m wm 10. WVoensdag, 2!) Augustus fl2e Jaarg. lilen. snhuis, 31)E!\T, Nieuwstijdingen. ORST CATS- zal ilen 5dcn sdijliin dc 11 den namid-1 rkoopcu i de Hofstede, ang 15 el, 3(| 3 el, gcilett len, voorzien ie de n slaat. INGE van deb ran dc llecrcn Veil. P. Gaas- itembcr 1855, Hofstede van lan den Kloos- presenteren te ZIËRlkZËESCHE Men Abonneert zich: In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika bij J. QUINTUS, te Sheboygan Abonncmcnts-Prijs: yoou heide uitgaven. Yoor 3 maandenJ 1,30. Franco per post, in Nederland- 4,30. Yoor Noord-Amerika, Franco New-York Doll. 4,10. li ne ito j Mes Ruin, oud 5 jaren, :n, 7 extra jen, 3 kalf. Hoeijen, 5 I 4L Sjarige as, 3 Karn. s en Hanen, en Melk ge- wc Boeren- riemen 3 I Rolblok 1 ;n Eggen, n Vorken, ïdschappen, eenige Mcu- len geveild. 'i eriltzee, zal, mis, in zijnen I straat, bij de ruim voorzien 1TJ MENI\ ikt ook Da- ak cil xvascltt voor 50 cenl. oft ccne goede V e r s c h ij n t Op Woensdag en Zalurdag. Advertentiën: 10 cent voor eiken regel. Zegelrcgl voor iedere plaatsing33 cent. Dc inzending der Advcrlmticn kan geschieden tot Dingsdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. K 11 r e a u Zier ikz cc, Hoek van dc Schuilhaven, B, No. 94. Brieven en In gezondene Stukken Franco. Swcaborg, hot gebombardeerde Swcaborg, [laai zoo als liet stond en dc ontzettende sterkte [iet zwijgend op de 'verwoesting, door liet vcr- lirïkkclijlt vuur van 1300 kanonnen op houten •bouwen cu brandhout voor stomnboolen, aan [erigl 'f Verwonderd velen, dat Engeland en Frankrijk, al admiraal Dundas cu admiraal Penauil, dat de lugelselie en Franschc zeemagt, er toe kunnen lomcn om iels Ie verwoesten dat niet verdedigd [au worden eii ilaf alleen een verniclings-spcl kan orden genoemd. Eenc vloot van 70 schepen, i.iaroiidcr zelfs linie-schepen, eenc vereenigdc Eu- clschc-Frausehe vlooi, homhardcert drie dagen uc sterkte, alleen om daar binnen eenige huizen verwoestenl)c Engelsclic admiraal heeft het Lncrs zelf gezegd, althans na het bombardement, al zijn doel niet was geweest het vernielen der sliugwcrken 1 Het bombardement, boe akelig op rli zelven, heeft Europa echter pok nog eens [rolijk gemaakt en hel was in eenc soort van mrakking, dat alleen, die in dezen akeligen tijd log ecu greintje luim behielden uitriepen: «dc oude •taar is dood, leve zijn zoon Swcaborg beslaat niet meer!" verkondigde hij in Londen en Parijs, Sebastopo! vergetende, lier- alilcii de verschrikkelijke lijding met veel genoegen. «Swcaborg ging in vlammen op de sterkte [ertoonl niets dan een puinhoopwas de mare ic uit dc groote bladen van ile groote steden. Dc effecten stegen aan de Parijsebe beurs Die langer leeft dan een dag, beleeft soms veel li den tijd," die eens alles in 't regie licht stelt, [ic ons sommige dingen geheel anders doet zien, au zc zich in do haast of in verwarring beschouwd, «schenen. Swcaborg sprong uiteen, en een En- tlschman, een dilettant in hel militaire vak, zag iel eigen oogen, dat, hij het ontploffen van een iiiidmagazijn, honderd Russen met eenc onlzel- ndc menigte balken, stecnen, enz. enz., in de ichl vlogen. Ontsteld, maar toch innig verheugd, lilc hij, hoeveel Russen behalve die 100, wel niden zijn omgekomen, en hij hitdd niet op (verder [mille hij toch