de Varkens. Graanmarkt Een Pak- of Wagenhuis, Prijs van 400 gulden. Een K oren nti ol e n aa rs-K n echl Wordt gevraagd een Kuipers-Knecht echter, naar hol gerucht loopt, op onderscheidene plaatsen brand ontstaan zijn. In dezen zomer zal een gedeelte van ons leger in verschillende kampementen zich in den wapenhandel oefenen en min of meer groole ma noeuvres uitvoeren. Sommigen denken hierbij aan den gevaarlijken toestand, waarin Europa zich be vindt, en vrcczcn voor de toekomst. Wie zal die ongerustheid geheel ijdel noemen? Het Westen bereidt zich tot ccnc krachtdadige voortzetting van den oorlog voor en als hel der diplomatic oiel gelukt, om vóór de lente van IH5G den vrede te doen sluiten, dan mag men dingen verwachten, waarbij 't geen nu gebeurd is, cu van hoe veel gewigt reeds, nog luttel heteckeut. Niemand kan zeggen, dat Nederland daarbij onaangeroerd blijvc. Integendeel, de opinie wint meer en meer veld, dat de tijd spoedig kan na deren, waarop het Westen, door geheel Europa laat hooien»wic niet voor ons is, is legen ons!" liet antwoord, door Nederland Ie geven, is op dit oogcnhlik onmogelijk te bepalen, want de tijd, waarop hel geëiseht wordt, geeft wclligl anderen raad dan hel tegenwoordig oogenblik, maar gereed Je zijn, om, is hel noodig, le verdedigen wat wij liebbcn, dal is pligl, en (laarvoorbij lijds gezorgd! Ook in Belgic houdt men bel oog op de toekomst, zoo als dezer dagen nog bleek uit een artikel in de Belgisché Intlépendanceover de nieuwe ha venwerken, aan Antwerpen Ic geven, waarin met geestdrift do verwezenlijking dier werken werd toe gejuicht, mits daarbij behoorlijk de veiligheid van Antwerpen in rekening werd gehragt. Is bij ons alles gedaan, wat, met lie! oog op 't geen gebeuren kan, aan onze kuslen en havens behoort, gedaan te worden? Zullen wij. wat er ook gcbcurc en wie zich ook, juist niet met een bepaald vriend schappelijk doel, op onze stranden vertoont, niet verrast kunnen worden? I»at is eene gewigiige vraag, waarop wij hopen, dat. onze Regering gerust moge kunnen antwoordenja. De Tijdin ons land hel orgaan der ultra- montaansche partij, die dezen oorlog een religie oorlog nocml, ontving dezer dagen uit 's Hage een brief van iemand, die goed ondcrrigl kan zijn omtrenl de plannen, ilie te Parijs en Londen worden gevormd, en voorspelt, naar aanleiding dier me- iledeelingen, dat Portugal, Zwitserland en België zullen worden uitgenoodigd, 't welk ongetwijfeld beteekent: «beleefdelijk zullen worden aangemaand" om lol het Weslersch verhond loc te treden, eu vraagt «Hoe lang zal Nederland nog huilen de kwestie blijven?" Wij gclooven, dat «de Tijd", die inceslal voorziglig is, wel iets meer iu den brief heeft gelezen, doch dal vervormd heeft lol cene vraag. I>c geoefende en nadenkende courantlezer meent, dal voor vrij zeker te mogen houden. Reden te meer, om te waken en zich voor le .bereiden. Nculrallieit! blijvc onze leusmaar laat ons zorgen dat wij niet bij het minste gerucht worden overschreeuwd en men met ons spelc als met een ledepop. üe Hemel geve dat onze Re gering, die veel heeft te voorzien en in voel behoort te voorzien, spreke en handelc op zijn lijd, zoowel tegen onze Vertegenwoordiging als ten aanzien van het Buitenland en dat