A. C. de MOOI.) Anti-Dagbladzegel- Verbond. AANBESTEDING. uit de hand te koop: Brood- en Koekbakkerij en Kruideniers-Affaire Uit de hand te koop: H011TFJ KEET MET DUBBELE WEEGEN, Beeds driemaal bekroond. Een goed loopend Biljard, SCHAPEN, TE KOOP: BE EREN en ZEUGEN TE KOOP: KAGCHEL KOLEN., Kagchel- en Smeekolen. RUHRKOLEN De Pillen van Holloway. Een Burger-Dienstmeid MALZ-EXTBACT-GEZONDHEIDSBIEB. Centraal-Dépot te AmsterdamBloemmarkt bij de Stilsteeg, F154 Aan alle voorsla/uiers van eene ajschafjing der zegelbelasting op de dagbladen. Nog altijd bestaat in Nederland, ondanks zoo mehigcn krachtigen aanval daartegen gerigt, eene Zegelbelasting op de Dagbladenals een overblijfsel uit tijden van bekrompenheid en politieke onkunde. Toch vertrouwen wijdat de Nederlnndsche Dagbladpers bevrijd zal worden van dien drukkenden last; want meermalen reeds bleken er velen te zijn in den lande, die met ons be grijpen, dat het toch eindelijk eens tijd wordt krachtige maat regelen te nemen, om in dien toestand veraudering te brengen. Zamenwerking zij daartoe het middel. Hoeveel is er niet door haar op ieder gebied in onze eeuw tot stand gebragt? Wat de slagen van enkelen, één voor één toegebrogt, heeft verduurd, zal wijken voor den aandrang van vereenigde krachten. Dat was de gedachte, die leidde tot de oprigting van het Anti-Dagbladzegel- Verbonddat nu zijne statuten dezer dagen door den Koning zijn goedgekeurd zich tot U rigt om uwe medewerking in te roepen. Vraagt gij, wat wij verlangen? Wij willen dat eene wet ten spoedigste de afschaffing van het Dagbladzegel uitsprekede algeheele afschaffing en op eenmaal. Wij willen haar zonder ^equivalent in dien zindat zij niet afhankelijk worde gemaakt van de keuze der belasting, die het Dagbladzegel vervangen zal. De ondervinding toch heeft geleerd, dat de vraag zoo eenvoudig mogelijk aan de Vertegenwoordiging moet worden gesteldopdat niet ieder voorstel tot afschaffing dat aan haar oordeel wordt onderworpen, afstuite op redenen aan de zaak zelve vreemd. Van de afschaffing verwachten wij verbetering van het gehalte onzer dagbladentegelijk met eene aanzienlijke prijsverminde ring die verspreiding in ruimeren kring ten gevolge moeten hebben. Wy verwachten hiervan opwekking van de, helaas, in ons land zoo hoogst geringe belangstelling in de publieke zaak, waardoor alleen onze constitutionnele staatsinstellingen zich kunnen ontwikkelen. Wij verwachten eindelijk, dat dan eerst in ons land de dagbladpers aan volksbeschaving en volksverlichting bevorderlijk zal zijn, en daarmede het edelste deel harer roeping vervullen. Gij die dit alles met ons wilt, treedt toe tot een verbond dat als eerste artikel in zijne statuten schrijft: het doel der Vereeniging is de bevordering der afschaffing van het dagbladzegel. Tegenover ons staau zij, die in onzen tijd misplaatst, de vrees voor de vrijheid op het gebied der gedachte uit vroegere eeuwen hebben overgeërfd zij, die iedere verbetering te gering achten voor hunne hooge inzigten, die liever willen klagen over den achterlijken toestand onzer journalistiek dan de hand leenen tot verbetering; en eindelijk die velen in ons landdie tot schade der publieke zaak onverschillig blijven voor alles wat niet ligt binnen den kring hunner byzondere belangen. Hen allen te winnen of te bestrijden is de taak van ons verbond. Daartoe zal het volgens het tweede