niet gaanvoor hij 4000 lijken pór zich had liggen, behalve die welke in zee aten geslingerd. "lij schreef dit, en '1 werd opgenomen door Keulsclie Couranti! Hoc 't zij, Sweaborg slaat nog en wacht op dc iigcn die daar verder zullen komen, terwijl, zegt en, Rcval nu eenc onhcuschc visite van de vloot ir geallieerden verbeidt. Of Krooustadt nog aan beurt zal komen is onbekend. een uitmuntend d. Lte rlig gestel, neus- spijsvertering weken lang licl tnzienïijk aantal toestand zelfs hem vervolgens C7.elven en na zes gen woorden zoo1 onder dit genees- l zijn. op nieuw olgcndc Ti ri3,50 ƒ20.53 •0 - 13,83 - 20,90 ic bekomen bij 'ENNE te Goes, cr te 's Hertogen- 21-1. Holloivay1*1 O Maiden Lane._ Honden23 Augustus. Naar men verneemt zijn tot licticcft dc Koningin den wcnsch Ie kennen gegeven, oof »de Lelie,".1' het gehcelc personeel harcr bediening op hare bij den Bocl-frlcn naar Parijs kome om de leiiloonsleliiiig te Tzigligeu. In Virginie beersebte dc gele koorts bij voort- E II K E IV-B'uing in hevige mate. Tc New-Ortcans waren in i'Icvrouw CAU,|C laatste week 222 personen aan die ziekte bezweken. I— Het. Engelsclic bijbelgenootschap, beeft gcilu- l'"le bet laatste jaar, 2,5G7,5ti9 exemplaren der kixkCjJ)LÏï 1" Schrift verspreid. Sedert zijne oprigling ver m Breidde liet reeds meer dan 28 millioen exemplaren. selinff|rcndicn onilcrslennt zij jaarlijks niet aanzienlijke "i if"11"11'11 ('e niceslc andere bijbeigenoolscliappeii. om opgeleid "f Hare juarlijksclic inkomsten ontvangt liet van vaste Icnaar. Adr Rdragen die gewoonlijk 125,G54 p. st. (omstreeks |ii millioen gl.) lieloopcn, en van buitengewone f'k'n, die door den regel een gelijke som opbrengen. 1 "cl genootschap telt leden onder alle landen eu volken der wereld, lot ouder de inlandsehe stammen op Nicuw-Zccland, van Amerika, ja zelfs onder de Kaffers en Hollenlollcii. Door zijne zorg is de bijbel reeds in 150 talen ovcrgcbragl maar zelfs alleen in Azie zijn er nog 150 tongvallen, waarin de bijbel niet beslaat. Het Arncrik. bijbelgenootschap, dat to Niemv-York zijn hoofdbestuur heeft, beeft in 1854 400,000 exemplaren der II. Schrift uitgegeven. De inkomsten beloopen 50,800 dollars. Berlijn, 25 Aug. Uit Koningsbergen wordt ge meld, dat dc feesten voor liet 000 jarig jubilé van die stad, ten gevolge van liet licerschcn der cholera, niet plaats zullen hebben. Alleen zal bet feest godsdienstig gevierd worden eu tevens zal te dier gelegenheid eenc spijsuitdeeling aan dc armen plaats hebben. Weciien, 22 Augustus. De cholera begint zicli ook in liet inwendige dezer stad uit te breiden. In Galicic woedt de ziekte zeer lievig, te Lcniberg zijn-sommige famillicn geheel uitgestorven; dc grooic sterfte, welke in den afgcloopeu winter aldaar onder de troepen gchccrsclit beeftwordt thans overtroffen door die onder de burgers. Wcenen, 23 Aug. De cholera nceint alhier toe. Vele vail de welgesielilen hebben de stad verlaten, en zes van dc grootste fabrieken, zijn ten gevolge van bet groot aantal door de ziekte aangetaste werklieden, gcslolcn. Zwitsersc!»e Crcnzen 22 Augustus. In bet kanton Zug is men reeds tegen het voornemen om de huwelijken te beperken opgekomen. Ten gevolge van eenc oproeping zijn bijna uit al de gemeenten van bet kanton ongeveer 40U trouwlustige