A \V 1 B. JOPPE, JZ., ^'rente-betaling. rente-betaling strandvonderij. van Middelburg en Zierikzee. Lil EVANGELISATIE, IN VIER TUINEN, Een partij Houtwaren, EUZEN H Ak llUl T Een Woonhuis en Erf, Puik Fijn Tarwebrood, Aardappelen en Poters teTo op: Beste Geldersche Biggen, WagenmakersA ttentie Een B OEIJERSCHUIT, Eene Driebanks-Riemwagen Na? v v wt 47 1/ Zeepzieder ij de Vlijt DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Nationale Militie. Plaatsvervangers en Num. nierverwisselaars Stoombootdienst TelJgraal Diligencedienst Telegraaf', Korenmolenaars-Knecht: Een Timmermans-Knecht, ■4 een Timmermans-Knecht AL Gemengde t>erljjteii. De ex-koningin van Napels is te Rome bevallen van een meisjedat door den paus zal gedoopt worden. In het concilie is een ontwerp aan de orde gebragt betreffende geloofszaken maar van de onfeilbaarheid van den Paus wordt niet gewaagd, tiet betreft hoofd- zakelijk regtzinnige leerstellingen, onafhankelijke wijs begeerte en zedeleer. De opening van het Suez-kanaal heeft aan den onderkoning van Egypte 33 millioen franc gekost, namelijk voor de gekroonde hoofden, prinsen enz. 37 millioen en voor zijne overige 1143 gasten 6 millioen. Troppmann heeft een brief aan den keizer geschreven, en gezegt dat als hij niet naar hem luistert, hij zich dan tot het volk zal wenden. Een boerinnetje onder het Poortambacht heeft het oude jaar met haren ouden vriend reeds plegtig gevierd. Zy gaven elkander dan ook de regterhand, en deden rnooye beloften. Duswie zal nu zeggen wat er in 1870 zal gebeuren. Drie boeren-dienstmeiden onder Philipsland hebben zich zoo mooi aangesteld in een gang dat zij veel van haar fatsoen hebben verloren. Mogt dit echter meer gebeuren dan zullen zij zeker voor het geregt moeten verschijnen maar nu zal het heu vergeven worden. Maar: Meisjes! wil dit nooit meer doen, Houdt toch beter, uw fatsoen, En wij raden dezen keer Doet zoo iets toch nimmer meer. De Poter te K. zal M. uit den Poel nog geestiger maken dan hy is, nu hy van de koe van 222 gulden heeft gebruikt. Maar Kaatje wordt aangeraden wat voorzich tiger te zyn anders zal zij de roos nog krijgen. Kerknieuws. Bij de Nederdnitsche hervormde gemeente te Losdorp is tot predikant beroepen de hoer C. de Wilde te Poortvliet. Inffozoiulene Stukken. BIJ DEN AANVANG VAN HET JAAR. 'tGordijn gaat op het stuk vangt aan! Zal't blij- of treurspel wezen? 't Heeft in het Nieuwsblad niet gestaan 't Was niet op straat te lezeu De naam is als de laatste keer; 't Heeft slechts ecu enkel cijfer meer. Wat zal men zien in 't nieuwe stuk? Veel braven of veel slechten Veel voorspoed, of veel ongeluk? Veel vrijen of veel vechten? Waar speelt het In een vrolijk oord Of in een streekdie niet bekoort Niets geeft daarvan bij cl' aanvang blijk 't Moet nog verborgen blijven Maar 't is aan 't vorig stuk gelijk Door 't aantal der bedrijven. En zoo dit ook eentoonig schijn', Ware 'tanders, 'tzou niet beter zijn. Het vorig spel is afgespeeld Wij mogen niet verpoozen De rollen zijn op nieuws verdeeld En wijs voor ons gekozen. 't Gordijn gaat op het stuk begint 't Welk al de spelers vaardig vindt! Quidquid agis, prudenter agas et respice finem! of: (wat ge ook doen moogt, doe het met beleid zie op het einde W. SPOOUBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg^. JANIJAKIJ 1870. Van MIDDELBURG: Maand. 3 'smor. 10,— u.V. Dingsd. 