MKZEESCHE NIEUWSBODE. Xaturdag, 28 Augustus i te velde, (o. 1196. 12c Jaarg. ilELTERIJ AIRE, Oogen. Nieuwstijdingen. n der ierik- 5 ag 28 Augustus lopen Schuur des Ver- i eu S> stuks tc Herberg »de n Aarrtapi»'. e en Nagras, ONGE van dm kc van zijnen istus 1853, des Stads-Houlluiii, publiek pre- Dien Abonneert zich*' In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amcrika bij J. QüINTUS. tc Sheboygan. AbonnemcntS'PrijSi YOOK BEIDE UITGAVEN. Voor 3 maandenJ 1.30. Franco per post, in Nederland- 1,30. Voor Noord-Amerika Franco New-York Doll. 1,10, Verschijnt: Op Woensdag en Zalurdag. Arïvcrtcnticn: 10 cent voor eiken regel. Zcgclrcgt voor iedere plaatsing35 cent. Do. inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. IS u r c a u s Zierikzec, Ilock van de Schuilhaven, B, No. 9 Brieven en Incezondcnc Stukken Franco. ibbcn van 10 t en eene lioc- :r zeer geschikt Timmermans DE HAND jaren gcreno- reven wordende :dschappcn van Dergen- kt. De kooper 'i'slc hypotheek sl.B. ENTE, 0. J fl O jaren in dit idi'gc en daar- illeslcn uil de rd-IIolland eu het geëerde de aanstaande en gedurende spreken of tc met optische Groole Markt, 1." Hij tracht gezigten met chulpzaain tc ïigcuis kunnen bereid, zich it zijne kennis ok de stcdca -Zoom tc ko- ip zijne hoede ;s de huizen ignon te zijn; pion en zendt ren rond. doen ver wonden. E d water deerlijk il waren in een van bet waardoor het Men riep ver- was haar zochten wiens genezen waren n raad open en heeft uit fessor Holloway op nieuw igende f 13,50 ƒ20.33 - 13,85 - 20,90 ;e hekomen hij o o f d p 1 a a t te 's Hcrlogen- Holloivay's Maiden Lane. fcKNECHT, de Prol. orden bij de e LOOZE. Parijs, 18 Augustus. - H. M. de Koningin van Groot-Briltannic is Frankrijk, inzonderheid in de hoofdstad, op de lerrijkste wijze ontvangen. Men leest deswege jen Moniteuronder anderen, het navolgende ie inlogt van II. M. Koningin Victoria in de fdstalf van Frankrijk, eu de hartelijke geestdrift, welke zij is verwelkomd, zullen eene der schoonste Izijilen opleveren in de geschiedenissen van twee jlïgc natiën, voorlaan door de krachtigste en rzaanislc banden met elkander vereenigd. Nim- is een prachtiger feest door meer gunstig weder roond geworden. Tegen twee ure zijn reeds de werkplaatsen gesloten, de markten verlaten, hebben stroomen volks zich begeven naar de alscn alwaar men den sloct kon vcnvachleu, en aar naauweiijks meer plaats Ie vinden was. De leidende klasse heeft zicli inzonderheid door hare lijkc en ongedwongene gemoedsgcslcldhcid onder- tillen. De ontelbare corporation, uit de slad wel als uit den omtrek, zijn, onder hare banieren peuigdvan alle zijden aangekomen, len einde rli naar de haar aangewezene plaatsen te begeven. behoeven ons len aanzien van de geestdrift, irmciic het leger en de nationale garde bezield ren, niet nader Ie verklaren. Van liet slation den Slraatburger spoorweg lol aan St. Cloud, alzoo over een afstand van 11 kilometers, heeft stoet tusschcn eene dubbele rij, Ier linker zijde ui troepen, ter vegler van gewapende burgers, ijncn weg vervolgd. Het stalions-gebouw was ge viseerd. Bij Hr. Ms. aankomst werd het geschut it en werd dit door een ontzettend vreugdege gil der menigte gevolgd. Aldaar liecfl de generaal "a Wocstinc 11. M., namens liet Ode bataljon ir nationale garde, met de dienst belast, vcrwcl- onid en 111), een prachligen