r 4 ivo. Verscheidenheden. Woonhuis met Schuur, VERPACHTEN: Ecnige Meubilaire Goederen New-Castelsche A 1c ondernemen, dat hare sterkte en hare eer «aar dig is. Reval is de derde Russische Oostzee vesting en hare overmeestering zou inderdaad den tweeden zeelogl kroonen. Wij zullen spoedig welen of het gerucht van dat groolsche plan waarheid bevat. De Koning van Conchinehina heeft een nieuw vcrvolgings-edict legen de Christenen uitgevaardigd. De mandarijnen en mindere onderdanen, die Chris ten geworden zijn, zullen binnen een zekeren tijd het kruis moeten vertreden en huu geloof verza ken; zoo niet, dan wacht hen ccne zware straf. l)e Eiiropesrhc missionarissen de inlandsche priesters en de leerlingen der Europesche missionarissen zullen onthoofd en hunne ligehamcn, na drie da gen tentoon gesteld Ie zijn, in zee geworpen worden; de leerlingen der inlandsche priesters zal men naar verre "eilanden verbannen. Kr is ecne som gelds uitgeloofd voor degenen, die deze Christenen zullen uitleveren. De kerken en buizen der Christenen zullen aan de vlammen worden prijs gegeven, en de zwaarste straffen zijn vastgesteld tegen de be ambten, die de uilvoering van dit edict niet handhaven. G E S3 E XG1) 15 RE HC. T15 X Zijne Majesteit heeft f 1200 present gedaan aan de weduwe van Lord Raglan, om eene huilcuplaals Ie koopen, De Koning schijnt dus Engclsch ge zind Ie zijn en niet Russisch. Tc Vlissingen worden mét'haast, alle beschikbare oorlogsschepen in orde gebragl. Er schijnt dus iels te hroeijen. In de'KrimJ zijn reeds 31 generaals liet licht uilgeklazen. ln de Russische havens aan de Oostzee heeft de ellende cene nooit gekende hoogte bereikt, en in de binnenlanden van Rusland lig gen de granen te bederven. Spanje zal ook 25000 man leveren voor de Klim. Nooit zullen er meer verschillende knoonen van nicuschcii-rib- boti gemaakt worden, dan In de tegenwoordige slagtplaals aan de Zwarte Zee. Ons prinsje van Oranje beeft te Cadiv Dij een stierengevecht geweest, en beeft dengenen die liet knapste een stier vermoorde, met een hand vol goud beloond. In Engeland zijn weder cenigc honderden ver minkten gearriveerd, komende uit de Klim, be stemd, de meeste voor orgclilraaijers. Nu ziet de Kouingin er niet naar om, maar toen zij uit En geland vertrokken wel. De Fransebeu zijn reeds zoo digt bij Sebaslopo! dat zij er kunnen insprin gen met een slok. Na alle pogingen in bet werk (e hebben gesteld, is het J. de J. te L. toch niet gelukt, om een zijner medeburgers ge lijk Ie stellen met zijn zoon; en nu beslaat er hoop dat zijne plannen schipbreuk zullen lijden, en men zai kunnen zingen; Wij zijn verlost, Maar 'l beeft wel geld gekost, Wij zijn verlost van Krijnen Hij kon ook niets dan drijnen. Tc Hoogvliet wordt er geureest dat de ligte bakker gekozen zal worden, voor de otule. Verwacht aldaar, cene verloting van twee dozijn meisjes. Een tafelbediende le G. wordt ge waarschuwd om zijne zakken wat grooter Ie laten maken, opdat er gecuc flcssclicn wijn zouden uit vallen, en de honden liet vleesch niet uit zijne zakken kunnen pikken wanneer hij van feestmalen afkomt. Een zoon van een naaldriddcr le Tholcn beeft zich bij eene boerin onder Ottd-V'osscmcer uitgegeven, voor een zoon van den Ontvanger der Registratie tc Tholcn, den beer Roel, en dicon- noozele vrouw ging aan liet schenken, bakken en braden of bet voor Roel zelf was. Jufvrouw daalder le Nicawcrkcrk wordt verzocht, om niet meer naar den dijk naar de kerk te gaan om le spioneren, daar zij anders er niet gemakkelijk af zal komen. Benoodigd voor een bakker tc IJzen- dijkc, cene dame incl veel geld en weinig verstand, want de dochter van den