Woensdag, 22 Augustus 1858, Schuur, So. 1198. 12e Jaarg. Nieuwstijdingen. TEN: Goederen che D e R o o in p o t M. de Crane en Zoon. LOSSE GEDACHTEN. I. De Accijnsen. Er weril uoch dj mplie iels gekocM zicli dagelijks j narklcn vcrtoone; UVEL la BRAM cn KOSTER. DE JONGE T,. verzoeke vaa de ONTÉ, op Woei. namiddags ta horpubliek pa erieflijU ingeri ii gelegen in d isc'iorplaalseli C. No. 151. pacht van gelegen leclie C. No. II den uit de han n te bekomen Notaris. ZIERIKZEESfCHE NIEUWSBODE. Men Abonneert zich: In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amcrika hij J. QUINTUS. tc Sheboygan. Abonne mentis- Fr ij s: Yoor reide uitgaven. Voor 3 maandenJ 1.30. Franco per post, in Nederland- 1,30. Voor Noord-Amerika Franco New-York Doll. 1,10, V e r s c li ij n ti Op Woensdag cn Zaturdag. Ad vcrtcntiëii: 10 cent voor clkcn regel. Zcgelregl voor iedere plaatsing 35 cent. De inzending der Adverlenliën kan geschieden lot Dingsdag cn Vrijdag, des voormiddags 10 ure. BS ia r c a n Zierikzec. Hoek van de Schuilhaven, B, No. 94. Brieven en Ingczondcnc Stukken Franco. Men leest in liet dagblad van DoornikDezer agen nam ccnc vrouw, woonachtig in dc naburige emcenlc Esplecliin, die bare bevalling nabij was, liet manmoedig besluit, zich tc voet naar hier te Jiegeven, ten einde in liet geslicht voor behoeftige De Notaris I). iKraamvromven tc worden opgenomen. Op weg JONGE van xKchicr begaven haar hare krachtencn zij beviel rWci;ei#m ceiic drooge sloot, waar zij zich tot rusten had nedergezet. Na verloop, misschien van een half uur, keerde zij met haren jonggeborenen in den arm, naar hare woning lenig, alwaar zij weinige oogcnblikken na hare aankomst van een tweede kind verloste. Men heeft dus liet misschien nog nimmer voorgekomen geval, dat tweelingen in verschillende gemeenten geboren werden, en dus ook in dc re gisters van den burgerlijken stand van twee onder scheiden gemeenten moeien worden ingeschreven, daar liet eerslc kind geboren is onder dc gemeente Froidmont en het tweede te Esplecliin. Zicriltzeezal, K :n lieer Jonklit huize van 11 .dag den 27 ten 9 ure, vu olgcnde jart n WEILAND 'kerk, Ooslerlm ve en Dreisck r hij plakhillelli irmaliën zijn ;welgeborcn lltil den BENT li dficiairc Erfgeai PERRENOUDl 1853, des vooj ieuwc Haven No. 209, ink koop aanbieden 13 Kastjei :cls met ver een Bed ra Pendule ral Ilorloglën t eenc groole part ikers-gereelj Derende Ctorj morgens 11 [T. schip lïiinuEK, r rekening va AL C Solloway. uees- cn heclmi maar wannccr| bijzomlercn e verpligting, kennen. gebezigd in i sappenstoot] iis ondcrselieid(| middel van dloway, bcliooij elke verwachti dat in gevalt evcrkwalcn len. iMNG Herald. ,75 ^13.50 /"20J 13,85- 20 t te bekomen Bcrgcu-op Zoon te 's Hertog id 244. Hollom Maiden Lai de LOOZE. Avel, li Aug. LI. Zaturdag namiddag is door den lioogen waterstand van het kanaal van Neu zen up Geul, dc kade tussehen dat kanaal en den Nieuw Papcscliorrc-poldcr doorgebroken, cn daar door cenigc schade veroorzaakt aan het reeds ge sneden graan. lieden namiddag is te Sluis-Kil, dc schipper van een Vletter hij het uithalen der lijn, over boord geslagen en onmiddellijk verdronken. Zierikzec, 21 Aug. In den Gemeculc-Unnd is gisteren besloten, dal met primo Jannarij I83G ilc plaatselijke accijnsen op het gemaal zullen wor den afgeschaft, dc boter niet zal worden belast en vooreerst twee commiezen zullen worden onl- 4 slagen. Men ziet dus dal het Bestuur dc belangen der burgerij zoo veel mogelijk zoekt tc bevorderen. Met betrekking lol de aardappel-ziekte neemt do Amslerdamsche Courant bel onderstaande letter - lijk over uil het Anlwcrpschc blad dc Schelde. ..In den Messagcr de Goud vinden wij den vol genden brief, die ons zonderling voorkomt, maer die over cenc zack handelt, welke gcwiglig genoeg is, opdat wij hacr ach onze lezers zouden mcdcdceleu Gent15 Oogst. 