bloemruiker aange- jden. II. M. heeft plaats genomen in een met er paarden bespannen open rijtuig, met de Prinses in bare zijde en den Keizer en Prins Albert tegen- ter zich. De Prins van Wallis is, met Prins Na- olcoii in een ander rijtuig gevolgd. De stoet is Keiwegen dooi' hel gejuich van leoe de Koningin i te de KeizerIe re Prins Albert, begroet, terwijl oor de muziekanten der troepen, naar mate dal togt werd voortgezet, liet Britsche volkslied werd «gelieven. Bij het verlaten van liet stationsgebouw cef! II. M. eene bezending van leerlingen der olylivlinische school opgemerkt, welker betrekkingen lor Scbaslopol zijn gesneuveld. Kwart voor negen is II. M. aan hel kasteel van St. Cioud aan komen, en beneden aan den trap door II. M. e Keizerin en Prinses Mathildc ontvangen. Z. M. beft ile ministers en de. grool-oificicrcn van zijn is aan de Koningin voorgesteld. De maaltijd is honden in de gallcrij van Diana. Des avonds zijn it. Cloud, Boulogne en geheel Parijs prachtig gc- |umiiiecrd geworden. „Het blijkt niet, dat bij deze plcglighcid aanspraken jn gedaan. Parijs, 19 Aug. Parijs is nog in zijnen feesl- jscb getooid. Eerebogen en andere versierselen tier stad vertoonen zieli in hunne volle pracht, en iiic nieuwsgierige mcniglc dringt door de stralen en, om het terrein van den vorigen dag iu zijn jliccicn omvang te hczigligcn. Hel looncel van [gisteren was eenig in zijne soort. De stralen en buizen waren niet duizende toeschouwers gevuld; "P de daken zag men zoo mannen als vrouvvcu Pangs de sclioorsiecnen kruipen. Door die onl- i2aggclijke menigte menschen uil alle werclddcelcn on alle klassen, die zieli langs den gehcclcn, 11 Bompters langen weg, dien de trein nemen moest, 'cliaard had, moest in de oogen van Koningin Hjdnria alles verdwijnen, wat liet genie der Pa- H'i aars had uitgedacht, om den gasten hunne Buen.thic Ie bcloonen. Men kan inderdaad zeggen, Het heel Parijs langs den weg der Koningin van het station lot aan St. Cloud is ie zien geweest, en men kan zich niet herinneren de Parijzenaars hij eenig feest in zulk eene massa op de heen Ie hebben gezien. De Koningin, die met de koninklijke prinses hare dochter, prins Albert en den Keizer in de eerste koels zat, scheen zeer getroffen te zijn over de schitterende ontvangst, die haar ten deel viel. De genegenheid, die de Parijschc bevolking voor de Engelschcn en hunne Koningin gevoelt, verloo chende zieli ook geenszins bij de ontvangst van gisteren. Wel vernam men geen luidruchtig ge schreeuw, de Koningin werd niettemin niet geest drift begroet. De Keizerin, die de Koningin wegens ongesteldheid niet Ie gcinoet kon rijden, wachtte haar op de stoep van liet palcis op, en die verwelkoming moet zeer hartelijk geweest zijn. De koninklijke vorstin vooral moet hare vreugde wegens liet we derzien der Keizerin, zeer levendig aan den dag gelegd hebben. De Koningin werd in de groole zaal geleid alwaar de gewone voorstellingen der leden van den keizerlijken hofstoet plaats hadden. Tc 9'/a ure werd een diner in de Diaiicn-galcrij gegevenwaarna de Koningin zieli weder naar de groole zaal begaf, alwaar zij lot 11 uur bleef. De alhier aanwezige Engclschcu zijn zeer tevreden over de ontvangst hunner Koningin. Een oud lieer, die op de tribune zat, zcidc lagchend lot zijn buur man, die een Franschinan was, met dat vreemde accenthetwelk de bewoners van