Sn. Holloway'spillen. IITCy^503.TDEa.TS STTTggBIT. li latergoud, Graanmarkt XE RP ACHTEN; Eeoe partij Vruchten te velde, Eenige Meubilaire Goederen Een Enk- oi' Wagenhuis, STRÓO-KAPHOEDEN, PTme1. WORDT GEVRAAGD: i en erger Jongeling, heden nog niels van. De koningin van Engeland is eindelijk te Parijs afgestapt en met uitbundige vreugde ontvangen. ln Zwitserland zijn de hu welijken belast geworden met I5Ü franc, en 400 franc, als zekerheid stellen voor de wittebroods weken. Te Middelburg wordt de stad verlicht met gas; maar 1111 de noblesse builen is, is het zoo donker, dat men elkander omver loopt. Hel wordt dus donker met de verlichting. Een naald- ridder aldaar heeft 17 ledige llesschen verkocht, tocbehoorende aan cenen winkelier, die dezelve aan een zanggezelschap had verkocht met aalbessenwijn. De leden kunnen alzoo de llesschen gaan betalen. Te Domburg worden de spraken verward wegens den torenbouw. Verhulst aldaar heeft het opzigt gekregen over het bouwen van cenc nieuwe school. Gt) schoolvorslcii hebben Domburg bezocht en niemand weel nog, wie de wijste is. De da mes uil de kaaislraat te IJzcivdijkc hebben liet wandelen gestaakt, lot nader order. Ecu bode aldaar wordt verzocht, zoo verbazend niet meer te schreeuwen in dc kerk, daar bij ieder van de wijs helpt, en maakt dat de dames hunne vingers in dc ooien moeten steken. Piet te Hulst krijgt een horen, zoo dik als den (oren, omdat hij de schaapjes niet uil dc klavers kan houden van het herderinnetje. Maria Ie Walcrlandskcrkc zal lot loopemie bode benoemd worden, om van lJzendijkc nieuwtjes over te brengen. Te, Titelen weet men niet, wie er meer honger heeftKeesje of zijn hond. Schipper C. S., te Sommelsdijk, wordt verzocht, zoo aanhoudend niet Ie roemen en Ie lagchcn, daar het vele mcnschen gaat vervelen. Foei! het staat zoo leclijk. 1'. G. te St.-Maar tensdijk wordt gewaarschuwd, om geen benaderd vee meer in zijne schuur te herbergen, daar hij cr schade van zal ondervinden. Aldaar geboren een jonge Hijger, die gezien kauworden voorniet. Een commies Ie Scherpcuissc kan maar geen burger worden, omdat hij in Sluis Ie veel familie beeït achtergelaten. Koosje Ie Tholcn moest zich zoo hoog niet verheffen cn zoo laag op een ander niet ncderzien, maar bedenken, dat, hoe hooger men klimt, hoe lager men vallen kan. In de kerken-adniiuislratic tc Eijerland is hel thans zoo druk, dat er nog drie kerkvoogden moeten benoemd worden. Bevorderd aldaar een Kees lot koksmaat. Zulke baantjes zijn goed voor hem, die met een oncffenlje van f 15,090 arriveerde. Ilct is meermalen gezegd, dat niet van vreemden komt, deugd niet. Zoo werd gisteren een zeil aangeslagen eu gepast, maar het zal vermaakt moeien worden wil het bruikbaar zijn. Maar het komt ook van Alblasscrdam. De zeilmakers kunnen dus hier zitten uitdroogeii, en helpen betalen om de havens diep le houden, voor schepen die veel tijds uitzeilen zonder men die ooit weder ziet. liet is en blijft dus klatergoud; éénjschccrt de schapen cn de rest de varkens. Zicrikzee, A. 24 Aug. 1853. Uittreksel uit een brief van Rochester in Noord-Amerikavoor zoo ver dit uitliet belang van