4 Woensd. 5 üond. 6 Vrydag 7 Zaturd. 8 Maand. 10 6,15 6,30 6,30 7,30 7,30 6,30 Van ZIERIKZEE Maand. 3 's nam. 2, i Dingsd. 4 2,— Woensd. 5 2, 10 's nam. 2, Dinsgd. 11 'smor. 10,30 »V. Doml. Vrydag Zaturd. Maand. 6 2,- 7 2,- 8 2,- 10'smor. 10,30 »V. Dingsd. 11 6,30 De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zyn met "V. aangeduid. Marktprijzen te Zierikzee. 30 DECEMBER 1 869. Boter laagste koers ƒ0,60 en hoogste koers ƒ0,675 per 5 ons. Kip-Eyeren laagste koers ƒ1,40 en hoogste koers ƒ1,50 per 25 stuks. Oinlertron w<l H. CAPELLE en Duivendijke, T. VLAANDER, 31 December 1869. Wed. van J. van der Velde. Voorspoedig bevallen van eene DoeTiter, M. i)e BAKKER, geb. Krijger. Haamstede, 30 December 1869. Algemeene kennisgeving. 'i Heden overleed na een langdurig lijden, mijn Echtgenoot de WelEdele Heer J. A. HOLLEin den ouderdom van ruim 81 jaren. Haamstede. A. de BRUINE, 28 December 1869. Wed. J. A. Bolle. Op den 26 December jl. overleed plotseling onze zeer geliefde Moeder en Behnwdmoeder MARIA SCHRIJVER, Weduwe van GeraudI' van der Graaf, in den gezegenden ouderdom van 85 jaren en acht da«*en. Ieder die de overledene gekend heeft zal kunnen beseffen wat wij in haar verliezen. God hoop ik sterke ons allen en doe ons berusten in zijnen ondoorgron- del ijken wil. Scherpenisse Uit aller naam. Heden overleed op het onverwachtst na een lijden van 2 dagen, mijn geliefde Echtgenoot MAATJE van VALKENBURG, in den ouderdom van ruim 40 jaar, mij nalatende nog 2 jeugdige kinderenwelke nog te jong zijn om hun verlies te beseffen. Noord welleMede uit naam mijner behutedvader, 29 December 18G9. J. C O R B E E L. Heden overleed op liet onverwachtst, zacht en kalm na eene ziekte van slechts twee dagen onze geliefde Moeder, Behuwd moeder en Grootmoeder PIE- TKRNELLA de JONGE, Wed. M. van den Berge, in den ouderdom van 60 jaren en 5 maanden. Zwaar en treffend valt ons dit verlies doch wy hopen te berusten in den wil van Hem die geen rekenschap van Zijne daden geeft. Bruinisse, Namens de KinderenBeliuwdkinderen 28 December 1869. en Kleinkinderen J. va n de n BERGE. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot L. den BOERin den ouderdom van 73 jaren. De Heere sterke mij in dezen weg. Zierikzee N. DOESELAAR 30 December 1869. Wed. L. den Boer. Mede uit naam mijner Kinderen. Algemeene kennisgeving zoo binnen als buiten deze stad. Voor de menigvuldige bewyzen van be langstelling, ondervonden by het overlijden van hunnen Vader, Behuvvdvader en Grootva'derde Heer MAXIMILIEN JOSEPH MASION, betuigen zijne kinderenbehuwdkinderen en kleinkinderen hunnen hartelijken dank. Dordrecht, 27 December 1869. Voor de vele bewyzen van belangstelling, ondervonden gedurende de ziekte van mijne Echtgenoot en drie Kinderen betuig ik myn' wel- mconenden dank. Zierikzee. a J. RENSEN. op ZONDAG 2 JANUARIJ, in de nieuwe Evangelisa tiezaal. Indien er geen gunstige gelegenheid bestaat ora ■vóór Zondag te vertrekken dan zullen voorgangers zijn de Zendelingen de Heer ZEGERS, 's morgens lO nur, de Heer SCHILSTRA enz. 