Albion kenmerkt »lk vrees maar, dat liet onze Koningin zoo goed in uw Parijs bevallen zal, dat zij niet meer naar Engeland zal willen lerugkeercn." In weerwil van de meeste orde, die algemeen hccrschte, zijn er ccnigc ongelukken te betreuren, welke hij dergelijke gelegenheden naauweiijks Ie vermijden zijn. Parijs, 22 Augustus. Eene dépêche van generaal Pélissier, dd. 19 dezer, meldt, dal. door de Kussen gevraagde wapenstilstand tol wegruiming hunner doodcii, verlengd moest worden. Voor zoo veel eene telling hunner in liet laatste gevecht gesiïéu velden mogelijk was zijn lot op dezen oogenblik aan Kussische lijken begraven door de Franschcn 2129 en door de Bussen zeiven 1209. Hel artil lerievuur is legen Scbaslopol heropend doch liet is eene dwaling der Russen dat daarmede het bom bardement hervat zoude zijn. Hel ccnigc doei met dat gedeeltelijk kanonvuur is om de belegeringswerken tegen den Malakofftorcn te beschermen. Dè bevelhebbers der geallieerde troepen ma ken zich het oogenblik ten mille, waarop hunne soldalen door de behaalde zege met geestdrift vervuld en de verdedigers van Scbaslopol door de nederlaag ontmoedigd zijn. Van dat gunstige tijd stip maken zij gebruik om liet bombardement Ie hervallen, terwijl de onzen zoo nabij den vijand gekomen zijn, dat zij hem hij voorkeur met hand granaten bestoken, en dal er slechts eene mijn noodig is om den vestingwal in de lucht tc doen springen en cencn dam in de gracht te werpen; alsdan zullen onze dappere soldaten onstuimig voorwaarts snellen en den Malakofftorcn binnen dringen kunnen. Op dit Oogenblik wordt Selius- topo! beschoten met zoo vele en zoo zware vuur monden als liet nog nimmer tegen zich gcrigl zag; ja, wclligt hebben de onzen thans reeds storm geloopcu en eene nieuwe zege behaald. Alexander Dumas, de vader, heeft door zijnen roman »Monte Chrislo" nog eene aardige erfenis van 500,000 francs verkregen. Een bejaard inwoner van Poitiers die gccne bloedverwanten had, liet zich voor veertien dagen den beroemden roman voorlezen en vernam bij die gelegenheiddal de schrijver te St. Germain en Laye een landgoed bezeten en Montc Chrislo genoemd haddocli dat hij genoodzaakt geweest was tc verkoopen. Terstond schreef de oude man, die een vermogen van 000,000 francs bezitaan den notarisdat hij besloten had zijn vermogen in tweëcn tc splitsen en het eene deel aan de armen van Poitiers, het andere aan den schrijver van den roman tc maken die hem den tijd verkort en de smarten zijner ziekte ver minderd had. A. Dumas dacht' in den beginne dal iiij voor den gek gehouden werd; den 17den Aug. verscheen echter een notaris, die hem de waarheid der erfenis kwam bevestigen. Pi-anhiort 20 Augustus. De Russen schijnen van de zcevesting Nikolajew een tweede Scbaslopol Ie willen maken. De gehcelc administratie der oorlogsmarine voor de Zwarte Zee is derwaarts orcrgchragtterwijl mede groole magazijnenzoo wel voor den scheepsbouw als voor allerlei oorlogs behoeftenin deze vaste plaats aangelegd worden. Tevens is alles voorbereid om het vaarwater, tot die vesting voerende, voor vijandelijke schepen on toegankelijk te maken. Als eene bijzonderheid wordt medegedeeld, dat generaal Oslcn-Sackcnwiens militaire loophaan thans reeds 48 jaren geduurd heeft, nooit de geringste wond heeft bekomenofschoon hij hij meer dan 100 gevechten en veldslagen tegenwoordig is