jonge lingen in een pleglstaligcn optogt naar den groolen raad getrokken en wel met dit gevolg, dat deze raad het desbetreffende wetsontwerp met 43 tegen 12 stemmen aan dc commissie ter herziening heelt teruggezonden. De bcriglen uit liet Zwitscrsclic kanton Wallis luiden bij voortduring nog zeer verontrustend. De schokken herhalen zich en gaan meestal vergezeld van een ondcraa'rdscli gcdruisch, gelijk aan het lossen van zwaar geschut. In bet stadje Visp is bijna geen huis meer in bewoonbaren toestand: bet zal geheel door dc ingezetenen moeten verlaten worden. De meeste vreemdelingen stroomen thans naar liet Reiner Oberland, waar men, tot dusverre nog geen spoor van aardbeving heeft waargenomen. Op den Rigi wordt ecu nieuwe grooic herberg voor de bezoekers gebouwd. Brussel24 Augustus. Gisteren avond lussclieti II en 12 ure beeft te Antwerpen en omstreken eenc hoos groote schade aangeriglde storm welke zich leu 12 uic even gelegd hadstak ten 1 ure weder op cn hield lot a'/j ure niet onverminderde kracht aan. Ofschoon ile rus' te FlorilTe cn omstreken niet weder is gestoord blijft cr veel gisting hecrsclicn, weike maatregelen van voorzorg noodig heeft gemaakt. Aan de markt is hier reeds tarwe van den nieuwen oogst aaiigcbragt. De verkoopei's bedongen 54- frs. per muil. Aan liet Journal de Ia Haute Saone wordt dd. 14 Aug. uit Vallerois-le-Bois liet volgende ge meld: «Laatstleden zalurdag, den li Aug., werd ceil mail, die ten 1 ure namiddags van hel land huiswaarts keerde, cn op ccuige ellen afslands door verscheidene personen voorafgegaan en gevolgd werd, door den bliksem getroffen, waardoor al zijne klecde- ren van liet lijf weggeslagen werden en hij geheel naakt bleef liggen. Slechts bier en daar, bezijden en op den weg, vond men eenige stukken van zijn schoeisel, voorls een zijner hemdsmouwen en eenige lappen van zijne kiccderen. Tien minuien na den elcctriekcn slag, die hem ncdergcworpen had, kwam hij weder lot kennis cn zcidc, ile oogen openende, dat hij koud was' en dat bij niet begrijpen kou hoe hij daar zoo naakt lag. Dc incnsclicn, die zich rondom hein bevonden, konden niet geloovcn, dat hij werkelijk nog leefde. Zij bemerkten op zijn ligcliaain verscheidene ligie wonden aan liet hoofd en den hals. Zijn huik was daarentegen oji verschillende plaatsen gekwetst even alsof men hem meteen mes of ccnig ander scherp werktuig sneden had locgebragt. Vooral is hij erg aan ile voelen gewond. Alen heeft desniettemin dr hoop hem te redden. Vcnlo, 22 Aug. Nadat in deze omstreken even als schier in het gehcelc rijk, de zoo gevreesde aardappelziekte zich weder had vertoond /is cellier sedert eenige dagen daarin plotseling een omme keer gekomen. Meestal waren nog slechts de-bla deren cn niet de stengel aangedaan. Mcu ziet nu het zonderling doch verblijdend verschijnsel, dat dc zieke bladeren verdorren en afvallen, en uit den stengel weder nieuwe krachtige spruiten te voorschijn komen. Velden, die cr voor céiiige dagen geheel verdord uitzagen, vertoonen zoodoende heden morgen eene groene oppervlakte. Zoude men hieruit niet mogen alleidcn dat de ziekte nog ccne laatste poging gedaan heeft op het door haar geliefkoosd product, doch door de sterke groeikracht is overmeesterd Waar ook dc ziekte reeds ver der