ZNIUkZIISIIII NIEUWSBODE. 1 J 4 l\o. 2719. 26stc Jaarg. afkon diging. Zaturdag 8 Jannarij 1870. evangelisatie, schoolverbond. DE LOOZE WAALE. p. LABRIJN Dz., Besturen en Administration. Bank van Leening. Ni eu wstiij dingen. 01 l 3 J Moil aboiinoert /ach: In Nederland bij de Uitgevers Hoek van de SchuilhavenB, No. 94, en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren Iu No.ord-Amerika bij J. QUINTUS, te Grand Rapids, Staat Michigau. Brieven en Inge?, on dene Stukken franco. A.l)on 11 (Mn ents-Pr tj jü: r^yoor 3 maandenƒ1,30. GHJAanco per post, in Nederland fStyoor Noord-Ainerikafranco l^ew-York - 1,60. - 3,90. sch y ii ts Dingsdsyg, 1 yderdag en Zaturdag. A <1 t ten tien: 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiëu voor dcu werkenden stand a 30 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk A 40 Cents; dito van 25- of SOjarige Echtvereeniging ii 50 Cents ii contant en franco aan het Bureau. Dc inzending der Advertentiëu lean geschieden lot Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. De Redactie beveelt mei den meesten "ernst voor liet Lidmaatschap van den Ge meenteraad aanden lieer wiens veel omvattende kennis en degelijk karakter de beste waarborgen opleveren voor zijne geschiktheid. De BURGEMEESTER van Zierilczee maakt bekend dat het kohier der Grondbelasting van deze gemeente, dienstjaar 1870 den 4den dezer maand door den Heer provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz. i in deze provincie executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Zierikzee den 7 January 1870. B. C. CAU. De verstane panden, ingebragt in de Bank I van Leening te Zierilczee, tot Ultimo October 1868, moeten worden g'olofst: of vroi*loss<>-<il vóór of [uiterlijk op Woensdag den 12 .January 1870; nadien tijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring te voldoen, wat de Gouden en Zilveren Voorwerpen betreft. Zullende de verkooping plaats hebben op Woensdag den January 1870, des namiddags ten 2 ure. j Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. Men verwacht dat het volgende finantieele rapport weder eene vermindering der staatsschuld met 3 millioen dollars zal I aanwijzen. De Unie onderhoudt dan ook slecht9 een leger van 44500 man, waarvan er niet meer dan 29850 tegelijk onder [de wapenen zijn. JFtamtll tj Parys, 3 Jan. Troppmann heeft zich tegen zijn [vonnis in cassatie voorzien. Ülefeietlttnfc. TJi'U30 Dec. De kollektegehouden op den I jaarlijkse!) en dankdag voor de visscherij in de chris- I telijke gereformeerde kerk alhierten behoeve van Idfi weduwen te KatwijkNoord wijk, Scheveningen Vlaardingen ZwartewaalTerschelling, Enkhuizen, leu Urk die in jongste stormen hare mannen hebben Jverloren, heeft opgebracht de som van f\38,33. Willi©, 3 Jan. De waterstand op den Lissol was lm do laatste dagen zóó hoog, dat. vele akkers mot graan bezet; Igeinundecrd werden. Dadelijk koesterde men de vrees, dat dit ■graan verloren zou gaan door do harde ingevallen vorst. Het ■blijkt echter thans, dat het hoegenaamd niets geleden heeft en Jdnt vorst en water zelfs zeer gunstig op dat produkl gewerkt (hebben. Utrecht, 3 Jan. Gisteren avond is aan het fort |„het Vossegat," nabij deze stad, een misdaad gepleegd, die nog betrekkelijk gelukkig is afgeloopen daar het den tot nog toe onbekenden misdadiger slechts gelukt lis drie personen te verwondenniettegenstaande