Lees Ssier! MIDDELBURG, ZIERIKZEE EN THOLEN, Graanmarkt. Open ha re Verkoopin g, Publieke Verkooping, li li P A H T E N Eene partij Vruchten te velde, KmSEllMJ, VETSME1MU v Coiises-vatie der Oogen. Aan dc Reductie van het Handelsblad Daar men er liier aan gewoon is, dat zaken en i gebeurtenissen, betreffende sommige personen alhier, in den Zierikzeesclicn Nieuwsbodeonnaauwkeurige of overdreven wijze, om daaraan geenc andere kwa lifieatien te geven, vermeld worden, bevreemdde liet ook niet, dat dit blad of wel een zijner cor respondenten aanleiding vond (of wcliigt door misleiding daartoe word gcbragl) 0111 een gewoon misdrijf voor Ie dragen en in verband le brengen met bel vergaan van liet scbip Roompot, op cene wijze, om den gezagvoerder of de eigenaars op cene verregaande wijze in verdenking te brengen, zoo als beeft plaats geluid in hel nonimer van dat blad van dezer; ware dit artikel niet door eenig ander geacht blad overgenomen, zeker zoude het zelve spoedig vergelen zijn en weinig of geen kwaad hebben berokkend, doch nu hetzelve door het zoo algemeen gelezen wordend Handelsbladimmers zakelijk, is overgenomen, gevoel ik mij gedrongen, ofschoon bij die gebeide zaak geen liet minste be lang hebbende, 0111 in bet belang van waarheid en regt en zooveel mogelijk kwade en geheel on gegronde vei mocdcns tegen Ic gaan, het gebeurde, wal tot bedoeld schrijven schijnt aanleiding te heb ben gegeven kort en naar waarheid mede le declcn, alleen daarin bestaande: Dal kort geleden zeker matroos le Brouwershaven met zijnen schipper in twist geraakt en door dezen uit zijne dienst ontslagen zijnde, bij de justitie heeft aangifte gedaan, dat bij gelegenheid van het verongelukken van de Roompot door zijnen schipper, onder meer andere voorwerpen van dien bodem zijn afgehaald en in zijn vaartuig geborgen, 2 schccps- kijkers en 3 a 4 rollen nieuw zeildoek en linnen, en dal die schipper genoemde voorwerpen voor zich behouden en ten eigen bate verkocht beeft en zich alzoo aan diefstal zoude hebben schuldig gemaakt. Dat echter bij deze aangifte volstrekt gccne sprake is geweest van de wijze op welke, of' de omstan digheden waarom dit ongeluk zoude hebben plaats gehad, welke dan ook van genoegzaam algcinccnc bekendheid zijn, en alleen aan onbedrevenheid der beide aan boord geweest zijnde loodsen wordt loc geschreven. Schrijver dezes, die niet beeft geaarzeld zich bij de Redactie bekend le maken, twijfelt niet of zij zal gaarne bovenstaande op waarheid gegronde tc- regtwijzing in een der eerst uitkomende nuuuners ■wel willen opnemen. Xierikzee14 Aug. 1855. Een vriend van Waarheid en Regt. lit Vlissingen schrijft men ons over bovenstaand artikel het volgende: In het Algemeen Handelsblad van den 18den Augustus 1855, No. 7590, wordt in de kolom iiliigczondenc Stukken," gelezen bet bcrigt van iemand, die zich een vriend noemt van waarheid en regt. Wij doen dien schrijver opmerken, dat wij hem niet houden voor eenon belangloozen voorstander van regt en billijk oordeel, maar voor ccncn ligl- zinnigen oordcclvcllcr, zoo niet zijdelings belang hebbende in het gebeurde met liet schip de Room potwaaromtrent bet tegenbewijs niet gemakkelijk kan worden geleverd. liet is immers cene bekende waarheid, dat zich aan boord van de Roompot geen enkele loods heeft bevondenen blijft het dus cene onwaarheid en liglziunighcid, om het personeel ioodscu van onbedrevenheid le beschuldigen