No. 2718. 26sle Jaarg. Donderdag 6 Januarij 1870. ±M\ ZM PU- RG. DE LOOZE WAALE. Besturen en Administratiën. Oproep i 11 g. Bank van Leening. Nieuwstijdingen. P iï» he?; L andernii,! 'PÜ. g%l S200.. ober ld' t dring,.. r. STOHil bCTOi in ter gj gevolgi,| et zal t ïbouw 'u| P nscliryvi:! zaak tli eerste u! ie. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Men abonneert zich: Iu Nederland bij de Uitgevers Hoek van de Schuithaven, B, No. 94, en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren In Noord-Amerika bij J. QUINTUS, te Grand Rapids, Staat Michigan. Brieven en Ingezondene Stukken franco. Abonneinents-Pr IJ s: Voor 3 maanden1,30. Franco per post, in Nederland- 1,60. Voor Noord-Amerika, franco New-York - 3,90. Versch\jnt: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. Advertentifin: 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën voor den werkenden stand 30 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk a 40 Cents; dito van 25- of 50jarige Ecbtvcreeniging 50 Cents a contant en franco aan het Bureau. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot Maandag, Weensjlag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. erd Tatl vaf zal'DOM tan staan! OXlClgoT AUGpl ven bij Pe BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- ee roepen bij deze op: sollicitanten naar de betrekking ivan tweeden hulponderwijzeraan de Hfehool voor minvermogenden (Tusschenschool) dezer gemeente, waaraan eene jaarwedde van Driehonderd Imtlen is verbonden, om zich met overlegging hunner 'bewijsstukken portvrij vóór den 15 Januarij 1870, aan te melden bij den Burgemeester. Zierikzee, den 28 December 1869. Be Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De verstane panelen, ingebragt in de Bank van Leening te Zierikzeetot Ultimo October 1868 nieten worden g-elost of verlengdvóór of uiterlijk op Woensdag xlen 12 Januarij 1870; nadien tijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring te voldoen, wat de Gouden en Zilveren Voorwerpen betreft. Kullende de verkooping plaats hebben op Woensdag den 19 Januarij 1870, des-namiddags ten 2 ure. sdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. digdjP.lf BrievJ ioor| d, lij) en franc. t)p het Postkantoor te Zierikzee zijn over de maand Igiistus onderstaande brieven bezorgd geadresseerd F personen, wier namen ter plaatse van bestemming bekend zijn, als: |Verzonden geweest naar NOORD-AMERIKA een aan L. J. Staajer te Cleveland. (van het Hulpkantoor te Bruinisse.) een aan W. van Oeveren te Cleveland. BELG IE. een aan J. M. Berg te Brussel. D UITSCHLAND. (Van bet Hulpkantoor te Haamstede.) een aan H. C. v. Bordewijk te Oldenburg. F R AN KR IJ K. een aan P. Hendrikse te Roubaix. MAA}\ jen bij clit Hpt, volgende misdadig feit wordt onder dagteekening van ^■dezer, uit Tarnopel medegedeeld: ozes Feldmann, een streng geloovig Israëliet in het Gal- Iche dorp Slobudka, molenpachtcr van beroep, had een j, Abraham genaamd. Reeds als knaap scheen die zoou per behagen te vinden in den omgang met zijne geloofs- (oten; althans hij hield zieh bijna alleen' met de Christenen n werd langzamerhand zoodanig aan hunne zeden en ge ien gewoon, dat hij ten laatste van zijn voorvaderlijk fgeheel en al vervreemd vva9. Op zijn 21ste jaar bemoeide ich ook volstrekt nier meer met den Joodsclien Sabbath of re kerkelijke dagen. Evenmin bekreunde hij zich om het phil van spijzen, maar at en dronk bij de boeren, nam zelfs deel |hunne gebeden, vermaakte zich met hunne zoon9, danste met |oercnmeisjeskortom hij gevoelde zich bij de Chris- gehcel en al te huis. De vader zuchtte daaronder en |de vruchteloos op middelen om den jongenman weder tot Jne stamgenooten terug te brengen. Nog erger werd dit, bet gerucht liep dat Abraham met eene boerendochter iet priiïwïe Christenen verloofd was. Nog wanhoopte de vader niet, tot k w a mffieindclijk vernam dat Abraham voornemens wa9 zich te de l|,cn doopen, ten einde met dat meisje te kunnen