No. 2717. 26stc Jaarg. Xfkondigin g. Dingsdag 4 Junuarij 1870. Besturen en Administratiën. Oproeping. Nieuwstijdingen. in ZIEBIKZEESCHE MEI WSKOBE. 06 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zit- rikzee doen te weten dat door den Raad dier gemeente in "zijne vergadering van den 22 December 1869 is I vastgesteld de volgende Verordening: Verordening o|> liet Begraven op ile Gemeente-Begraafplaats te Zieribzee. Art. 1. De Gemeente-begraaf plaats is verdeeld in vijf rangen welke door een opgeiigt teelten zijn aangeduid. [n de vier eerste rangen bedraagt de lengte van ellt I graf 2 metersde breedte 3 decimetersde diepte hoogstens 2 meters. In den vijfden rang zullen de graven ter lengte van 2 meters, van zoodanige breedte worden gemaakt dat twee lijken van volwassen personen naast elkander I kunnen worden geplaatst, met eene tusschenruimte vau t minstens 3 decimeters tusschen de kisten op zoodanige dieptedat twee kisten van volwassen personen boven I elkander kunnen worden geplaatst met eene aardvulling van minsten 3 decimeters tusschen de kisten en eene bedekking van minstens 65 centimeters boven de bo- venste kisten. Art 2. In de vier eerste rangen zal men een of meer graf- I ruimten van bovengenoemde afmeting kunnen koopen, tegen den daarvoor bij tarief per graf vastgestelden prrjs en deze, zulks verlangende, voor zijne rekening kunnen doen bemetselen mits voor die bemetseling niet meer dan 3 decimeters ruimte rond het graf of de aangekochte grafruimte worde ingenomen. Wanneer meerdere ruimte dan voor één graf begeerd wordtzal die niet dan met volle grafruimte worden toegemeten. Koop van graven geeft het regt om zoolang de begraafplaats voor begraven bestemd blijft, daarin I voortdurend en uitsluiten'd lijken te plaatsen, met in- achtnemiug der daaromtrent gemaakte of nog te maken wettelijke bepalingen. Art. 3. Wanneer niet meer dan de plaats voor één lijk in een graf begeerd wordthetwelk li u u r wordt ge noemd verkrijgt men daardoor slechts het regt op de I plaats die het lijk inneemt, zoo lang het volgens de I wettelijke bepalingen in het graf moet verblijven en verblijft overigens de beschikking over het graf aan de Gemeente. Art. 4-. In de beide eerste rangen moeten de graven met zerken lang 2 meters en breed 8 decimeters worden bedekt; en in de 3de of 4de rang met eene hoofdlei lang 8 decimeters en breed 31 centimetersworden belegd. I Op de zerken en hoofdleijen moet het nummer van het graf worden gebeiteld. Het is evenwel geoorloofd in den 3den en 4den rang I de graven ook met eene zerk van bovengenoemde af- meting te bedekken. Wanneer meerdere aangrenzende grafruimten tot één graf of grafkelder worden ingerigtzullen deze met de toegangen onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders met zerken van andere afmeting kunnen worden bedekt. Art. 5. Aan eigenaars van graven of grafkelders zal geoor- I loofd zijn onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders op de graven of kelders gedenkteekenen i of kruizen op te rigten of daarop graftuinen aan te leggen mits daarvoor betalende het bedrag dat daar- voor bij tarief mogt worden vastgesteld. De eigenaars van graven of grafkelders zijn gehou- I den voor hunne rekening behoorlijk te onderhouden de bemetseling en bedekking hunner graven en kelders benevens de daarop geplaatste gedenkteekens of kruizen en de daarop aangelegde graftuinen. Bij nalatigheid hierinzal door Burgemeester en I Wethouders daarin kunnen worden voorzienof de gedenkteekenen, kruizen of tuinen worden weggenomen of opgeruimd en de graven of kelders gedekt met zerken of hoofdleijen zooals de orde der begraafplaats volgens art. 4 voorschrijftalles ten koste der in ge breke blijvende eigenaars. Art. 7. In het belang van orde en regelmaat zullen in elk der rangen geene nieuwe graven worden verkocht of als huurgraven in gebruik genomen dan in de volg orde die de inrigting der begraafplaats aanwijst. Voor het maken van grafkelders kan hiervan met toestemming van Burgemeester en Wethouders worden afgeweken. Art. 8. De graven mogen niet dan met toestemming van den eigenaar en