ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2542. 24s,e Jaarg. Zaturdag 1 gustus 1868. Nieuwstijdingen. >1 <mi abonneert zich: In Nederland bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Anierika bij J. QU1NTUS, te Grand Rapids, Staat Michigan A. 1 ii ii o in e ii t-1* i* i VOOR HEIDE UITGAVEN. Voor 3 maanden 1,30. Franco per post., in Nederland1,00. Voor Noord-A nierika, franco New-York,. - 3,90. V ersohijiit: Op Woensdag en Zaturdag. Ailvertenticn 10 cent voor eiken regel. Zegclregt voor iedere plaatsing, 35 cent. De inzending der Advertcntiën kan geschieden tot Dingsdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. Bureau: Zierikzee, Hork van de Schuithavei», B, No. 94. Brieven en Ingczondcue Stukken, franco. SoerDbaijjl, 25 Mei. In het Grisseesche (Sidnyoc)iseene ziekte uitgebroken onder het vee. Kr sterven vele karbouwen. Een veearts is van hier derwaarts gedirigeerd. Wij hopen, dat .lava bewaard mag blijven voor de ramp, welke Sumatra's vee stapel dermate heeft geteisterd. Men meldt verder, dat te 'Sidho-ardjo eene ziekte onder de paarden is uitgebroken, bestaande iu eene opzwelling van den buik en stoornis in de ontlasting, daaraan zouden reeds ver scheidene paarden gestorven zijn. De onvermoeide en verdien stelijke veearts heeft reeds order ontvangen zich derwaarts te spoeden. Van de uitgebrokene veeziekte te Sidayoo in nog niets naders vernomen. De Indische dagbladen deelen het volgende voor val mede uit Toeban: In den nacht van den 29sten op den SOsten Mei waren eonige jongelieden nog laat in de sociëteit, toen twee dochters van wijlen doctor P. den bijstand kwamen inroepen van den kastelein, in onsamen hangende woorden te kennen gevende, dat hare moeder vermoord was. Op die vreesselijke tijding liepen al de aanwezige personen naar de woning der weduwe, eene inlandsche vrouw en in eene der kamers vond men mevrouw P. met afgesneden hals naast het lijk eener baboe, die ook de hals was afgesneden. In dezelfde kamer lag de moordenaar, de huisjongen Amat, met het mes naast zich, waarmede hij ook zich zei ven den strot had doorgesneden, om aldus aan de straf te ont snappen. Volgens de verklaring zijner vrouw, die het misdrijf van uit haren schuilhoek, waar zij zich in doodsangst verborgen had, heeft zien plegen had hij reeds sedert een paar dagen zijn mes zitten te slijpen, hoewel hij door geen enkel woord blijken gaf van het misdadige plan, dat hij in koelen bloede scheen beraamd te hebben. Met dat mes begaf hij zich in den bewusten nacht naar de kamer der weduwe en sneed haar den hals af, zonder dat zij een enkelen kreet slaakte. Het lijk willende wegslepen, ontwaakte door het gedruisoh de baboe, die, eer zij kon vlugten door den moordenaar werd aangegrepen en op dezelfde wijze om het leven gebragt. Na die vreesselijke daad ging Amat naar buiten om zijne vrouw op te zoeken, ten einde ook haar aan zijne wraak op te offeren doch haar niet vindende daar zij zich verscholen had met haar kind, en wel ligt be vreesd dat zij de hulp der buren was gaan inroepen ging de moordenaar weer naar binnen om ter zelfde plaatse en op dezelfde wijze als hij zijne slagtoffere had gedood ook zich zeiven het leven te benemen. De aanleidende oorzaak tot die gruweldaad moet aan jaloesie worden toegeschreven, daar Amat op een zeer vertrouwelijken voet stond met zijne meesteres. Dit vreesselijk voorval schrijft de berigtgever, kan tot eene bijdrage dienen van de ontelbare voorbeelden, waartoe de Boeginees in staat