No. 2716 26s,e Jaarir. Zaturdag 1 Ja1870. n Besturen en Administratiën. AFKONDIGING. Kennisgevin g. K e n n is g e v i n g. AFKONDIGI NGT Oproepin g. NIEUWJAAR 1870. N i eu wstij d i n geil JFVstwlmi Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Moil abonneert zich: In Nederland bij de Uitgevers DE LOOZE WAALE. Iloek van de SehnitliavenB, No. 9 en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren In Noord-Amcrika b;j J. QUINTUS, te Grand Rapids, Staat Michigan. Brieven en Ingczondene Stukken franco. Aboii neinents-Prij s: Voor 3 maandenƒ1,30. Franco per post, in Nederland- 1,60. Voor Noord-Amerika, franco New-York - 3,90. Verschuilt: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. Advertentifiii: 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën voor den werkenden stand a 30 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk a 40 Cents; dito van 25- of 50jarigc Echtvereeniging a 50 Cents a contant en franco aan het Bureau. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voormiddags "10 ure. Met dankzegging aan de Uitgevers van dit blad, oin tie opbrengst dezer Advertentiën utor fien opbouw van bet ARMENGESTICHT te be stemmen maken ondergeteekenden daarvan gaarne oebruik om lij) don aanvang van den nieuwen tijdkring, hunne wcnschen aan allen zoo binnen als buiten hunne woonplaats over te brengen en twijfelen daarom niet of men zal dezen algemeenen tevens als hunnen bij zonderen HEILWENSOH willen aanmerken. J. van DIJKE le Zierikzee. F. J. van OPPEN J. J. VOERMAN P. de LOOZE P. R. PHERNAMBUCQ Met den aanvang van den Nieuwen Jaarkring bren- «en de ondergeteekenden hun Heilwenseh aan Begun stigers, Vrienden en Bekenden zoo binnen als buiten de stad. Zierikzee, Firma: DE LOOZE COMP., 1 Januari):' 1870. - Boekdrukkers. Mijne Familie, Vrienden en Begunstigersbinnen en buiten de stadfeliciteer ik bij deze met het ingetreden jaar 1870. J. M. GASIJjLE, Apotheker, Zierikzee. Hot lieil van don «la«- aan alle Vrienden en Begunstigers. M. ZENDIJK. 'kWenscli in 'tNieuwjaar aan mijn Vrinden, I Dat zij heil en zegen vinden En niet te weinig en niet te veel Maar ieder zijn bescheiden deel. N. BRANDENBURG. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van den 28 December 1869is vastgesteld het volgend Besluit. Besluit tot wyzijjing; «Ier Veror dening omtrent clo afkomligimg; door of van wege liet ***eiri een te- De sstm ar* te Zierikzee. De gemeenteraad van Zierikzee Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders. BESLUIT: Artikel 1. In Artikel 2 van de plaatselijke Verordening omtrent ^■de afkondiging door of van wege het gemeentebestuur, te Zierikzee van den 22 December 1851wordt in plaats [van de woorden „Zierikzeesche CouranC gelezen: „Zie- rifczeesche Nieuwsbode Art. 2. Dit besluit treed in werking den 1 Januarij 1870. Aldus vastgesteld ter openbare raadsvergadering van [den 28 December 1869. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris •T. P. N. ERMERINS. I Kn. is hiervan af kondiging geschied waar het behoort den 29 December 1869. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. brievi C. HOl BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat bet aanvullings-kohier der honden belasting van deze gemeente, over liet loopend dienstjaar, op heden door den Gemeenteraad is vastgesteld en van den 30 December 1869 tot den 7 Januarij 1870 ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen zullende ieder aangeslagenebinnen dien tijdtegen Njn aanslag bij heeren Gedeputeerde Staten in beroep kunnen komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zierikzee, den 28 December 1869. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERTNS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat het 2de aan vuil ings-kohier der hoofdelijke belasting van deze gemeenteover het loo pend dienstjaarop heden door den Gemeenteraad is vastgesteld en van den 30 December 1869 tot den 7 Januarij 1870 ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tijd tegen zijn aanslag bij heef en Gede puteerde Staten in beroep kunnen komen bij verzoek schrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zierikzeeden 28 December 1869. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zijue vergadering van den 22 December 1869 is vastgesteld de volgende Verordening: De GEMEENTERAAD van Zierikzee Overwegende dat van de noodzakelijkheid is gebleken tot aanvulling va,n het plaatselijk reglement op het openbaar lager onderwijs binnen deze gemeente; BESLUIT: hot plaatselijk reglement op het openbaar lager onder wijs binnen de gemeente Zierikzee van den 30 Junij 1860, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van den 28 Junij 1869 te wijzigen als volgt Eenig artikel: Aan het slot van artikel 10 zooals dit bij raadsbe sluit van 28 Junij 1869 is gewijzigd wordt toegevoegd de volgende zinsnede: y>ook om leerlingen die de noodige vatbaarheid be- »zitten voor het onderwijs van de tweede of derde s> af deeling tot. die afdeeling toe te latenal hebben »zij liet in artikel 2 bepaalde minimum van jaren »nog niet bereikt.'''' Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 22 December 1869. De Burgemeeetcr B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. En is hiervan af kondiging geschied waar het behoort den 30 December 1869. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat de Tongblaar zich in deze Gemeente heeft geopenbaard bij eenige runderen van den Landbouwer CORNELÏS FLIKWEERDin zijn stal in de Koekin- derstraat wijk B nummer 160. Zierikzeeden 31 December 1869. De Burgemeester B. C. CAU. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee roepen bij deze op: sollicitanten naar de betrekking van tweeden hulpoiulerwijzeraan de school voor minvermogenden (Tusscheuschool) dezer gemeentewaaraan eene jaarwedde van Driehonderd gulden is verbondenom zich met overlegging hunner bewijsstukken portvrij vóór den 15 Januarij 1870, aan te melden bij den Burgemeester. Zierikzee, den 28 December 1869. Be Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERTNS. Op liet Postkantoor te Zierikzee zijn over de eerste lielft der maand December onderstaande brieven be zorgd geadresseerd aan personen wier namen ter plaatse van bestemming onbekend zijn, als: een aan D. van AALE te Brielle. H. KOOPMAN te Dordrecht. JOH. SIEWERSE te Nieuwediep. A. HERMANS te Souburg. de HOOFD te Kralingen. L. BERREVOETS te Duivendijke. Een jaar is wéér vervlogen In vrede en in rust De vorsten kwamen zamen Tc Suez aan de kust. Verbonden zijn gesloten In liet Egyptenland En Russen en de Turken, Die reikten ons de hand. 't Kanaal is doorgegraven Van Suez, lang gewacht, En 'l wordt reeds doorgevaren Met schepen rijk bevracht. Vereend zijn nu dc volken Veel beter als weleer, En zoo heeft nu de wereld Een zee van welvaart meer. Als nu de groole vorsten Nooit schenden meer hun woord Dan wordt welligt de vrede Der wereldnooit verstoord. Maar nu zijn weer te Rome De prinsen van de kerk Aan 't woelen sedert weken En wie doorgrond hun werk? Hun magt is wel gebroken Dc domheid neemt een keer En dc verlichte volken Gelooven hen niet meer. Zelfs niet in 't heilig Rome, Veel mind^c te Parijs Want knapen van tien jaren Die zijn er veel le wijs. Maar nu gaat men wéér twisten En 't meest in Nederland Op scholen en in kerken En wel in aller stand. Dus willen nu de vorsten, Den vrede in hun slaat Wat kan die wil dan helpen Bij zoo veel twist en haat? Moeten dus bajonnetten Zoo als 'tin Spanje gaat, Dc twisten óók beslechten In een gerusten staat? Mogt dit soms wéér gebeuren Zoo als in 't piunderjaar 't Zal eigen schuld dan wezen Als toen, met ai 't misbaar. Dus wil liet goed bedenken Al heeft men liet al mis; Dat hoe het ook mag rollen Dat vrede 't beste is. «w. Te Samarang zijn pogingen gedaan om bij de Ja- vasche bank in te breken. De dieven zijn intusscben gestuit op de stevige sluiting en het goede metselwerk van de brandkamer. In den regel hebben de dieven in Indie niet met dergelijke moeijelijkheden te kampen. Grootendeels zijn de Indische woningen en vooral de inlandschevan zwakke constructie en is de sluiting meestal onvoldoende. Bij de weinige behendigheid, voor de uitvoering van het handwerk vereischt, is het dan ook niet vreemd dat er hier veel van kleine diefstallen vernomen wordt. Naar de daders van het meer moeite volle werk te Samarang begonnen wordt met ijver gezocht; totnogtoe is men intusschcn nog geen hun ner op het spoor. In de gisteren gehouden zitting van het hof van assices der Seine is de behandeling aangevangen van het regstge- ding tegen Jean Baptiste Troppmann. Troppmann is twintig jaren oud en heeft een zeer jeugdig voorkomen. Bij zijn verhoor, alvorens met het hooren der getuigen een aanvang wordt genomen, blijft dc beschuldigde vol harden bij zijne opgave dat andere personen, wier namen hij echter weigert to noemen, de moorden hebben gepleegd, waarbij hij echter tegenwoordig is geweest. Deze opgave is evenals in strjjd met degenen, welke hij ir» een zijner verhooren in de instructie voor den procureur-generaal Desarnaut heeft afgelegd. Hierop \yprd doorden president nadrukkelijk gewezen, die voorts herinnerde hoe"hit de stukken bleek dat Troppmann vooral onder zijnebroeders en zusters door zijno moeder werd voorgetrokken, die hem in alles zijn zin gaf en zijne