Schoolmeester tc Schoon- dijkc beeft bedankt. De meid van een zak- waamemcr aldaar is betooverd geweest, doch is door een jager onttooverd' geworden. Voor esn klein policie-rnitcrljc tc Hulst, zal-een hoed met bellen in de maak gedaan worden, op dat een herderinnetje hem zoude kunnen hooren, wanneer hij in aantogl is. Keesje tc T. gaat nu de lloliantlsclic taal eerst leeren nu het te laat is, want als hij pruik- maker wordt heeft hij met gecuc taal meer noo dig. Nu, liet slaat ook mal wanneer men gedurig als commies van liet kantoor wordt gejaagd. Ook die zelfde commies heeft olniis lol iu de kerk loc; in plaats van gezang 83 heeft hij gezang 100 gezongen op zijn eigen handje. Een blik op onze Staafkiiiniige posh tie en het belang van Nederland in bet bijzonder zich in deze hagchelijke «ogenblikken vooral niet te iso leren of van zijne natiilarlijke bondgenooten af ie seheïden. Toen uit dc voormalige zeven Vcreenigdc Pro vinciën na de oorlogen ouder Napoleon I, door dc bijvoeging van België hel Koningrijk der Keder- I landen ontstond, geschiedde deze zamcnsmclting I om de leus onzer voorvaderenEendragt tnaalit I Magt, op grootprc schaal iu praktijk te brengen. Vermag de vereenigdc bundel pijlen reeds zoo veel, dacht men, wat mag men dan niet verwachten van ccne concentratie van krachten als die van België en de zeven Vereenigdc Provinciën! Het denkbeeld was goed; het doel evenzeer, cn klaarblijkelijk bestemd om voortaan een' dam op le werpen legen dc debordementstegen den alles overstelpenden stortvloed van onzen woelzieken Fraiischen nabuur. Ér werd leen niet gevraagd: «Wcnschen die beide landen dusdanige vcreeniging?" Om liet staat kundig belang, bet Europecsch evcuwigt, te waar borgen, ontnam men den Belgen luiu zelfstandig volksbestaan. België werd aan Holland gekoppeld! Het doel heiligde de middelen!! De staatslieden kennen gcene ipl.elc gewaarwor dingen. Dc staatsman is liet type van cgoisnius! Alles moet zamenwerken tot bereiking van zijn doel: voor al dc overige edele harlsopwcllingen is hij perinde ac cadaver! De gedwongen vcreeniging der beide landen werd dus lot sland gebragl; doelt daar dc lijden ver andoren cn de uïcnsclien, of liever de staatslieden, met deze ook van inzigten veranderen cn lieden bouwen om morgen weder af te breken, vermits zij zich aan niets hechten en slechts staatkunde of liever eene onverzadelijkc eerzucht bet kompas is, waarnaar zij bunnen koers riglcn, zoo ook verloor de kunstmatige of liever de gewelddadige verbinding of zamenkoppeling der beide landen de vroegere waarde, omdat de koppelaars weder andere inzigten, andere bedoelingen en geheime oogmerken hadden. De band of de keten, hoe hecht ook gesmeed, moest weder verbroken, docli de welvocgelijkbcid, dc schijn van regt, moest daarbij bewaard worden. Eene misdaad bcleekent niets, ccne domheid alles bij de kabinctlcn, cn daarom wordt bet sclioonc gezegde van Frans 1 Alles is verloren behalve de eer!"' daar steeds in omgekeerdcu zin gehuldigd. Dc gewelddadige verbreking, de verkregene regten mogl geschieden, mogleu geschonden, worden, dit was niets, maar do schijn moest ongedeerd blijven. Hoe hiertoe te geraken? Door de Geestelijkheid Wat vermag de Geestelijkheid niet? Immers ook daiir is hccrschzuclit de spil waarom alles zich beweegt Door dc Geestelijkheid te vleijen of een lokaas voor tc liouden kan men alles gedaan krijgenI Haar onweerstaanbaar wapen, dat broeder, zuster uocii echtvriend spaart, beet Fanatismüs Dit Fanatismüs zwaaide nu zijne fakkel over dc beide ongelukkige lauden, over de beide Bugno- lislenDiep waren de wonden, die dc ver blinden elkander toebraglcn cn dezelfde verblinding hecrschl nog Icn luiidigcn dage. Dc een houdt September-feesteneven alsof men eencn Sl.