12e Jaarg. VEENA Zaturdag, '18 Augustus 1855, gevraagd Nieuwstijdingen. Vaart odigd, FIT. DE JONGE van zoeke van zijn' Augustus 1853 ïze van Mejuftl publiek preseniQ Irlejarlge Mccj «eejarlge dit, iarrfe en Gouum 'veest bij wijlen SS met opgaaf 'lerpenisse. Biii e geeft aan idgcnootcn keni naar elders nu ZIERIkZEESCIIE NIEUWSBODE Alen Abonneert zich: In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren cn Postdirecteuren. In Noord-Amerika bij J. QUINTUS. te Sheboygan. Abonnemcnts-Prijs; Voor beide eitgwex. Voor 3 maandenJ 1,30. Franco per post, in Nederland- 1,50. Voor Noord-Amerika Franco New-York Doll. 1,10. IS lil DK te soorten va V. VAN DER POL, Verschijnt: Op Woensdag en Zaturdag. Advert entiën: 10 cent voor eiken regel. Zegclregt voor iedere plaatsing35 cent. - De inzending der Advcrtentiën kan geschieden tot Dingsdag en Vrijdag des voormiddags 10 ore. Bureau: Zicrikzee. Hoek van de Schuilhaven, B. No. 94. Brieven cn Ingczondcne Stukken Franco. n Oppert, m. eemt de vrijheid er bij hem, g :t gelegenheid g nnP11 Luit vve; uwe. van cene prompt UTBECKERS. 185a. 'kenddat enlicid van dt eeumis, 0 minuten van rekken en den van Rotterdam ugrels kaarten antoor der (to tals gewoonlijk, geude vermin- 30r Vracht n en terug. iju alléén gel ag van Zierik- en. een uitmuntend kunne, tan de bevolking uit- zoowel in den 1 jaren als in i onbetwistbaar lijkc tijdvakken zonder dat het op nieuw i f 13,50 ƒ20.55 - 13,83 - 20,90 te bekomen bij NNE te Goes te 's llertogen- Hollotvay's Maiden Lane. ii te gaan, ■tcin. oed Paarden e, vervoege brieven bij Scherpenissc, Piershil IJK EEN Uit onderscheidene heriglen der courant van Pc- ig ziet men, dat liet ganschc groole middelrijk, iarv.au de oppervlakte meer dan een derde van liet [iatisclie vasteland, over de 270,000 vierk. geogra- lisclic mijlen bedraagt, van het eene einde lot it andere door groote rooversbenden verontrust irilt. Dan overvallen zij deze dan gene onbewaakte lals, vermoorden de openbare ambtenaren, plun- ren de publieke kassen, en ijlen dan spoedig met nnen buit weg. Dan vestigen zij zich in deze, ?"e„Te.,Ter 11 in gene plaats bezetten deze of gene buigt or langere» lijd, cn gaan van daar op slrooptoglen ■.7;™ MM de omstreken uit. zicli die waardiBjn' iict Oosten is liet nieuwe steeds aan bet oude ilijk. Genade en ontferming zijn bij de overwin- aars niet te vinden; alle overwonnelingcn zijn ten «ode gewijd, de ouden gelijk de jongen, man cn nuw, lieer cn knecht. Men berigt cn 'beroemt ;h over de onlhalzing van gevangenen bij vele lizenden. Dit geschiedt herbaalde malen te Peking dezen jare. Gruwelijke looneclcn van dezen aard «dden gedurende de laatste maand ook te Canton It li' Ei aals. Bij rollen van 10 tot 10 worden zij in IÏl BA JLi Eiware kelens geboeid, aangcbragl, en de een na tn anderen onthoofd. Zijn er tien geleverd, dan nnlt er pauze gemaakt. Na korten lijd roept de 1 iambic weder pan, houw toe, en ecu ander tiental aan de beurt. China is thans feitelijk in twee rijken gesplitst, het noordelijke niet Peking als residentie, cn in il zuidelijke met Nanking als residentie. Canton 1 de omstreken worden niet alleen door eene illoozc menigte movers te water en Ie land ge veld, maar ook door hongersnood. De velden itulcn in de laatste jaren wegens de onlusten