trouwen. jpoara de oude rnan et' over sprak, maakte de jongeling daarvan ^■geen geheim maar liet zich toch niet overhalen om van zijn af te ziein. De vader beklaagde zich daarover bij andere nlicten. Onder dezen waren er eenigen, die den jongeling [dig hunne verbittering deden gevoelen en het hem zoo gugenaam maakten, dat hij voortaan niet meer te huis zonder zich eerst verzekerd te hebben dat hij er gcene ie goede bekenden zou aantreffen. Een poos later, den jebruarij, hoorde men dat Abraham den 21sten in het kloos- an Szarnogro den Doop zou ontvangen. „Ik wil liever en grond verzinken dan die schande beleven 1" riep de ard, en trad tevens in overleg met ecnige vrienden, die ten gevolge dezer omstandigheid kwamen bezoeken, ft gesprek gaf aanleiding tot ccnige geheime ondcrhandc- jn tusschen den Vader en Mozes Schneider, Abraham Mozes l'dcr en Jozef Landau. De zoon, onraad bemerkende, wilde [dag niet te huis komen, maar besloot toch eindelijk gerust binnen te gaan, omdat zijne moeder hem ten stelligste erde dat niemand hem lastig zou vallen. Aanvankelijk n dit ook zoo en Abraham nam rustig deel aan den maaltijd R gezin en de vrienden. Na afloop daarvan wist de oude mau rouw onder eenig voorwendsel uit het vertrek te verwijderen jaar va die h] bij me: ECIlf 13 deren res niö SHOECJ PVSl DROOtj JJ en begon vervolgens zijn zoon wegens zijn gedrag te bestraffen. Het kwam spoedig tot hooge woorden, maar wat erger is, ook tot daden. De oude man sloop namelijk naar den haard, nam ongemerkt een touw, hetwelk hij aldaar gereed had gelegd ging al pratende achter zijn zoon om, wierp hem eensklaps het touw iu een strik om den hals en trok den strik met alle kracht toe. De jongeling had slechts even tijd om uit te roepen; Vader, wat wilt gij beginnen?" doch niemand luisterde naar hem. De verwoede grijsaard trok het touw steeds sterker &an en werd daarbij geholpen door Schneider, Landau en een vierde persoon Brecher genaamd, die op het laatste oogenblik tot het complot was toegetreden. Hij heeft tot nog toe altoos zijn eigen hoofd gevolgd; maar nu zal hij toch eens mijn zin doen!" zei de vader, dochde jongeling had onder dc moordda- digen aanval reeds den geest gegeven. Den volgenden morgen vond men zijn lijk in de schuur van een buurman, waarheen de daders het hadden gebracht, om elke verdenking van zich af te weren. Het duurde eveuwel niet lang of zij bevonden zich allen in handen der Justitie. Bij het verhoor bekenden de vader en Brecher hunne schuld, terwijl Schneider en Landau hardnekkig hunne medeplichtigheid ontkenden, onder voorgeven dat zij op den ouden man waren toegesneld om hem van de daad terug te houden, maar dat het toen reeds te laat was. Na die verklaring trok Brecher zijne bekentenis in, doch zekere Ilirsch Primes, een knecht van Mozes Feldmann, verklaarde ooggetuige van het feit te zijn geweest en deelde eenige bijzonderheden mede, die door den rechter in verband konden worden gebracht met dc verklaringen van 29 andere personen die gehoord werden. De uitslag der zaak was dat de oude Mozes Feldmann en Brecher ter dood veroordeeld werden. Schneider en Landau werden ge- condemneerd tot zware kerkerstraf voor den tijd van tien jaren, onder bepaling van een gedwongen vasten op den 20sten van elke maand. 3?ai*ijs, 31 Dec. Wij deelen nog het volgende wegens den ter dood veroordeelden Troppmann mede: Nadat de voorzitter den beschuldigde heeft doen weten dat hem drie dagen vergund zijnten einde zich in cassatie to voorzienstaat deze laatste op groet glimlachend en volgtzonder eenig blijk van aandoeningde gendarmen. „Pa.s opsprak hij tot een der agenten die hem bij den arm vatte „gij knijpt me." Vervolgens liet hij er lachend op volgen „Wat zal heel Parijs over mij spreken. Ik wed dat er heel wat tevreden zullen zijn nu ze weten dat ik ter dood veroordeeld ben. Mij is 't om 't even." Toen Troppmann op den drempel der gevangenis den directeur en verscheidene geëmplooieerden ontmoette, trad hij stoutweg