zij bij lijds uitgevc wal noodig is, ten einde ontijdige verkwisting te voorkomen .GEMENGDE BEKIGTEN. avonds geen rumoer op straat meer tc maken of j fatsoenlijke menschen na Ic schreeuwen, daar zij Ij anders publiek zullen gemaakt worden Do beide Kamers der Slaton-.Generaal zijn ge sloten, tot nader order, als wanneer cr dan we der belangrijke'zaken behandeld zuilen worden Zijne Majesteit heeft, belangrijke wedstrijden op het Y bijgewoond. De Prins van Oranje moet gerepareerd worden tc Vlissingen. Te Parijs vermaken de Keizer der Fransehen, en de Ko ningin van Engeland, zich thans buitengewoon prettig, en laten hunne beminde onderdanen ge regeld doodschieten in de Klim. In Penissen zijn vvekelijkschc gebeden verordineerd tol herstel des vredes, op hevel des Konings. Iu België hebben er reeds ernstige onlusten plaats gehad, wegens de duurte der levensmiddelen, en het is nog geen winter. De diender le Bor. heeft meer wind op zijn lijf, dan hij eten iu zijne maag had in den afgcloopcn winter. Hij is groot van persoon maar klein van verstand. Vertrokken van Ceen wagenmaker, achter latende veel schuld en cenige kleederen als pand. Ecne dochter van een winkelier in wijk A. tc Tholcn, wordt verzocht in de kerk niet meer le zitten slapen, daar zij anders niels kan hooren, en an deren door haar gesnurk hinderlijk is. Tc 's Gra venpolder vliegt eiken avond een strik vogel aan den langen weg, doch kan Lecuderl niet snappen. Keesje te T. wordt zoo mager dal zijn jas bijna elke weck door zijne wederhelft ingenaaid wordt. De gereedschappen zijn nu klaar, maar hij kan die niet krijgen zonder geld, zoo dat men vreest dat Keesje naar de Krim zal afgescheept worden. Twee welbekende meisjes tc Kerkwcrve, worden verzocht, zooveel niet meer te praten, dat haar niet past, of zij zullen met de Zierikzeesche kermis aangewezen worden. Dienljc en hare zuster op Siut-Authonie's Dam, worden gewaarschuwddes STEDELIJKE B TUIGT EN. Door hoeren Burgemeester en Wethouders dezer stad is bekend gemaakt, dat de Patent Dl nHon voor het loopemie dienstjaar, ingevuld gereed liggen en ter Secretarie op liet Raadhuis zullen worden uit-, ■gegeven van maandag den 27 dezer maand lot en met zalurdag den 1 September aanstaande, eu wor den dé jeilenlpligtigeii uitgenoodigd om iu persoon hun patent Ic komen afhalen; zullende aan hen, die hierin nalatig ineglcu blijven, het palent worden le huis bezorgd door den deurwaarder der directe belastingen, tegen betaling, van 10 cent voor elk onafgehaald palcnlblad, ingevolge de wel. IliTGK3501TD31TB STTTggaiT. Een Wenk. Volgens de wet zijn de Commissarissen des Ko nings vcrpligt, om hunne provinciën om de twee jaren te bezoeken eu zicli in elke stad, in elk dorp, persoonlijk tc overtuigen of alle zaken in oide zijn. Dit gebeurd echter niet; en of alle zaken nu overal iu orde zijn weet men niet, maar dat weel men, dat cr iu vele gemeenten, en bepaaldelijk te Niciiwcrkerk, kisten met oude documenten ge borgen zijn, eu gesloten met drie sloten, waarvan drie personen ecu sleutel hebben. Die kisten eens le openen en de daarin begraven? stukken eens onderzocht, zoude misschien geen onnuttig werk zijn, daarom i aden wij den heer Commissaris des Konings iu Zeeland aan, om met zijne