niet tbouwd worden; liet ontbreekt aan rijst, en de t Bengalen cn Arracon ingevoerde is zoo duur, f de arbeidende klasse deze noodigc behoefte niet talen kan. Gehecle scharen bedelaars trekken in 'oole ellende door de stralen van Canton. Aan »n hoofd staat niet zelden een leidsman, bcdel- ining genoemd, die telkens op Ireiirigen toon een cd aanheft. Maar de nood is zoo groot, dat aal- oezen geven niet meer voldoende is. Duizenden, igt de kamer van koophandel te Canton in haar srigt, zijn van gehrek gestorven. (De jongste bc- gteu uit China van Junij 11. melden dal er uit ascheidenc streken van Azic meer rijst is inge- icrd, en deze thans meer in prijs gedaald is.) ij dit alles maken de vreemde kooplieden toch Jcde zaken, cn breiden zich gedurig meer uil, ooraamenlijk te Schangliai. De Chinezen trekken thans in zoo groote menigte aar vreemde landen, dat men in Californie en ustralie zich reeds genoodzaakt ziet 0111 maatre den ter beteugeling van dezen stroom van Clii- ieesch volk te nemen. Geneve, 7 Aug. Volgens de jongste tijdiu- Itn uit het Vispcrdal, van eergisteren avond, erden aldaar nog slccds schokken van aardbe- og, van onderaardsch gedonder vergezeld, waar- inomen, gewoonlijk driemaal binnen 24 uren en lornamclijk tusschen middernacht cn 's ochtends uur. Dc nacht van den 4den op den oden ng. was voor dc bewoners dezer ongelukkige reek weder verschrikkelijk: onder nieuwe lievige ardschuddingen ontlaste zich in hel Vispcrdal een waar onweder. Bliksem cn donder in dc wolken, cn aanhoudend geraas in den schoot der aarde, cn in de rotskloven huilende stormwind, eindelijk en plasregen, die in stroomen van den hemel ne erstortte, en waaraan de tenten van dc beklagens- aardige ingezetenen vail Visp cn St. Nikolaas een weerstand konden bieden, dit alles ver- orzaakle een algeineenc grooten nood en ver- arring. Te Visp zullen ten minste twee derden w huizen geheel nieuw moeten opgebouwd worden. LOOZE. Londen, 11 Augustus. Bij liet openbaar worden der stalen van de vonnissen wegens gepleegde mis daden is weder ter sprake gekomen de vraag of en in hoeverre er voldoende grond is 0111 de dood straf te behouden. In Schotland brengen dc wetten dc toepassing der doodstraf in veel meer gevallen mede dan in Engeland. Men heeft dikwijls van den afschrik gesproken, welke die straf zou veroorzaken. Doch hij naauwkeurig onderzoek blijkt, dat juist onder die strenge wetten liet getal mis laden cn bijzonder der moordaanslagen racnigvuldiger is ge weest, z.oodat de waarheid uitkomt van het gezegde van Bacon, dat de vrees voor den dood de zwakste van al onze hartslogten is. Men haalt hij deze. beschouwingen de volgende aan: Toen er sprake van was 0111 den vervalsclier dr. Dodd gratie te verlecnenwas hel hoofd-argunicnt daartegen dat er een openlijk voorbeeld moest gegeven worden. Nu, wat gebeurde er? Dodd wordt opgehangen. Binnen twee jaren wordt een der leden van de jury, die hem vcrootdeclde, wegens dezelfde mis daad der vervalscliing aan dezelfde galg opgeknoopt. Een reverend J. Ilackman die bij de terdoodbren ging van Dodd legeinvooidig was en daarvan in ccncn brief aan miss Reay cciic beschrijving gaf, schoot deze vrouw ccnige maanden later dooden maakte zoo notnmer drie aan cveiigcmcldc galg uit. Belangrijker nog zijn de