op hen toe„Welnu," riep hij »ik ben ter dood veroordeeld dat had ik wel ver wacht. Maar dat is minder! De hoofdzaak is, dat ik honger heb als een wolf: ik heb sedert van morgen niets gebruikt." Eenige oogenblikken later heeft men hem van kleede ren doen verwisselen hij zal deze niet afleggenvóór dat zijn laatste uur zal geslagen hebben. In zijne cel gekomenwierp hij zich op zijn bed en keerde 't hoofd naar den muur misschien om de aandoening te ver bergen die hij niet langer vermeesteren kon. De heer Lachaud zal morgen den veroordeelde voor de laatste maal gaan bezoeken. It* Brussel1 Jan. De Koning en de Koningin hebben heden bij gelegenheid van den Nieuwjaarsdag de voornaamste Staatspersonen ontvangen. Sinds vele jai*en had er ten Hove geen officieele receptie plaats gehad endaarom te meer, was de thans gehoudene bij uitstek schitterend. De Koning heeft de heilwenschen van de Voorzitters der beide Kamers in den breede beantwoordvooral vestigde Z. M. de aandacht op de alleszins bevredigende betrekkingen van den Staat tot de buitenlandschc Mogendheden. Verder sprak de Koning over de noodzakelijkheid om de instellingenwier wijze en gematigde toepassing aan Belgie de achting van alle vreemde natiën heeft doen ten deel vallen in stand te houdenen verzekerde ten slotte dat hijbinnen de grenzen van zijne constitutionele bevoegdheid, alles zou blijven aanwenden tot bevordering van den voor spoed des lands. De eerste dag van het jaar heeft tevens een schoone daad met zich gebragt. Een arme vrouw was namelijk wegens een schuld van 1000 francs gegijzeld. Nu heeft de Koning 600 francs geschonken eenige particulieren hebben het ontbrekende er bij gevoegd en het slagtoffer van den lijfsdwang heeft de vreugde gesmaakt, do deuren der gevangenis zich te zien ontsluiten. KsiLn.ixcla.iTi31 Dec. Ons 12de schooldistrict is tamelijk op wegzich eene treurige vermaardheid te verwerven in zake van vergelijkende examens. Zoo werd, b. v., nu ongeveer een half jaar geleden een examen gehouden, dat nog al courantengeschrijf heeft uitgelokt, en dezer dag£h werd het tweedenog veel prachtiger proefstuk, alhier geleverd. Door den distr. schoolop ziener, bijgestaan door twee hoofdonderwijzers, uit Haarlem en Zaandam werden 5 sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer aan eene school voor gewoon en uitgebreid lager onderwys. te dezer stede, van 's morgens half tien tot 's avond 8 ure vergelij kend onderzocht Alle aspiranten hadden natuurlijk acten als hoofdonderwijzermet aanteekeningen voor Fransch, Engelsch, Duitsch en Wiskunde, in minstens 5 onderscheidene provinciën verkregen, hunne namen hebbennaar onze meeningzelfs een goeden klank in de onderwijzerswereld en toch is men (ofschoon het een vergelijkend examen heette) tot de verrassende conclusie gekomen, dat geen hunner genoegzame be kwaamheden bezit om te Zaandam benoemd te worden. Men heeft geene nominatie gemaaktmaar den solli citanten eenvoudig de stukken teruggezondenen 't klinkt schier ongelooflijkmet de grootste koel bloedigheid eene nieuwe oproeping van sollicitanten in de Haarl. Conr. geplaatst. Met belangstelling ziet men uit naar sollicitanten, die nu genegen zullen zijn, zich door de Zaandammer lieeren te laten wegen. Eenige guldens reis- en verblijfkosten is dien onder wijzers dit onderzoek stellig wel waard want op restitutie daarvan te rekenenzal zeer zeker tot teleurstelling leiden Eixsoliodé, 31 Dec, Op het einde van 1869 wa ren hier in werking 25 stoomfabriekenwaaronder 12 stoom- katoenspinnerijen en 13 weverijengezamentlijk met een getal werklieden van p. m, 2800. ITa,i*<Tox"wijlc 9 1 Jan. Gedurende het jaar 1869 zijn bij het koloniaal Werfdcpöt o. a. aangenomen: a. 994 onder-officieren en manschappen, uit het leger hier te lande bij de koloniale troepen overgeplaatst, ieder onder genot eener gratificatie van 160 tot 200b. 1250 personen waaronder 725 vreemdelingen die zich op de gewone wijze voor den kolonialen militairen dienst