is, wanneer zijne ontembare hartstogten worden opgewekt. Is eenmaal zijne wraakzucht gaande gemaakt waartoe de geringste aanleiding voldoende is, dan vergeet hij ontvangene weldaden, eene lang ondervonden goede behandeling, ja alles, om aan zijne verachtelijke wraak zucht den ruimen teugel te kunnen vieren. Eenige dagen geleden des middags ten 12 ure overleed na eene kortstondige ongesteldheid, het 4jarig zoontje van den Chinees Sik Tong Yoe te Pasoeroean Omniddelijk werd alles voor de begrafenis gereed gemaakt en toen het lijkje ten 4 ure gekist was en de kist nog open stond, ontdekte men weder eenig leven. Een uur later was de doode opgstaan en wandelde door het huis, als of er niets gebeurd was. De verwachting, die te Weenen bestond, dat het sclierpschut- tersfeest aldaar aanleiding zou geven tot demonstration in po liticken zin, is reeds terstond gebleken niet ongegrond te zijn geweest. Reeds daags vóór bet feest heeft namelijk dr. Muller, aan het hoofd van het Frankfurter schuttorscorps eene rede gehouden, waarin hij onder anderen zei de„Wij zijn niet enkel gekomen tot deelneming aan gezellig genot en om onze knust op de schijf te topnen, maar hoofdzakelijk om te doen ziendat wij met u eensgezind zijn als eene eenige ondeel bare natie; wij zijn gekomen als een bewijs, dat wij Duitschers zijn gebleven en altoos zullen blijven, in spijt van alle an nexatie, nood en mishandeling, die wij wegens onze Duitschc gezindheid moeten dulden. Maar tevens zijn wij gekomen, om het verjongde Oostenrijk te zien, op hetwelk thans de hoop van Dnitschland is gegrond, en om de mannen te leeren ken nen. die zoo wakker hebben gestreden voor vrijheid, constitutie en het zelfbeheer der volken. Moge u dat werk gelukken, tot uw en ons welzijnwant de wederkeerigc werking kan niet achterwege blijven, en dan zal niets ons meer scheiden!" De leden van het genoemde corps strooiden tevens bij geheele paketten de exemplaren uit van een lied tot lof der echte Duitsche gezindheid. ill «hvrlnn^. Almelo, 24 Julij. Vóór eenige dagen heeft zich onder de ingezetenen alhier eene burgerwacht gevormd, welke, behalve de gewone wacht, thans sedert eenige nachten reeds, bij een afwisselend getal van 8 personen wacht houdt en de rondte doet door de stad, ten einde bij het uitbarsten van brand, waarvan bij de langdurige droogte en het groote gebrek aan water de gevolgen verschrikkelijk kunnen worden, dien ten spoedigste te ontdekken en door tijdige en krachtige maatregelen zooveel mogelijk te keeren. Assen25 Julij. Gisteren voormiddag is hier ten gevolge van een zwaar onweder, gedurende 25 a 30 minuten zooveel regen gevallen, dat de straten blank stonden. In de dringende behoefte aan regenwater is daardoor eenigzins voorzien; overigens kan men er buiten weinig van bemerken dat het geregend heeft en moet zulks ook alleen in den onmiddelijken omtrek dezer gemeente hebben plaats gehad dat wel te be jammeren is, dewijl het gebrek aan water in de hooger gelegen plaatsen onzer provincie ongelooflijk zorg wekkend is. Coevorden27 Julij. De veenbrand te Nieuw Amsterdam en Erica neemt hier hoe langer hoe meer in hevigheid toe; het vuur heeft zich over een omtrek van ruim een uur verspreid en tast reeds hier en daar boekweitakkers aan, een 100-tal boeren is dag en nacht in de weer om door graven van diepe greppen het vernielende element in zijn loop te stuiten. Zoolang er echter geen regen komt, zijn bij den sterken wind alle pogingen vruchteloos. Vele arbeiders hebben hunne woningen verlaten en ley gen met hunne have op den Zanddijk, bevreesd als zij zijn dat het vuur hen plot seling mogt overvallen. Ook aan de verlengde Lutter- hoofdwijk, in het zoogenaamde scheersche veld neemt de brand in hevigheid toe; daar heeft het vuur reeds den in hoopen staanden droogen turf aangetast. 