artikel zijner statuten, bijeenkomsten houden en geschriften uitgeven in het belang der afschaffing invloed trachten uit te oefenen bij verkiezingen, gebruik maken van het regt van petitie en daartoe opwekken, en eindelijk niets onbeproefd laten om de overtuiging van de noodzakelijkheid der afschaffing te doen leven bij het Nederlandsche volk. Gij allen, voorstanders van de afschaffing van het Dagblad zegel in Nederland, wat baat het dat gij velen zijt, zoo gij uwe wenschen niet kenbaar maakt bij Regering en Vertegen woordiging? Vat de gelegenheid aan die u daartoe thans geopend wordt, en versterkt onze gelederen! Een wetsontwerp, dat aan onze wenschen voldoet, zullen wij ondersteunen onverschillig van wien het ook kome; maar niet minder zullen wij, waar het belang der zaak dit vordert, strijd voeren tegen eiken Minister van Finantiëndie zulk een ontwerp niet voordraagt en verdedigt en tegen elk Kamerlid dat niet medewerkt om het tot wet te verheffen want de ver betering onzer dagbladen en daardoor de opwekking van ons politiek leven, moet ten grondslag liggen aan alle volgende deugdelijke hervormingen op staatkundig gebied. Geene bestrijding zal ons terug doen deizen geen tegenspoed zal ons ontmoedigen. Wij zullen niet rusten voor dat het Dagbladzegel zal afge schaft zijn! Het Hoofdbestuur. Elk lid draagt jaarlijks f 2,50 bij. Gcm«ïii<ï<lo In Belgie is het zoo rooskleurig niet met Nederland, als in de Troonrede wordt voorgespiegeld. Zoo heeft de Belgische regering een middel bedacht om zich te wreken over het afdammen der Schelde, en alle moge lijke strenge maatregelen ingevoerd, om het den Ne- derlandschen handel te bemoeijeliiken aan al de land palen van Belgie en Nederland. Op het vredes-congres te Genéve is men het niet eens kunnen worden om een eeuwige vrede te bevestigener zijn er die eene éénige republiek in Europa willen, en daar hebben nu de ge kroonde hoofden geen zin in. Dus, hoe kan het zoo vrede blijven? Naar men zegt, ontstaat de duurte der granen door misgewas niet, maar door een staatslist van een paar werelddwingers, om eerst opstanden te verwekken, en dan met wanhopige volken een oorlog te beginnen. Te Dordt wordt voortreffelijk door de policie gewaakt op een huis dat in den weg staat. Er staat geregeld een agent vóór het huis, en een agent achter het huis, om de namen der bezoekers op te schrijven. Op de Lindengracht is men zoo streng niet, want dfi&r zoude eene madam kunnen zeggen„Mijn huis wordt bezocht door de voornaamste heeren!" Een droomer te* St.-Maartensdijk kan niet begrijpen waarom er geen onderzoek gedaan wordt in eene boom- weide, die ieder kan aanwijzen. Te huur aldaar: Een huis waarin het spookt. Te Wissenkerke zijn de appelen en peren zoo goedkoop, dat zij met kaars licht worden verloot op straat. Te Dreisehor wordt een oud wijf aangeraden, geen twist te stoken tusschen ouders en kinderen, of haar zonden-register zal openbaar gemaakt worden. Een smidsknecht te C. moest zijn tong wat afslijpenof hij zal in moeite komen met geheel de gemeente, en dan zal hij worden gebannen. Eene zwarte dame te Middelharnis wordt gewaar schuwd, zulk een rumoer niet meer te maken op de deur van den heer N.daar zij anders regterlijk zal worden vervolgd. Betje te Scherpenisse wordt aan geraden, zoo laat niet meer door de kerkstraat te loopen, wn.nf. vii 70I fYoV»o+on w<"*i-r1pn dn/-»»* opri li