daar, waar zij geen deel namen. Wij verachten den laagliailigen onzinnigcu ver- vader, die uit wraak cene menigte huisgezinnen met zicli in het ongeluk sleepte, doch wij vcrccnigcu ons met de bcrigtcn in den Zierikzeesclicn Nieuws bode en willen hopen, dat het gebeurde met de Roompotnu op nieuw ter-sprake gebragt, gestreng zal worden geïnstrueerd, opdat geen twijfel iu die zaak overblijve; dan is ecne verontschuldiging onnoodig en kan er een einde worden verwacht aan het steeds beschuldigen van hen, die er zelfs niet tegenwoordig waren. Eindelijk zoude men van den loods wel ver langen, dat hij alomtegenwoordig ware en Eolis en Ncplunus, als bcschermhccrcn, met zich in den oliezak droeg. Vlissingen19 Augustus 1855. Dit alles bij elkander genomen dan wordt het een doolhof, en daarom kunnen wij er geen eind vonnis in vellen; maar Gezien de stukken; Gehoord de getuigen; Gelet op verschillende artikelen der wet. Overwegende, dat de Roompot niet tol onze hc- mocijingen behoort, verwijzen wij die zaak óf naar de heeren de Crane en Zoonóf naar de Arondisse- mcnts-Reglbank te Zicrikzec, oin de waarheid te onderzoeken en openbaar te maken. Aïmlcnbuvgj Aug. 4855. «Aan G. P. Roos te Aardenburg. «Vriend Roos «Overtuigd zijnde als Kr aarde op veclc schepselen mede wandelen die in den Waan verkcere als zoude zij cene kennis bezitten als onze Voormalige Galilcercs Vissers maar dit is bij u geheel in tegcngcel. het bewijst zich Lit U Gekke en lompe annonsen gi'plaast iu de ZZ N. Roodc in dato 2-4 Me ij JL: Wel Lompe Vent Wie heeft U het rugl Bcscliikt om le Remoeijcn met zaken die U niet aangaan of zoekt gij de eer ci-ie de Herders en Leeraars aangaat le vernietigen en wil gij de bckcering van Dronkaards alleen aan U actevileit toeschrijven daar en hoven durft gij een wijs nuiQ ZoUe vragen doen in een Publiek Blad hierover zuit nader advies krijgen en voor de gansche wereld loonen welke Lonipert cr in anrdrnburg woond. (gel.) «Jan Regluit.'' Bovenstaand schrijven ontving ik voor ccnigen tijd gewigfige redenen verhinderden mij, hetzelve eer mede Ic deden, doch ik moet eindelijk den man antwoorden. Zijn brief draagt de postmerken Middelburg en Sluis de man heeft verzuimd, mij zijn adres op te geven. Indien 'l waar is, wat Boileau zegt, dat men uil den stijl den man kent, gelieve de lezer zelve over Jan te oordeclen. Zie hier mijn antwoord aan Z.Kd.: «Aardenburg, Aug. 4855. «Den WelEdelen lieer J. Regluit, «te Middelburg of Sluis. «WelEdele lieer! «In antwoord op uwe missive zonder datum, 30 Mei 11., door mij ontvangen, dient «Ik lub de eer, mij in uwe welwillendheid aan te bevelen en heb de eer, met de .meeste hoogachting mij te teeltenen, «L'WelEds. I)\v. Dienaar, «G. P. Roos, «Correspondent, enz. Den Heerc de Loozc UK. plaatst zoo menige curiosa; och, verleen voor "t bovenstaande mij ook een hoekje van uw blad ligt houdt liet dezen of genen de vaak uit de oogen. G. P. R. Rotterdam'15 Auguslus 1855. Mijnheer I 15ij al de duui'le welke cr thans heersebt, wor den er nog alle uitvindingen bedacht 0111 alle waren Ic vcrvalschen. De groothandelaar zoekt zich eerst le verrijken 0111 zijne handels-artikelen Ic vermengen met verschillende bcslanddeelcn, die allen schadelijk zijn voor den mcnsch; terwijl daarna de kleinhandelaar dit nog vermeerdert al zoo bij goedvindt. Wal de mindere standen dus zoo al in de banden worden gestopt zullen zij alleen welen, die