's Heerenberjf26 Julij. Gisteren namiddag omstreeks 3 uur is alhier in de Kellerstraat een brand uitgebarsten die door de droogte en een vrij feilen oostewind in korten tijd ruim veertig huisgezinnen van woning heeft beroofd, daar 22 huizen en 2 schuren eene prooi der vlammen zijn geworden. De brandweer en politie waren met den burgemeester al zeer spoedig op het terrein en deden wat in hun vermogen was bijgestaan door vele ingezetenen, maar de brand nam in eenige oogenblikken zoodanig toe, dat, zonder het ter hulp komen van de spuit van Zeddam en vooral door de hulp uit ons naburig Emmerik de gevolgen niet te voorzien waren geweest. Tegen vijf uur kwam de burgemeester van Emmerik, de heer Franken, met zijne brandweer en twee spuiten te hulp en is het aan die krachtdadige hulp alleen te danken, dat men ten 9 uur den brand meester waszonder nog geheel gebluscht te zijn. Velen der Emmeriksche brandweer hebben bewyzen gegeven van moed en zelfopoffering, om te helpen daar waar het meeste gevaar was. Dit is nu reeds de derde maal dat de burgemeester van Em merik 's Heerenberg bij brand te hulp is gekomen hij loofde zelfs eene premie uit voor die zijner spui ten welke alhier het eerste water zou geven. De nood is hier groot: de meeste huisgezinnen, wier woningen verbrand zijn, behooren tot de niet bemiddelden. Weinig of niets is gered, want zij die hun inboedel bij hunne buren bragten en dien daar zeker waanden, ver loren dien toch toen de brand zich zoo uitbreidde. Verscheidene huizen zijn geassureerd, doch van velen is de inboedel niet verzekerd en de bewoners daarvan bezit ten niets meer. Voor het oogenblik wordt er zooveel mogelijk hulp verleend, door die menschen onder dak te brengen en ook in hunne behoeften te voorzien, maar zonder hulp van anderen kunnen zij zich voor het vervolg niet redden. De oorzaak van den brand is onbeke d maar de politie is ijverig in de weer om de zaak naauwkeurig te onderzoeken. Het is te wenschcn dat het blijken zal dat de ramp niet aan kwaadwilligheid te wijten is. Het is hier weder gebleken dat de gedokte daken veel hebben toe- gebragt aan de verspreiding van den brand. De toren der R. C. kerk is ook in brand geraakt, doch d or den moed van eenigen behouden gebleven. Had hun zulks niet mogen gelukken dan was nog grooter gedeelte van de stad in de asch gelegd. Doorwertli, 25 Julij. Gisteren namiddag om streeks 4.30 uur ontstond een hevige heide- en bosch- brand in de nabijheid van de boerderij Wolfheze. Bijna eiken dag ontstaan gedurende deze aanhoudende droogte langs den Rhijnspoorweg bij het passeren der treinen kleine branden, welke op de belendende eigendommen van anderen overslaan. Ditmaal raakte het schoone Wolfheezer bosch, het uitverkoren oord van schilders en zendingvriendenin gevaar. De sneltrein om 4.30 uur daar passerende deed op onderscheidene plaatsen tegelijk brand ontstaan in de heide, welke langs de baan groeit, en aan de directie van den Rhijnspoorweg toebehoort. Van daar sloeg de brand over naar de aangelegen heide p. m. 100 bunders groot, welke geheel afbrandde. Vervolgens bereikte het vuur den zoom van het bosch en sloegen over eene lengte van meer dan 1000 ellen de