Woensdag 24 Maart 1808. No. 2505. 24s"',laarg. HIER,i RIJKS- TELEGRAAF. Nieuwstijdingen i-tr awll tij ft. GbWrtcntifn. 3 Mei» aboiiuoert xi^rh: iti NedêVkiml Lij deu Uitgever. Bij alle Bnelchaiidelarén én PcJiMiffcéfttürehï lil Noord-ATiH-rika bij QUI NTl Sf.e (iranil Kapids, Slaat Michigan. Abo i» ii emi'ii ts-151*IJ voor 'bei t) e ui tg a ven. Voor 3 maanden Franco per post, in Nederland Voor Nonrd-Aiiïenka, franco New-Vork f 1,30 - 1,60. - 3,90. Versohy ii t: Op Woensdag eu Zaturdag. A <1 vorton t ifi n 10 cent voor elkcii régel. Zegelregt voor iedere plaatsing, 35 cent. n'« inzending der Advertenliëu kan geschieden tot Diligsdag en Vrijdag, des voormiddags 10 me. T3i Zierikvrce, Hoek van de Schuif'haven, B, N<». 9i Brieven en rnge/ondene Stukken, franco. 0 De ondergeteekende brengt in herinnering, dat van 1 April tot 30 September, het kantoor zal geopend zijn van moi'O'esis T' tot "r-4 avonds iiro. De Zondagsdienst echter blijft onveranderd. De Directeur PILAAR. Voor de assises van het departement der Beide- i Sèvres wordt een geding behandeld, waarop de algemeene aandacht in Frankrijk, maar vooral van de Vendéesche bevolking, zeer gevestigd is. Plet geldt eene beschuldiging van vergiftiging van zekeren Pierre Texier, een 50jarig gegoed en ongehuwd landbouwer, van la Meilleraye, die na een lijden van eene maand in Augustus jl. bezweken is, en wel gelijk bij de geregtolijke schouwing gebleken is, tengevolge van toediening van arsenicum. Van deze misdaad wordt beschuldigd de Söjarige schoonzuster van het slagtoffer, Honorine Chariot, weduwe Auguste Texier eene nog rijkere boerin uit den omtrek van la Meilleraye, die de wandaad, naar men vermoedt, geploegd heeft uit vrees, dat Pierre Texier, bij langer leven, hare twee nog zeer jeugdige dochters, ten gunste van andere neven en nichtenzou onterven. Als liare raedepligtigen staan teregt haar 71 jarige vader, Frainjois Chariot, mede een rijk Vendéesch pachter, en Fran^ise Richard, de 51 j jarige bediende en verpleegster van Pierre Texier. Wat dit geding belangrijk maakt, is, eensdeels, dat de ver- j giftiging onder het oogxles geneeshéers, den heer Gadne, I indien niet begonnen, dan toch krachtdadig voortgezet j is; anderdeels dat er zeer veel vermoeden voor de schuld der aangeklaagden bestaat, maar tot hiertoe nog niet liet minste bewijs daarvoor is gevonden; terwijl zij alle drie het feit op rekening stellen van den genoemden geneesheer, hem wel niet regtstreeks van opzettelijk vermoorden van den lijder, maar van het toedienen van verkeerde en zeer schadelijke middelen beschuldigende; iets, hetwelk zij hem reeds gedurende de ziekte van Texier herhaaldelijk verweten hadden. Bij haar openbaar verhoor heeft de hoofdbeschuldigde o. a. verklaard, nooit iets voor haren zwager gedurende zijne krankheid bereid, noch hem iets toegediend te hebben. Men ver wacht dat het regtsgeding langer dan eene week zal aanhouden, daar meer dan honderd getuigen gehoord moeten worden. De vermaarde Parijsche advokaat Lach au d zal de weduwe Texier verdedigen. Maastricht, 18 Maart. Zaturdng avond word alhier eene vrouw in hechtenis genomen, onder verdenking van poging tot vergiftiging op een harer stiefkinderen. Dit kind, een meisje van circa 15 jaren, was op een naaiwinkel werkzaam, en gewoon om het brood, dat ze 's middags bij de koflij gebruikte van huis mode. Ie. nomen. Een der dagen der vorige week werd zij bij den eersten bcol, dien zij deed, plotseling 7.