medewerken om die waren le vervalseden. Rij de mccslc bakkers is liet brood altijd le ligt, en wat er in vermengd wordt bij velen is niets dan schadelijk voor den mensrh. I11 Engeland is de vcrvalsching van alle artikelen zoo algemeen geworden,' dat de regering een on derzoek beeft bevolen, waaruit gclilckeii is, dat zelfs afgetrokken thee gedroogd 011 vermengd wordt onder de goede; en wat iu Engeland gebeurd, beeft ook in Holland plaats. Doch 0111 al die kwade praktijken tegen le gaan zal zoo min in Enge land gelukken dan iu Nederlandmaar op liet brood loczigt le bonden is cene mogelijke zaak voor bet plaatselijk beslaat', maar er wordt niet genoeg naar omgezien. t p £13 W I BENEVENS vak MIDDELBURG op ANTWERPEN en de tusschen liggende. Plaatsen Wolf) ha arts «li ik, Corfgcnc, Catssche Veer, Goessche Goi'ishoek csb "STcrsek e sa «3 n Ka AFVAART-UB.3S1T. Augustus 1 5 5. «an Ülibïtelbi.ry: tuit Üjolen: Vrijdag 2-4 'smorg. 8um.|Zalurd. 25'sniurg. 7 u m. Maand. 27 10 u 30 m.[Dingsd. 28 10 u m. Unit JHiMtclburgDan Stiituirrpcn Wocnsd.29'sniidd. 12 u ni.lDondei'd.30 snum. 1 u m. Rotterdam, 20 Augjislns 1855. Tarwe. Witte Ylaanischc, Zeeuwsehe, Flakkccsche en Overmaagsche ruimde bij zeer kleinen aanvoer tol 30 a -40 c. per mud honger spoedig op, en verkocht: puike klusjes f 15,70, f 10, puike f 45,25, f 45,00, mindere soorten f 14,fiO, f 15,20, geringe en afwijkende f 13. f 14,30. Rogge. Zeeuwsehe, Flaekecschc en Overmnassehe lot vorige prijzen verkocht, t'i ike f 10.50 f 0,80. mindere f 9,50, i' 10,30 naar kwaliteit. Van Nieuwe waren verscheidene partijtj.-s aangebragt, het meerendcel wak en zeer wak vallende; redelijk droog waren maar enkele, de kwaliteit was redelijk blank; dc droogste partijtjes vonden koopers van f 10,50 lot f 11. de wakke minder goed te plaatsen en te noteren van f9,25 tol f 10.35. Gerst. Zeeuwsehe, Flakkccsche en Ovcrniaasschc. Van Nieuwe in beide soorten was cenigc aanvoer; liet voor komen toonde genoeg aan, dat dezelve door regen geleden bad. Verkocht dc Winter van 1' O tot f 6.50, dc Zomer van f 5.80 lot f 0 50. geboren: 10 Aug. Ecne dochter van II. van der Valk cn L. But. 12 dito. Een zoon van P. Verhuist en J. van Schelven. l(i dito. Ecne dochter van C. Bartels en jj A. van der Jagt. g e ii u w d 18 Aug. A. A. Mes en J. 11. Tachi. A. C. Mes cn K. M. Tachi. overleden: 10 Aug. S. van 'L Moordende oud 71 jaar, weduwe van W. Knbos. 14 dilo. M. Verton oud 30 jaar jongman. 15 dito. G. A. Rombouts oud 3 maanden dochter. 40 dito. J. W. van den Ende oud 9 weken dochter. Ctctrouwd A. A. MES, Gz. cn J. II. TACII1. A. C. MES, Gz. cn K. M. TACIII. ZlERIKZEE, 18 Augustus 1855. op Domiciling den 25 Augustus 1855, des voor- middags (en '10 ure, in dc Dircclic-Kcct van den Leendcrl-Abraham-Polder geincenlc Cats ten overstaan van den Notaris L. vak dek MOER, van p, iu. 22 Imiiilcrs ailmnntciid in gemcldcn Polder Ic velde slaande. Nadere inliclilingeu, zoo omtrent dc pcrccclcn als dc voorwaarden, zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris, alsmede leu kantore van den beer J. vak LEEUWEN, Boekhouder des Polders, beiden tc Cotijnsplaat. op Donderdag den 23 Augustus 1855, des voor- middags ten 10 ure, van de AFKRAAK cene»' in 1S51 nieuw gebouwde SCiillïJK, beslaande in: ruim tlOÖO giecnen 12JI® Rakpannen, ruim gave Rakdcelen; voorts: Flanken, Ramen, IScjiren, ijv.eren Traliewerk en wat verder opgcvcild zal worden, alles liggende achter de wijngaardstraat, aan den gang naar liet bleekveld van M. vak HESE, le Goes, ten overstaan van den Notaris vak dek BUSSCÏIE. aldaar. Dc Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van den Heer C. de WIT, qq., op Donderdag den 23 Augustus 1855, 's namid dags ten 5 ure, in liet Logement van den Heer F. J. vak Oi'i'ek, Ic Zierikzeepresenteren Ic verkoopen 1." 