na verloop van tien jarennadat ei- het laatst een lijk in geplaatst isgeroerd of geruimd worden. Bij het ruimen der graven worden de overblijfselen van lijken en kisten zorgvuldig bijeen verzameld en in eene afgezonderde daarvoor uitsluitend te houden plaats op de begraafplaats begraven. Wanneer een in eigendom behoorend graf wordt geruimdkunnen evenwel de beenderen op verzoek van de eigenaars en ten hunnen koste in een daar voor te maken kist worden gelegd en in hetzelfde I graf geplaatst. Art. 9. De gewone tijd van begraven wordt bepaald als volgt Op gewone werkdagen Van 1 April tot 1 October van zes ure des voor middags tot één ure des namiddags; Gedurende den overigen tijd des jaars van zeven ure des voormiddags tot één ure des namiddags. Des zondags Van zes tot negen ure des voormiddags. Wanneer op het verzoek van nabestaanden of be langhebbenden door Burgemeester en Wethouders het begraven op een buitengewoon uur is toegestaan, zijn daarvoor verschuldigd de meerdere regten die daarvoor door den gemeenteraad mogten zijn of worden vast gesteld. Art. 10. Ilij die een lijk op de gemeente-begraafplaats wil doen begraven geeft daarvan daags te voren vóór den middag, kennis aan den Opzigter der begraafplaats en legt daarbij over, het consent van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Art. 11. Wanneer in de begraving van lijken door nabe staanden of belanghebbenden niet wordt voorzien, ge schiedt zulks op kosten der gemeente op de gemeente begraafplaats zij worden derwaarts overgebragt op doelmatige wijze in eene welgeslotene kist met een zwart kleed overdekt. Bij het in werking treden dezer Verordening ver vallen de omtrent dit onderwerp vroeger door den Raad vastgestelde bepalingen. Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 22 December 1869. De Burgemeeeter B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 30 December 1869. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee roepen bij deze op: sollicitanten naar de betrekking van tweeden hulponderwijzeraan de school voor miuvermogenden (Tusschenscliool) dezer gemeentewaaraan eene jaarwedde van Driehonderd gulden is verbonden, om zich met overlegging hunner bewijsstukken portvrij vóór den 15 Januarij 1870, aan te melden bij den Burgemeester. Zierikzeeden 28 December 1869. Be Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Een rijk koopman uit Valparaiso, door een officier uit gedaagd, heeft het volgende origineele tweegevecht bedacht. Hij heeft zijn tegenstander den volgenden brief geschreven „Ik heb geen lust om u te dooden, en ik heb nog minder lust om door u gedood te worden. Dit stel ik u voor: Ga in het nabij/.ijnde bosch, kies een boom even dik als ik, plaats u op vijftig, of dertig, of op vijftien schreden, zoo als gij wilt, en schiet er dan maar dapper op los. Als gij den boom raakt wil ik erkennen dat ik ongelijk had. In het tegenovergestelde geval zullen wij aannemen dat ik gelijk heb." De officier moest lachen om dezen voorslag, hij noodigde zijn tegenstander ten eten, en onder een glas wijn was men weldra verzoend. De londensche Times van jl. zaturdag zegt op grond zijner particuliere narigten uit Rome: „De aartsbisschop van Westminster, mgr. Manning, is door den paus benoemd tot ■promotorof advocaat, van het leerstuk der onfeilbaarheid. Indien hij zich goed en met eer van die taak kwijt, dan mag hij rekenen op den kardinaalshoed en heeft hij zelfs met der tijd kans op den pauselijken zetel. Dit klinkt on waarschijnlijk; doch men heeft wel meer onwaarschijnlijke dingen zien gebeuren. Het aantal faillissementen in de laatste dagen is ongelooflijk groot. De Daily News vermeldt er een vierhonderd tal. Belangrijke firma's komen er evenwel niet onder voor, daarentegen wordt het beroep van velen der gefailleerden aangeduid door »gentleman." De reden dat in deze dagen zoo velen de betalingen staken, ligt hierin dat met 1 Januarij de nieuwe wet op de faillissementen in werking treedtwaardoor het den failliet moeijelijker zal worden om te worden ge rehabiliteerd aangezien dit niet aan den regter, maar aan de crediteuren zal worden