fouten verontschuldigde. De domineerende elementen van zijn karakter waren steeds zekere heftigheid en een sombere melancholische geneigd- heid om tot^ allen prijs fortuin te maken. De regtzaal was natuurlijk lang voor den aanvang der zitting, te half elf uur, gevuld met zooveel personen als zij maar bevatten kon, waaronder een groot aantal tot de aan zienlijkste kringen belioorende dames. Mr. Lachand treedt als door den bescbuldigdegekozen verdediger op. Behalve de twaalf bij het lot verkozen gezworenen, worden twee plaatsvervangers aangewezen. Maastricht, 28 Dec. Naauwelijks heeft de vorst het water met een' ijskorst bedekt of hjj heeft alhier reeds slagtoffers geëischt. Deze week namelijk is eene der respectahelste familien in deze stad in diepen rouw gedompeld, door het verdrinken van twee harcr zonen. Deze twee broeders, de een 14 jaar oud en de ander 12waren met een vriendje zonder medeweten van hunne oudersbuiten de Wijkerpoort schaatsen gaan rijden, op de grachten bij de fortificatiën om deze stad. Hunne vermetelheid hebben de beide broeders niet den dood moeten bekoopen. De jongste waagde zich het eerst op het nog veel te zwakke ijs, met dat gevolg, dat hij onmiddelijk onder het ijs schoot; de oudste, zÜn broeder, schoot hem te hulp, doch onderging het zelfde lot. Beide waren goede zwemmers, doch hebben bet ijs boven hen niet kunnen verbreken, daar de koude hen weldra magteloos maakte. De wanhopige pogingen kon men later bemerken aan den zwaar gewonden arm van een der broeders, bij het beproeven om het ijs te breken. Hun kameraad, begrijpende dat hij hier geen hulp bieden kon, spoedde zich naar de voorstad Wijk. Spoedig schoot een heer uit Wyk toe, doch wat wil het noodlottig toeval: hij glijdt op den gladden grond uit en bezeert zich zoodanig aan het rechter been, dat hem het hulpbieden onmogelijk is. Kort daarop haalde men slechts twee lijken op; 'zij hadden zich aan elkan der vastgeklemd. Voorwaar eene ernstige les voor alle vermetelen. De smart der moeder moet onbeschrijfelijk zijn. 28 Dec. Door tien heer F. baron v. B. is aan de Vereeniging Ilandsicerksbloci toezegging ge daan om wekelijks f 16 te geven voor 16 arbeiders door Ilandiverksblori hem voor te dragen, ten einde hun van dat geld eene goede woning te bezorgen. In de gisteren avond gehouden vergadering van Band- werkabhei, i9 het voorstel van het bestuur om de arbei dersbonen te verhoogenmet meerderheid van stemmen afgewezen. 55iei-ili*;oe, 31 Dcc. De Tweede Kamer der Stnten- Generaal zal waarschijnlijk, buiten bijzondere omstandigheden, eerst tegen den I5den Februarij hare werkzaamheden hervatten. De minister van binnenl. zaken heeft aan de Twee de Kamer eenige stukken gezonden met rapporten om trent eene lelagt van den pastoor J. Stoop te Breda, naar aanleiding van het afkeurend oordeeldoor den burgemeester en het dagelijksch bestuur dier gemeente uitgesproken over eene bijzondere school aldaar. Behalve het adres van genoemden geestelijke bevatten deze stukken een advies van Ged. Staten van Noord-Brabant, waarin in overweging wordt gegevenop het adres afwijzend te beschikkenbrieven van Burg. en Weth. waarin zij hun gedrag verdedigeneen rapport van de plaatselijke schoolcommissie, waarin uitvoerig wordt betoogddat de bedoelde bijzondere school, de paro chiale school van den H. Antonius„in alle opzigten ver beneden de eerste gemeenteschool staatzoowel wat orde en tucht, als wat aantal en hoogte der vakken, en wat methode en vruchten van het onderwijs betreft en dat de parochiale school verreweg noch quantitatief, noch qualitatief beantwoordt aan de eischen welke men aan eene school van meer uitgebreid lager onder wijs, waarvoor zij bestemd schijnt te zijn, moet stellen." Ten slotte een brief van den Heer J. 13. Verheijen inspecteur van bet lager onderwijs in Noord-Brabant, waarin liet onderwijs en de orde op de eerste openbare school te Breda worden geprezen maar van de paro chiale school wordt gezegd dat wel de localen beter zijn dan de openbare doch dat de inspecteur minder ingenomen was met den metbodus docendi van den hoofdonderwijzer, in wiens klas hij ongeveer V/.2 uur doorbragt. Orde en tucht lieten daar mede te wenschen over. In het algemeen was zijne bevinding ten aanzien van liet onderwijs dien ten gevolge niet zoo bevredigend, als hij wel zou gewensclit hebben. In Goes schijnt men zoo druk te ad verteeren dat de uitgever van het »Lijstje der godsdienstoefeningen der protestantsche gemeente te Goes" het noodig ge oordeeld heeft te berigten dat met 1 Januarij gelegen heid bestaat om daarop advertentiën te plaatsen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1