(16 ongesteld, dat. hare meesteres geneeskundige hulp inriep, waaruit na gedaan onderzoek bleek, dal er vergiftiging door middel van zuringzout (heigeen dikwijls in een hips})ouden tot het uitdoen van vlekken gebruikt wordt) had plaats gehad en dat dit zuringzout zich op het brood bevond, hetwelk haar door hare stiefmoeder was ter hand gesteld. Het verdere onderzoek, door de justite gedaan» heeft daarop de arrestatie van deze ten gevolge gehad; wat het meisje aangaat, zij is reeds geheel buiten gevaar. GrOBioEssaaiïloïB, 16 Maart. Het aantal nieuwsgie rigen, dat alhier dagelijks van heinde en verre arriveert, om deze plaats, na den brand voor 't grootste deel in een puinhoop verkeerd, te bezien, is buitengewoon. LI. zondag waren hier meer dan 3000 vreemdelingen. Nopens den beschuldigde H. C. van Dijk, gedetineerd in 'thuis van burgerlijke militaire verzekering te Zwolle, verneemt men, dat de langdurige verhooren nog tot geen de minste uitkomst hebben geleid, wat betreft de tegen hein ingebragte aanklagt als vermoedelijk brandstichter. Bij eene gedane telling is gebleken, dat zijn vernield 140 gebouwen (huizen, pakhuizen, schuren, gemeente huis en scholen), bewoond door 106 gezinnen, alsmede 39 hooibergen. Door de hooge regering zijn een honderdtal dekens ge zonden. Zwolle, 20 Maart. Bij den brand (c Genemuiden heeft een vourval plaatsgehad, bijzondere vermelding waardig. Toen in den nacht van 11 op 1 2 dezer de vlammen op het hevigst woedden werd een huis, dat aan den waterkant stond, onverwachts aange tast. De bewoner van dat huis was afwezig, de vrouw met haren zuigeling van omstreeks 8 weken alleen. Van de ligging harer wo ning gebruik makende, gaf de vrouw, behalve eenige goederen in der haast bij elkandergcgrepen, ook haar kind, zorgvuldig in doe ken gewonden, in bewaring aan een schipper, die met zijn vaartuig nabij lag. De vrouw van den eersten schrik bekomen zijnde, vroeg den schipper om haar kind, dat deze echter zcide niet ontvangen te hebben, wijzende tot overtuiging op dc goederen die hij voor haar in bewaring genomen had, waarbij zich dan ook schijnbaar het kind niet bevond. Na verloop van eenigen tijd begon een ander huis te branden ook iu de nabijheid van de ligplaats des schippers die hetgeen daaruit, te redden was, mede in bewaring nam. Bij die ge legenheid wilde hij de eerst ontvangeue goederen wat digler bij elkaar liggen en kreeg toen het ingepakte kind in handen. Het ge rucht daarvan verspreidde zich alras en kwam der wanhopende moeder ter oore, die nu, hoewel zij als zoo vele anderen hare goe deren verloor, toch gelukkig en rijk was. TCïIïsbpons, 21 Maart. De regtbank heeft 11. G. van Dijk, van Genemuiden, die voorloopig in hechtenis was gesteld, als verdacht van den brand waardoor het grootste gedeelte dier gemeente is vernield, te hebben gestichtweder op vrije voeten gesfeld, op grond, dat er vooralsnog geene voldoende aanwijzing van schuld tegen genoemden van Dijk bestond. Volgens een gerucht zou de vrouw van van Dijk, die zich met hare kinderen ten huize harer ouders onder Wnnrtepèrveen bevond, tengevolge van den schrik zijn overleden. Te Miclwolde, Oldanibt, heeft een diefstal plaats ge had, zoo brutaal en van zóó vreemde omstandigheden ver gezeld, dat de weerga er van voorzeker zelden zal worden aangetroffen. Dewed. Oost was jl. Woensdag avond met hare dochter naar de Ch. Afgesch. Ger. kerk gegaan, ten einde den bid- en dankstond daar bij te wonen. Gedu rende dien tijd drongen een of meer boosdoeners in hare kamer, braken het kabinet open en maakten zich meester van eene som van pl. m. ƒ16 eenig goud en zilver en enkele kleedingstukken. Hiermede nog niet voldaan, staken zij het kabinet in brand. Gelukkig kwamen de bewoonsters nog juist bij tijds te huis, om te ontdekken hetgeen er geschied was. en met goede hulp den verdere voortgang van den brand te stuiten. Dat er ijverig on derzoek in dezen wordt gedaan, behoeft wel geen betoog. In den loop dezer week zijn meer dan 200 runderen in de noordelijke provinciën door pruisische kooplieden