1853. ..Mijnheer! ik heb de oorzack van de ziekte der acrdappelcn ontdekt, cn dc wijze wacrop zij de ziekte krijgen. Ik hen er stellig van verzekerd, want ik kan u al de wcnschclijkc bewijzen geven over de oorzack dier ziekte, en wat meer is, ik kan u verzekeren dat ik dc middelen kennc om ze er van tc bevrijden. Men moet niet denken dal ik die ontdekking nog maer sedert gisteren gcdacn heb, want alvorens er liet publiek over tc onder houden, heb ik die ziekte wel bestudeerd, derwijze mn er des noods al de bewijzen Ie kunnen van geven. ..Indien men nu wil dat heel Belgie bevrijd blijve van dit ongeluk, en hierdoor rijk cu arm er profijt bij hebben, moet men mij maer 3 francs pensioen tlaegs geven, daer dit dc dagliucr is die ik dage lijks met mijnen arbeid win; maer uien kan eerst ra vooral mij al dc bewijzen vragen, die men begeert. ..Indien men mij wil spreken of schrijven, zal uien mij altijd l' huis vinden van twelf tot half vier ucr, tenzij den Donderdag wanneer ik niet t' huis hen; maar indien men mij cencn brief wil schrijven, dan is liet gelijk wanneer men hem mij zal zenden. »..Ik woon bij Gent, op Boijgcm no. 209. »»Jiulocus dc Welle." met ijzeren harnassen. Dc kosten der visite van Koningin Victoria Ie Parijs, worden berekend op 12 inillioen franc. Zijne Majesteit heeft een Stier cn een Ram te Appeldoorn geplaatst, En- gelsch ras. In Napels is het bakken van be schuit voor de Kl im verboden. Dc familie Mural zoekt weer op den troon van Napels tc komen. Ook tc Nicuwcrkcrk wil men een sclioolvorst lot lid van den Raad verheffen, Op ecu koop dag aldaar is een schoolmeester half dol geweest. Iu Rusland is op Keizerlijk hevel verordineerd, hoe dc schooljongens gekleed moeten zijn. Hoewel het verboden is om in de stad hard te rijden, rijdt Bde J.... schier clkcn dag bijna binders en groenvrouwen met hunne kruiwagens omver, zonder dat de policic er naar ziel. Die man zal dus hoven dc wet zijn. Bcnoodigd hij Grietje Ie Wecu kermis vrijer met veel geld. Nu Maatje cn Johanna van Stavcnisse te St. Maartensdijk zijn afgekeurd, zullen zij dienst nemen naar de Krim, lot spijl van baas V. XUQUIZOITDSITS SïtTKZElT. achligc beschaving schijnt tc hebben afgeschud cn liet volk te beschouwen als ccne nimmer uitge molken koe. De eene controleur wedijvert in dienst ijver met den andere, de ccnc directeur is pro ductive!'.dan dc andere cn liet geheel is een winkel vol gebreken. Ziedaar, lezers! cenigc denkbeelden, waaruit zich weder andere zullen ontwikkelen, die wij ons voor stellen, door middel van dit blad aan liet algemeen oordeel te onderworpen, hopende, daarmede nuttig Ie zijn voor het vaderland. Geluk met de eerste groole schrede ter voor uitgang ook iu deze, de afschaffing van lief gemaal. R. 1. P. Rodenburg. E N Gril ENG DE BEKIGTEX. In dc Klim hebben er thans belangrijke ge beurtenissen plaals, alsmede in dc Oostzee. De slormlo'opcrs op Scbaslopo! zijn nu gekleed Zoo is dan eindelijk een gedeelte cn wel het hatelijkste van ecu der hatelijke belastingen afge schaft. Wij spreken van hatelijke belastingen cn wij vcrmccncn zulks te mogen doen, wanneer wij op dc accijnsen lellen als op ccnc belasting, die het eerste vcrcischlc cencr goede belasting, dc rcglvaardighcid, mist. Het volk noemt de belasting op het gemaal »dc meelzak", welnu, waarom is het meel belast en b.v. dc tabak cu de aardappelen niet Men zal zeggendc aardappelen belmoren groolcndecls den arme en zijn deszelfs hoofdvoedsel wij ontkennen zulks. De belasting op het brood heeft den arme gedwongen om aardappelen Ie eten. De aardappel is gemeen geworden eu wij gcloovcn, dat het menigvuldig, verbouwen dezer iiilhccmsche plant eenc bijoorzaak is van hel bederf onder dezelve. Dc inhecmsche tarwe eu rogge zijn het oorspronkelijk hoofdvoedsel van allen, cn hel cenigc motief voor het hcff'cn cencr belasting op liet ge maal was natuurlijk deszelfs gemakkelijke invordering en groole opbrengst. Wij spraken van dc accijnsen in het meervoud, want wij zijn in ons lieve landje nog met een aantal andere accijnsen gezegend cn wij noemen den ecucn al onregtvaardigcr dan de andere. En onder dc categorie van