opgaven van den reverend Roberts van Bristolnamelijk dat van de iö7 mis dadigers, die ter dood veroordeeld en gehangen werdencn die hij in zijne hoedanigheid van gees telijke gedurende eene reeks van jaren bezocht, niet minder dan 161 dcrzclvcr getuigen van vroegere doodgerigtcn geweest waren. SjoekSch, 13 Aug. De beide parleinentsliuizcn zijn heden met dc gebruikelijke plcgtighcid, door eene koninklijke commissie, in naam Üër koningin geprorogeerd. Toen liet Lagerhuis voor de balie van bel Hoo- gerhuis geroepen was, las de lord-kanselier dc volgende rede voor a My lords en Mijne Hceren\ Ik heb van II. M. bevel ontvangen u van uwen langen cn moeijelijkcn arbeid te ontheffen en 11 Ie danken voor uwen volhardenden ijver. »I1. M. heeft met tevredenheid gezien, dat terwijl gij u bezig liicldt met te voorzien in de middelen voor de krachtdadige voortzetting van den oorlog, gij uwe aandacht geschonken hebt aan een groot aantal maatregelen van algemeen nul. »H. M. is overtuigd dal gij hare voldoening zult decleu, als gij ziet hoezeer de- gebeurtenissen ge diend hebben, om de alliantie met Frankrijk te bevestigen. Zij koestert het vertrouwen, dal deze alliantie dc gebeurtenissen, die haar hebben doen geboren worden, overleven cn lot het welzijn der beide nalicn bijdragen zal. Zij wcnscht zich zelveu geluk met de toetreding van den koning van Sar dinië tot de zaak der Wcslersche mogendheden; zijne troepen zullen krachtdadig medewerken lot het bereiken van het doel der alliantie. Ook wcnscht zij ziclizelvc geluk met het aanbod der militie 0111 het leger te versterken. »H. M. verheugt zich over den maatregel, door welken zij in overeenstemming niet haren Imogen geallieerde, schikkingen getroffen heelt met het doel den Sultan Ie helpen het Turksclic leger op een goeden voet te houden. »ln Indie cn dc andere koloniën heeft men blijken gegeven van sympliatic voor dc zege onzer wapenen en heeft dit bewezen door bijdragen te leveren, om liet lijden van dc door den strijd ongelukkig gewordenen, te lenigen. »Iloewel dc buitengewone lasten, door den oorlog veroorzaakt, betreurende, dankt II. M. u echter voor uwe bereidwilligheid 0111 de daarvoor vcrcisclilc subsidie» goed Ie keuren. Zij betreurt liet verder van harte, dat de cou ferentiën te Wecncn schipbreuk geleden hebben en dat daardoor geen resultaat is bereikt, dal over eenkomstig de eer der geallieerden cn dc toekomstige veiligheid van Europa is. Er bleef geen ander ullernief over dan den oorlog met alle mogelijke kracht voort te zetten. II. M. rekent dan ook op dc vaderlandsliefde der natie, op dc nooit in gebreke gebleven verknochtheid van hel leger en dc vloot, 0,1 de onwankelbare trouw barer geallieerden en vooral op dc regl vaardigheid der zaak tegen Rusland, om aan Europa ecu hechten cn duurzanien vrede te schenken." Fa rijs12 Augustus. Gisteren werd dc eige naar van liét bekende magazijn van klccdiiigsliikkcn, Parissol, die driemaal, namelijk in 1821, 1850 en 1855, failleerde het passief bedroeg telken male ongeveer 800,000 francs door liet gereglshof van Parijs gerehabiliteerddaar hij bewezen had al zijne schuldcischcr bevredigd te hebben. Uit de hoeken van genoemden lieer blijkt, dal hij sedert liet laatste nieuwjaar 2,250,000 francs met zijne zaken gewonnen heeft. Wctneo 