vlammen hoog uit het eiken hakhout. De opstijgende rookwolken hadden de ingezetenen van Doorwerth en Oosterbeek doen vermoeden, dat de brand ditmaal van eenen ernstigen aard was. Van alle zijden stroomden mannen toe, voorzien van schoppen, bijlen en boomtakken en vielen op het door eenen krachtigen noordewind aangewakkerd vuur aan. Hoe moeijelijk ook in den beginne, wegens den verstikkenden rook, het postvatten was, hielden de blusschers als om strijd stand en mogten zij als gevolg van hunnen volhardenden ijver en niet minder van hunne volgzaamheid en de orde die eene regelmatige verdeeling der bluschkrachten toelietde zelfvoldoening smaken dat om 8 uur des avonds alle gevaar was geweken en het teregt geroemde schoone wolfheezer bosch is behouden. Aarlanclerveen, 26 Julij. In vele jaren is al hier zulke beste rogge en tarwe niet gewonnen en zoo spoedig binnengehaald als in dit jaardaar men op sommige plaatsen de rogge weghaalde voor uit het land, terwijl men achter bezig was te maaijen. X)iilia3en, 28 Julij. Gisteren is in korten tijd de boerenplaats, bewoond door de Ruiter, onder Heino, eene bouwhoeve van den Heer Vidal, eene prooi der vlammen geworden, met den geheelen voorraad rogge, bestaande uit 90 vim, 12 stuks hoornvee, enz.; dit is reeds de derde boerderij van dezen eigenaar, welke in circa 4 weken tijd zijn verbrand. Olst26 Julij. Heden namiddag ongeveer 2 ure zag men in oostelijke rigting van dit dorp een hevigen vuurgloed. Men zegt dat in het naburige Raalte op nieuw een hevige brand is uitgebarsten. IVijiiioftffcii27 Julij. Volgens nader door den minister van oorlog gegeven bevelen zullen de miliciens der ligting van 1864 en 1865, behoorende tot het bat. mineurs en sapeurs, niet onder de wapenen opkomen, waartoe zij in de volgende maand waren opgeroepen. Blic<len, 29 Julij, Nadat op gisteren in de Evan gelisatie-zaal te Ellecom de godsdienstige voorbereiding tot het feest had plaats gehad, werd heden het vijfde Evangelisch Nationaal Zendingsfeest in de bosschen van de gravin Bentinck van Middachten gevierd. In den vroegen morgen reeds en gedurende den dag bragten de extra- en gewone spoortreinen een tal van bezoekers uit Holland, Utrecht, Overijssel, Drenthe en Friesland herwaarts en kwamen daarbij nog velen uit den omtrek zoo te voet als per rijtuig. Men kon het juiste getal der bezoekers niet wel bepalen, omdat het niet moge lijk was daarover naauwkeurig* controle te houden: zeker werd het terrein door 5 a 6000 menschen bezocht. Een hevige slagregen in de morgenuren, hoezeer niet voor allen gewenscht, verfrischte de lucht en werd ge volgd door een niet te warmen, doch liefelijken dag, des avonds weder door regenbnijen afgewisseld. Het feest had volgens programma en in de beste orde plaats. Het prachtige Middachten eigende zich zeer goed voor de plegtigheid. "Vlïs»!s»ing*eii, 27 Julij. LI. Donderdag zijn bij de in aanbouw zijnde sluiswerken proeven genomen met de electrische verligting van het terrein, noodig voor de te doene betonstorting die uitermate hebben voldaan. Behoort dit werk tot een van de kolossaalste van den tegenwoordigen tijd de aangebragte verlichting was niet minder voldoende, maar ongeveer driemaal sterker dan noodig was. Van hier kon men het licht duidelijk waarnemen, hoewel het eenige ellen beneden Schelde- peil was opgesteld. Het geheele terrein wa9 prachtig verlicht en men kon op honderd twintig el afstand lezen en schrjjven als dag. 26 Julij. Dezer dagen is bij be velschrift der