4 B. JOPPE, JZ., Publieke Verkooping van SCHEEPS-AFBRAAK. B R A N D H O Esschen en Elzen Knodsgn. opgaande BOOMEN, Essen en Eisen Hakhout. Essen en IJpen BOOMEN. /J Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. te Zierikzee bij de Heeren van der STARP BERG van HAKHOUT, Een HUIS en ERF, Voorloopig bericht. MANUFACTUREN, Aardappelen en Poters te koop: Beste Geldersche Biggen, 4$ 311 D D A G-ET E N! n Kleermakers -Knechtj JJ. Gomonjfdo borlfftoii. De rederijkerskamer ^Middelharnis en Sommelsdjjk, heeft i» hare laatste openbare vergadering opgevoerd: De boodschapper, of Loevestein in 1570. Herman de Ruijter was gekleed in een overjas van gutta percha, en gewapend met een by 1 en een slagtersmes; terwjjl de coupletten van Tollens heerljjk werden voorgedragen door een monnik „Hn wjjkt en vindt geen uitkomst meer, Maar neemt e£n kort besluit Hjj wjjkten neemt de gloende lont En vlamt haar driewerf om in 'trond, En werpt ze neer in 't kruid. 't Vat vuur, en kraakt én barst én slaat, En gruist het hechtst arduin En hagelt neer op huid en kop, En vliegt met vriend en vijand op, En graaft ze zaam in 'tpuin." Drie dames te S. worden aangeraden, om op feest dagen geen misbruik te maken van het huis van een ander, anders zullen zij nog te Zierikzee gezien wor den. Op het concilie is een aanvang gemaakt met de beraadslagingen over den canon van het geloof, doch de onfeilbaarheid van den paus komt daarin niet voor. Volgens berigten zoude von Bismarck zich verklaard hebben voor de uitbreiding der Jezuiten. Het ziet er maar zot uit. Er moet namelijk op het concilie bepaald zijn eeno straf op hen die een door den paus veroordeelde stelling durven verdedigen; die de hand slaan aan een geestelijke; een duel begaan; zich met vrymetseharg ophouden; die een nonnenkloos ter binnen dringendie met personen omgaanclie door den paus in den ban zijn gedaan; die kerkelijke goederen koopen of verkoopen, enz. Over al die huis middeltjes heeft echter de Fransche regering den paus die kunsten afgeradendat bepaald door Oostenrijk zal nagevolgd worden omdat het plan in Oostenrijk bestaat om van eene groote partij kerkelijke goederen klein geld te maken. Het paarden slagten neemt in Frankrijk verbazend toeen nu is men begonnen met het slagten van ezels. Nog in deze maand zal uit Triëst de regtstreeksche vaart naar Indie, door het Suez-kanaal beginnenzoodat Oostenrijk spoedig de vruchten zal plukken van dit kanaal. IngozoiMlono Stukken. EENE RECHERCHE UIT ZUID-BEVELAND. Toen met het bedjjken in 1616 van de gronden van Borssele, te geljjk een hoekje gronds werd opgenomen, hetwelk aan de gezamenlijke Ambachtsheeren van 'sHeer- Areudskerke behoordezag men op dit stuk gronds weldra eenige huizen verrijzen welker getal van liever lede aangroeide; inzonderheid bij het indijken van den West-Craaijertpolder in 1642. Deze buurt droeg aan vankelijk den naam van Calishoekwelker bewoners als tot de Hervormde godsdienst behoorendein 1655 bij de Classis van Zuid-Beveland aandrongen, dat ook op hunne plaats gelegenheid tot openbare godsdienst oefening mogte bestaan, waaraan den 23 Januarij 1657 door het toestaan van een Propenent als hulpprediker bij provisie en daarna door diens aanstelling als gewoon Predikant op 14 Junij 1658definitief werd voldaan. Deze nieuwe kerkelijke gemeente moest zich evenwel