geweest. De Engelsche Regering heeft al de groole Stoomschepen uit alle Engelsche en vastelands havens voor de transportdienst gehuurd. De prijs waarvoor dezelve in dienst genomen zijn is buitensporig hoog; iioglans is het zeker dat ze niet evenredige dicuslcn verriglcn uit hoofde van het wanbestuur. Er zijn meer dan 200 zware stoomschepen in active dienst en daaronder zijn de grootstedie er op onzen aardbodem bestaan. Met dit gclal stoomschepen zoude men op eens 200,000 lol 230,000 man tegelijk kunnen overvoeren en, wonderlijk genoeg, men heeft opgemerktdal telken rcize als er man schappen moeten ingescheept wordendan bevracht de Admiraliteit monster-stoomschepen lot fabelach tige prijzen; zij worden naar de Zwarte zee ver zonden en men hoort er later niets meer van behalve dat ze limine ladingen gelost hebben en in de Zwarte zee opgehouden worden, of dat ze daar tot. nietige diensten gebruikt worden, in plaats van ze te sparen voor meer gewigtige operation. Wanneer men geregeld elke week 10 of 13 van die groole stoomschepen tusschcn Southampton en de Klim liet loopendan zoude men er oneindig meer praktisch nut van hebben dan bij het tegen woordige verkeerde bestuur en gcldrcrspillcnd sij- steem." Dus luidt een bcrigt uil Portsmouth in hel eigen regeringsblad de Globe. Groningen, 22 Augustus. Door den kerkcraad der Nederd Ilerv Ge meente Ie Leeuwaarden is besloten, uithoofde van den nadccligeii staat der administratie en de duurte der levensmiddelen, de winlcrlrckking en de buiten gewone uitdecliiigen vati levensmiddelen en brandstof te slaken. De armen, door de diaconie bedeelden, gaan dus tc Leeuwarden een bange lockomst te gcinnci, vooral wanneer de aanslaande winter eens gelijken mogt op den jongslcn, die wij beleefden. De kerkcraad schijnt echter hieraan niet Ie denken, want hij zegt eenvoudig: «door deze bezuiniging hoopt men liet evenwigt tusschcn ontvangst eu uil gaaf tc herstellen, zonder weder lot vrijwillige in schrijving ter dekking van het tc Kort de toeviugt tc nemen De kerkcraad te Leeuwaarden schijnt niet goed Ie weten wat bezuiniging is; door bezuiniging verslaan wij afschaffing van alles wat slechts cenigzins naar noodcloozc of overbodige uitgaven gelijkt, maar wanneer men liet uitdeden vau levensmiddelen en brandstoffen in den winter als noodcloos en overvloedig beschouw I, dan welen wij waarlijk niet meer wal onder liet noodzakelijke tc rangschikken is. Zierikzec, 23 Aug. liet bombardement legen Scbaslopol is, volgens eene dépêche van prins Gortchakoff, heropend. Het is dus vreemd, dal daarvan door gccne dépêche van de Fransche re gering kennis is gegeven, tc meer, dewijl de Russische depêche niet de verzekering sluit, dat liet vuur van de vesliug reeds ceuigc batterijen der geallieerden tot zwijgen gcbragl heeft. Uit een brief van den generaal Bcalsen aan het ministerie van oorlog blijkt, dal in liet kamp der Rachi boujoucks rust hecrschl, sedert de ergste belhamels daaruit verwijderd en gestraft zijn. De generaal geeft de hoop te kennen, dat hij in zijn doel zal slagen. Men zal zieli herinneren, dat de dood van dien generaal al meer dan eens gemeld is. Nog altijd blijven de hcriglcn, betreffende de scliade, die door het bombardement van Sweaborg veroorzaakt is, iiilecnloopcnd. Die, welke de daar door veroorzaakte verwoestingen als groot opgeven, konten op zoo vele punten