12 Aug. Al de sleephoolen, waar over men op den Bovcn-Donau te beschikken heeft, worden naar dc Vorstendommen gezonden, om dc met granen beladen vaartuigen op sleeptouw Ie nemen. Er is zulk een groote overvloed van granen op de markten van den Beneden-Donau, dat alle schepen, zelfs wanneer zij tweemaal talrijker waren, er op voordceligc voorwaarden lading zouden vinden. Ttlfens-g 14 Aug. Bij dc justitie en policie hekend zijnde, dat zemelen en gemalen krijt alhier in groote hoeveelheden worden ingevoerd cn ver moedelijk onder meel vermengd, en daarvan brood wordt bereid cn verkocht, zoo is gisteren, nadat de Heer Twiss, officier van justitie te 's Bosch, met dc Hccrcn kaulonregtcr cn commissaris van policie, tevens ambtenaar van liet openhaar ministerie, eene conferentie ten stad huize hadden gehouden, dooi de policie en inaréchausccs, bij iedcrcn bakker een roggebrood in beslag genomen, hetwelk waarschijnlijk scheikundig zal worden onderzocht, cn bevonden wordende andere bestanddcclcn te bevatten dan zuivere rogge, geregtclijk worden vervolgd. Zierikr.ee '16 Augustus. »Uit de Krim geen nieuws 1" Dal is dc tijding die eiken dag langs alle telegraaf draden vliegt cn duizenden verveelt. Toch kan elk oogenblik liet uur slaan dat liet voorwaarts! tegen den Malakolftoren laat liooren. Veertien duizend man zijn aangewezen om dit gewiglig feil te volvoeren, of liever te wagen, want dc uilkomst is toch ten eene male onzeker. De Russische Jncatide moge zeggenSchaslopol is niette nemendc Fransche Constitutional moge daarop antwoorden: »Onzc dapperen cn onze ka nonnen zullen het anders bewijzen 1" heide zeggen wat zij vvcnschcn. Wie gelijk heeft zal dc toekomst alleen openbaren. Zij die storm zullen loopen worden dagelijks geoefend in het hanteren van stormladders en schanskorven, cn zijn dus bezig met liet handwerk dat aan duizenden het levenslicht zal kosten. Dc belegeraars zegt men kunnen dc klokken en dc muzijk op Scbaslopol's plciiicu hooien spelen Zoo broeit het daar in den omtrek van Schaslopol en alles voorspelt een onweder Twelk zich in kruid cn lood zal ontlasten. Dc Malakotf-lorcn zal vallen cn 't geschiede I Maar dan. Onuiiddelijk zullen de belegeraars voor eene nieuwe verdedigingslinie staan, die, zegt men verbazende kracht kan weerstaand! als die genomen is, bevinden zij zich voor dc eerste der drie linicn die altijd tot de vesting-werken hebben behoord. Dan begint dc belegering van ScbastopolDe tweede linie wordt verdedigd door een gedeelte van het Russisch grenadier-corps, onlangs uit liet binnenste des lands de vesting binnen gerukt, terwijl volgens eene tijding, gisteren aangekomen, nog twee duizend scherpschutters naar dc vesting in aanlogt zijn Of Oostenrijk eens met het Westen zou optrekken tegen Rusland Dat durfde hij niet beloven maar deze verklaring legde hij gaarne afOostenrijk zal liet zwaard nimmer trekken tegen het Westen. Overigens gaf Palmcrston de zeer gewigligc verze kering »dat het Westen vóór het einde van den herfst een leger op hel oorlogslooncel zal brengen, dat Kusland's inagl fnuiken en voor goed een einde maken zal aan de begeerte van den Noordschen kolossus om zich nog ruimer in de wcrehl te be wegen Russell sprak vervolgens merkwaardige woorden over Italic. Na eerst eene lofspraak