hij Jhet erger scheen bedoeld te hebben. Omstreeks 8 uur ■zat de fortwachter Lubbers met vrouw en kind en leenige nabestaanden, rustig in zijne kamer, toen zich, paar men vermoedt, een artillerist voor de ramen ver- Itoonde, met geladen revolver en onder den uitroep: L/hedenavond is het met ulieden gedaan," het wapen afschoot, waardoor de fortwachter langs den slaap van het hoofd, tot achter het oor, en twee der .aanwezigen, een langs de heup.de ander langs het been getroffen werden. De vrouw nam met het kind de vlucht, en het Mnjnt dat de onverlaat van de verwarring heeft gebruik gemaakt, om te ontkomen want ofschoon al de bruggen pan het fort waren opgehaald, heeft men bij het begin ider nasporingen reeds ontdekt, dat twee waren neer gelaten. De verwonden zijn onmiddelyk verpleegd, terwijl |de vrouw, die zegt, dat zij den misdadiger wel zou gunnen herkennen, den geheelen nacht met den plaats- commandant, de justitie en de politie nasporingen gedaan lieeft, tot nog toe evenwel vruchteloos. In de kazerne kier artillerie heeft heden ochtend een buitengewoon appèl plaats gevonden, doch eveneens zonder resultaat. Men houdt het er voor, dat wraak over dienstzaken wel de aanleidende oorzaak kan geweest zijn, aangezien de tegenwoordige fortwachter eerst korten tijd geleden tot deze betrekking is aangesteld. 4 Jan. In den avond van den 30sten December 11. werd binnen deze gemeente door W. V. B. een koffer op een kruiwagen ingevoerd geadresserd volgens het daarop zynde adres, aan don heer L. in de Ketelstraat alhier, doch welke koffer voorzeker abusivelijk zoude zijn nedergezet ten huize van den heer E.likeurstoker in de Koningstraat, indien dit niet ware verhinderd geworden door do rijkscommiezen E. en B. die hem aldaar verlangden te visiteren. Bij visitatie bleek de koffer in te houden elf blazen niet 49 liters spiritus ad 82%; en werd hij alsnu, zeker geheel tegen de bedoeling; ten kantore van den rijks ontvanger bezorgd. Dezer dagen is te den Horn cone hoeve met bjj- behoorende landerijenter grootte van 29 hectares verkocht voor ruim ƒ33,000. De vorige eigenaar had die boerderij in het jaar 1846 gekocht voor ƒ12,000. In bet dorpje Arnsberg in Pommeren werd aan eene arme vrouw eene niet onaardige kerstmisvrougde bereid. Een heer, in vreemde kleedij gedost, treed hare woning binnen en vraagt, schijnbaar onverschillig, of zy geen zoon in Amerika heeft. Op haar antwoord dat die zoon door haar reeds lang doodgewaand werd aangezien zij sedert vele jaren geene berigten van hem ontvangen had zegt de vreemdelingdat haar z on nog in leven is en aan hem de groete aan zijne moeder heeft toevertrouwd. Eindelijk bekent hij zelf de zoon te zijn die voor twintig jaar naar het westen vertrokken en nu van daar met een vermogen van 160,000 gulden naar het vaderland is teruggekeerd. Zierikzoe, 7 Jan. Naar wij vernemen heeft het. port der brieven naar Ned. O.- en W.