voor de predikdienst slechts met eene daartoe ingerigte schuur behelpen, ofschoon men langzamerhand en wel sedert 2 July 1664 met Classicale ondersteuningpo gingen ging aanwenden tot het bekomen van een voegzaam kerkgebouw, waartoe op 13Februarij 1669, van wege de Classis 250 gulden werd aangeboden zoodra men met het bouwen zou aanvangen. Doch in dat zelfde jaar op den 21 October, ontstond er een hevige brand waardoor deze buurt nagenoeg vernie tigd werd. By de herstelling dezer plaatsgrootendeels door ingezamelde liefdegaven tot stand gebragten waaraan de Ambachtsheeren van 's Heer-Arendskerke wel het meest bijdroegen was men ook bedacht op het stichten van een kerkgebouwhetwelk in 1672 voltooid en ingewijd werd. Nu tot een kerkdorp ver heven, werd de vroegere naam van Calishoek allengs, en vervolgens geheel en al vervangen door dien van Amhachtsheereixlioekof bij verkorting van 's Heerenhoek als gesticht op Arabachtsheeren-grondhoofdzakelijk ook door Ambachtsheeren-middelen en weizoo op als aan den binnendijk van den Nieuwe- en West- Craaijertpolder en aan den uithoek van den daaraan palende polder van Borssele. Dit kerkgebouwwelks 150jarig bestaan den 8 September 1822 plegtig herdacht werd, was intusschen sedert zoo zeer in verval geraakt, dat het bijna eene geheele vernieuwing vorderde. Toen zulks met behulp van een Rijkssubsidie van ƒ1400 en van eene toelage uit het Sijnodale fonds van ƒ1500, in 1833 volbragt waswerd dit nu zeer doelmatig ingerigte bedehuis op den 23 Junjj van dat jaar gods dienstig ingewijd. Hadden de R. Katholieken intusschen, door de om wenteling van 1795hunne burgerlijke voorregten herkregen zoo hebben ook deze alhier aan de andere zijde des dorps, in den Nieuwe-Craaijertpoldervoor hunne eerdienst eene fraaijo kerk gestichtwaarmede den 21 July 1796 aangevangen en welk in September 1797 aan den H. Wileebrordus tóegewjjd werd en die sedert 19 Junij 1816 met een orgel verrijkt is. Hierdoor zoomede met het aanbouwen in de laatste jaren van twee nette schoollokalen zoo voor het open bare als voor het bijzondere lager onderwijn; is 's Heeren hoek tot eene bezienswaardige plaats gewordenvan hetwelk de vroegere benaming Calishoekalleen door bejaarde lieden en dan nog wel naar de uitspraak ver basterd enkele malen vernoemd wordt. Doch van waar die benaming Calishoek? WIE 1TWEETZEGGE IIET! llurgerlyke Stand te Zierikzee. geboren: 17 Dec. Een zoon van J. C. de Looze en M. E. in den Bosch. 18 dito. Eene dochter van A. Flikweert en J. Moermond. 19 dito. Eene dochter van A. C. de Mooij en Z. C. Hertstein. 20 dito. Een zoon van J. Ph. Pauli en G. Hoogendorp. 21 dito Een zoon van M. van der Havo en A. van Dijk. Een zoon van L. van der Jagt en H. van den Hoek. 25 dito. Eene dochter van (4. Admiraal en C. van der Mussele. 27 dito. Een zoon van L. de Brujjne en J. H. Smit. Eene dochter van P. F. A. Dikkenberg en W. de Clerk. 28 dito. Een zoon van M. de Jonge en M. Berkhoudt. overleden: 16 Dec. C. Djjkgraaf, oud 67 j. ongeh. d. 17 dito. D. Courtoisoud 6 w. d. J. Morjjnoud 3 m. z. J. Z. Hertsteinoud 10 w. d. C. C. Harinck oud 76 j. Weduwe van H. J. van der Graaf. 