het algemeen mag verstrekkendaar huis houdelijke zaken en ecnige bekende namenniet hier bij vermeld worden. Rochester, 15 Junij ",1835. Zeer Geachte Vriend Deze is dienende om u het reu en ander van ons tc doen hooien, u zal va Moeder wel ver nomen hebben, dat wij gelukkig in Amerika zijn aangekomen, wij zijn allen wel en hope dat bet bij ïi lieden ook zoo zal wezen. Ik heb aan moedor geschreven van Rotterdam, van Liverpool cn van New-York, ik hoop dat zij deze brieven ont vangen heeft, cn wanneer wij vier weken verder zijn, zal ik moeder weer schrijven. Wij zijn nu beste vriend eenige bonderde mij len van elkander en ben le Rochester, deze plaats is met. 80,000 mcnschen bevolkt, iu 1811 waren hier drie huizen, dus ziet eens wat bet in if jaar is aangewonnen, wij zijn bij van der hoorden aangekomen, cn hebben zoo veel vriendschap gc- nolcn, of wij broer en zusters waren. Wij hebben reden om God te danken, dat wij deze reis ondernomen hebben, ik ben bij een ka mer-behanger, en verdien 9 (N. Courant) per week, liet zijn meest boute huizen, die meest allen be hangen worden, bel is geen onaardige of slaafsche bezigheid, wij gaan des 's morgens ten 7 ure aan bet werk cu eindigen des 's avonds Ion G ure, zoo dat men nog veel tijd voor zich zelf overig beeft, wij wonen in de Leópoldslraat drie buizen van ran der Koordenop een katner even als of wij builen zijn ii f 1,20 per weck, cu hebben een heerlijk uitzigt over tuinen en velden. Hier zijn veele Hollanders en Duilschers, in den winter kan men wel eens twee maanden zon der werk zijn, doch aangezien de liooge daggel den kan men toch ordentelijk bestaan, een groot verschil bij ons ongelukkig Nederland, daar gaat bondeii 22 Augustus, lieden waren de prijzen der Granen onveranderd met weinig aanvoer. men zomers achteruit eu des winters heeft men j niets, als een gebedeld stok genade brood cn wat soep. Mietje gaat Dij ecuc Amcrikaanschc fa- micllie wonen, om de manieren, gewoonten en het Eugclsch te toeren, moeder wordt ook ge groet van jufv. Zweemer, daar wonen wij kort bij, zij licefl nog bij Doniinc Klein gewoond cn die heeft nog bij huil gelogeerd, ook zij bevinden zich allen wel, ook hebben wij veel vriendschap van Haas eon Es, daar hebben wij ook een gc- noegclijkc dag doorgebragt, er zijn reeds van zijne kinderen gehuwd en hebben goed htm brood, het komt er hier niet op aan wat men doel voor zijn brood, die hij u een goed ambachtsman is, moet hier op nieuw leercn, ik kon winkel of pakhuis-knecht geworden hebben, die verdienen bier 40 a 30 Doll, in de maand, doch ik was bang om dat ik geen Eugclsch kon spre ken, ik had ook meer zin in een ambacht dc Amerikanen zijn goede mcnschen, dc gcrcedscbaappcn zijn ook geheel anders als bij it, voor dc Loodgieters of Bakkers is hier geen werk, (een ieder bak zijn eigen brood van besten blom,) men pak dan maar wal. anders bij dc kopVan bun huishouden maken zij zooveel werk of afgod niet, eu wassclien doet men ook heel anders a's hij u, de aardappelen zijn heel duur, varkens vleesch kost 12'/. Cl. en ossen vleesch 20 Cl. het pondDc Zon dag wordt in Amerika stipt gevierd, dat had