verbondenonder genot van ƒ160 tot/200 handgeld of gratificatie per hoofd; c. 425 onderofficieren en manschappen uit Oost-Indie teruggekeerd, waaronder 245 met ecu jaarlijksch gageraent van f 100 tot 400; en d. 127 onderofficieren en manschappen uit West-Indie teruggekeerd waaronder 20 met aanspraak op een jaarlijksch gagement van minstens ƒ100, 's Gravenha^o1 Jan. H. M. de Koningin heeft op Oudejaars-avond de Godsdienstoefening in de Duitsche Kerkonder het gehoor van Ds. Quant bijgewoond. Heden middag is er ter gelegenheid van den Nieuw jaars-dag bij H. H. M. M. den Koning en de Koningin receptie gehouden van de hier aanwezige leden der Koninklijke familie de ministers en de dignitarissen van het koninklijk civiel en militair huis. Wox'lieiiclaixi, 2 Jan. De drukte, die de Nieuw jaarsdag bezorgtwas in deze gemeente veel minder dan voorheen. Niet als anders zou men de armen aan de deuren ontvangen. Bij inteekening had men eeu aardig sommetje verzameldten einde die onder de meest behoeftigen te verdeelen. Deze proef ter wering van overgroot geloop is uitmuntend bevallen. De be deelden waren met het ontvangene in hun schikde burgerij was bevrijd van den last, dien een overtollig wenschen met zich brengt. Dergelijke handelwijze kunnen we andere gemeenten aanbevelen, overtuigd, dat ook zij er de gunstige wer king van zullen ondervinden. Zier*ilczee, 5 Jan. Men schrijft uit Meppel Een droevig voorvalveroorzaakt door misbruik van sterken drankheeft alhier tot een misdrijf gevoerd dat de treurigste gevolgen heeft veroorzaakt. Zekere H. B. een kasteleinszoon, heeft een schippersgezel met een mes zoodanige verwondingen toegebragtdat men aanvankelijk het ergste vreesde. De beschuldigde is dadelijk zwaar geboeid naar Assen getransporteerd. Wie heeft ooit geboord dat zich iemand voor den kop schiet omdat hij zes duizend francs erft Om geen andere reden. Niemand. En toch is 't gebeurd, 't Is dood eenvoudig als men 't weet. Men gelooft het niet en toch is 't waar, zegt de Rappel. Zietkier het raadsel opgelost De man in quaestie had een broeder, dien hij schatrijk waande. De broeder stierf en liet hem slechts zes duizend francs na. Dat viel hem zóózeer tegendat hij aan 't malen raakte en eindigde met zich dood te schieten. De Melbourne Argus deelt mede, dat bij Fyi, een der eilanden in de Stille Zuidzeeeen verschrikkelijk feit heeft plaats gehad op een zoogenaamd emigranten- schip hetwelk echter in waarheid weinig verschilt van de slavenhaaldersdie weleer tusschen Amerika en Afrika kruisten. Deze schepen lokken onder allerlei voorwendselen de eenvoudige eilanders aan boord en brengen hen naar de Australische koloniën die behoefte aan werklieden hebben. Dus werden 280 inboorlingen van Fyi aan boord van het Fransche barkschip Morea geloktom naar Queensland overgebragt te worden. De wanhopende inlanders maakten gezamenlijk een oproer in het schip, vermoordden de bemanning en sprongen over boord, om naar land te zwemmen. Slechts dertig hunner bereikten de kusten 250 kwamen in de golven om. Men leest in de Nieuive Groningsclie Courant de volgende advertentie Die zondag v. ni. in de Nieuwe Kerk, onder 't gehoor Vein ds. Ploos van Amstel uit zwakheid des vleesches een kerkstoof met koperen handvatsel heeft meegeno men, wordt dringend verzocht die bij de eerste gods dienstoefening op zijn plaats no. 4^2 neer te zetten opdat de eigenaar liem kan terughalen. Do cholera, de gele koorts en het roodvonk, wer ken als om strijd zamen tot wegmaaijing van de be volking op Cuba, met name to Havana. Daar had in minder dan eene maand de eerste* dezer bezoekingen reeds 300 slagtoffers gemaakt. Men had reeds een ge meenschappelijk graf gemaakt voor 100 lijken, toen er nog 200 moesten worden bijgelegdzoodat de uitgedolven ruimte naauwelijks toereikende was, om de slagtoffers der vreeselijke kwaal te bevatten. De ontstelde doodgra vers ontvlugten hun dagelijkschen arbeid en verlaten het tooneel van zoovele ijselijkheden terwijl