te hebben gehouden op Koning Viclor Emmanuel, die zoo krachtig cn zoo spoedig het zwaard trok voor het Europccschc evenwigt en zijn volk, volgens eene milde Constitutie regeerde, hief hij cene nu Wee moedige dan hekelende jeremiade aan over dc Regeringen van liet overige Italic, over Oostenrijk en over Frankrijk. Heeft, vroeg hij, Frankrijk meer regt om Rome te bezetten dan de Czaar 0111 dc Donau-Vors.lcn- dommen in bezit te nemen Is de Paus, sedert de Franscltcri zijn grondgebied heiraden, meer vrij dan de Sultan zou zijn, als de Rus zich in dc Vorstendommen nestelde Is de Paus nu meer vrij, dan voor vijf jaren, toen zijne beschermers zijn huis cn land onder hun opzigt uameu Wal Frankrijk in Rome is dat is Oostenrijk in andere gedeelten van den Kerkdijken Staat, en dezer dagen vermeerderde het nog zijne magt in die streken. Zou het niet goed zijn, dat ook Engeland zich Italics toestand aantrok zou het, vcrccnigd met Frankrijk cn Oostenrijk, aan Rome geen staatsregeling kunnen geven, die den Paus vrij deed zijn in zijn eigen land Ook hierop kon Lord Palmcrston geen antwoord schuldig blijven, want dc schrandere staatsman, de Protestant, begreep al dadelijk, dal Russell's woorden door millioeneu met genoegen zouden worden ge hoord. Immers, dat Italic altijd wordt bijgestaan door uitsluitende 11. Calholieke Regeringen, die er weinig eer of belang in stellen 0111 ook voor dc burgerlijke cn godsdienstige regten der Protestanten in Italic te zorgen, is velen tot ergernis. En wat antwoordde Palmerston, de man die zoo dikwijls door de ullra-montaanschc geestelijkheid lord «Stokebrand" werd gcheelen, omdat zij overal zijne hand iu liet spel zag, als ergens godsdienst twisten dc volken beroerden wat antwoordde ilc eerste staatsman van hel Protcstantsclic Engeland, de vriend van Keizer Napoleon III? Dit: "Koning Victor Emmanuel verdient lof. Hij maakt zijn land gelukkig door vrijzinnige wetten, zelfs ten koste van zijne eigene voorrcglen hij mag 't voorbeeld zijn van Europa, ja van geheel do wereld 1" In Azic slaat MurawiciT voor Kars en die stad zou slechts voor 20 dagen proviand hebben, terwijl de Russische troepen tusschen Kars en Erzcmm cenigc transporten met levensmiddelen zouden hebben prijs gemaakt. De sultan maakt zich, en niet zonder reden, zeer ongerust over de krijgskans aldaar. Omer-Paclia is nog altijd in dc Turksclic hoofdstad. Hij heeft weinig lust om lot het wcrkclooze Krim ieven terug te keeren en is veel liever aan den Donau. Volgens anderen zou hij gaarne mét zijn leger naar Azie vertrekken ten einde aldaar zijne krijgskundige talenten in praclijk te brengen. Dit wordt echter ook weder tegengesproken en men verzekert zelfs dal hij bepaald geweigerd heeft om zich naar liet tooncel des oorlogs aldaar te be geven. Omer-Paclia is overigens dc held van den dag te Constantinopcl. llij is een zeer bekwaam veldheer, maar heeft ook een lastig humeur en bekreunt zich, als hij iets begrijpt, al luttel oin den Sultan, den Divan, den Kabincts-raad cn do Schriftgeleerden. In dc Oostzee schijnt Reval nu het doel der Engelscli-Franschc reislc zijn en dit is te geloovcn. l!e geduchte vloot, aldaar zeilende en zoekende cn Kroonstad!, beschouwende, zal toch iels bchooren

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1