overgelaten. De Daily Telegraph zegt dat van 12 tot 19 Decem ber 77 schipbreuken hebben plaats gehad, hetgeen voor dit jaar een totaal van 2680 schipbreuken geeft. contatorimechanische toestellen, waardoor het aantal omwen telingen van de molensteenen wordt aangewezen, op zijn geweten. Tot dusverre heeft men nog slechts een vierde gedeelte dier werktuigen tegen hooge prijzen aangeschaft en reeds heeft de ondervinding bewezen, dat hunne bruikbaarheid geenszins beantwoordt aan de verwachting. Zij wijzen wel het aantal omwentelingen aan, maar niet de hoeveelheid graan die ver- maald wordt, daar hierbij allerlei omstandigheden in aanmerking komen. Reeds zijn er 700 ambtenaren aangesteld voor de heffing van deze belasting. Volgens het voorstel van den heer Sella zal dit aantal met nog 1400 worden vermeerderd. De ongelukkige belasting op het gemaal schijnt bestemd om voor den minister van Finantien het eerste struikelblok te wezen. Sella is, zooals men weet, niet alleen de uitvin der van die belasting, maar hij heeft ook de invoering van de IPairyjat, 29 Dec. Heden is het de 3de dag waarop de zaak van den 20 jarigen Traupmann wordt behandeld, de laatste zitting van den president is om 6'/2 uur begonuen en eindigde ten half negen ure. De houding van Traupmann is dezelfde gebleven; hij houdt het hoofd ter aarde gebogen. Ten 8.35 begeeft de jury zieh naar de zaal harcr beraad slagingen, van waar zij ten 9.25 terugkeert. Het hof wordt aangekondigd. Eene groote spanning heerscht onder het publiek. De president. Ik beveel het strengste stilzwijgen. Iedere ma nifestatie in welken geest ook, is eeue tekortkoming aan den eerbied, aan de juistitie verschuldigd. Mijnheer het hoofd der jury doe ons den uitslag uwer beraadslagingen keunen. Het hoofd der jury verklaart dat het antwoord der jury be- bevestigend is op alle vragen en de omstaodigheden die er op betreking hebben. President. Voer den beschuldigde weder binnen. Al de aanwezigen staan op om Traupmann te zien binnen treden. Van alle kanten wordt geroepen: zitten, zitten! Traupmann is bleeker dan ooithij houdt echter het hoofd opgericht, en nieta verraad zwakheid in hem. De griffier geeft kennis van de uitspraak der jury. Ilct hof verwijdert zich om te beraadslagen. Tien minuten verloopen, gedurende welke geen der talrijke toeschouwers ook maar een oogenblik den blik van Traupmann afwenden. Hij houdt even als altijd het oog schuins .op de bewijsstukken gevestigd, die op de tafel liggen; hij staat onbewegelijk als een standbeeld. Het hof keert terug en de president geeft voorlezing van een lang arrest, dat al de bijzoederheden vermeld van den dood van het groot aantal slachtoffers. Gedurende dien tijd doet de beschuldigde slechts twee bewfegingen; de eerste maal brengt hij de hand naar zijne kin; de tweede strijkt hij zijne haren naar achteren. Bij het woord dood door den pres. geuit wordt het gelaat van Traupmann nog bleeker, en zijne bruine haren schijnen zwart, zoodanig steken zij af tegen het doodelijk wit van zijn gelaat. Zoo groot is echter zijne zelfbeheersching, dat niet eeu spier van zijn gezigt beweegt. Bij het heengaan groet hij het hof, zeggende: Ik dank u. Daarna vertrekt hij te midden van zes gendarmes; de deur uitgaande, lacht hij; maar welk een lach! Gedurende de beraadslaging der jury heeft hij in de zaal waar de beschuldigden wachten, naar het schijnt inct de gen darmes gelachen en gekheid gemaakt. Hij heeft gezegd, dat al werd hij ter dood veroordeeld, dit hem niet zou beletten morgend ochtend goed te ontbijten, en dat iemand, die de vrij heid beminde zoo als hij haar beminde, aan den dood de voor keur gaf boven levenslangen dwangarbeid. In de conciergeric gebragt heeft hij slechts een glas wijn gevraagdmen heeft hem onmiddellijk het dwangbuis aangedaan. Harling-en26 Dec. Bij het laden der Engel- sche boot Hollandia is eergisteren nacht de kok van dat vaartuig verdwenen men vreest dat de man te water geraakt en verdronken is. Bij het laden van vee wordt zorgvuldig gewaakt voor het leven dezer rede- looze passagiers, door de loopbruggen aan weerszijden van leuningen en horden te voorzienmannen die balen van groote zwaarte aan boord moeten dragen kunnen over een losse plank loopen, en wanneer soms in den nacht een der equipage van de boot terugkeert, dikwerf voorzien van bovenlast aan gin of brandy och, dan mist men, onder al het geschreeuw van vee en drijversonder het ratelen van boterwagens en het geblaas van den stoom, niet zoo spoedig een man, die van de plank rolt en verdrinkt. 