eerste komst te Nicuwerkcrk, met Nicuwerkerk een begin te maken of le doen maken. Nieuwcrkerk, 23 Aug. '1855. N. Ten gevolge der hecrschendc ziekte onder de varkens, hebben cr ook sterfgevallen plaats onder de varkens. En daar alles zoo bovenmatig duur is en bijzonder hel spekzoo kan een hoer er maar rnocijclijk toe overgaan om een gestorven varken in den put te steken; en daar de arbeiders geen geld meer hebben om een gestorven varken te betalenzoo worden die doode zwijnen tbaus le Zierikzee binnen gcbragl eu verkocht aan zoo genaamde spekslagers, die niets op het oog hebben dan door bedriegerij zich le verrijken. De adelijken zoowel als de onadelijkcu, eten thans zoo wel vlcesch van gestorvene varkens als van nuchtere kalv.er.cn, en de keurmeesters zien cr niet naar om. Zierikzee25 Aug. 1835. Eenige burgers. Zierikzee27 Aug. '1855. Mijnheer! Iu uw Nommer van II. zalurdag komt een in gezonden stuk voor, waarin gemeld wordt, dat niets goed is wanneer bet niet door vreemden wordt gemaakt, terwijl het weder gebleken is, dat een gemaakt zeil te Alblasscrdam niet zonder .gebroken was. Zoo ook gaat het met dc kleedingsslukkcn; de notabelen hebben sedert jaren de gewoonte aan genomen om hunne klecdcrcn tc doen maken te Botterdam, ja soms te Parijs. En niettegenstaande de vermaardheid dezer plaatsen gebeurd liet niet zelden dat er klecdingstukken door Zierikzeesche kleermakers moeten vermaakt worden, en die iets vermaken, cu dus verbeteren kan, kan derhalve het ook wel nieuw maken; eu wie zal ontkennen dat er te Zierikzee gceno bekwame kleermakers zijn? Maar te Zierikzee wordt cr om niemand boter ge dacht dan iu zake van belastingen en tot inseinij- ving voor soep en andere liefdadige offers, en die zioii daarvan onttrekt en niet boven vermogen in- teekend, wordt beschouwd als een vvanwiilige om zijne mindere sladgeiioolen te ondersteunen, en door zijne meerderen wordt voorbijgegaan en vreemden worden begunstigd, is dit zoo als het behoort? tcssciien MIDDELBURG, ZIERIKZEE EN T HOLEN, benevens VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN en de lasschen liggende Plaatsen Wolphaartsilijk, ©oHgcnc, ©at§§c!ie IVees', CnoessclBe Sas, GoosDaoeEi en e a*s e fc e n da ebï Augustus 1855. ban itHtdbelburg: non Üljolett: Vrijdag 3L 'snam. Iu30m.| September 1855, jZaturd. 1 'snam. Iu m. Maand. 3'sinorg. 4um.| Dingsd. 4 'smorg. 3u30m, Unit iïtiblif ItmrgUatt ^litfutrrpeu VVcjcnsd. 3 'smorg. Ouni.lDonderd. G'smorg.7 u m. cu lussclienliggcndc Plaatsen en Voeren Dagen eu uren van vertrek in de maand September 185 5. Van Siei'ikzee Van Stottenlam: Zond. 2'smorg. 5u Woensd. 3 8 Vrijd. 7 40 Zond. 9 a 41» Woensd.12 'smidd. 12 Vrijd. 14 42» Zond. 10'sniorg. 4 Woensd. 19 O Vrijd. 21 Zond. 23 40» Woensd.20'smidd.12 Vrijd. 28 »- 12» Zond. 30'smorg. 4» 30 m 30 i 8 30 30 1 'smorg. 8 i 4 10 O 'snam.12 8 'smorg. 4 11 3 Zaturd. Dingsd. Dond. Zalurd. Dingsd. Dond. Zaturd. Dingsd. 18 Dond. 20 Zaturd. 22'smidd.12» Dingsd. 2a'smorg. 4» Dond. 27 5 Zaturd. 