-Bart- holomeusuacht door feesten wilde vereeuwigen! De ander, met minder verblind dan zijn vorige makker, wil nog nu vijf en twintig jaren cn le midden zijner hoofdstad een Gcdeiikteckcn oprig- Icn Ier herinnering niet van eeuig eervol handels- of nijverheidslijdpcrk, maar ter verkondiging van zijne nu vijf en twintig jaren geleden behaalde bloedige overwinning op een niet minder ramp zalig lotgenoot dan hij zelf, en beiden zijn nog te verblind om in te zien, dat zij ook thans nog aan den onziglbaren band loopcn en ais hel ware door ccne cleclrike slof gedreven worden, voort- gebragt cn veroorzaakt door bet draaijcu aan de onzigtbarc cleclrisccrmacliines, waarvan deze of gene staatsman dc kruk hanteert. Heeft nu de machine, in éénc rigting werkende, goed aan dc bedoeling beantwoord, ligt mogelijk dat dc listige raddraaijers, door eene behendige kunstbewerking, dc machine weder in eene tegen overgestelde rigting kunnen doen werken, om thans een ander door hen beoogd plan ten uitvoer le brengen. De Geestelijkheid heeft ontbonden! Dc Gees telijkheid kan immers ook weder verbinden, althans volgens Rome's leer Heeft de Geestelijkheid vroeger liet Fnnatismfis of dc fakkel der twecdragt gebezigd om te schei den wat verccnigd was; thans kan zij eene quasi eerlijker banier, die van vergevingsgezindheid en van verbroedering opsteken, en even blind volgen baar dan op nieuw de scharen. Enkele symptomen hiervan openbaren zich reeds. Reeds boort, men de Geestelijkheid in België nu cn dan "een meer gematigder, d.i. eencn meer kunstinatigcn, meer harmonische» loon aanslaan fistula dulce canit volucrein dum decipit auceps!) Van waar die meerdere zachtmoedigheid? Van wege de veranderde politiek! IIocwcl dit woord vreemd is en geen burgerregt bij uns beeft, meenden wij liet evengoed te kunnen en dus ook te mogen gebruiken, omdat dit krachtiger dan eene omschrijving ons denkbeeld te kennen geeft. Mag men zeggen Bureaulisten van tien die gezamenlijk op een bureau werkzaam zijn, waarom zou men dan ook niet BognoUstai mogen zeggen van tien, die meteen keten in het Bagno aan elkander geklonken zijut. Fr ligt dus.alweder cene adder onder bet gras?! Kan bet andersen de Geestelijkheid dan?! e'est son étatll Willen wij eens liet gras een weinig ter zijde schuiven cn u een pootje of een lipje van den staart der adder laten zien? Let op dan! Letup dc teekeneu des lijds!! Eerstens zijn alle ministers der kleinere Staten op reis naar de baden! Gelooft gij deze generale kool-vcrkoopcrij inderdaad? Zoo gij dut doet zijt gij ook waard in plaats ccner citroen een knol in de banden le krijgen! Neen, men gaal zich niet baden! Men gaat complotteren! Er is een complot op banden, cn wee hem, die voor ecnige zilverlingen de rol van makelaar vervuil, want vroeg of laat staat hem ook de straf van zijn voorganger te wachten! Hel bondgenootschap lussclien Engeland cn Frank rijk heeft reeds veel van dószelfs friscblieid cn kleur verloren; eerstdaags staat het tc wachten, dat dc beide vrienden bet oneens worden, en alsdan vij andig tegen elkander overslaande, zal do een den ander ook weder op alle mogelijke wijze trachten le benadcclen. De vroeger daartoe gebezigde middelen kunnen, nu eenigzins gewijzigd naar dc omstan digheden, weder van nut zijn. liet wordt alsdan voor Engeland weder van belang, dat Frankrijk aan den kant. van België een bolwerk vindc, dat bel zoo gemakkelijk niet kan bcmagtigen als thans, nu de beide landen verdeeld zijn. Eene vcreeniging der beide landen kan dus eerder dan men bet vermoedt