27 Dec. Naar men verneemt is op den eersten Kersdag in de Nieuwe kerk der nederduitsche hervormde gemeente alhier weder opschudding veroorzaakt door een dienstdoeuden ouderling, die, toeu de predikant P. H. Hugenholtz jr., na het eindigen der godsdienstoefening de pre dikstoel verliet, de woorden uitsprak: »Ik verklaar dat deze rede uit den duivel is." Een der aanwezigen zou daarop den ouderling hebben toegeroepen »gij zijt een rustverstoorder, gij zijt die eereplaats onwaardig." Het gerucht loopt dat een aantal ouderlingen zuller. voortgaan met dergelijke protesten tegen de moderne leer luidkeels te doen hooren. Vermits in- tusschen de predikanten tot die richting behoorendeook hunne voorstanders in de gemeente hebben en deze wijze van han delen meer en meer de verontwaardiging opgewekt, vreest meu dat daardoor eidelijk ongeregeldheden in de kerkgebouwen zullen ontstaan. (N. Rolt. cour.) Meeuwen28 Dec. Schier algemeen kouien de vlasboerenzoowel in andere deelen van ons land als hier en omstreken zwingelaars te kort. Dat tekort tracht men in deze streek aan te vullen door zwingel- machines. Met verscheidene dier machines wordt reeds gewerktdoch het draaijen of liever het in beweging brengen er van valt nog een weinig te zwaar. Verbe tering aan te brengen tot verlichting van den arbeid is dan ook iets waarover de makers denken. Dalfssen 9 30 Dec. Dat het raadzaam is bij het gebruik van anijszaad voorzichtig te zijn, bleek dezer dagen wederom. In den omtrek van Raalte is een land bouwer onder de hevigste krampen overleden, kort nadat hij zijn avondmaal genuttigd had, waarin anijszaad ge kookt was. Vermoedelijk bevond zich onder dit zaad het bekende conimn maculatum. De overige huisgenoo- ten, welke eveneens van dien spijs gebruikten, zijn gelukkig door braking aan de doodelijke gevolge ont komen. Berffon-op-Zoom30 Dec. Heden werd alhier voor het front van het garnizoen op plechtige wijze aan den heer Antonie de Wit, adjudant-kondukteur der Artillerie, 1ste klasse, uitgereikt de Gouden Me daille met 50 gratifikatievoor door hem volbrachten 36jarigen onafgebroken eerlijken trouwen militairen dienst. JZierïlcaseo, 28 Dec. De Christelijke Jongelings- Vereeniging alhier, had heden avond het genoegen het feest te mogen vieren van haar eenjarig bestaan. Velen ook buiten de Vereeniginggetuigden van hunne belangstelling, door op de plaats der feestviering tegenwoordig te zijn. De samenkomst werd geopend met psalmgezang en gebed door den onlangs verkozen Voorzitter den WelEerw. Heer J. H. Wiersmadie vervolgens eeue toepasselijke rede hield en het feest op uitnemende wijze leidde. Toen volgdenhet verslag van den toestand en de werkzaamheden der Vereeniging door den Secretaris; de recitatie van een vers van Da Costadoor een dei- Leden en eene korte bjjbel-beschouwing over Daniels jongelingsjaren door een ander Lid der Vereeniging. Hierna trad de Heer Exel op en richtte tot de hoor ders een ernstig en opwekkend, maar ook liefelijk woord, waarin ZEd. wees op de teekenen des tijds zooals die zich vertoond hebbenen ook thans openbaar zijnop maatschappelijk en godsdienstig gebied. Na hem sprak de heer Johntot de Vereeniging in het bijzondereen treffend en bemoedigend woord waarin hartelijke belangstelling in Christelijke Jonge- lings-Vereenigingen doorstraalde, terwijl eindelijk het genocgelijk samenzijnna een gepast slotwoordmet dankzegging door den President werd gesloten. Namens het Bestuur der Vereeniging J. C. BOOTVice-President. De Arnhemsche courant schrijft het volgende Dezer dagen in Friesland reizende, kwam ik in den trein over het laatste spoorweg-ongeluk bij lieerenveen in gesprek met iemanddie mij deed opmerken