mul Ann- besteding aldaar van meiden en'werksters bij eene dame- Die geen vleësch lusten, weinig eten en veel werk doen voor weinig geld, zullen het meest in aanmerking komen. Een rond hoedje te Oudelande moest zoo laat op de jagfc niet gaan op hazen met witte kopjes, of hij zal zelf geschoten worden op het leger. Te Hoek heeft eene dame haar hoepelrok afgelegd, ten gevolge van eene vaderlijke vermaning van papa; want er kwam gebrek aan rondte, hoewel er lengte en breedte genoeg is. Eene halve jonkvrouw aan de witte weel te H., moest zich wat fatsoenlijker gedragen op partijtjes, anders zal zij niet meer genoodigd worden. „Ik heb de wereld lief," zegt eene dame te Brielle, „ik heb ritmeesters les gegeven, en nu léer ik garnalen pellen in de lichte maan!" Ing^czoiidcne Stukken. Niets is geschikter om ons een duidelijk denkbeeld van de beschaving en het karakter eens volks te geven, dan de wijze, waarop bij hen de openbare feesten ge vierd worden. Want, even als bij den enkelen mensch het karakter zich bij vrolijkheid en vreugde het onbe- wimpeldst vertoont, evenzeer moet zulks en nog meer het geval zijn, wanneer de gezamenlijke leden des volks, de hooge zoowel als de lage klassen, de voornamen en geringen, zich bijeen bevinden, en zich zonder achter houdendheid aan vrolijkheid overgeven. Wanneer wij deze stelling, welke wel door ieder zal toegestemd wor den, in verband brengen met de vermakelijkheden, zoo als die hier en elders, alom in ons vaderland, als volks vermakelijkheden in zwang zijn, dan kan het niet wel anders, of wij moeten als onwillekeurig tot het heillooze en rampzalige van onze jaarmarkten en kermissen be sluiten. Deze toch uit vroegere eeuwen afkomstige feestelijkheden zijn reeds sedert lang geheel ontaard en verbasterdde kerkelijke bedoeling derzelve immers is verdwenen, en als jaarmarkt beschouwd, zijn zij, bij den allengs uitgebreiden bloei der kunstvlijt, alleszins ont- beerlijk te achten. Aan de in vele dingen zoo magtvolle werking der gewoonte, is alzoo de voortduring van het aloude gebruik, om kermissen te houden, nog steeds toe te schrijven, en dat wel hoofdzakelijk ter wille van de daarbij komende vermakelijkhedenwelkeonder den naam van uitspanningen voor het volk, veeleer leiden tot de schandelijkste ligtzinnigheid en de walgelijkste onzedelijkheid, in één woord, tot tooneelen, welke eener Christelijke bevolking gansch onwaardig te zijn. Intus- schen is het zeker te bejammeren, dat eene gewoonte, zoo verouderd, zoo ruw, zoo grofzinnelijk als onze te genwoordige kermisvreugd, nog op vele plaatsen,stand houdt, en zelfs hare verdedigers vindt, al zij het dan slechts ten behoeve van diegenen hunner medeburgers, wier geldelijke belangen bij de opruiming der kermis feestelij kheid zouden lijden, ten gevolge van het mindere vertier in winkels en herbergen, zonder te bedenken, dat dit meerdere vertier alleen aan enkelen voordeel aanbrengt, maar ten nadeele strekt van het algemeen, bijzonder van den minderen stand, die alsdan maar al te zeer boven zijn vermogen verkwist, en later door de meergegoeden aan brood moet geholpen worden. Verre zij het van ons, aan het volk alle vermaak en uitspan ning te willen ontzeggen; wij achten die zelfs nuttig en noodzakelijk, maar binnen zekere grenzen, en onze verbasterde kermissen rekenen wij althans daartoe on geschikt, als die, in plaats van heilzaam