arrondissements-regtbank te Goes naar den procureur-generaal bij het provinciaal geregtshof in Zeeland verwezen Augustinus Geilleit, oud 40 jaren, zadelmaker, wonende te Boschcapelle, thans gedetineerd te Goes, ter zake dat hij op 24 Mei jl.des voormid dags omstreeks zeven urein de woning van P. F. Asselman te Stoppeldijkde aldaar inwonende Anna Catharina de Gijsel met een broodmes moedwillig onderscheidene steken en stooten aan hoofd en hals toegebragt en vervolgens den hals zou hebben afge sneden ten gevolge waarvan zij onmiddellijk is over leden dat hij daarna met een bij zich hebbend beiteltje een in die woning staand gesloten kabinet en eene gesloten kist met geweld zou hebben opengebroken en uit die kist arglistig weggenomen en zich toegeëigend.... ongeveer ƒ1.90 aan centen, om welken diefstal te kunnen volvoeren hij dien moord zou hebben gepleegd. Bij arrest van het provinciaal geregtshof iu Zeeland dd°- 27 dezer is Carolus Baromeus Verstrnete, oud 23 jaren, geboren en wonende tc Eede boerenknecht beklaagd als zou hij in den laten avond omstreeks half elf uren van den 25 F« bruarij jl., in de herberg, bewoond door Carolii9 de Clerk, herbergier te Eede, in welke herberg hij zich als gast bevoud, arglistig hebben weggenomen en zich toegeëigend eene flesch, gedeeltelijk gevuld met wijn, welke flesch stond op eene tafel in de ge lagkamer aldaar, en in eigendom behoorde aan, althans hij genoemden herbergier besteld was door Petrus Taloen land bouwerszoon te Eede schuldig verklaard aan diefstal gepleegd bij nacht in een bewoond huis en ouder aanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot eene correctionele gevangenisstraf van 3 maanden cn in de kosten der procedure. Zioi*ilcs«oo, 29 Julij. Uit de residentie deelt men aan de Arnh. Ct. mede dat de berigten, welke in ver schillende dagbladen in der tijd zijn opgenomen omtrent de behandeling der Indische begrooting in de maand Aug. ongegrond zijn geweest. De aangevangen reparatie en verfraaijing van verschillende localen der Tweede Kamer toonen thans ook ten duidelijkste aan, dat er in de eerste 2 maanden aan geen vergaderen te denken valt. Yan dezelfde zijde wordt tevens gemeld, dat hoogst waarschijnlijk de heer Roest van Limburg als definitief minister van Buitenlandsche Zaken zal optreden. Volgens een bij de reederij van het schip Catha rina Maria, kapitein Nuletvan Newcastle en Batavia naar Tagal bestemd ontvangen berigtwas gemeld schip, na 150 ton steenkolen over boord geworpen te hebben vlot geworden en te Tagal aangekomen het was digt gebleven en scheen weinig geleden te hebben. Volgens berigten van Autwerpsche dagbladen zou de run derpest Maandag der vorige week op eene boerderij iu de nabijheid dier stad ontdekt zijn en wel in het Kiel. Het op die boerderij aanwezige vee is afgemaakt en de toegang tot de boerderij door gewapende inagt. afgesloten. Blijkens een telegram van Zr. Ms. gezant te Brussel, door de Staatscourant van 28 dezer medegedeeld, is het niet zeker dat bovenbedoelde ziektegevallen gevallen van runderpest zijn geweest. Men heeft alleen voorzigtigheidshalve gemeend dezelfde maatregelen als vroeger te moeten nemen. Sedert meer dan acht dagen heeft zich geen enkel nieuw geval voorgedaan Te Leeuwarden en te Edam wordt thans voor regenwater 30 cents per gewonen emmer betaald. Terwijl men in Nederland over de langdurige droogte begint te klagen, worden in de omstreken van Rome processiën gehoudenom van den hemel het ophouden der wolkbreuken en