dat eene dergelijke ramp ligt kon gebeuren tusschen Fra- neker en Dronrijp waar een groote draaibrug over de Sneekervaart ligtdie door slechts één enkelen wachter bediend wordt, wien het dikwijls overkwam, dat hij de brug met moeite openen en sluiten kon. Zou de veiligheid van het publiek aldaar geen gevaar loopen Op den dijk bij de gemeente Elburg is Maandag namiddag ccn bejaard man gevonden, die in de sneeuw en het ijs ge raakt, van koude verkleumd en door gebrek aan voedsel schiju- baar uitgeput was. Ilij is naar Elburg vervoerd en Dingsdag overleden. Door de Rechtbank te Rotterdam, is een bouwmau te dezer stede, veroordeeld tot eene geldboete van f 8, omdat hij ouder zijn vee heeft gchoudcu een os en eene koe, lijdende aan besmettelijk klauwzeer, zonder daarvan den burgemeester dezer gemeente keunis te geven. Een Decnsch lithograaf heeft, volgens een koppenhaagsch dagblad, aan de bank aldaar een pak bankbiljetten gezonden door hem, door middel van photolithographic vervaardigd, die in geen opzigt van de echte te onderscheiden waren. Geen der ambtenaren zag kans de valschheid daarvan aan te toonen. De pho- tograaf gaf in een begeleidend schrijven aan de directie te ken nen dat hij en dus ook ieder ander in staat was, alle papieren van geldwaarde even getrouw na te bootsen. Zeker zal de wetenschap met deze zegepraal hooger zijn ingenomen dan de directie van banken enz. In het testament van Peabodydat thans publiek is geworden, vermaakt deze zeldzame menschenvriend het grootste gedeelte van zijn vermogen aan nuttige instellingen. Er blijkt echter uit, dat Peabody geenszins zulk een fabelachtig ver mogen bezat als men vermoedde. Zijne bezittingen in Engeland worden op niet meer dan 5 milioen gulden geschat. Jliervan heeft hij 1,800,000 vermaakt aan het fonds tot oprigting van woningen voor de arbeidende klasse. De vier executeurs ontvangen, behalve kleine legaten, elk f 60,000. Uit een brief, uit Kliarkoff aan de Gazette Kusse geschreven, wordt ons het volgende door de Goloss van St.-Petersburg medegedeeld: »De procureur van 'tge- rechtshof in het arrondissement Kliarkoff, ontving eeuige dagen geleden een brief, waarin hem werd medegedeeld, dat in de gevangenis van Kharkoff'cellen waren, waarin de gevangenen op eene afschuwelijke wijze werden op gesloten; cellen, die men slechts verwachten kon in de dagen der inquisitie. Dadelijk begaf zich de procureur naar de aangewezen plaats. »Men wilde hom naauwelijks de deuren der cellen openen de cipiers wilden hem terughouden ze binnen te gaan; zij gaven voor dat er reparation werden gedaan, dat er geen gevangenen in waren, dat de sleutels ver loren waren geraakt, ja wat niet al meerMaar de magis traat liet zich niet van zijn stuk brengen, men moest hem eene cel openen en hij trad er binnen. Hij vond nu eene rij van lage kastjes, digt aan den muur gemetseld en van hangsloten voorzien. Toen hij vroeg welke klee deren daarin geborgen werden, gaf men hem ten antwoord, dat er geen kleederen van gevangenen in gesloten wer den. Onmiddelijk liet hij nu een der kastjes ontsluiten en, o, gruwel, daar zag hij een in elkander gedrongen man, die zich zeiven niet oprigten of uitstrekken kon do geheele kist want meer was het niet had slechts een lengte van een archino (zeven decimeters) en eene hoogte van twee archinen. »De afkeerwekkende indruk, door dit schouwspel op den magistraat geoefend, laat zich denken. De procu reur vroeg tot groote verbazing nota bene! van den directeur der gevangenis! wie het regt verleende tot zulk eene gruwelijke mishandeling der gedetineer den. Het autwoord was zeer eenvoudig, dat men die straf oplegde voor acht dagen of langer aan hen, die het reglement der gevangenis overtraden. Er is oogenblikkeljjk een officieel onderzoek ingesteld op voorstel van den magistraat. ,De koojjen, der inquisitie waardig, of hoe zal men de hokken noemen? zijn in den loop des vorigen win ters in de gevangenis te Kharkoff 'teerst aangewend. »Men spreekt te Kharkoff tegenwoordig over niets dan over deze verschrikkelijke ontdekking."

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1