genot en aan gename verpoozing van den arbeid te bezorgenhet ligchaam ziek maken, de rede verkrachten en de zeden bezoedelen. Mogten wij liever een voorbeeld nemen aan de oude Grieksche volksfeesten, waarbij de aanleg van den geest en de krachten des ligchaams bevorderd wer den. Trouwens, deze volken hadden bij die gelegenheden hunne wedstrijden, en wel van tweederlei aard, n. 1. verstandelijke en lif/chamelijke. Bij de eersten speelden muzijkzang en dichtkunstin het algemeende van haar uitgaande beschaving, de hoofdrolbij de laatsten werd, in wedloopen, worstelen en vuistvechtenhet ligchaam sterk en vlug gemaakt, en de viering vau zoodanige volksfeesten deed al de bewoners zamenstroo- men, en wekte hen tot ijverige deelneming op. Ja gewis, wij zouden het van heeler harte toejuichen, als onze kermissen in zoodanige uitspanningen, naar onze'tijden en zeden gewijzigd, mogten hervormd worden. In elke gemeente toch, wanneer men slechts ernstig de hand wil leenen- tot eene doelmatige verbetering, is geschikte aanleiding voorhanden tot welingerigte volksfeesten, waarbij de herinnering van eene of andere gewigtige gebeurtenis, of heilzame stichting, ten grondslag kon gelegd worden. Laat ons dan in dezen de voortref felijkheid der oudheid erkennen, als wanneer men zich overtuigd hield, dat de beweging in Gods vrije natuur de edelste gewaarwordingen opwekt, en dat gezellige spelen den wedijver voor vriendschap, eer en vaderland ontvlammen. Een empirist. iMarktprijzon tc Zierikzec. 19 SEPTEMBER 1867. Boter, laagste koers ƒ0,60 en hoogste koers ƒ0,65 per 5 ons. Kip-Eijeren, laagste koers ƒ0,65 en hoogste koers ƒ0,70 per 25 stuks. Burgerlijke Stfincl te Zicrikzee. geboren: 14 Sept. Een zoon van J. van der Have en M. Smit. 15 dito. Een zoon van W. J. van der Jagt en H. Lemsom. Eene dochter van H. Bax en T. Biesheu vel. 1G dito. Eene dochter van A. A. Simons en M. C. Geijseu. Eene dochter van W. Juijn en M. de Keijzer. 17 dito. Een zoon van J. J. v. d. Klift en J. Verboven. overleden: 16 Sept. M. J. Heiboer, oud 75 jaar, vrouw van W. van Putte. 18 dito. C. van der Rhijt, oud 4 weken, d. Getrouwd GABR.' FLOHIL en Oosterland, K. T. BROUWER, Cd. 20 September 1867. Bevallen van een' Zoon, C. HOCKE van den Bout. Kreekzigt, 18 September 1867. Heden overleed, na eene ziekte van slechts acht dagen, tot mijne en mijner Kinderen diepe droefheid, in den ouderdom van bijna 76 jarenmijne geliefde Echtgenoote MARIA JOHANNA HEIJBOER, met wien ik ruim 54 jaren door.den band des Huwelijks raogt 'vereenigd wezen. Ieder die de overledene gekend heeft, zal kunnen beseffen wat ik bij het klimmen mijner jaren aan haar verlies. Zielsbedroefd staren wij op haar stoffelijk over schot doch het vertrouwen op God dat Hij ons sterken zal, kan ons in Zijnen ondoorgrondelijken wil doen berusten. ZlERIKZEE, W. van PUTTE 16 September 1867. en Kinderen. Dienende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten de Stad. De ondergeteekende verzoekt tillen die iets van lieiti of van de Firma OCHT- MAN van der VLIET en C°. (in likwidatie) te vor deren hebben, daarvan vóór of op 1 October aan staande, hunne Notas ten zijnen kantore in te zenden. J. van der VLIET. De Sckuldeischers in het Faillissement van WILLEM KALB, Koopman in Aardewerk te Zierikzeeworden krachtens bevelschrift van den Heer Regter-Commissaris opgeroepen om op Zaturdag den 28 September 1867des voormiddags ten Uien uur, in een der localen van het Geregtsgebouw te Zie rikzee.in persoon of bij gevolmagtigde te compareren, ten einde hunne ScIinl<Ivoi*<lei.