THÖF VAN ViUM STA© ZIERIKZEE,ïi" I Graanmarkt. MIDDELBURG, ZIERIKZEE EN THOLEiN, Woonhuis met Schuur, E IX PACHTEN: Graafschap 17,70 Doll. van Kalamazoo 21,,70 Doll. van Grand-Haven 43 Doll. van Zeeland 31,50 Doll. van Vriesland 23,30 Doll. van Holland 73 Doll. van Graiul-Rapids 51,73 Doll. bedragende Ic zamcn 280,80 Doll. Op bet oogenblik treedt iemand van de gemeente Drenthe binnen en brengt mij van vvegc die ge meente 21,03 Doll.; nog berust er bij mij van de gemeente Milwaukee 13,33 Doll. zijnde eene collecte geschiedt tijdens de vorige inzamelingen, doch daar de gelden verzonden waren, zijn ze bij mij toen blijven liggen. Nu beloopt dan de som 523,10 Doll., maar door ecnig verschil in bet bankpapier 523,50 Doll, of f815,25. Moge het strekken tot leniging van druk en rijk zijn iu dank zegging aan God. Bazuin GEMENGDE BEP.IGTEN. Van de 971 stuks uitgedachte werktuigen om Sebastopo! te vernielen, zijn reeds 69G als onvol doende afgekeurd. De resterende 278 zijn niet veel beter, want Sobastopol staal nog ongedeerd 25000, francs beeft de Engelschc regering geschonken lot bet herstellen van gcdenkleekenen in de kerk te Waterloo I Is dit niet reeds een begin van bewijs dal de Fransch-Engclschc alliantie zich vertild beeft en dat er spoedig eene breuk Ie wachten is De Krim-baromeicr staat op onveranderlijk. Elke nacht kost het 50 a 40 schansgravers bei leven Van al bel Commiesbrood ter wereld is het Belgische bet beste, bevallende op 100 dcelen 2,08 doelen stikstofOnder de 8801 miliciens in 1835 bij bet leger ingedeeld, waren er 2021 die noch lezen noch schrijven konden De Maarschalk Vaillant beeft op cén dag vijf decoraties ontvangen. Alle brieven uit de Krim worden eerst geopend, alvorens zij verzonden worden, alleen om de waarheid niet te vermelden. Zoo zijn de gekroonde hoofden niet alleen mcnschcn-slaglcrs, maar wat met goud niet bedekt kan worden, wordt, met bet zwaard bedekt. De Haagschc Nieuwsbode die met ducaten, van aristocraten, wordt bestuurd, zoekt bel kiesregt in te krimpen, en is bevreesd voor een dictatorschap. Alle correspondenten van Fransche dagbladen zijn uit de Krim gebannen door Pólissier. Charclkcu van den Groenen... zal wel doen om bij Loontje niet meer te roemen op zijne onafhankelijkheid, en een ander niet meer te beledigen iu zake zijnen vader, maar Ie be denken dat ook zijn vader gemeente ambtenaar is geweest, en niet eervol is ontslagen. Te Goes heeft Keetje van een dominé met de matrozen van een kof zoo aan bet varen geweest, dat de buren er niet van konden slapen. Mejufvrouw de brieven-bezorgslcr te Borsscle wensebt verplaatst te worden, om des avonds geenc brieven meer te bezorgen. Het nrensch wordt slecht van gezigt. 13 domino's te Rotterdam hebben niet in de kerk willen komen, om dat er een domino preken moest, met mantel en bef. Hoe kleingeestigDo miné aldaarstuurt nu een bakker om huisbo- zoeking te doen. l!ij iemand kreeg bij tot antwoord: »IIoc kan een woekeraar, die, als de granen da len en het brood niet afslaat, en ligte wigt geeft, een ander nog berispen?" Eu dadelijk liep de bakker weg met een dik hoofd. Ook Louwrcns de dansmeester aldaar, beeft een nieuwen dans uitgevonden, tegen de kermis. Eeu penschman en drie Fransche dames zijn hem behulpzaam tot laat in den nacht. Vermist aldaar, ccnc non, en die haar teregt brengt zal goed beloond worden. Verkocht te Rotterdam, een inboedel voor schuld, die opgebragt beeft ƒ9; onder anderen werd er een nieuw karpet verkocht voor 10 cents, groote porselcinc koppen voor één cent stuk, een mahonijhoulen tafel voor een dubbeltje, en zoo vervolgens. Een jood aldaar, is de slip van zijn rok gesneden op eene verkooping, om dat zijne long te lang was, waarover de man zoo kwaad werd, dat hij de koffijkan aan stukken sloeg. Aldaar heeft een dronken wijf, die naar de Wissel werd gebragt, een agent van policic bijna zijn hand afgebeten. Tc zien Ie Rotterdam iu een wassenbeeldenspel: de Russen in de Krim, a 10 cents. Ook Bamberg is er te zien met zijn spel; maar zijne teut moest wel wat gerepareerd worden. Te K. benoodigd, een organisten een orgeltrapper die niet slapen onder kerktijd. De gemeente heeft reeds een half vers moeten zingen zonder orgcl-muzijk, en toen zij wakker werden gemaakt, werd er gespeeld: dat gaat naar de Krim. Verscheidenheden. Een merkwaardige nsan ca een algciaecn middel voor de genezing van alle ziekten. Deze stad is nu de woonplaats van ceneu der meest merkwaardigste mannen dezer eeuw,van ecnen man die bijna de geheelc beschaafde wereld heeft doorgereisd, en iu bijna elk land dal hij be zocht heeft, den verkoop zijner Medicijnen beeft vastgesteld voor de verligting van bet menschelijk lijden, en welke Medicijnen eene zekere genezing bewerkstellingen voor ziekten en kwalen van allerlei aard en in allerlei vorm.Wij bedoelen Professor