in liet belang van Engeland liggen doch daar Koning Leopold met Engeland en wij daar entegen met llusland vermaagschapt zijn, zoo zou men iu Engeland eer aan'Leopold dan aan Willem 111 de voorkeur geven, zoodat er wél cene ver binding der beide rijken doch thans in ecu om- gckccrden zin tot stand kwam. Niet België aan Holland (zoo als vroeger) maar thans zou Holland aan België worden toegevoegd liet zelfde doel werd dan toch bereikt en het alsdan gevormde koningrijk door bloedverwantschap nader aan Engeland verbonden, dan het concur rerende Nederland dit ooit geweest is of zijn kan, zou dan ook beter op dc hulp van Engeland kunnen' rekenen Men zegge niet: dal is onmogelijk!Holland beeft alsdan ook een woordje in le brengen Orb Jemiue! Holland, N'B!Heelt men vroeger den Belg om zijne toeslemming gevraagd? Evenmin zal men bet ons doen! Deze toestemming zal men ons tc minder vragen, omdat ook RuslandOostenrijk Pruisen liet gaarne zien zullen, wanneer men Frankrijk de duim schroeven wat meer aanzet eu hem aan den kant van België een dam opwerptdien het zoo spoedig niet. verbreken kan. De Belgische Geestelijkheid klapt iu dc handen, want schooner gelegenheid kan er niet uitgedacht worden om haren invloed in dc zeven Provinciën nog meer uit tc breiden. Daarom is dc Geestelijkheid in België zoo bijzonder vriendelijk, daarom doen eensgezindheid eu broeder min daar weder opgeld!! Deze plannen 1c verijdelen, deze noodlottige gebeurtenis tc voorkomenmoet bet streven zijn van dc Ilollandschc regering. Eene Vraag. Volgens eene officiële opgaaf lelt Amsterdam 131 apothekers, waarvan slechts dc helft zoo als zij beliooren cn onder de overigen 20 die niet goed of slecht zijnvoorts 74 droogisten waarvan 30 niet zoo als zij beliooren cn onder deze 20 die niet den verzachtenden tprm, middelmalig of slecht worden gekeurd. - De vraag is nu of in ccne geordende maatschappij, •10 winkels in ccne stad mogen beslaan, die de gezondheid der ingezetenen met ernstig gevaar be dreigen, ja onder bescherming der patentwet, dood en verderf om zich verspreiden. STEDF.LIJKE BER1GTEN. Zierikzee, 13 Aug. Dour heeren Burgemeester eu Wethouders dezer stad, zal op Woensdag 22 Augustus des middags ten '12 ure, worden aanbe steed, de levering van tien vaten olie, ten dienste der straat verlichting. Verder is bekend gemaakt dat de Kermis- of Jaarmarkt alhier, zal gehouden worden, van Maan dag 27 Augustus lot en met Zalurdag 8 September. SS e e k r a p. Avingon, 9 Augustus 1833. De teelt, is thans in vollen gang, en de markten beginnen zich op le hoepen, terwijl het artikel dalende is, en in do laatste dagen zelfs cene ge voelige prijsvermindering heeft ondergaan. De prijzen zijn thans genoteerd Aiyzaris roses francs 51 paluds 55 Poudres roses 45 paluds 46 Men is algemeen van gevoelen dat wij nog niet aan het einde der daling zijn, maar de prijzen spoe dig nog meer zullen zien vallen. Er werd noch i|0l| den handel noch voor de consumptie iets gckocli terwijl daarentegen do wortels zich dagelijks j grooterc hoeveelheden^ op onze'markten vcrtooiiej Getrouwd J. M. VORSTHEUVEL la BRANlJ Middelburg, 13 Augustus 1835. cn A. M. KOSTER. Algemecnc Kennisgeving. De Notaris D. Q. de JONGE gfitRi i;^3EStg A. ia HALEN zal, ten verzoeke van de) i§M8effiHeer W. STRU1JK MONTÉ, op Wocil dag den 22 Augustus 1833, des namiddags tei 5 ure, in de Herberg te Vreiscltorpubliek p« cateren te verknopen: Een liccht sterk en zeer gerieflijk ingeri Erf eu gevolgenstaande en gelegen in A Kcrkring, binnen liet dorp Dreisc'torplaalselj gemerkt No. 41 kadaster sectie C. No. lal. Het regt van voortdurende pacht van Roeden, 50 Ellen