gevorderd was cn dc stengel reeds was aan gedaan, is dc knol echter nog geheel gaaf cn ge zond gebleven. ©evea4er, 24 Aug. Gedurende een onweder in don afgcloopeu nacht, waarschijnlijk daardoor veroorzaakt, ontstond er brand hij een bakker nabij den kopcnnolenliissi hcn Voorts en Beekbergen die zoo snel de overhand nam, dal de bewoners weinig nicer dan hel leven konden redden, zcifs liet vee is er hij omgekomen. Gelijktijdig nam mcu te Warnsvcld nog een zwaren brand waar, in de rigting van Vicrakkcr of Baak. Omtrent dc vermoedelijke oorzaken van de tegenwoordige hooge koolzaadprijzcn, deelt dc Proo. Gron. Cl. het volgende mede: «De bijzondere rij zing is in de eerste plaats hoofdzakelijk loe ie schrijven aan het spel of den zoogenaainden ievcrings- liandcl in zaad en olie aan dc Amslcrdamsche markt. De knop-,'i's en verkoopers verbinden zich, om op bepaalde termijnen Ic leveren en 1c ontvangen, cn toen nu dc regen' tijdens de inoogsting. inviel cu veel zaad in vochtigen staat werd ter markt gcbragl, maakten sommige verkoopers van zaad zicli bevreesd, of cr wel droog cu leverbaar koolzaad zou zijn to bekomen, cn begonnen lot dekking van het door Den verkochte op dezelfde termijnen weer in Ie koopen, van welken drrftigen kooplust door ue houders van on levering gekochte partijen in hooge male werd gebruik gemaakt, en heelt, thans die levcritigs- handel wel ccuigcf mate den schijir'van een kamp strijd lusschcii hoopers en verkoopers, waarbij dc luaislen tot dusverre in erge maté het onder spit délven, daar de rijzing in weinige weken meer dan f5 per mud bedraagt. Eenc tweede oorzaak van de rijzing, cn die inzonderheid aan onze .markt van invloed geweest is, zijn de belangrijke inkoopen, welke hier voor Belgische rekening.- zijnuitgevoerd, maar die (hans op de verhooging schijnen geslaakt le zijn; en zal het nu groolcüjks van hel spel le Amsterdam af hangen, of zich de zaad- cu dien ten gevolge ook ile olieprijzen nog eenigcii lijd op deze bijzondere hoogte zullen kunnen staande houden. Aan verdere verhooging wordt zeker door weinigen gedacht, daar de overtuiging bij den handel vrij algemeen is, dal de zaadoogst zoowel hier als in Oost-Vriesland, Oldenburg cn verder de kust langs lot in het iïol- slciiische niet veel beneden het middelmatige heeft opg leveril en men van geen bepaald le kort in de opbrengst weel, dan alleen in België, werwaarls tui op deze hooge prijzen van onderscheidene zijden genoeg zal lieenstraonicn, en wel in de eerste plaats van Frankrijk cn Zeeland, alwaar even als hier en in Oost Vriesland, als ook in Hamburg voor Belgie gekocht cn derwaarts gezonden wordt." Men schrijft ons het volgende uit Meppcl «Dc cholera begint thans deze plaalsalwaar ze verleden jaar zoo erg gchccrsclit heeft, weder tc naderen, dewijl zij in den loop dezer week 1c Zwartsluis is uitgebroken, zijnde ccne zeeplaats, alwaar zeer vele schippers van verschillende plaatsen dagelijks aankomen en afvaren zij is in den regel ceue der eerste plaatsen waar bedoelde zickle zich openbaart; dc predikant o. a. is aldaar ecrgisler overledenna van een zomerreisje uit Amsterdam te zijn teruggekeerd zoo men stellig verzekerd aan die gevreesde ziekte slechts weinige uren maakten een einde aan zijn leven. Tieï 24 Augustus. Men