19 dito. A. E. van der Ploeg, oud 2 j. d. 22 dito. P. N. van den Boom, oud 7 m. d. 27 dito. M. K. Brug- mans, oud 61 j. vrouw van C. Missel. D. van Burgh, oud 18 j. jm. Getrouwd Zierikzee 29 December 1869. H. HAGE en J. v. d. JAGT. Bevallen van een1 Zoon, H. van den BERGE van der Weel. C0LIJN8PLAAT, den 30 December 1869. Algemeene kennisgeving. Bevallen van eene Dochter, M. de VLIEGER—Gaanderse. Noordgouwe, 31 December 1869.j> Bevallen van eene DochterJ. M. VIER GEVER van Sas. Zierikzee 2 Januarij 1870. Strekkende deze tot kennisgeving aan Vrienden /t en Bekenden zoo binnen als buiten de stad. Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen mijn geliefde Echtgenoote ZEGRINA EIJKEin den ouderdom van circa 54 jaren. Dreisciior, P. KLOOTE. den 1 Januarij 1870. Mede uit naam mijner Kinderen. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan FamilieVrienden em Bekenden. De ondergeteekende betuigt zijnen vrol- mconondcii dank voor de vele be wijzen van deelneming ondervonden tijdens de ziekte van hem en de zijnen. Hij koestert inmiddels de hoop in het hernieuwd vertrouwen zijner geachte begunstigers en beveelt zich wjjders ten zeerste aan. v Zierikzee, 3 Januarij 1870. J. de HORN. Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden gedurende mijne ziekte en die mijner twee kinderen alsook bij het overlijden mijner geliefd Dochtertjebetuig ik ook namens mijne Echt genoote onzen luirtelijkeii dank. Zierikzee C. HENNING. 3 Januarij 1870. 7 Tot lid in den Gemeenteraad wordt aanbe volen de Heer I?. LABRIJN, Dk. jj> Op het COMMISSIE-KANTOOR van A. van der BURGHT te Tholenworden nlle ver schenen en betaalbaarjgestelde COU PONS betaal «1. Hij beveelt zich ook aan tot het KOOPEN en VERKOOPEN van Eflcctcn en INCASSEERT Renten op het Grootboek en Wissels. De Deurwaarder J. BETHE zalten verzoeke van zijn principaalop Donderdag; den O Ja nuarij ÏST'O, des voormiddags ten elf ureop de Nieuwe Haven aan het Karsteil te Zierikzee, in het openbaar verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ SCHEEPS-AFBRAAK, bestaande in eiken DekbalkenDckdee- lenDuiten- en Binnenboorden enz. ZOOMEDE EENE PARTIJ De Griffier G. van WAGE zal, op Zaturdag 8 Januarij 1870, 's voorm. 10 ure, in den Boschweg onder Zonnemaire ten verzoeke van Jonk heer de CASEMBROOT, publiek verkoopen Eene groote partij oude drooge De Griffier G. van WAGE zalop Maan dag den 10 Januarij 1870, 's voorm. 10 ure, ten verzoeke van M. van de KLOOSTER, op de Hofstede „Buitenkist" en aan den Boschweg onder Zonnemairein het openbaar verkoopen EENE PARTIJ ABEELE EN CANADASCHE waaronder geschikt voor Werkhout; te beginnen op de Hofstede en de daaraanvolgende week op nader te bepalen dag Eene groote partij <lroog;c KNQDSEN De Notaris J. van der BENTzal op Dingsdag den 11 Januarij 1870, des mor gens ten 10 ure, ten verzoeke - en op de Hofstede van den Heer F. van den BOUT Cz. ondeY Zonnemairepubliek verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ ZWAAR En op Woensdag; don 12 .Januarij lSTD, 's morgens ten 10 ure, aan den Schouwschen dijk van af net Tienpondsweegjeeen partij Door nen en ander ITAKHOUT op stsim en daarna aan den Noordgouwschen dijk, EENE GROOTE PARTIJ OPGAANDE De DIRECTIE der Koninklijke Nederlandsche Stooniboot-Maatsekapp'.j, de eer te berigten dat er op Dïng»«lug en Woens«lag, 4 en 5 «Januarij 1870, anderuia gelegenheid zal bestaan tot INSCHRIJVING op eene LEENING ten laste dezer Maatschappij, grö,J ƒ5,000,000.- rentende pCt. 