hagelslagendie ze teisteren te verzoeken. G. Knoppers, jager bij jhr. Huydecoper op Wul- perhoutis de vorige week voor de dertigste maal vader geworden. Zioi'ilczee, 31 Julij. Naar wij vernemen is door den inspecteur van het middelbaar onderwijs, de heer Steijn Parveaan de commissie voor de school van meer uitgebreid lager en middelbaar onderwijs alhier een plan voorgelegd, om die school te veranderen in een Hooger burgerschool voor middelbaar onderwijs. Volgens dit plan zou in de bestaande inrigting der tegenwoordige school slechts weinig verandering noodig zijn, die aan de gemeente finantieel bijna niets zouden kosten, door dien vooruitzigt is gegeven op een belangrijke rijks subsidie. Wanneer men bedenkt, dat door liet oprigten van een Hooger burgerschool alhier de ingezetenen niet meer genoodzaakt zouden zijn elders hun kinderen school te leggen, vele bewoners van omliggende dorpen in deze gemeente hun kinderen alhier school zouden kunnen laten gaan die nu in andere plaatsen school leggen en het langzamerhand voor het verkrijgen van rijksbe trekkingen als een vereischte wordt gesteld dat de sollicitanten de lessen van een Hooger burgerschool hebben bijgewoond dan is het te hopen dat de ge meenteraad deze zaak krachtig zal ondersteunen. Door jaarlijks een goede som voor het onderwijs uit te geven, zal men aan het opkomend geslacht meer dienst bewijzen, dan door eenige gelden op het grootboek te beleggen. Gemeng;<le berigten. Verschillende oorzaken worden genoemd waardoor de tegenwoordige hitte en langdurige droogte ontstaat; onder andere moet de planeet Mercuriusdie zich thans zoo digt bij de aarde bevindt, als sedert duizende jaren niet heeft plaats gehad, daarop van veel invloed zijn. Evenwel zal het maar beter zijndit maar te gelooven dan te gaan onderzoeken. Dit weet men echter beterdat de tarwe sedert 14 dagen een rijksdaalder per mud is gedaald, en dat het brood nog geen cent is afgeslagen. Dit in aanmerking nemende, zoude het wenscheljjk worden dat de broodzetting maar weder werde ingevoerd, om het bakkers-monopolie te doen ophouden. Nergens in Zeeland is het brood dan ook duurder dan te Zierikzee, en zelden heeft het de wigt, vooral het soort dat voor de smalle gemeente is bestemd. Het zwarte prinsje van Abyssinie schijnt het in Engeland goed te bevallen, cn vindt de Engel- sche dames niet onaardig, en zal er mogelijk wel een dozijn medenemen als hjj naar zijn land terugkeert. Schier overal worden thans petroïeuin-bronnen ontdekt; op Java, in Engeland en in Duitschland, sommigen op eene diepte van 300 voet. Te Londen heeft maar zelden zulk eene belangrijke daling der granen plaats gehad, dan 11. maandag; alle voorraden worden opge ruimd en speculanten koopen nergens. De man die het landgoed de Hermitage aan den prins van Oranje heeft verkochtmoet al eene aardige rol hebben ge speeld maar des al niet te min heeft hij de ronde vrienden in zijn zak. Zoo verkocht hjj voor eenige jaren te Parijs bier dat zoo slecht en ongezond was, dat op zekeren morgen al zijne vaten bier door de policie in de goten werden gegooid en zoo raakte hij brouwer uit. Toen verhuisde hij naar eeu ander gedeelte der stad waar hij varkenslagter werd en zette op zjjn uithangbord „In het gouden Sousijsjeen adverteerde in de dagbladen dat er in zijne worst hier en daar gouden stukjes geld werden gestopt, dat hem een toeloop be zorgde dat hij geen worst genoeg meer kon aanhalen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1868 | | pagina 1