onreglvaardige belastingen rangschikken wij ook het patent, hel personeel cu zelfs dc grondbelasting, omdat ze allen min of meer ongelijk drukken, wat nog slechter is, niet alle ingezetenen treffen cn tol allerlei verderfelijk gevolg leiden. Er is slechts cénc belasting regl- vaardig, namelijk: de hoofdelijke belasting. Dc staal is een huishoudendat huishonden kosi geld. Het is waar, men moet zuinig cn knap huishonden, doch iu ieder geval behoeft men geld. Welnu, wal is eenvoudiger, dan dat zij, dio het bezitten, betalen? Wat is rcglvaardigcr, dan dat ieder in gezetene hoofd voor hoofd of naar evenredigheid van zijn vermogen, of naar gelang van het beloop zijner inkomsten, lol hel huishouden van den staat bijdrage. Door dit belastingstelsel zelve zou reeds ccnc bezuiniging en vereenvoudiging in het slaats- huishoudcu plaats hebben. In 's llage ceu hoofd ambtenaar, in iedere provincie ceu lagere, iu ieder arrondissement een ontvanger, in iedere gemeente dc gaardering opgedragen aan den plaatsclijken ontvanger, en ziedaar het departement van financiën met al deszelfs referendarissen, commiezen cn klerken lot eenc hoogst eenvoudige instelling gereduceerd. Daarbij druischl het tegenwoordig accijnsstelscl regt- slreeks in legen de levensvraag onzer dagen: vrij heid van liandel cn scheepvaart. Nimmer toch is het woord hatende en elkander hatende" meer bewaarheid gewordeu dan in een land, met com- j iniczen overstelpt, welker grootste aantal alle waar- en cenigc rollen zeildoek, welke uit de Roompot door hem geborgen waren, cn dat omtrent die klagle voorloopigc informatici! door den lieer rcglcr com missaris worden ingewonnen. Wij hebben dc eer hoogachtend te zijn. M. C. DE CltANE EN ZoON. Er is zelden iets openbaar gemaakt, dat meerder dc aandacht getrokken heeft, hoewel twee jaren te laat, dan het vergaain van het schip de Roompot. Wij hebben gemeld, dat ceu ontslagen, (geen weggejaagd) matroos, van de Rcddings-Schokker te Brouwershaven, de locdragt der zaak wegens het zinken van dt Roompot publiek heeft gemaakt. Wal nu die man betreft, zullen wij dc waarheid van zeggen: liet is een verward nicnscli op het land, maar op zee is hij berekend voor zijne zaak. Die man zit nu zonder middel van beslaan, cn heeft nu iets gedaan dat voor hem heter ware geweest het niet gedaan te hebben, maar nu het zoo ver gekomen is, zal zoo zegt hij niets verborgen blijven, waarvan wij melding zullen maken. Iu twee uren tijds zegt hij had het schip iu dc haven van Zierikzec gebragl kunnen zijn geworden. Onder de verdedigers van het schip de Roompot kennen wij niemand dan de liccren de Crane en Zoon, die er zoo min bij tegenwoordig geweest zijn als wij, cn er dus waarschijnlijk niets meer van welen dan dezen cu genen heil verhaald heeft. In onderscheidene couranten hebben dan ook dc hccrcn de Crane en Zoon veel willen zeggen over het ongelukkig vergaan van de Roompotterwijl er weer anderen zijn die het vergaan van dit schip he schouwen of liet een kaartenhuis was dat door een kind in brand wordt gestoken, cn noemen liet ge wone misdrijven. En wal zijn nu gewone misdrijven"! Die kunnen zijn: Een schip per ongeluk tc doen stranden of zinken, en bij het stranden Ie stelen wat er Ie stelen valt. Wat de hccrcn de Crane-en Zoon van deRoompot zeggen, onder anderen in dc Grondwet, laten wij hier letterlijk volgen, alsmede twee ingczondcnc stukken uit liet Handelsblad, en een stuk ons toe gezonden uit Vlissingcii, opdat ecu ieder kan be- oordcclen wat waarheid is, kan en moet zijn Onderstaand stuk nemen wij met al deszelfs spel- cu taalfouten uit de Grondwet over: Zierikzec, 13 Augustus 1833. Aan dc Redactie der Grondwet's llage. Mijne Hccrcn In uwe geachte courant is overgenomen een bc- rigt van de Zierikzecsclie Nieuwsbodehoudende, dat er rcglcrlijkc information gehouden worden aangaande hel vergaan van dc Roompot. Dat bcrigl, ingekleed in bewoordingenberekend om argwaan op Ie wekken aangaande de pliglshctrachliug van den kapitein cn de cipiipage