verneemt dat op liet re quisitoir van den lieer officier van justitie mr. H. van Wesseui, Az. door de arrondisscmciits-reglbank alhier reglsingabg met bevel van gevangenneming is verleend tegen J. R. Ic Culcnborg, beklaagd van diefstal van twee muntbiljetten ieder f 10, uit ceiien brief, die den 14 Augustus II. aldaar op liet postkantoor in de bus is gestoken, cn die aan liet adres tc Haarlem is bezorgd, doch zonder dc muutbillcttcn, die daaruit met verbleking van liet lak waren weggenomen cn dal ten gevolge hiervan genoemde persoon, die op liet postkantoor werkzaam is, woens dag avond alhier in liet huis van arrest is overgebragt. Hi aten 24 Augustus. In den afgcloopeu nacht brak boven deze streken, en vooral langs de Maas, een zoo geducht onweder los, als maar hoogst zelden hier beleefd werd. Ilecds legen elf uur in den voornacht doorkliefden ontzettende bliksemschichten hel luchtruim en gingen schier onafgebroken voort de omringende natuur in ccncn ontzettcndcu vuur gloed te zetten, die de schoonste schakering van groene, bloedroodc cu purperen tinten droeg, eu logen hel koolzwarte wolkenfloers een allerprachtigst en tegelijk indrukwekkend schouwspel opleverde. Eerst legen half vier ure dos morgens kwam cr verandering eu afleiding door ccncn digten stort regen vergezeld van zware windvlagen, waarna dc lucht aanmerkelijk afgekoeld cn de opeengepakte wolken uiteen gedreven werden. Ongctwijl'qjd zal dit onweder hier en daar ongelukken veroorzaakt hebben, maar met zekerheid is le dezer plaalse nog niets daarvan bekend geworden. Voorst25 Augustus. Bij het onweder, dat dezen nacht in onze omstreken vrij sterk was, werd eenc woning door den bliksem getroffen, waardoor zij in weinig lijds geheel in dc asch gelegd werd. Eenc koe, pink cu twee varkeus zijn daarbij ver brand bijna niets itcefl men kunnen redden. Ge lukkig zijn cr geene mciischeiilcveus tc betreuren, hoewel dc bewoners Ier naauwernood den tijd hadden om nog te ontkomen alleen dc knecht heeft min of meer belangrijke brandwonden bekomen. Ook onder Brommen moet dc bliksem geslagen zijn. In de gemeente Ophcusdcn komen dagelijks vele vreemdelingen, teneinde toren, kerk cn pre dikstoel tc zien in den toestand waarin die gebragt zijn door liet verschrikkelijk onweder van 29 Julij, toen dc geliefde leeraar op den predikstoel door den bliksem gedood werd terwijl niémand anders eenig letsel trof. Nanuwkeurig cn waar vindt men het gehcelc treffende zonderlinge voorval beschreven door een ooggetuige den ouderwijzer J. de Vletter, in een boekskcdal voor 23 cent alom le bekomen is. Ü5oosesi(3a;il24 Aug. In den afgcloopeu nacht, heeft, alhier ecu zoo allcrvreesclijkst onweder gewoeddat hel niemand heugt ooit iels dergelijks Ie hebben bijgewoond. Verblindende lichtstralen en rollende donderslagen volgden elkander op eene ontzettende wijze, hjjna zonder Itissehenpoozcu, op eu sloegen den schrik om hel hart. De inwoners, die zich bereids ter ruste begeven hadden, waren alle wederom opgcslaan; ieder waakte. Op vijf plaatsen is de bliksem ingeslagen zonder evenwél gelijk aanvankelijk gevreesd werd, brand te ver oorzaken; dezelve bepaalde zicli lol verwoesting, tm daarin zijn zijne sporen te vinden. Elders moet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1