ik nooit gedacht, sterken drank wordt niet gebruikt. Commiezen of Soldaten keilt men hier niet, en alzoo behoefd men die massa opvreters niet Ie onderhouden, ook wordt men liter door hun in zijn handel, niet belemmerd, het reizen, trekken en stoomen is ongcloollijk wij hebben twee dagen gestoomd van af New-York, dat kosten ons f GO, om de west, ver der landwaards in koopt men een akker land voor f 3, men kan hier een stuk land koopen, om in 7 jaren af tc doen, als men maar op den intrest past, zoo lang ais ik hier ben, heb ik nog niemand voor elkander den hoed zien afnemen, u Meester spreekt legen u net als Jan, Piet en Klaas, liet is hier vrij in alles, vaste werkzaamheden zijn hier niet op ie rekenen, men pak maar aan wat liet beste lijkend, ik ben le Middelburg nog een weinig op timmeren ge weest, en ais men dc zaag cn schaaf maar kan gebruiken, is men timmerman, een stoof b. v. komt uit de macliienc dat men hem maar in elkander behoeft le spijkeren, ik werk op dc winkel met 73 knechts, Den 4 Junij is een feestdag in Amerika, dan werkt er niemand, dc drank is gemaakt van appels of cider, ook hessen-wijn en bier, Van den firug uit Middelburg heeft liet zeer goed, hij heeft een Dollar daags, en is mcestcr-kneclit in een niagc- ziju om jongens Ie lecren, in een huis daar alie ambachten in uitgeoefend worden, dc win kels zijn magazijnen cn houden gelijken tred in de prijzen, dat is de instandhouding der maat schappij, als men bij den ccncn geen werk beeft gaat men Dij den anderen, men vraagt riict, man, wat kuilt gij? maar wilt gij, zij zeg gen zoo gaat liet in onze countric Voor ditmaal neem ik afscheid, zoent u Vrouw en de Kinderen, met den wensch voor den besten zegen; voor u cn geheel het oude Vaderland, doch! al wilde men mij dc grootste winkel ge ven, dan wilde ik nog niet terug komen. Met dc meeste achting blijve ik UEd. D. en Vriend, J. J. CORNEL1SSEN, Heden overleed, in den ouderdom van bijna 75 jarenmijne geliefde Moeder, MARIA DB GLOPPER, Weduwe P. GEELHOED; allen die haar van nabij gekend hebben, zullen beseffen, wat ik cn mijne vijf kinderen, voor wicn zij als liet ware eeue tweede moeder was, in baar hebben verloren. God hoop ik, zal mij deze zware slag van beproeving, met stille onderwerping doen dragen. Ziehikzee, M.' GEELHOED. 23 Augustus 1853. Familie en bekenden zoo binnen als bulten deze stad, gelieven deze voor bijzondere en alqcmecne kennisgeving aan te nemen. Dc ondergeteokende beeft de eer, kennis tc geven, dat hij zich niet 50 Augustus aanslaande zal vesligen als SJKüttB-, St Si- C 81 U 5 T - en HCI. BISCOEDBA 21- K E R cu nccnil tevens de vrijheid zich aan zijne Slad- cn Landgenoolcn beleefdelijk aan tc bevelen. De Nolaris D. Q. he JONGE van de 11 gÊ_ HALEN, residerende tc Zicrikzeezal, teil verzoeke van den Hoogwelgeboren lieer Jonkheer W. M. II. de JONGE, ([q., teil huize van 11. II. Harinck, te Zicrikzee, op Maandag den 27 Au gustus 1833, (les voormiddags ten 9 ure, voor den lijd van 14 achter ecnvoJgende jaren publiek presenteren te Circa 55 bunders BOUW- en WEIUA1VD, gelegen in de Gemeenten Nieiiwcrkcrk, Oosterland, ZicrikzeeZonnemaireKerkicerve