van genoemd schip, is te beschouwen als het verzinsel cencr verachtelijke kwaadwilligheid. Gelieft door insertie dezer regelen iu uw eerstvolgend nummer bekend Ie maken, dat het. bedoeld bcrigl niets is dan eenc verdraaijing van hetgeen werkelijk gebeurd is, namelijk: dat een weggejaagd matroos van dc Keddings-scliokker, Ie Brouwershaven gestationeerd den schipper van dat vaartuig heeft aangeklaagd van het achterhouden j en leu eigen bate vcrkoopca van twee verrekijkers In het Handelsblad van 17 Augustus leest men: Aan de Redactie van het Handelsblad. Met belangstelling, heb ik in uw veel gelezen wordend blad No. 7581, opgemerkt, dat dc Zie- rikzeesche Nieuwsbode nog eens terugkomt, zij het dan ook na twee jaren, op het te dier tijd reeds veel besprokene zonderlinge vergaan, zinken, van liet koopvaardij-frcgat Roompot. Inderdaad is het vreemd eu der opmerking wel waardig, dat het schip buitengaats gesloolcu hebbende, waarschijn lijk op de Noorder-rassen of op dc Callo, zulks is twijfelachtig gebleven, eerst elf cn een half uren daarna binnengaats is gezonken. liet vermoeden doet zich onwillekeurig op, dat het schip Ie vroeg verlaten is. De tussehen Z. Exc. toenmalig Minister van Marine en den kapitein gewisselde stukken zijn hekend. Daar cr een sluijcr over de zaak ligt, zoude hel gewaagd zijn dezen of geilen met de schuld Ie bezwaren; maar onbegrijpelijk is en blijft liet altijd, dat een kapitein, die als gezagvoerder den hem toevertrouwden bodem, zijn geliefd cn kostbaar schip noemt, niet, hetzij dan per loods boot, reddingskoltcr of welk ander vaartuig ook, in de nabijheid van zijn schip blijftom zich per soonlijk te overtuigen wat er van wordt, of, bij ontstentenis, zijn eersten stuurman die taak opdraagt. Het voorval had plaals iu hel langste der da gen, 29 Junij 1833 op klaar lichten dag, ten 2 ure na den middag; liet schip moet slechts ligt. gesloolcu hebben, want is van zeiven, zoo het schijnt, weder vlot geworden, immers na liet ver laten. De Heer onder-commissaris hij het loods wezen der monden van de Schelde tc Vcere, V. die alle hulde verdient, heeft, vermoedende, dal het op liet schip niet rigtig was, zich tot adsi- slentie in ccnc loodsboot begeven, heeft het schip iu den avond van 29 Junij 1835 drijvende ge zien iu het zeegat dc Roompot, heeft de reddings- kotlcr hij het schip out lekt, dat toen ten anker lag; drie wakkere mannen waren reeds aan het Ooslcr Hoofd aan boord gekomen, dal zij reeds door dc ckwipaadje geheel verlaten vonden, met nog slechts 8 voet water bij de pompen, trach tende tc redden wal Ie behouden was en hieven aan boord lot er 13 a 11 voet water in hel schip was. Duister is dc zaak en daarom wcnschelijk, dat door rcgterlijk onderzoek dezelve tol klaarheid komc. »llct lood lag Ier dispositie der loodsen iu de rusten," volgens den kapitein, Zierikzec, l i Jan. 1831, doch is niet gebruikt, volgens den ioodskweekcling C. G. 1)., dus dat weel men. Er blijft Ie vragen: maakte het schip bij hel slooleu dadelijk water? Heeft men gebruik ge maakt van dc pompen? Heeft men getracht te kappen of lading over boord Ie werpen, om het schip Ie liglcn? Met andere woorden: is al het mogelijke aangewend lot behoud van schip culadin;? Er is immers beweerd, dat dc gezagvoerder zijn scliin niet behoort te verlaten, dan iu den uitersten nood; Instond die uiterste nood bij liet verlaten reeds? Men zoude zeggen neen, wanneer daarna anderen het schip Inzetten cn cr nog cenigc uren vertoeven. Tc betreuren is liet, dat soms nicuscbcnlcvcns cn belangrijke kapitalen aan kweekelingen alleen worden loevcrlioiiwd. Waarom hun geen degelijke loods toe gevoegd, wanneer de gezagvoerders vcrpligl zijn zich aan limine besturing Ie onderwerpen? Velen onzer Ncdcrlaudschc koopvaardij kapiteinscn daaronder wcliigl ook kapt. II. 11. de II., zouden onder eigene leiding de hun toevertrouwde bodems behouden in Ncderlandsciie havens binnenbrengen. l i Augustus 1833.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1