*iiig,eii te doen verifiëren en te beraadslagen over een «len accoord. De Curator Mr. J. M. ISEBREE MOENS. De RAAD van Eikerzee heeft besloten, dat op de KERMIS, die invalt op den 30sten dezer maand, alleen zullen worden toegela ten Kramers, Carrousselhouders, Orgeldraaijers en Lied jeszangers, clie in <lït eiland woonachtig zijn, en zich vooraf in persoon bij den Burgemeester hebben vervoegd, tot het aanvragen van staanplaatsen en vergunning. Elkerzee, 19 September 1867. J. M. de GLOPPER, Burgemeester. van der STARP, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HaamstedeEiland Schouwenzullen op Zaturdag den 26 October 1867, in de Raadkamer te Haamstededes namiddags ten drie ure, onder nadere goedkeuring AANBESTEDEN: Het begrinden en bestraten -van den. Zandweg onder Haamstede over 3980 el lengte. Het bestek ligt ter inzage in gemelde Raadkamer, voorts te BurghRenesseBroinvershavenZierikzee MiddelburgGoesVlissingen, Sliedreclit en Hardinxveld in de voornaamste Logementen of Sociëteiten en is op franco aanvrage tegen betaling van 0,20 te verkrijgen bij den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. De aanwijzing in loco geschiedt op den dag der be steding, des morgens ten 10 uur, terwijl nadere inlich tingen zijn te verkrijgen bij den Heer P. LABRIJN, Dz. te Zierikzee. Haamstede, 16 September 1867. C. M. BOLLEBurgemeester. W. VISSecretaris. DOOR VERANDERING VAN AFFAIRE Ëcno woll>elclaiite op een der welgelegene Dorpen in Walcheren; desver- kiezende kan er een gedeelte der koopsom op geves tigd blijven. Men adressere- zich bij den Heer J. P. NEETELSON in de Oost-Indische Kamer te Middelburg onder de letter K. Brieven franco. EEN IN HET JAAR I860 NIEUW GEMAAKTE 3 Scliuif-Kozijiien 1 Bedstede en Zoldering voor ƒ^2^3i^>.—zijnde dezelve zeer geschikt voor Opzigters en Aannemers van werken; te bevragen met franco brieven bij A. M. van OOSTEN te Colijnsplaat. Voorspoedig bevallen van een' Z o o 11 E. de GRAAFF—Enzlin. Zierikzee, 19 September 1867. Alrr De Fabriek van L. van TETTERODE, l te Dordrechtis weder ruim voorzien van extra fraaijcsnclloopcndc BILLABTEN tegen BILLIJKE PRIJZEN. Voor deugdelijkheid wordt ingestaan. TJit do IiïiimI "to koop bij G. de JONGE, in liet Schippershuis te Colijnsplaat. Iii den Anna-Jacoba-Poldergemeente PhilipslandTE KOOP ongeveer lOOstüksvett zoomede 11 tl 1900 IVocl. ponden puik ongewasschcn SCHAPENWOL. Adres aan den Hoofd-Opzigter in genoemden Pol^ p Volbloed Engelsclie YORKSHIRE RAS, Huize Wageningen onder Zonnemaire. PUIKE VLUGBRANDENDE Jt contant Go cent per mud, of vrij t' hiijjB in de Stad cent, aan het Kolenpakhuis I Zwaluw" tegenover de Nieuwstraat te Zierikzee. Afleveringen geschieden van 's morgens 9 uur I 's middags 1 uur. RUHR Voor rekening van den ondergeteekende is gearrivet Het Aakschip de Vrouio WilhelminaSchipper W. Ooijen, met een lading Killii* Kagchel- 011 Smeekolen, lste kwaliteit. A. P. PAULUSSE}* puike k w ali t ei t. IN LOSSINGde Aak Rhijn en ZeelandKi D. Zimmerman, voor rekening van J. C. BAL C°. I Do ondergeteekende beveelt'zich minza aan tot het leveren voor zeer civiele prijzen^ AARDAPPEL-, GRAAN- en MEELZAKKEN, TASC STAPEL-, ZAAI-, LOS-, DEK-, DRAAGKLEEDEN ZAADZEILEN, KOOL-, KALK- en WOLBALEN. I mede bijzonder voordeeiige nieuwe AJUINBALEN, bruikte en nieuwe Racinebalen, gebruikte Koffijbalen e B. J. van ACKER, Oude Haven te Zierikzei Bij l5o**l*li:iii<i.