de dooden op weg naar het kerkhof in den steek worden gelaten. Er had zich weldra zulk een verpestende stank dooi de geheele stad verspreid, dat het bijna aan krachten ontbrak om maatregelen te nemen tegen eene te snelle verbreiding van de kwaal. De rampen, die het eiland treffen hebben de aandacht zoozeer tot zich getrokken, dat niemand meer denkt aan opstand of gewapend verzet. Gemengde berigjten. Op de receptie ten Hove te Parijs is het op Nieuw jaarsdag zeer vredelievend geweest. De Pauselijke nun tius deed weder het woord, en wenschte dat Frankrjjk in bloei moge toenemen. De keizer antwoordde dat hij met alle mogendheden in eene goede verstandhou ding staat, en waar vrede heerscht, is bloei te wachten. Toen voor eenige dagen een minister bij Napoleon kwam om een kop theevroeg de keizerwaarom hebt gij uwe vrouw niet mede gebragt? De minister antwoordde: die zijne vrouw liefheeft, laat haar t1 huis. Maar, zeide de keizer: die zijne vrouw zeer lief heeft, laat haar naar Egypte gaan. En nu zijn bijna al de dames bezig om hunne koffers te pakken om een reisje tc gaan doen naar Egypte terwijl de mannen achter de ooren krabben over reisgeld. De schoolmeester te X. die op eigen gezag een raam in de school had doen makenkreeg van het bestuur berigtdat hij dit raam nu ook uit zijn eigen zak kon betalen. „Zoo, zeide de meester tegen den bode, „ik zal mijne laarzen eens aandoen, en zeg dat ik komen zal." De meester had zijne laarzen nog niet aan, of de bode was terug met de boodschap dat het niet noodig was dat de gemeenteraad het wel betalen zou. Dus, die meester had veel invloed. In Hongarije heeft men de stok slagen willen afschaffen doch die wet is niet in zijn geheel aangenomen. Alleen zijn de stokslagen voor adelijke misdadigers afgeschaft. Rochefort heeft de Fransche regering verweten, dat zij er tweeërlei maten en gewichten op nahoudt. Hjj verweet, dat eene verjaagde koningin te Parijs wordt geëerd en gedulden dat een edele Spanjaard die voor het heil zijns vaderlandsde wapenen had opgevatover de grenzen werd gebragt. Hij voorspelde dat zulke han delingen de nadering van eene Republiek verhaasten. Maar, zeide de minister: „Men moet zich iu dit opzicht niet al te spoedig vrolijk maken." Men schrijft uit Rome: dat Rusland den eenigen Poolschen bisschop die nog niet gedoodof naar Siberie is gebannen belet heeft om naar Rome te komen maar het edel moedige Frankrijk toonde zich welwillend, door in den Pansselijken Staat een garnizoen te behouden, dat eene zeer sterke waarborg is voor de rust van het concilie. Een dijkbaas te H. wordt aangeradenwanneer hij met een burgermeisje wil uitgaan, het aan geen twee meisjes te vragen of denkt hij dat dit met de beschaving zoo behoort? Te Grypskerke wil men ook eene Hoogere Burgerschool oprigten maar de meesten verkiezen liever eene begraafplaats. Kei-lciiien ws. De drie onlangs geordende zendelingen der Ned. Zend. Vereen., de heeren SchilstraGijsman en Zegersgereed om naar Indie te vertrekken met het barkschip Anna Margarethaalhier ter reede, hielden zich in de laatste dagen iü deze gemeente op en voerden beurtelings het woord in het onlangs ingewijde Evangelisatielokaal „Toevlugt." De heer Schilstra sprak op Oudejaars-avond een kort woord, de heer Zegers verkondigde op Zondag den 2den Januarij 11. het Evangelie in de voormiddag godsdienstoefening, terwijl aan den avond van dien dag een afscheidsbidstond gehouden werd waarin de heer Gijsman voorging. Deze laatste zamenkomst, door een buitengewoon talrijke schare bijgewoond, werd geopend door Jhr. J. L. de Jongevoorzitter der Afdeeling Zie rikzee van de Ned. Zend. Vereen, met gebed en het spreken van een wel kortmaar hartelijk en ernstig woord naar aanleiding van 2 Kor. 5 15hwaarbij hij wees op de opofferende liefde van Christus, die in ons het beginsel der zelfzucht overwinnen en dooden moet, en het werken aan de zending, zoo in ons land als in

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1