7 Bunders, 07 roeden, 40 ellen sasCK, zijnde bet zoogenaamde Hciboscli, gelegen onder Noordgonwesectie C, u." G5. 2." -i Bunders, 28 roeden, 20 ellen BfflïTW- en WKELiArïSD gelegen onder lierkwercc, sectie I), n.os 198 en 207. en 3.° 2 Bunders, 5G roeden, 90 ellen WEI- IjAX9, aldaar, aan den Osscuwcg, sectie 15, n.3 1G1. Nadere informaliën tc bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Dc Notaris D. Q. de JONGE vak der HALEN zal, ten verzoeke van zijn prin cipaal, op Vrijdag den 24 Augustus 1855, des namiddags ten 5 ure, ten iuiizc van Mejufvrouw de Wed. Swakts, tc Zierikzeepublick presenteren le verkoopen 2 bunders, 58 roeden, 40 ellen driejarige Sleede. 1 04 89 tweejarige «lito, gelegen in dc polders Beddewdarde en Gnu weeeer, in dc landen, in gebruik geweest bij wijlen T. vak NEUK EN. Dc Notaris D. Q. de JONGE vak df.ii HALEN, residerende tc Zierikzeezal, (cn verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer W. M. II. de JONGE, i(i|., ten huize van B. 11. IIarikcic, Ic Zierikzeeop Maandag den 27 Au guslus 1855, des voormiddag, ten 9 ure, voor den lijd van 11 achtereenvolgende jaren publiek presenteren le Circa 53 bunders BOUW- en WEÏÏjAN®, gelegen in de Geniccnlcn A'icuwerkcrli, Oosterland, ZierikzeeZonnemaireKcrkwerce en Dreischor. Alles in diverse pcrccclcn, breeder bij plakbillctlcn omschreven. Terwijl inmiddels nadere information zijn (c bekomen ten kantore van den Hoogwelgeboren Heer Verpachter. Dc Notaris Mr. C. vak deu ïp.ïi' LEK de CLERCQ, te Zierilc- %JS«; see, zal, ten verzoeke van den! lieer D. HALLINGSE, op Dingsdag 28 Augustus 1855. publick presenteren Ic verkoopen: 's Morgens om 10 ure, aan dc Schuur des Ver- koopers Stuks 2'/„jarige Vaarzen en S stuks 1'/,ja-rage dito's. Eu 's middags om 12 lire, in dc Herberg »de Mccbaal" als: Tarwe, Rogge, Haver en Aardappc. len, ecnigc driejarige Sleede en Nagras, onder Nieuwerlccrk. Breeder bij biljetten omschreven. tscaasg*» De Notaris D. q. de JONGE vak deb igpiS? HALEN zal, ten verzoeke van zijnen principaal, op Donderdag 50 Auguslus 1855, des voormiddags ten IJ ure, aan den Stads-Houtluin, builen dc Havenpoort, Ic Zierikzeepubliek pre senteren (c verkoopen 80 Stuks Schuijerwagcns. 1500 El lengte Schnijcrplanken. 2O0 Stuks ISuimsdcelen. 500 li GOO Stuks Schalen. G Rcgters, lang G a 0,5 el. 10 Stcen-Bcrrie's, ccnige Ribben van 10 en 15 duim, ccnig olmen Hout cn cene hoe veelheid Brandhout, een cn ander zeer geschikt voor Aannemers van aardewerken, Timmermans en Wagenmakers. natf*» VOOR TOEVAL UIT DE HAND TE KOOP: cene sedert jaren gereno- meerde cn met veel succes gedreven wordende met dc daartoe beboorendc CJercedscbappcn staande op een der beste standen van Bergen- op-Zoomten wesleii der Grootc Markt. Dc kooper kan, des verkiezende, daarop als eerste hypotheek gevestigd bonden f 2000. Tc bevragen bij den Cand.