*l;i;ii- AAN DE KRAAN IS VOORHANDEN: HOLLANDSCH-, VELIN-, TEEKEN-, POST-, KI en KARDOES-PAPIER in verschillende soorten, E VELOPPENINKTPENHOUDERSPOTLOODE PENNEN LAK TEEKENBEHOEFTEN SCHRIJ BOEKEN, EAU DE COLOGNE, PORTRETLIJSTJ en ALBUMS, SCHRIJF-, ZAK- en TEEKENPORI FEUILLES, NOTABOEKJES, LINIAALEN, SCHOC TASSCHEN, LANDKAARTEN, PLATEN, (welke zeer latje prijzen worden opgeruimd), SCHILDER PRENTEN, VERW- en PASSERDOOZEN, KASTRA DEN, INKTPOTTEN, MESSEN, LEIJEN, GRIFFE KOKERS, LAMPEKAPPEN, gedrukte NOTA'S, KI1 TANTIES en WISSELS. Hij is ruim voorzien van PRENTEBOEKEN van Cents tot ƒ3,5O. Tevens beveelt hij zich aan tot het leveren 1 Boeken, in alle talen en wetenschappen, de n voorhanden zijnde worden zoo spoedig mogelijk beste Zijne BOEKBINDERIJ beveelt hij ieders gunst aan. Ieders wenscli. Eene der menigvuldige redenen van den buitengewonen gang, dien dit geneesmiddel maakt is de zachte en zuiverei uitwerking, welke zij op den omloop van het bloed uitoefe Het waakt over het nieuwe, door het gebruikte voedsel, gevorrr bloed, versterkt de verspreiding van het rijpe bloed en verdr het oude, dat zijne werkingen verrigt heeft en waarvan aanwezigheid schadelijk wordt. Eenige dosisen der Holloa Pillen, gebruikt naar de voorschriften, waarin elke doos gewikk is, zullen aan een ieder den best mogelijken staat van gezoi heid bezorgen, zonder zijne dagelijksche gewoonten, zijne v maken of zijne bezigheden tc doen staken. De zwakken en zenuwachtigen zullen zich versterkt vinden door eene gepa behandeling met dit geneesmiddel, en indien zij inet opletteil heid daarmede voortgaan, kunnen zij met vast vertrouwen I meer kracht, meer Comfort en eene betere gezondheid b>pe I Doosjes Pillen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,ƒ6,75 ƒ13,50 '20,5 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,05 - 13,85 - 20,11 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen Dj den lie J. BAL Cz., Apotheker te Zierikzee, den heer B. vi ASPEREN VERVENNE te Goes J. STRAATMAN Hooi Dépöthouder te 's Ilertogenbosch alsmede te LondenStrai 244. IIollowafs Etablissementenen te Ncic-York80 Mi den Laine. benoodigd. Adres Uitgever dezes. Aan dit voor de zwakke verteringskrachten der zieken en herstellenden zoo buitengewoon weldadig Bie is door gezonden om zijne kracht en aangenamen smaak zoodanig de voorkeur gegeven boven Porter en Ah dat do vermindering der consumptie van laatstgenoemde Bieren zelfs door de statistiek is opgemerkt gewordei terwijl de consumptie van het MalK-Extract-GeaEondheidsbier onbegrijpelijk toeneemt. Ht Malz-Extract biedt hulp aan alle Lijders aan Asthma, Borst- en Maagziekten, Hamorrhoïdaalgebreker gestoorde Spijsvertering, enz., en is een uitstekend middel om vervallen levenskrachten weder op te wekken zoo als dit door duizende van dankschriften is bewezen. ITooi<1-1 >ót voor geheel Zeelaml M. F. C. de KATER, te Zierikzee. Depóts: MiddelburgJ. SNOEP, Jr. Vlissint/enP. GASILLE. Goes, D. A. OERLEMANS. -- Schoon dijke, A. van OVERBEEKE. Corlt/ene, .1. de DIE. Wissenkerke, M. P. BROEKES. Aanvragen tot Depóts franco aan den Heer de KATER te rigten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1867 | | pagina 2