overeen, dat zij liet digt bij de waarheid schijnen Ie naderen. Zoo meldt een correspondent van de Siècledat des middags Ie 1 ure ongeveer, eene caserne in brand geraakte; een oogenblik later sprong een magazijn met houwitsers en een kruidmagazijn in de lucht; te 1 ure kon men in bijna alle wijken van de slad brand waarnemen. Te 7 ure scheen de brand alge meen Ie zijn. Gedurende den gchcelcn dag werd liet vuur der schepen door de batterijen der Russen maar zwak beantwoord en de kogels bereikten de schepen niet. De bombardeerbooten hadden op dat oogenblik elk 230 hommen in de vesting ge worpen. Als eene bijzonderheid w ordt medegedeeld, dat twee Engelsche familien zich met kleine vaar tuigen op de viool hadden laten brengen, om hel schouwspel Ie ziciC Toen de vloot den 12dcn Sweaborg verliet, heerschle eene groole stille op de recdc en de stad brandde nog. Ten slotte wordt erkend, dat de Engelsche bombardccrbootcn het meest geleden hebben en dat hare mortieren, met uitzondering van drie, onbruikbaar waren. Gedurende den tijd, dat Sweaborg door de ge allieerde eskaders gebombardeerd werd, openden twee Engelsche schepen hel vuur op de batterijen op de kust bij Riga. Volgens eene dépêciic in de Pairie moet dit vuur den Russen veel schade hebben toegebragt. Zierikzee, 21 Aug. In den Gemeente-Raad alhier is aangenomen, dat den Hoofdclijkcu omslag zal geheven worden, van f150 het hoogste eu 2,50 het minste, en die f300 per jaar inkom sten heeft, zal aangeslagen worden in de laagste klasse, en dus slechts f2,30 per jaar moeien he- I alen, waar voor bijeen geheel jaar onbelast brood- zal elcn. Dit besluit heeft dan ook de goedkeu ring weggedragen van de gcheeie bnrgcrij. Zie rikzee is dus de cerslc slad in Nederland, waar gcenc plaatselijke beiaslingcu op de levensmiddelen zullen geheven worden. Terwijl alle couranten gewagen van de feest vreugde hij gelegenheid van den wedstrijd der Zeil en Roeiverecnigiug, is ons eene geheimenis mede gedeeld, die, zoo zij waar is, den koning tol eer Ycrslrckt. Toen de vorst eerst weinige oogenblikkrn plaats genomen had op de tribune, moet ei" zieli eene arme vrouw in hoog zwangcrcn slaat ver voegd hebben, vergezeld van drie kinderen, vragende den koning ie spreken. De burgemeester der stad stond haar tc spraak, en gaf daarna den vorst kennis van het verlangen der arme vrouw, waarop 11. 1). Z. ouiniddelijk moet bevolen hebben haar toelelalcii. In "s Kouiiigs nabijheid gekomen, wilde de onge lukkige een voetval voor hem doen, maar Z. M. wenkte den burgemeester haar daarvan tc onthouden, deed ijlings eene schrede voorwaarts en nam uit de handjes van een klein wicht, dat die vrouw op de armen droeg, een verzoekschrift aan. Wij verheugen ons over dit voorval om de dub belde reden, dal wij den koning Ie midden der feestvreugde ook toegankelijk zagen voor het ongeluk, en dal li. I). Z. zieli gcene hulde wilde zien brengen, welke alleen aan de Godheid behoort... O, er behoeft zoo weinig voor een vorst om zich tc verzekeren van de achling en vcrceriug zijner onderdanen en minder dan voor eenig ander is dit liet geval met een vorst uil hel stamhuis van Oranje. GEMENGDE REUIGTEX. Een neef van Keizer Napoleon is benoemd tol kardinaal en zal wclligt lot paus verkozen worden. Eu wal er dan geschieden kan, daar weet men

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1