-Indie dezer dagen de volgende verandering ondergaan. Naar Ned. Oost-Indie: Via Marseille, gefrankeerde brieven 60 cent, onge- frankeerde brieven 80 cent. Via Triest, gefrankeerde brieven 55 cent, ongefran- keerde brieven 75 cent. De verzending via Southampton is opgeheven. Naar Suriname, Cura9ao en onderhoorigbeden Gefrankeerde brieven 55 cent, ongefrankeerde brieven 75 cent. Tevens zullen gedrukte lijsten inhoudende eene op gave van de vertrekdagen der mails eertsdaa.gs aan het Postkantoor verkrijgbaar zijn. De Kamper Cour., heeft bij den aanvang des jaars, de volgende wenschen uitgebragt Gij Nieuwjaar 1870! "Wees voor ons allen niemand uitgezonderd zelfs onze bitterste tegenstanders nieteen jaar van liefde, vrede en vooruitgang Leer allo met eenig gezag bekleede Heeren de zaken van land en stad zoo beheeren, dat hunne verordenin gen heerlijk zijn voor liet algemeen Verander alle kleine heeren in groote mannen alle groote en kleine burgers in beheerders van toenemende welvaart! Verkort de processen, maar niet het recht; maak de rechtsgeleerden vlijtig en geef der vlijt hare rechten! Geef den wijzen macht en den machtigen wijsheid Laat uw licht schijnen in de duisternis, opdat de duisternis licht worde Bescherm de vrijheid van den arbeid, maar dwing onderkruipers tot eerlijke concurrentie Ontneem den woekeraar het graan en maak het graan tot woekeraar Zorg dat het brood ligt te verkrijgen zij, maai; laat het zoo zwaar worden als de bakkers Leer de rijken arbeiden en maak de arbeiders rijk Leer alle partij-mannen onpartijdig zijn en partij kiezen voor waarheid en recht Schaf alle verkeerde belastingen af en leg belasting oj) alle verkeerdheden Stuit den vloed der nieuwsbladen on geef aan de goede Couranten lezers in overvloed Sticht scholen voor jongens en meisjes en stuur alle kinderen naar school Weesin een woordvoor allen gezegend opdat allen u zegenon die aan uw einde staan Door wijlen Dr. T. van Out eren te Leiden is bij ui terste wil de aanzienlijke som van ƒ40000.in verschillende legaten vermaakt aan onderscheidene godshuizen armbesturen en inrichtingen binnen en buiten de stad. Een solieitant voor de betrekking van hulponderwijzer te V. heeft den volgenden curicnsen brief geschreven aan het bestuur der gemeente: »Eedcl Achtbaren Heer! gelet op uwe atverlenssie van den 4n dezer zoo beveel ik mij aan als hulp-onderwijzer van de school, daar ik goed geleerd ben en vooral in aardrijkskunde daar ik nog werkzaam geweest toen ik 19 jaar oud ben en P. G. diens en mijn blijdenis algedaan heb als UEd. mij geliefd te denkken daar ik van goed gedrag en goede getuigschriften voorzien ben en daar ik thans als huisknecht werkzaam ben maar mij niel aanstaat oom dat ik geen tijd heb oin le lezen nog ie'schrijven de tijd laat mij niet toe meer te schrijven ge lieft UEdele mij spoedig te schrijven die zich noemt II. B Dat hij niet beroepen is zal misschien niemand verwonderen. In 1676 overleed te Venetië zekere Jan Thierry, de zoon van een schoenmaker, die op 14jarigen leeftijd uit het ouderlijk huis weggeloopen, om de wijde wereld in te gaan door een erfenis van een vriend en op zijne zeereizen met deze een aanzienlijk vermogen had verworven de erfenis alleen bedroeg 80,000 gouden kroonen gedeponeerd in de bank te Venetië, drie huizen op Corfu een paleis te Venetië drie schepen en 50,000 Louis d'ors in rente op het stadhuis te Parijs. Jan Thierry maakte bij testament zijne broeders en zusters die nog in leven mogten zijn tot erfgenamen. Alle nasporingen na die erfgenamen waren echter te vergeefs. In 1797 schreef de generaal Bonaparte aan het directoire dat hij aan den senaat van Venetië bevolen had om de nalatenschap van Jan Thierry, op 20 millioen geschat, in zijne handen te stellen. Meer dan 300 personen hebben sedert op die nalatenschap, doch zonder