-Notaris I. B. ENTE, (c Bcrgen-op-Zoom. Blieven franco. J. SMITSsinds 42 jaren iu dit Rijk bekend als gcziglkundigc cn daar- voor vereerd zijnde niet attesten uit dc Provinciën Zeeland, Gelderland, Noord-Holland en Noord Brabaud, neemt dc vrijheid, bet geccrdc publick Ic bcrigtcn, dat bij, met dc aanstaande kermis tc Goes, aldaar zal arriveren cn gedurende dezelve over alle geziglsgebrckcn le spreken of tc ontbieden zijn zal iu zijne Kraam met optische Voorwerpen, Brillen, enz., op de Grootc Markt, over liet Koflijhuis »dc Vriendschap." Hij tracht alle Lijders aan zwakke of bijziende gezigtcn met zijne Wallenstonsche kunstglazen behulpzaam le zijn, waarvan hccrcn deskundigen getuigenis kunnen géven. Ook is bij len allen tijde bereid, zich aan een onderzoek van zijne glazen en zijne kennis tc onderwerpen. Hij zal liet genoegen hebben, ook dc steden ZierikzeeSteenbergen en Bergen op-Zoom te ko men bezoeken. NB. Hij waarschuwt ecu ieder, op zijne hoede le zijn voor lieden, die langs dc huizen gaan, voorgevende, zijn kouipagnon tc zijn; liij beeft volstrekt geen compagnon cn zcudt ook niemand met zijne goederen rond. Be zalf en pillen van Holloway doen ver bazende uitwerking ingeval van brandwonden. E..... Ztc Maastrichtbad zieli niet kokend water deerlijk gebrand, llare rcglerzijde en been vooral waren ineen bcklagcnswaardigcn toestand. Oji liet oogcnblik van liet toeval had men een middel aangewend, waardoor liet vlecsch tot op liet been ziedl afschilde. Men riep ver volgens geneeskundige hulp in doeli al spoedig was tiaar toestand hopeloos. Keil vriend die baar bezochten wiens bccnen door dc zalf cn pillen van Holloway genezen waren, beval baar dezetven aan, zij volgde dien raad opca in veertien dagen tijds was zij genezencn liccft uit erkentelijkheid hare genezing aan den professor Holloway schriftelijk medegedeeld Door liet vermeerderd Debiet zijn dc op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende Doosjes Pitten van /"0,80 ft. 85/3.00 f 6,73 f 13,50 ƒ20.03 Potjes Zalf van - 0.80 - 1,85 - 3,ÓO - 7,80 - 13,83 - 20,90 Zijn op franco aanvrage a Comptant tc bekomen bij de Heer O. E. B.O O N E N tc Ho o f d p 1 a a l J. STRAATMAN, Hoofd depothouder tc 's Hertogen biiselialsmede tc Londen Strand 211. Holluivays Etablissementen le Netv-Yns k80 Maiden Lane. sja-ssps*, Een ongehuwde H5HERENKNECHT, ipsP' zijn werk goed verslaande, van de Prot, Godsdienst, kan terstond geplaatst worden bij dc Weduwe T. vak NEUREN, Gouwereer. Tc Zierikzee, ter drukkerij van de LOOZE. -II. M. t Frankrijk, i Icrrijkstc w Jen Monitei )c inlogt vi ijstail vim twelke zij is 1/ijileii oplci 'ligc naliet rzaflinslc b; ris ecu pra roond gewi dc wcrkplar lichben sir ilsen alwaar aar naauwcl leidende klas lijkc cn ongi eitlen. De [wel als uit d rcuigtl, van i naar dc li behoeven irincdc het •cn, niet na i den Straal alzoo over stoet tusscl troepen, I icn weg ver [minccrd. B dost cn werd ich der mcnii la Wocslini cr nationale onid cn lil), len. II. M. r paarden ho an hare zijde :r zich. De eon in een erwegen doo c dc Keizer. lor dc mtizit l! logt werd vr ihgehcvcn. B eft II. M. r lylec.hnisclie i or Sehastopo tc is II. M. komen, cn i Keizerin en eft de minis is aan de Kr elionden in de Blond, Boi umineerd get Het blijkt nic |n gedaan. Parijs, 19 Jscli getooid, ir stad vertoo ine uienwsgie ten, om het Ihcclcn omva /teren was t lizcn waren dc daken ags de sclio ggelijkc men J alle klassei ilometers lang J/chaard bad, Bjdnria alles B/s aars bad jgiften.tliic le b Het heel Pai I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2