HOF-GROND, gelegen, dc Gemeerde Dreischorkadaster sectie C. No. Zijnde inmiddels gemelde pcrceclcu uit dc han| J te koop, cn nadere informatica tc bekoracu voornoemden lieer Verkooper en Notaris. De Notaris I). de JONGE van j,!it bega hitlmr i o HALEN, resideren! le Z icrikzeezal,tJ verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jonklitj W. M. 11. de JONGE, qq., ten huize van 1) Haiiinck, le Zicrikzee, op Maandag den 27 guslus 1855, des voormiddags ten 9 ure, vol den tijd van lt achtereenvolgende jartj publick presenteren le Circa 55 bunders BOUW- en WEILAND gelegen iu de Gemeenten NieuicerkerkOostertin ZierikzeeZonnematteKerkleer cc cn Dreisch Alles in diverse pcrceclcu, breeder bij plakbillcllt omschreven. Terwijl inmiddels nadere informaliën zijn bekomen ten kantore van den Hoogwelgeboren II» Verpachter. De Deurwaarder J. van der BENT it ten verzoeke van de benificiairc Erfgeii men van wijlen den Heer II. F\ PERRENODI) op Diugsdag den 28 Augustus 1855, des vod middags Icn 10 ure, op dc Nieuwe Haven Zierikzeevoor het Iluis, wijk C, No. 209, in openbaar, om complanl geld, tc koop aanbied» waaronder een bruine Ladetafel, 3 Kastje 5 Tafcis in soort3 Spiegels met ver guide lijsten, Schilderijen, een Bed mi tocbeliooren Stoelen, ecne Pendule mi Speelwerkvier zilveren llorloglën twee dito Kassen, mitsgaders cene grootc pas Eiorlogicglazen, Iloi'Iogieniakcrs-gcreeit| schappen cn meer andere Roerende Cioq deren. Daags vóór den verkoop van 's morgens 11 's namiddags 4 ure tc bezien. 1ste KWALITEIT. IN LOSSING: bet Schooncrschip »Buw» Kapitein I'. J. BARTELSE, voor rekening ffl J. C. BAL C. Men leest agen nam gemeente E) pet nianmoc begevenle kraamvrouw* Dc zalf en pillen van Holloway. Wij zijn niet gewoon <le (luizende genees- cn lieclir delen, op tc sommen, (tic cr bestaan, maar wanneer cene aan het publiek bekend isdie, bijzonderen verdient, dan bouden wij liet voor ccne vcrpligting, de verschillende lijders, daadzaken te doen kennen, hebben dc zalf en pillen van Holloway gebezigd in gevallen van seburflzicktebedorven sappen, stoot enz., meteen goed gevolg, cn cr zijn ons onderscheid! genezingen van verouderde kwalen door middel van zeiven, bekend. Dc zalf en pitten van Holloway, behoolj tot die weinige middelendie aan elke verwacht) beantwoordencn wij zijn overtuigddat in gevalt van bedorven bloeden maag en leverkwalen beter geneesmiddel kan gevonden worden. S. Mousing Iïeiwld. Doosjes Pillen van /*0,80 f J .85 /WOO /0,75 f 13.50 /"20 Potjes Zalf van - 0.SO - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85 - 20 Zijn op franco aanvrage a Comptant tc bekomen den lieer J. P. VERLINDEN te Bcrgcu-op Zoo) J. STRAATMAN Hoofd-depöthoudcr tc 's lJcrtogi boscl»alsmede te Zonden Strand 244. Holloae Etablissementen te Nciv-York80 Maiden La Tc Zierikzee, ter drukkerij van P. de LOOZE. ii cene ilroi nedergezet, uurkeerde arm, naar li oogenblikkct! verloste. M voorgekomen gemeenten y listers van scheiden gei daar hel eer Froidmont c Aïci, 11 den Imogen zen op Gen Nieuw Papcs door ecnige sneden gram - Heden van een Vlc boord geslag Xlcrikze is gisteren 1 de planlsclij den nfgcschi en vooreerst slagen. Mei der burgerij - Met ln de A meierde lijk over uit In den I geilden bi iel die over eene opdat wij ba "Mijnheer! aerdappclen ziekte krijgc want ik kan oi cr dc oor: kan u verzei cr van Ie 1) ik die otildci heb, want a houden, heb om er des geven. "Indien iu van dit ongi hij hebben, daegs geven, lijks met mij eu vooral mij «Indien n men mij alt; ncr, tenzij hen; maar ii dan is liet g »»I ge; In de Kri bcuiTcnisscn De slormloo]

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2