'sjaars, verdeeld in Obligatiën van ƒ1000.en ƒ£ïOOƒ^ uitgegeven wordende krachtens besluit der Algemeene Vergadering van Deelhebbers, gehouden op 11 October Van deze leening werd by eene eerste Openstelling in October 11. rüim de helft geplaatst. Door haar ten tweeden maal bg Publieke Inschrijving aan te bieden, voldoet de Directie aan het dringt verlangen van vele belangstellenden, vooral ook van de Ileeren E. H. KOL, Jkhr. C. HARTSEN, C. T. STOl;; en Mr. D. J. Baron MACKAY, gewezen leden van het te UTRECHT gevormde „Comité tot bevori «lering- «Ier Stoomvaart op A.meril«:a,*' onder voorzitterschap van den Oud-Kapitein ter l M. H. JANSEN van welk Comité zij zich hebben losgemaaktomdat het hun voorkwamdat de gevolg; handelwijze niet tot de wezenlijke bevordering van het voorgestelde doel zou leiden. Van den uitslag dezer vernieuwde poging zal het afhangen of de vaart op Amerika al dan niet zal J stand komen. Bij volteekening zal de opbrengst dezer tweede Inschrijving geheel worden besteed tot den aanbouw Vi J Trans-Atlantische Stoomschepen, om daarmede in de eerste plaats eene lijn van "Vlissingen op INew York te openen. Mogt echter ook ditmaal de leening niet volteekend worden, dan zou gen niet mogen aannemen. Met bescheiden aandrang veroorlooft zij zich derhalve alle Belangstellenden te verzoeken, de zaak tlaij door hunne medewerking te willen steunen. De Obligatiën worden uitgegeven tot 90 pCt. De terugbetaling geschiedt tot IOO pCt., bij jaarlijksche uitlotingen in 85 jaar. De eerste ui, loting heeft plaats op 31 December 1870. Prospectussen, waarin de.verdere bepalingen omschreven staan, zijn verkrijgbaar ten wier kantoor mede de Inschrijving wordt geopend. Amsterdam, December 1869. de Directie de nieuwe Insclirijvi'H DE DIRECTIE. OPENBARE VERKOOPING (vroeger geannonceerd), Woensdag 1? ïnutrij a. s., 's morgens 10 uur, op de Buitenplaats Mon-Plaisir, Noordgouwe. De Notaris M. W. J. de VISSERresi- HrfttÉtei derende te Tholenzalten verzoeke van fiir'Slfflr zijn principaalin het openbaar presenteren te verkoopen zijnde eene BROODBAKKERIJstaande en gelegen binnen de gemeente Tholen in de Dalemsche straat, kadastraal bekend sectie F nos. 47 en 48, thans in gebruik bij J. Janse Dubee. Te aanvaarden den 1 MEI 1870. De veilingen zullen worden gehouden binnen Tholen', tot den inzet op Zaturdag den 22 Januarij 1870, in de Herberg van de Wed. H. van Elsacker tot den verkoop op Zaturdag den 29 Januarij 1870in de Herberg van den Heer van Rhee. y Beide des avonds ten 6 ure. De Deurwaarder J. FRANSEzal te Zierikzeeop nader te bepalen dag, om oi> te ruimen, publiek verkoopen EENE GROOTE HOEVEELHEID waaronder eene uitgezochte partij WINTER- STOFFEN. fy BESTE TE KOOP, by L. de KEIJZER te Zonnemaire. /ft bij J. van SPLUNTER te Zierikzee. TJit «Ie hand te lcoop Ruim 1500 extra Kanada Pooten, bij W. J. KIEVITte Kruiningen. M- CV «tf BIJ O O V Y V tp <p„ tp. rP <2, ZIERIKZEE. fS "S. 