cn Rreischor. Alles in diverse pcrccclcó, breeder hij plakbillcUcn omschreven. Terwijl inmiddels nadere information zijn tc bekomen ten kantore van den Hoogwelgeboren lieer Verpachter. Zullende ter zelvcr lijd cn plaats worden ver pacht het rcgl tot het baggeren in dc Kakkcr.s- wecl, onder Kerkicerve. De Nolaris Mr. C. van dek $A|K LEK "f CLERCQ, te Zierik-^JMP* '«tviïSii zee, zal, ten verzoeke van den ifeiAai heer D. HALL1NGSE, op Dingsdag 28 Augustus 1833, publiek presenteren te verknopen 's Morgens om 10 ure, aan de Schuur des Ver- koopers ffi Slaks S'f.jarige Vaarzen en 5 sinks 1' jarige dito's. En 's middags om 12 ure, in dc Herberg »dc Mccbaal" als; Tarwe, Kogge, Haver en Aardappe len, eenige driejarige Jleede en Nagras, onder Nieuwer kerk. Breeder bij biljetten omschreven. CgMSp» Dc Deurwaarder J. van deu BENT zal, ten verzoeke van dc benificiairc Erfgena men van wijlen den Heer 11. F. PEBRENÜUD op Dingsdag den 28 Augustus 1833, des voor middags len 10 lire, op de Nieuwe Haven te Zicrikzeevoor het Huis, wijk C, No. 209, iu het openhaar, om comptant geld, tc koop aanbieden Waaronder een bruine ILadetafc!3 Kastjes, 5 Tafels in soort 3 Spiegels met ver gulde lijsten, Schilderijen, een Bed met toehehooren Stoelen, eenc Pendule met Speelwerkvier zilveren Slorlogiën en twee dito Kassen, mitsgaders eene groole partij EBorlogicglazen, Horiogiemalters-gereéd- schappen cu meer audcrc Koerende Goe deren. Daags vóór den verkoop van 's morgens 11 lot 's namiddags 4 ure te bezien. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, len verzoeke van Jonklir. Mr. JAC. S. BOE1JE, als onherroepelijk gevolniagligde van JAN de KOK, Rocncs zoon, krachtens Art. 1223 van bet Burgerlijk Wetboek en 778 en 838 van dat van Koophandel, op Woensdag den 29 Augustus 1833, 's namiddags ten 2 ure, ten huize van B. II. Harinck, le Zierilizeepublick présenteren le verkoopen 1.» Een Woonhuis en Gevolgen, le Zie rilizee, in dc Korte Nobelslraal, wijk A, Nos. 102 cn 105, seclic A, No. 800. 2 Een Vakhuis Schuurtje cn Erve als voren, aan de oostzijde van den Hem, wijk A, No. 39, scclio A, No. 10GI. 3." Een Tuinhuismet 3 roeden, 87 ellen Tuin le Zicrikzeewijk A, Nos. G1 cn G2, sectie A, Nos. 893 cn 894. 4.° Een Pakhuis als voren, in dc Hoofd - poortstraat, wijk C, No. 610, sectie B, No. 985. P. HENDR1KSE. Korlc Grocnendaal, Wijk D, No. 4G2. malaga» i)e Nolaris D. t). de JONGE van der HALEN zal, ten verzoeke van zijnen principaal, op Donderdag 50 Augustus 1833, des voormiddags ten 11 ure, aan den Stads-lloulluin, builen dc Havenpoort, te Zierikzecpubliek pre senteren tc verkoopen 80 Stuks Sehisijerwngcias. '1300 El lengte SehiiijerpJankcn. 200 Stuks Duimsdcclcn. 3J0 it GOO Stuks Schalen. G Kegters, lang G a 6,3 el. 10 Stcen-Berrie's, eenige REbhcn van 10 en 13 duim, cenig olmen Kout cn ccne hoe veelheid Brandhout, een cn ander zeer gdscliikt voor Aannemers van aardewerken, Timmermans De Nolaris W. J. van VOORST CATS- HOEK, standplaats J'liolen, zal den öden September 1835, le St.-Maartensdijkin Herberg van N. Noom, teil 7 ure in den namid dag, voor afbraak veilen cn verkoopen: staande onder St.