gevolg, aanspraak gemaakt. Thans is bij de Seine-regtbank een vordering ingesteld tegen den Franschen Staat door mevrouw Cotton, geboren Bomary, die in regte lijn van Thierry beweert af te stammen en tot staving daarvan een aantal stukken heeft geproduceerd. De advocaat Lachaud treedt daarbij a.ls haar raadsman op. Eenige dagen geleden had te Breda in het masthout op de Geldersche lieide, een duel tusschen twee officieren der infanterie plaats, waarbij de één een stuk van den vinger is afgesabeld. De zaak wordt streng onderzocht en naar men verneemt, zal men die heertjes eens de les lezendat zij hun sabeltje niet gekregen hebben om te gebruiken tegen hunne kameraden noch tegen burgers, maar alleen op daartoe gekregen bevel ten nood tegen de vijanden van den staat. Een onmiddellyk^ontslag uit de dienst zou de beste maatregel ziju om die aardig hedenwelke zulke ernstige gevolgen kunnen hebben, af te leeren. Den 29 Dec. bad te Maastricht een militaire executie plaats. Aan drie wegens diefstal, respectively^ tot één- en driejarigen dwang arbeid, veroordeelde husaren werd ten aanhoore van een gedeelte der bezetting in openbaar voorlezing van dit vonnis gedaan, waarna zy langs de gelederen gevoerd en aan de marechaussees werden overgeleverd. Het ware te wenschen dat deze wijze van „afstraffen," welke sterk naar het middeneeuwsche riekt, weldra een einde nam, als kunnende den toets eener humane rechtspleging geenzins doorstaan. Jl. Zondag namiddag, omstreeks te vijf uren, ont stond er in de kostschool voor jonge jufvrouwen van mejufvrouw Caymans te Rijswijk brand, die al spoedig een dreigend aanzien kreeg. In den schoorsteen begonnen, deelde zich de vlam mede aan een kast waarin boeken en kleedingstukken geborgen waren. Daardoor vreesde men grootere onheilen bij den hevigen wind voor het geheele gebouw. Gelukkig kwam een agent van policie op het denk beeld den extinkteur, die zich op het raadhuis bevindt, naar de plaats des onheils te brengen en 't was alleen door de hulp van dit heilzaam brandbluschmiddeljjat het vernielend vuur binnen weinige oogenblikken gestuit, de inboedel, de woning gespaard en verdere onheilen voorkomen werden. De schade is dan ook bijna niet noemenswaardig. In de Volksvriend van den eersten dezer maand komt het volgende voor: „Jeneverrampen in 1869. 66 gevallen van gevangenneming en veroordeeling; 12 van moord en manslag52 van verwonding en mis handeling; 47 zelfmoorden." NB. Een tapper te Kampen, uit boosheid, dat een klant die hem nog geld schuldig was, hem niet betalen wilde, krijgt eene beroerte en valt op de plaats dood neder. Deze doode werd niet. opgeteld, hoewel onder de jeneverrampen vermeld, omdat men verlegen was, in welke categorie dit geval te moeten rangschikken. Goincugdc berigten. Eene dame te Ellewoutsdijk zegt: Ik heb vijf vrijers; als: Een is maar om te wandelen en te ryen De tweede wil ik het liefst mee vrijen De derde is maar voor kermis-maat En de vierde is mij tot raad en daad. De vijfde is wel een slimme gast, Die heeft mij zeer goed opgepast Maar van de laatste vier Heb ik het meest pleizier. Het lang verwachte schip is eindelijk te Scherpe- nisse aangekomen, maar er is nog geen bepaalde plaats aangewezen om te lossen. Iemand te Biggekerke wordt aangeraden, geen liedjes zonder toepassing meer op te maken daar er anders op hem ook wat zal gemaakt worden met