29 7 13 13 G 6 9 10 ni. 30 30 30 30 30 .30 30 Rotterdam, 27 Augustus 1855. Tarwe. Bij redelijken toevoer van Zecuwsche, Vlaam sche, Overmaassche en Flakkecsclie ging dezelve van 30 a 30 cents liooger langzaam van dc liand; puike blanke f 10,10, f 10,30 a f 10,80; mindere van f 13,30 a f 10; blaauwc en geringe f 14,25, f 14,73 a f 15,25. Rogge. Van jarige Zceuwschc, Vlaamsche en Over- maassclic weinig ter markt, .doelt van nieuwe dito wat meerder aangevoerd, die hooger was dan de vorige week, en ruimden lieidc lot 50 cent hooger vlug op; jarige puike blanke fll, f 11,30; nieuwe, dc beste soorten van I' l l a f 11,50; mindere en Noordbrabandsche f 10 al0.30. Gerst. Van nieuwe Vlaamsche, Zceuwschc, Overmaas sche en Flakkecschc was meerder kwantiteit en beter kwaliteit ter markt, waarvoor lol 50 cents hooger goede kooplust bestoud; winter van 10,30 a f7; «ojjBCir van f 0.30 a f 6,80. {m-jjcrRjlw ic glimeer. G E B O fi F, S 23 Aug. Ecne dochter van U. J. Slegt en P. Tab- ;berné. 27 dito.. Eene dochter van A. Ivok eu J. C. van AndeL overleden: 21 Aug. A van Es oud 64 jaar echtgenoot van J. van Biest. 23 dito. M. dc Gloppcr oud 75 jaar weduwe van P. Geelhoed. 24 dito. C. van den Ende oud 4 maanden zoon. 25 dito. A. II. Hillebregt oud 35 jaar echtgenoot van J. Vcrboovc. -r— 28 dito. J. van Gastel oud 57 jaar weduwnaar. lieden overleed, in den ouderdom van bijna 75 jaren, mijne geliefde Moeder, MARIA de GLOPPEB, Weduwe P. GEELHOED; allen, die haar van nabij gekend hebben, zullen beseffen, wat ik en mijne vijf kinderen, voor wie zij als het. ware eene tweede moeder was, iu haar hebben verloren. God, hoop ik, zal mij dezen zwaren slag van beproeving met stille onderwerping doen dragen. Zierikzee, M.' GEELHOED. 23 Augustus 1855. Familie en bekendenzoo binnen als builen deze sladgelieven deze voor bijzondere en algemeene kennisgeving aan te nemen. iii ■jijn»' De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN zal, ten verzoeke der beneficiaire Erfgenamen van wijlen den heer F. C. CATS op Dingsdag den 4 September 1855, des namid dags ten 4 ure, ten huize van B. II. Haiunck, te Zierikzeepubliek presenteren tc verkoopen Eene groole partij fijne ff IS A BI SS E eu E I.TV - W IJ N S W van diverse merken, te veilen in '/4 ankers, volgens uitgegeven notiliën. garret?»» De Notaris D. Q. df. JONGE van der ©a*ïT HALEN zal, ten verzoeke van dc Ilcercn Gcmagiigden van J. M. GAKKER, Wed. P. Gaanderse. 1855 (in plaats van op Dingsdag den 4 Sep tember, zoo als geannonceerd is), des voormid dags ten lü ure, op de Hofstede van voornoemde Wed. P. Gaanderse,- aan den Kloosterweg, onder Noordgouwepubliek presenteren te verkoopen: jfó S extra goede Werk- paarden, als: 1 torusne Ruin, oud 8 jaren, 1 dito fkÉÖBl Merrie, oud II jaren, a dito Mes Hui» oud 9 jaren 1 iwarie Kassa oud 5 jaren, 1 bruine Merrie, oud 5 jaren, S c.ïtra gecsïe Svaatgeve-iide Melkkoeijen, 2 kalf- dragemite Vaarzen, 2 vare Koeijen, (h «3rie- en tweejarige Vaarzen, A 2jarige Ossen, 3 Kalveren, 3 Varkens, 2 Karn honden en eene partij Hoenders en Manen. Voorts extra goed Bouw- en Melkge- rcedschap als3 nog nieuwe Boeren wagens 1 Huifwagen op riemen, 2 Aard- of S'erwetkarren 1 Holblok1 Windmolen, diverse Ploegen, Eggen, Sïaksleden ®eeften Wannen, Vorken Kieken en andere Sïouwgereedschappcn diverse Melkgcrecdschappen, eenige 9Ieu. beien en hetgeen verder zal worden geveild. ppgga» Dc Notaris kV. J. van VOORST CATS- If®!? 1IOEK, standplaats 'Tholcnzal den 'dden September 1835 te St.