opgekocht en per spoorweg verzonden. Vol i>, 19 Maart. Zeker gt n alhier, bestaande uit man, vrouw en 4 kinderen zou heden ons dorp verlaten0111 zich naar Rotterdam te begeven ten einde daar scheep te gaan naar Noord-Aracrika. Nadat men reeds voor eenige dagen het huis en gisteren ook den inboedel had verkochtontbrak er niets tot de afreize dan de gedeeltelijke kooppenningen van het huis, die aan den avond van gisteren zonden worden voldaan. De helft der koopsom was reeds door een derde voorgeschoten. Toen de kooper echter niet tijdig genoeg kwam opdagen, begaf men zich naar diens woning, op een uur afstand van hier, en moest aldaar tot groot.cn schrik vernemen, dat deze den vorigen nacht was afgereisd, zonder dat men tot hiertoe is te weten gekomen, wervvaarts hij vertrokken is. Men verbeelde zich den toestand van dit gezin, van hetwelk twee kinderen zich reeds te Rotterdam bevinden. TTtréclit, 21 Maart. Heden werd aan de hoogeschool tot doctor in de beide regten bevorderd de heer P. J. A. Bouvin, geboren te Oosterland, 11a verdediging van Stellingen. Werkendam, 21 Maart. Heden heeft in de gemeente de Werken en Sleeuwijkde aanbesteding plaats gebod van het bouwen van een school locaal met onder wijzers woning ten behoeve der gemeente de Werken, welk werk is aangenomen door den Heer Keij van Rotterdam, voor de som van 12,550. MMélelbnrg', 20 Maart. Het provinciaal gereglshof in Zeeland heeft heden uitspraak gedaan iu het de vorige week behandelde en onzen lezers bekende regtsgeding tegen Adrianus de Loos, oud 25 jaren, geboren te Bergen-op-Zooin, wonende te Graauwboerenknecht, thans gedetineerd alhier. Het hof heeft den beschuldigde mitsdien schuldig verklaard: 1. aan manslag met voorbedachten rade (moord); en 2. aan diefstal door een loonbediende ten nadeele van iemand met wien hij zich in het huis van zijn meester bevond en hem veroordeeld tot de straf des doods, uit te voeren binnen Mid delburg, alsmede in de kosten van het regtsgeding, met bevel tot het drukken en aanplakken van een extract uit dit arrest te Middelburg eti te Graauw, ter plaatse waar zulks tc doen gebruikelijk is, en tot teruggave der stukken welke tot over tuiging hebben gediend aan de nu regthebbenden. De voorzitter herinnerde aan den bij de wet. toegestanen termijn van cassatie, en rigtte vervolgens (ot den veroordeelde eene treffende toespraak. Hij bragt hem op ernstige wijze onder het oog hoe hij iu koelen bloede, na lang beraad, een doodslag heeft gepleegd, waarvoor thans dc doodstraf over hem is uit gesproken. Was het laatste woord van den beschuldigde voor deze vierschaar een verzoek om genade, de voorzitter ried hom, die bede thans tot Z. M. den koning te rigten. Tevens ver maande hij hem echter nadrukkelijk om, hoedanig het beslissend antwoord des konings op het in te dienen smeekschrift luiden moge, den hem geschonken tijd tot inkeer te besteden en te komen tot besef van het gewigt van het begane misdrijf. Mogt de voor het hof aangenomen houding geen blijk zijn van onverschilligheid, maar meer van verstomping, dan drong hij er op aan dat de veroordeelde gehoor zou verleenen aan dc stem welke in den kerker tot hem zal komen spreken van zijn diepen val, van zijne zware schuld. Teu slotte uitte de voorzitter de hoop dat het gevoel van schuld hem moge lijden t.ot ver ootmoediging en berouw: berouw over zijne misdaad en over zijne zonde, en dat hem den heiligenden invloed van schuldbesef moge geschonken wordeu. Een talrijk publiek was bij de uitspraak van het arrest tegenwoordig. Met de werkzaamheden aan de spoorweg en kanaalwerken wordt in de nabijheid van deze gemeente flink voortgang gemaakt. Het graafwerk voor het kanaal is in den laatsten tijd veel gevorderd. Er zijn thans nagenoeg 700 arbeiders