's avonds O uur, Afiscl icid^l>idstond. Bij vertrek de Heer JOHN, Evangelist. De Makelaars van der STARP BERG te ZierikzeeKOOPEN en VERKOOPEN alle soorten van Eff'ectoii, Coupons en los> baro Oblig;jitiênPandbrieven van ïlypotkeekbanken, en Aktiên iai alle Maatschappijeninkasseren renten op liet Gri'ootfooelc"WIssol's en ander IIandelspai)ier, sluiten beleening-en en prolongation op Effectenwordende alle 1 Januarij 1870 verschenen en betaalbaar jyesteUïe COtlPONS GE KOCHT of INGEWISSELD. fj Alle op 1 Januarij 1870 versche nen en betaalbaar «jesteïde COU PONS worden l>etaal<l bij de Makelaars fjf C. BAL ZOON. van alle verschenen en betaalbaar ge stelde binnen- en buitenlandsehe COUPONS, bij 1 Januarij 1870. R. KOOLE. De burge: voor de der den op een October 11. Brilt: Or gestrand den Renesse MEESTER der Gemeente Renesseroept de maal ter reclame op, de regthebben- vat JPalmolie, gestrand den 22sten en nog op de Nöorweegsehe 'men geladen met HOUT, 6den November, den 1 Januarij 1870. J. HOOGENBOOM, Bz. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Woens dag den 5 Januarij 1870, 's namiddags ten 1 ure, in het Hotel de Meebaal te Nieawerkerkpu bliek presenteren te verkoopen: gelegen onder genoemde gemeente, kadastraal bekend sectie M, No. 236, 237, 238 en 239. Zarnen groot 16 aren en 50 centiaren in gebruik geweest bij Mej. de Wed. van Bendegom te Nieu- werkerk. Zijnde genoemde Tuinen inmiddels «it de hand ïtoop. Te bevragen by genoemden Notaris, f te De Notaris J. SIPKES, zal ten verzoeke van J. van SPLUNTER, op Donderdag 6 January 1870, 's voormiddags ora 10 ure, aan de Kaai te St.-Maartensdijk, publiek verkoopen: zijnde diverse llalkenBlaten en van verschillende lengte en breedte. ^oele. De Notaris Mr. J. I. ERMERINS zal, ten verzoeke van J. van SPLUNTER, op Dings- lag den 11 Januarij 1870, 's morgens ten 9 ure, te Haamstedepubliek presenteren te verkoopen 94 Roeden -IT1/, Ellon De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zalten verzoeke van den Heer A. van den BOUT qq.op Woensdag 19 January 1870, des middags 12 ure., in de Hérberg van J. Lokker te Brouwershavenpubliek verkoopenv staande on gelegen aan den Zuiddijk te Brouwershaven sectie C, No. 743 en 744. Bewoond door de Wed. P. Doedé. b"» Ct«. bot Ne<l. pd., drie- a viermaal daags vers c li. (l Wed. de BRAKKE. B ETS T E TE KOOPbij L. de KEIJZER te Zonnemaire.j^y bij J. van SPLUNTER te Zierikzee. f TE koop: 1200 bossen Tarwcstroo. 700 Erwtenstroo. 600 Oerste- en Ilaverstroobij JOZIA GEELHOED te Zonnemaire. TE KOOP in verschillende lengtens en breedtens gaaf en gezond gezaagd ICSSCIIEjN HOUT, bestaande veel in Bloogrtmllilioiit van4'/2 Amster- clauische duimen dik en FJateai van 2 a 2'/2 duim dik geroeid in 1865desverkiezende vrij aan de Kamperlandscbe haven voor een zeer civiele prijs; bij M. BROERSE, Herbergier en Vrachtrijdertq Kam^^land. TE koop: groot £28$ tonnen, met completen Inven taris te bevragen by L. de KEIJZER te Zonnemaire. Brieven franco. to Roop, bij IMAN PADMOS te Bruinisse. /.O' <V «3- Pi 2 V. O O O* - <_p BIJ 4.. A ZIERIKZEE. jO •V -i* «X Q O .O VAN GEBROEDERS TAK, TE MIDDELBURG. Aan Heeren Grossiers en Winkeliers te Zierikzee geven de ondergeteekenden kennisdat met Januarij 1870 de Heer O. de WINTER als hun AGENT voor het artikel van Groene zachte Zeep zal werkzaam zijn. Volgens hunne circulaires in der tijd uitgegeven blijven zy zich voor de Levering van xiiolite Zeep in goede kwaliteit tot billijken prijs aanbevelen. Middelburg, .GEBROEDERS TAK. 24- December 1869. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Information bij (ie Agenten C. van tier VLIET Dz., te Zierikzee, L. BOOGERD Az.te Brouwershaven on J. c. M. van RHEEte Haamstede. De ondergeteekende voor de zaken der Nationj JWCilitie beveelt zich wederom bij zijne geëerde S en Landgenooten aan, tot het stellen van voor den dienst van 1870. De PRIJZEN zyn zeer matiy gesteldzoo ook termjjnsche betalingen, zoo zelfs, dat de HANDWER] MAN niet behoeft af te schrikken zich te doen vervani Informatiën zjjn te bekomen ten zijnen Kantore de Oude Haven te Zierikzee, wijk D, N.° 471. Contracten voor de Loting aangegaan zjjn voordeeligste. Ook worden Plaatsvcrvang,. en Nunnnervci-n issoljuirs aangenom Zierikzee, M. PLATSCHORRT •31 December 1869. JANUARIJ 1870. VAN ROTTERDAM. Dingsd. 4 'smorg. 8.10 u. Zaturd. Doud. Dingsd. Zaturd.. Dond. Dingsd. Febr. 8.10 3 8.10 8.10 j 8.10 5 8.10 8.10 VAN ANTWERPEN. Zaturd. 1 's morg. Dond. 6 Dingsd. 11 Zaturd. 15 Dond. 20 Dingsd. 25 Zaturd. 29 7.- 7.— 7.— 7.— 7.-— 7.— 7.—I Van Brouwershaven naar Zierikzee in corresp. op de Stoomboot naar Rotterdam 8.— Antwerpen 8.301 Van Zierikzee naar Zype, in corresp. op de Stoomboot naar Rotterdam 9.30 Antwerp&n 10.15, van Zierïïczoo naar Rrouwershaven na aankomst der Diligence van Zijpe. /k IEMAND genegen zyn de tot vr •willige dienstneming voorden tyd van z< jaar bij het wapen der Infanterie tej een handgeld van gpul<lexi, kan zich vervoej bij den Adjudant Onder-officier in de Korte Noordstr te Middelburg. CS5 Met MEI aanstaande een tweoi BOUIÏEN-KN K C II T benoodigd, bjj A. GAANDERSE te Noordgoune. ES* Tegen 1 MEI a. s. een BOERE1 KNECHT en een ARBEIDER benoodig bjj M. van den BOUT te Zonnemaire. y Met MEI oen BOERKN-KNECH benoodigd, bjj, JAC. van HOEVE te Oosterland. 3 8S2g=- TERSTOND eene DIENSTMEïil en met 1 MEI een BOEIiEN-KNECIlf benoodigd, bjj C. van der HAVE f Jz. te Ouwerim Brieven franco. Jt Twee bekwame BOERENKNECHTS benoodigd tegen MEI a. s. Adres met franco brieva onder letter Aaan den Boekhandelaar A. M. E. DISHOECK te Zierikzee. E. vi A. de KOSTER VERHAGE te Wolphaarlsdjj vraagt tegen 1 MEI a. s. een bekwamen brieven francodoch het liefst in persoon. 0/ ££357* JACOB SMITSchoen- en Gareelmake: wonende te Krabbendijkevraagt ora DADELIJK dienst te komen: IDeii bekwame Schoen- en Gareelmakers-Knecht, ongehuwd en van de P. G. Brieven franco. Terstond l>eiioo<li«i*«l ongehuwd voor een jaar vast werk brieve I franco, doch liefst in persoon, bij de Wed. C. H0( I GE RL AND, te Ouwerkerk in Duiveland. TERSTOND benoodigd voor vast werk bij CHR. VOS i Scharendijke, Schouwen. Benoodigd tegen 1 MEI aanstaande een SMIDSKNECHT, die goed een Paard kan beslaan, bij L. DEES, t| Wemeldinge. Brieven franco. Met MEI aanstaande een bekwam1 SMIDSKNECHT benoodigd en ook ee tweede Ttnoclit die goed een paard kan beslaa bij ABR. SEMEIJN te Wissenkerke. {Noord-Bevelam Met 1 MEI 1870 by de Weduwe' DOURLEIN te Axeleen SMID^I KINItlOHT benoodigd, van de P. G I ongehuwd, die paarden kan heslaan e I scharren vermeer en. Brieven franco. MET MEI WORDT GEVRAAGD EENE DERDE M E I D, I die goed met de wascli kan omgaan en nsiaiicuij bij Mevrouw van der LEK de CLERCQ SchuüïJ beque BoEIJE. Tegen MEI a. s. eene DIKIV8>T3IEIll benoodigd, bij Mevrouw van IJSSELSTEIJNwijj'j malen, in de Nieuwstraat. Met MEI aanstaande eene BODE benoodigd bij Mejufvrouw P. M. OCH1 MAN Dockheer. 8 n f. lp rrs drukker ij van df. looze comp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2