'V*' ■Q, fls Een HEER uit den «leftigen stand vraagt VAN STONDEN A A N bij i'sitsociilijkc li«Ml«m gelegenheid om des namiddags om 4- ure te dineren, belanghebbende adressere zich aan de Uitgevers dezes. Te ROTTERDAM ligt een vaartnij iü lading ora DONDERDA' MOIK-GLEUN" naar ZIERIKZEE te vertrekken, Informatiën te Rott. de Heer C. G. WELDRAGEI Dordt S. B0UMAN. ZZee. J. de BRAAL. J. L. PINTOgebreveteerd Tani meester der Vereenigde Staten vt Amerika te Middelburg, zal'DOü »DERDAG en VRIJDAG aanstaan wederom te Zierikzee te spreken, te ontbieden zijn over alle Ta,n«l- en Mondge broken, het iiiasetteii van Kunsttand^ volgens de nieuwste methode, bij den Heer M. AUGII TIJNin het Logement „DE KROON." NB. Zal Woensdag a. s te Brouwershaven bij Wed. van 'T HOF te spreken zijn. >e BUE zee roep van tW( school voi gemeente gilden is bewijsstuk te melden I Zierik H)e vei vah Leenir moeten wo uiterlijk oj tjjd zal m< j' Eullende den 19 Jan Oeen genot zonder gezondlieid. Hoe droevig is het den naar de wereld rijke wegens kwal voldoen, w£ neder te zien liggen, onbekwaam om zijne uitgestrekte t| zittingen te doorreizen. Een zweer aan het beeneen v«| stuikte enkel, een jichtige teen, een rurnatische pees, of* gezwollen ligchaamsdecl zullen weldra in hun voortgang gestel worden indien de aangedane plaats goed met warm water gebet eu daarna fiksch met Holloway's verkoelende, heelende, zuiverende Zalf ingewreven wordt. Weinig personen bev'indi zich niet in de mogelijkheid om zich dit onschatbare middt te verschaffen met de duidelijke inlichtingen voor het gebrui er vanwelke rondom iedere pot gerold zijnzullen weinige er niet in slagen hunne kwalen te genezen, hoe erg ofveroi derd zij ook mogen schijnen, of met welk eenen uitslag elke andere behandeling ook hebben weerstand geboden. Doosjes Pillen van ƒ0,80 ƒ1,85 f 3,ƒ6,75 ƒ13,50 ƒ20,5 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85*- 3,7,05 - 13,85 - 20,9 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den lie; J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE Goes, STELLINGWERFF REINTEMAHoofd-Dépöthoudï te Leeuwardenalsmede te Londen in de 533 Oxford Stre« vroeger 244 Strand. Met MEI aanstaande een bekwam» MOLENAARSKNECHT benoodigd, P.l bij P. HOUTERMAN, Serooskerlce Walcheren). Brieve franco. A Met MEI een bekwame BROOD BAKKERSKNECHT benoodigd, by VERBRUGGE de BRAAL, te Zierikzee. Brieven franc» Benoodigd tegen 1 MEI aanstaande een SMIDSKNECHT, Hl die goed een Paard kan beslaan, bij L. DEES, AL r|) Wemeldinge. Brieven franco. yjj Tegen koog- I0011 een bekwam' TIMMERMANSKNECHT! benoodigd voor een jaar vast werkmet 1 MAAK'. of TERSTOND. Brieven franco; te bevragen bij Uitgevers dezesonder de letter Ain Schouwen. (Ti een aai Hef, volgen b") [dezer, uit Mozes Feld TERSTOND en tegeu 1 MAART bekwame benoodigd vast werk enkoog I0011 L. BROUWERSte Brouwershaven. KLEERMAKERSKNECHTS, A. COURT te Pultershoekvraagt om met priic I MAART 1870 in dienst te treden, twee bekwa Kleermakersknechts, van de 1 doopen, G. Adres liefst in persoon of brieven franco. J 'ooflii (]e oudi Hgpcn gehei TERSTOND benoodigd voor een jaar v: bi af te zieir werk: een bekwame KNECIITdie li Bi 1 eten. slagten rietdekken en mandenmaken verstaat bij 1B van HEE te 1s Heerenhoek. jj TERSTOND eene DIENSTMEI en met 1 MEI een BOEHEN-KN EC lil benoodigd, bij C. van der HAYEJz. te Ouwerket Brieven franco. Ml Tegen 1 FEBRUARIJ eene DIENS! MEID of WEDUWE zonder Kinderen bf noodigddie goed eene burgerpot kan koken H loon £50,00 a ƒ00,00 per jaar. Adres m'| franco brieven bij den Boekhandelaar van DISHOECf te Zierikzee. Met MEI e. k. BODE benoodigd LEEVER FORTUIJN. eene DIEN STl bij Mejufvrouw DROOf' SNELPERSDRUKKKRIJ VAN DE LOOZE COUP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2