aan het werk. Hot heiwerk voor de groote brug is gereed, en naar het zich laat aanzien zal men weldra met metselen aanvangen. Een groote aanvoer van steen en hout heeft iu de laatste weken plaats gevonden. Een tweede locomobile met centrifngaalpoinp is aan het eene einde van het werk geplaatst voor het uitmalen van het water en een derde zal er geplaatst worden voor een kalkmnchine. Met dc bcheijing der basallkadc is men reeds voor ruim gedeelte gevorderd. Van de losplaats af wordt langs een groot deel van het werk een spoorweg aangelegd tot het vervoeren van de basalt langs de nieuw te maken loskado. Aan de verschillende werken bij Vlissiugen wordt tegen woordig bok weer meer bedrijvigheid waargenomen dan iu de laatste maanden. Zierikasee, 23 Maart. Zaturdng morgen werd in eene sloot onder de gemeente Noordgouwe het lijk gevonden van L. van der Velde, boodschaplooper tusschen Brouwershaven en Zierikzee. Genoemde persoon had den vorigen avond laat deze stad ver laten. Wat. hiertoe aanleiding heeft gegeven is vooralsnog on bekend. Volgens eene geregtelijlc ingestelde lijkschouwing zou hier aan geene mishandeling te denken vallen een persoon op vermoeden gearresteerd, is dan ook in vrijheid gesteld. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten- Generaal van heden is de motie Blussée, tot afkeuring der ontbinding, aangenomen met 39 tegen 34 stemmen. De heer de Bosch Kemper zal voorstellen een adres aan den koning te rigten, waar over morgen ten 11 ure zal beraadslaagd worden. Naar men verneemt zal a. s. Maandag in de Concertzaal alhier vóórgaan den WclGerw. Heer P. Ilnet, laatst Predikant te Piétermaritzburg in Zuid-Afrika, thans reizend predikant der Confessionele vereeniging in Nederland. Verschrikkelijker echter dan ergens elders, zijn de ge volgen van den hongersnood in Algerie. L'Echo d'Or.an geeft daarvan de volgende beschrijving: »Gccii hongersnood door de geschiedenis vermeldheeft aan de betraande oogeo der menschheid zulk een afgrijselijk schouwspel aangeboden als dat men op dit oogenblik onder de Arabieren aanschouwt. Twee dagen geleden heeft een inlandsche vrouw, in de nabijheid van Misserghin hare twaalfjarige dochter gedood, wier vleesch zij aan haar andere kinderen tc eten gaf, en er ook zelf van mede at! De regtelijke overheid van dc omstandigheid onderrigt, begaf zich terstond naar de plaats, en dc hut binnen tredende vernam zij, dat men het hart, de lever, en al de inwendige ligehaamsdeelen had opgegeten, soindat die toch niet goed konden blijven De moeder was bezig met het in stukken gesneden vleesch in te zouten, even als met pekelvleesch van koeijen of varkeus ge schiedt." Ook in Finland ziet. het niet den hongersnood nog zeer treurig uit: Dc Invalide Rasse deelt een brief van een geeste lijke uit een kerspel mede van den volgenden inhoud »Elken dag, zegt dc predikant, komen meer dan vijftig van honger uitgeputte boeren, aan mijn huis, die om brood voor zich en hun huisgezinnen smeken, die gedurende eenigen tijd zich met mos, hooi, en dennenbast moc9ten voeden. Deze hongersnood is verreweg van plaatselijk, daar de gchcele provincie er onder lijdt. De laatste hulpbronnen zijn uitgeput en blijft er voor de bevolking geen andere keus over, dan hooi en stroo te eten of van honger Ie sterven." Tot lof der Pruissische regering mag gezegd worden, dat zij niet alleen ondersteuning verleent aan de noodlijdende Oos telijke provinciën in Pruissen, maar tevens aan de ontvangers der belastingen in die zwaar bezochte streken bevel heeft gegeven alle mogelijke consideratien bij het invorderen der verschuldigde gelden te gebruiken. Gemengde berlgteii. Brarnmetje en zijne raadgeefster te S. zeggen dat de schulden betaald zijn; maar: Het was maar flaauw Zoo