toepassing Want, man! als men van u moest dichten, Hoe gij te kort komt aan uw plichten Dan was 'teen lied van ellen lang, En ieder wordt dan van u bang. Te Stoppeldijk ligt eene dame op baar loer op een weduwenaar en zegt 't Wordt de mode van den tijd, Dat een meisje een man opvrydt; Want ze zijn in deze dagen Nog te dom om 'tzelf te vragen. Een pikdraad te O. zit op zijn driestap gestadig te verzinnen hoe hij het aan moet leggen om zekere dame te vangen. Maar men zegt dat. daarvoor niets beter is dan een zolder met leer en een winkel met schoenen, dan zal zij wel met een pikdraad te vangen zijn, beter als met wind. Een boerenhof onder X. heeft veel van een rendez-vons, hoewel zy er nog al kerks zijn. Zoo is het oneffentje van de dienstmeid weder bedekt met de geldzak van haar vriend. Zij zegt dan ook 'k Ben op den baas gesteld Maar 't is maar otn zijn geld Ik twist ook om dc leer En 'k dien in schijn den Heer; Zoo doet heel dit geslacht Bij dagen en bij nacht. Biirfferiyko Stan<l t<> Ziorik/.eo. 6EB0UEN 1 Jan. Een zoon van C. de Bie en J. Schoenmaker. 2 dito. Eene dochter van A. Viergever en M. J. van Sas. Een zoon van P. Luycx en P. C. Mosselman. GEHUWD: 29 Dec. J. M. Verbeke, jm. en M. Corzilius, jd. H. Hage, jm. en J. van der Jagt, jd. -- 5 Jan. 1870. J. Louwerse, jm. en A. Uil, jd. J. Siesjm. en C. de Graaff, jd. o v kkleden: 31 Dec. 1869. L. den Boer, oud 73 jaar, man van N. van Doezeslaar.—1 Jan. 1870. C. M. Roels oud 85 jaar, weduwe J. Nelemans. 2 dito. A. Nolet, oud 58 jaar, vrouw van A. Perrenoud. A. Schoof, oud 70 'jaar, weduwe M. Roskam. -— 5 dito. M. A. Bakker, oud circa 5 jaar, zoon. Nrarktprij/en to Zierik/.ee. 6 J A N U A R TJ 1 8 7 0. Boter laagste koers 0,60 en hoogste koers ƒ0,65 per 5 ons. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ1,25 en hoogste koers ƒ1,45 per 25 stuks. icn. Heden beviel voorspoedig van eene Dooli- tor, J. LOUWERSE—Snouck. Middelburg 5 January 1870. Na een zeer smartelijk lijden van ruim 4 maanden, ontsliep heden avond om 6'/2 uur, in den ouderdom van 57'/, jaar, mijn geliefde Echtgenoot, MARINES van der BEL mij met 4 kinderen in treu rige omstandigheden achterlatende. St.-Annalanp, 4 Januarjj 187 0. De Wed. A. van der BEL, geb. Qüintis. Voor de bewijzen van deelneming, onder vonden bij het overlijden van mijne waarde Zuster, betuig ik ook namens myne kinderen mijnen wolgcnioonfloïi dank. B. H. HARINCK. op ZONDAG 9 JANUARTJ, in de Evangelisatiezaal „TOEVLUCHT.'''' Bij niet vertrek der HH. Zendelin gen, zal des morgens te tion ure voorganger zjjn de Heer GIJSMANS en des avonds te zes ure de Heer ZEGERS. De ondergeteekenden uitmakende het voorloopig Bestuur der alhier te vestigen afdeeling. van liet SCHOOLVERBOINDwenschende eene nadere vergadering te houden ter bespreking van het ontworpen algemeen en van de vast te stellen hopfd- punten van een plaatselijk reglement, noodigen hierbij niet alleen hen, die de vorige vergadering bijwoonden, maar verder allendie een {ffovogfelrt t>e- SEoelt der selioleu willen helpen be vorderen ook werkbazen, winkeliers en industri ëlen uitom daartoe zamen te komen op Woensdag den 12 dezer 's avonds ten 7 ure in het locaal van den Societeithouder I). B. SCHOCK. Ziehikzee den 6 January 1870. P. J. ANDREW. J. M. ISEBREE MCENS. R. KCOLE. A. BUIJZE Mz. J. TH. OOSTERMAN,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1