel DE FAAM. y Met MEI eene I3TJI3GHÏ3-UIETN\ST- MEID benoodigd, bij J. BROUWER, Timmerman te Oosterland. Tegen MET aanstaande eene bekwame KEUKENMEID benoodigd, loon ƒ100,- per jaar. Adres bij den Boekhandelaar van DISHOECK.^ MET FEBRUARIJ OF MEI eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd, niet beneden de 20 jaren; te bevragen bij den Boekhandelaar van DISHOECK. TERSTOND benoodigd eene DIKIVST- MEID. Adres Uitgevers dezer Courant. Brieven franco.//j TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij S. van HOEVE te Sirjansland. TERSTOND eene ROEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij JACOB de RIJKE te Sirjansland. Met M EI aanstaande eene BOEIiEN-DIENSTMEID benoodigd, bij A. de VRIEZE, Wz. te Dreisclior. sn ki.pkrsdrukkerij van df. loozk comp. Mlü BURG maken bi dat de dezer gei zullen wc die verm vallen e teekening teruggehi Zij her: de uitrei verpligtin geving ec ZlER] De VO( noodigt elders in c vóór den overeenko ZlERI Dat de wel inder weinigen s hebben t Nederland telt 3,600; 1865 tot nie verloo Sicilië is 4! inwoners c rundvee ve kan worde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2