-Maartensdijk, op dc Hofstede bewoond door den beer J. Dirks, lang L3 cl, 5(j duim, breed 3 el, 70 duiin en hoog 3 cl, gedekt met pannen, met planken beschoten, voorzien van ceue bekwame zolder cn in goeden staat. mm«ga» De Notaris 1). Q. df. JONGE van der HALEN zal, ten verzoeke van dc Heercn Geuiagligdeli vail J. M. GAKEER, Wed. P. Gaax- tirrse, op Dingsdag den 4 September 1853, des voormiddags ten 10 ure, op de Hofstede van voornoemde Wed. P. Gaanderse, aan den Kloos- lerwcg, onder Noordgoutvepublick presenteren te verkoopen ..tj 5 extra goede Werk- paas-denals: 1 bruine Ruin, oud 8 jaren, 4 dito Merrie, oud '11 jaren. 1 dito bles Ruin, oud 9 jaren S zwarte Ruin oud 5 jaren, 1 bruine Merrie, oud 5 jaren, 7 extra goede baatgevende Melkkoeijcn, 3 kalf. dragende Vaarzen, 3 vare Koeijen, 5 drie- cn tweejarige Vaarzen, 4 3jarige Cissen, 3 Kalveren, 3 Varkens, 3 Karn. honden en eenc partij Boenders en linnen, Voorts extra goed Bouw- en Mclkge. rcedschapals3 nog nieuwe Boeren wagens 1 Huifwagen op riemenJ Aard- of Perwetkarren 1 RolblokJ Windmolen diverse PloegenEggen, Baksledcn Xccften Wannen, Vorken, Rieken en andere Bouwgereedschappen, diverse Melhgcrecdschappen, eenige Meu belen en hetgeen verder zal worden geveild. J. HERMAN, van Zierilizee, zal, gedurende de Gocssche Kennis, in zijnen gsWiitkci, in de Lange Vosslraat, bij dc Botermarkt, naast P. Smolders, ruim voorzien zijn van een MOO! AS SORT! MEKT tegen civiele prijzen. Hij vermaakt ook Da mes-Hoeden naar den laalslen smaak cn wascht dezelve voor 40 en Kinder-dito's voor 50 cent. Hij verzoekt een ieders.gunst cu belooft eenc goede bediening. IBc pillen van Bfiolloway zijn ccn uitmuntend middel in gevallen van galziekte. Gd. Lte Bloemendaal was behebt met een galachtig gestel, neus* bloeden en bedorven maag, hetwelk zijne spijsvertering zeer hinderlijk was, cn hem dikwijls weken lang liet bed deed houden. Ilij bezigde een aanzienlijk aantal verschillende geneesmiddelen waardoor zijn toestand zelfs nog vcrslimmerdc. Zijn broeder beval hem vervolgens de pillen van Holluway aan bij nam dezclvcn en na zes weken lijds was bijvolgens zijne, eigen woorden zoo volmaakt hersteld, dat bij nooit meer zonder dit genees middel bij voorkomende gelegenheid wil zijn. Door bet vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende Doosjes Pillen van/O,80 ƒ1. 83 ƒ3.00 ƒ6,73 f 13,30 ƒ20.55 Potjes Zalf van -0.80- 1,83 - 3,00 - 7,30- 13,83 - 20,90 Zijn op franco aanvrage a Cnmplant le bekomen bij den heer li. van ASPERE.N VERVENNU te Goes, J. STRAATMAN; Iloofd-depóthouder tc 's Hertogen- bosch, alsmede le Londen Strand 244. Holloivay't- Etablissement, en te Neiv-York80 Maiden Lane. Degenendie genegen zijn lot liet BRI.ÏVEW van dc Mccsloof de Lelie,' te Rrouuiershaven, vervoegen zich bij den Boek houder C. LOPSË HOCKE, aldaar. geb. Ermerins. November cenc KEUKEN- B bcnoodigd bij Mevrouw CAU, de veertien niet beneden de veertien jarenom opgeleid 1' worden in bet vak van Korenmolenaar. Adr i bij den Uilgcvcr dezes. e Te Zicrikzee, ter drukkerij van P. de LOOZE,^, ■■Éi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2