-Maartensdijkin de Herberg van N. Noom, ten 7 ure in den naniid- dag, voor afbraak veilen en verkoopen: staande onder St.-Maartensdijk, op de Hofstede bewoond door den lieer J. Dirics, lang 15 cl, 5|) duim, breed 5 el, 70 duim en boog 3 el, gedekt met pannen., met planken beschoten, voorzien van eene bekwame zolder en in goeden staat. ffi!SSS?" Allen, die iets tc vorderen het). gpSsr ben van of verschuldigd zijn aan wijlen den heer P. LIJBAART, in leven fabri kant, en overleden tc Zierikzeegelieven daarvan opgave of betaling te doen aan of ten huize van deszelfs Weduwe, in de Nieuwe Boogenlstraai aldaar, voor of op den G September 1855. Zierikzee, den 25 Augustus '1855. BsjgMEw», De ondergclcekeiidc heeft de eer, kennii te geven, dat hij zich met 50 Augustus aanslaande zal vestigen als lï R W -BE. SCHUIT- en K 1. E 3 Ai O E II 91 .IK HER, en neemt tevens de viijlieid zich aan zijne Stad- en Landgcnooten beleefdelijk aan le bevelen. P. IIENDRIKSE. Korte Grocncndaal, Wijk D, No. 482, feSSS*,, De ondergeleekende beeft de eer, zijnen Slad- en Landgcnooten bekend le maken, dat bij hem is te verkrijgen PUIKE §»®RT VAN U SS7 IÏW Bestellingen, niet minder dan een anker, trgen dc navolgende prijzen Roode op flèsschen. f 11,25. dito - 12,GO. Wille - 15,75. ZierikzeeB. JOPPE, Jz. 28 Augustus 1855. Scliouwsche Botermarkt, B'j J. SLIERENDREGT, Pz., Gcdelc geerde der 1ste Klasse, tc Zierikzeeii in de 2<le Klasse der 22S"ste Staats-Eoterlj GETROKKEN op No. 18294, ecu PRIJS Bij C. SCHREUBS te Vreischoris GETROKKEN in dc 2de Klasse dei 227sle Slaals-Lolerij, op No. 5G48, een 19e zalf cn pillen Tan Holloway een zeer aanbevelenswaardig middel legen dc 2?ooj, K.... M...., le Bolsivardleed sedert vele jaren aan deze ongesteldheid en sedert 9 maanden was hij bijna blind cn doof daarvan. Hij raadpleegde onderscheidene genees- heeren deswegen, doch de ziekte vcrslinimerdc van dag lol dag en hragt eindelijk zijn leven in gevaar. Zijn goede giesl cchler verliet hem niet een zijner kennissen bragt hem ecne groote dosis zalf en pillen van llollowaylnj gebruikte dezeiven, en de uitkomst was zoo voldoende, dat hij in twee weken tijds, hel gezigt en gehoor weder verkreeg, cn twee maanden daarna volmaakt hersteld was. Door het vermeerderd Debiet zijn dc op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende Doosjes Pillen van/0,80 fi,85/3.00 /"0,75 713,50 /"20,w Potjes Zalf van - 0.80 - 1,85 - 3,00 - 7,30 - 13,85 - 20,90 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen l'i) den lieer J. P. VERLINDEN te Bergcu-op Zoom, J. STRAATMAN Hoofd-depóthouder le 's Her togen- hosch, alsmede le Londen Strand 214. Hollomrfs- EiabUssementcn te Nciv-York80 Maiden Lane. bij B. W. VERMUNTin dc Sociëteit ST. SEBASTIAANop Zalurdag den 8sten en Don derdng den Inden September 1855, des avond ten 9 ure, bij welke gelegenheid de Tuin mt eene prachtige Chinecsche Illuminatie zal ver licht zijn en Tutu-werken zullen af' gestoken worden. Entree f 1,50, waarvoor men een flcsch Wij zal genieten. terstond benoodigd, bij M. K. STOUTJESD1JI tc Oud-Vosscmeerbrieven franco. ia dc Garancine-Fabrick tc Zierikzee. Tc Zierikzee, ter drukkerij van P. de LOOZE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2