sprak de vrouw Dat was het net,, Maar 't was geen bed Het was een klok Die is betaald Zoo als dc rok. Nu iemand te S. zeker weet dat hij. vader is geworden doch moeder voor de kleine laat zorgen zegt hij Op moeder ben ik boos Omdat zij 't zoo verkoos En spijt is nu te laat, Dat zegt ook moeder Kant. Een bóeren-knecht te Y zingt nu onder het ploegen 'k Heb een meisje naar mijn zin Naar mijn hart gevonden Rood van haar en breed van kin Maar dat zijn geen zonden Zij is ook niet al te vet Maar zoo zacht als boter Daar heb ik niet op gelet Al is zij niet grooter. Eene boerin onder St..-Maartensdijk moest zoo veel onwaar heid niet uitbazuinen van een paar mcnschen want vroeger vischte zij ook meer naar geep dan naar ansjovisch. - De aan gebodene dame te Baarland wordt aangeraden hare pen wat beier achter hare ooren te houden anders zal zij te pronk worden gesteld. Het snuggere verken of de ongelikte beer te Z.heeft zijne Koos zoo lief, dat haar vader haar een Donderdag-nacht heeft wezen halen, met den uitroep: »Ik moet ze hebben, en ik zal ze hebben En zoo heeft hij haar uit zijne beeren-klaauwtje9 gehaald. De beruchte metselaars- zoon aldaar, was een Donderdag-avond zoo op den hol, dut hij maar zoentjes uitdeelde aan de dames die er mede gediend waren; en nu zegt. men: Wel Hein houdt beter uw fatsoen E11 dat voor 't geven van een zoen Want die dame was zoo groen Dat zij 't onverlet liet doen. Te M. is den 14 Maart een Uil gevlogen uit een üileiinest en nu verwacht men nog meer verduistering in dc duisternis. Aldaar zijn 5 ridders van de naald gekozen geworden voor het kies-collegie, zoodat er nog meerder haken en oogen zullen komen als cr geweest zijn. Te Axel zal eerstdaags afvaren voor rekening van A. B.: het schip Aaltje, waarvan de eigenares vooruit is betaald geworden met schapen. De kerk te Middelharnis wordt reeds te klein, en nu zullen dc zitplaatsen verhoogd worden; ja: Een stuk er nan zou moeten zijn Want toch dc kerk is veel te klein En nn roept men door een tromnet Breng geld bijeen Voor hout en steen Dan is uw geld goed uitgezet M aar: Nu hoort, men andren roepen: vBreng hier uw geld voor sloepen »Voor zeilen, touwen, pik en werk, »Maar niet voor een verwarde kerk!" Verloofd, graaf Gascrta, jonger broeder van ex-Koning van Napels Frans II en Prinses Marie Antoinette de Bourbon oudste dochter van den graaf Trapanie. Kerknieuws. Ouwerkerk, 24 Maart. De bevestiging van den heer Bakker zal alhier geschieden door den W. Z. G. heer G. van Dujlpred. te Broek in Waterland, op zondag 29 Maart a. s. des morgens ten 9 ure. De intrede zal plaats hebben te 2 ure in den na middag. Correspondentie. Het lioofd-artikel is te laat ontvangen om in dit N°. te plaatsen. iv 4/ Vi' O Qojnrig-o Eclitv oreenig iiif»- t van 0 J." VIERGEVER S. van BLOOIS. Noordgouwe, 22 Maart 1868. zonnematre, den 23 Maart 1868. I.' MOERKERK en M. P. SLAGER. Bevallen van ééne Dochter, J. M. WIL- TENBURG, Echtgenoote van Zierikzee, A. M. E. van DISHOECK. 23 Maart 1868. Heden werd ons onderhart diep getroffen, daar het God behaagde door den dood van ons weg te ne men, onzen geliefden en veelbelovenden Zoon DANIËL, in den jeugdigen leeftijd van bijna 17 jaren; eene he vige doch kortstondige ziekte maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. Zierikzee, J. SCHIPPERS. 20 Maart 1868. F. SCHIPPERS, Neerhout. Dienende deze tot algemeene kennisgeving zoo binnen als buiten deze Stad. Heden overleed in den ouderdom van bijna 90 jaren, den Heer P. DAANE, Cz. Oud-Penningmees ter der Polders van Poortvliet. Tholen, E. C. van STAPELE 20 Maart 1868. en Kinderen. Strekkende deze zoo voor algemeene als bijzondere kennisgeving aan familie en bekenden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1868 | | pagina 1