Holloway van Londen. Het is nu verscheidene jaren geleden sedert deze weldoener van het menschelijk geslacht, door middel der Britische pers, de wereld verkondigde, dat bij, na een diep onderzoekeen heel-en genees-mirldcl had uitgevonden hetwelk zeker was alle krankheden volkomen te genezen. Jaren van geduldige navorschingcn in de wetten der tncnschclijke phijsiologicwelke invloed uitoe fenen op onze ligchamen iu gezondheid en ziekte, geleidde lot de uitvinding en bereiding der wereld beroemde Pillen en Zalf van Holloway. Bijna zoo niet geheel, eene helft van het menschelijk geslacht hebben zijne Medicijnen gebruikt. Zijn naam is even zoo algemeen bekend over de Clobe als die van Alexander, Napoleonen Washington, toen deze het toppunt hunner ijverzuchtige loop haan bereikt hadden. Indien zij natiën overwonnen op liet slaglvehl, Professor Holloway, met gcene andere wapens dan die der wetenschap overwon ziekten en kwalen van welken aard ook. Zijne dicnstvolle loopbaan is niet beperkt hij de vcrbceldings punten van lengte en breedte, maar strekt zich uit tot de eindpunten der beschaafde wereld. Een enkel land was niet genoegzaam uitgestrekt voor de werking van zijn ondernemend en reusachtig vernuft. Waar ook ziekten hunne verblijfplaats hebben, daar is hij met zijne Medi cijnen doorgedrongen, daar heeft hij eenen benij denswaardige en voortdurcudcn roem achtergelaten.— Nadat hij Europa had ingelicht, verspreidde zijne faam zich over Azic, de beschaafde gedeelten van Afrika, en eindelijk verscheen zij in Amerika. De genezingen bewerkstelligd doorcn de deugdelijke eigenschappen van zijne Medicijnen heeft hij doen vertalen in zoovele spraken als waarin de zende lingen den Bijbel hebben overgezet. Gouvernementen zelfs de meest dcspolickc, hebben zich gedrongen gevoeld, door de groote waarde zijner Medicijnen, en derzelvcr populariteit, om van ouds of beslaande, cn door den tijd bevestigde beletselenop den invoer van vreemde Medicijnen, op-lc heffen, en verklaarden hunne havens open voor den vrijen invoer der Pillen cn Zalf, van dezen beroemden man. Keizerrijken cn Koningrijken hebben zich genoodzaakt gezien om do veroordcelen der eeuwen legen den invoer eu verkoop van cigendommelijke cn-gcbrcvctcerdc Medicijnen, uit den weg te rui men cn om Holloway's Zalf en Pillen te veroor loven als een Genees- en heel-middel voor de volksmenigte.New York Dispatch. EliikscBi-Afleiclers een woord, boter hij iedereen bekend, dan de inrigting tot lieden iu ons land in toepassing is. Bijna is er eene eeuw vcrloopcn, sedert de scherp zinnige Franklin der beschaafde wereld eene inrigting schonk, die, afgescheiden van zijnen roem in andere opzigtcn, alleen reeds zijn naam met gouden letteren vereeuwigt iu den rei der weldoeners van het men schelijk geslacht. Hebt gij immer, Godsdienst-vrienden, van welke belijdenis gij ook zijl, het oog geslagen op de tempels, door uwe vaderen soms met cei\e halve eeuw inspan ning gesticht Bcwondcrdct gij hunnen ijver in het daarslcllcn van gehouwen, die niet alleen getuigden van hunnen godsdienstzin, maar ook van hunnen smaak voor liet sclioonc cn duurzame tevens Vele van die gebouwen zijn in de beroeringen van vroegere dagen gespaard, aan velen heeft de tand des tijds geknaagd, zonder ze tot heden te hebben vernietigd, maar ook vele zijn, nog in den laatslcn tijd, iu puinhnopen veranderd, ten gevolge der nalatigheid en liet verzuim der besturen, met de zorg daarvoor belast. Gaat ons vaderland door, waar bij iedcren voetstap u de werken in het oog springen, door onze vaderen aangelegd tot beteugeling van een maglig element, cn gij zult met leedwezen ontwaren, hoe weinig nog de uitvinding, die de ervaring van eeue reeks van jaren tot aanbeveling heeft, wordt toegepast. Kcrk-bcsluren, die lot heden nog nimmer deze aangelegenheid in ernstig beraad naamt, noch toondet tc begrijpen wat eraan uwe zorgen is toevertrouwd uwe gcliouwcu niet alleen, maar ook de veiligheid uwer gemeente-leden laat liet gebeurde tc üp- heusden geen vergcefschc wenk voor u zijn cn stelt, voor eene betrekkelijk geringe uitgaaf, niet langer nicnschcnlcvens cn gemeenschappelijk eigendom,door zoo veel herinneringen dierbaar, op rockelooze wijze in de waagschaal. Fabrijkanten, die de voortbrengselen uwer kunst vlijt, in het belang van handel, landbouw en nij verheid, op eene allezins solide wijze weet aan te bieden en algemeen verkrijgbaar tc stellenblijft ook gij in deze niet achter, maar maakt op eene wijze, die door u het doelmatigst wordt geoordeeld, het publiek bekend met de kosten, aan het daarstellcn van zulke cciïe inrigting verhouden, opdat men in ons land iu dat opzigt niet nog meer schade en schande onderga, vóór men wijzer worde. {Zbl.j Rotterdam, 13 Augustus 1833. Tarwe ruimde bij eenigen meerderen kooplust lot 30 a 150 els. booger vrij wel op. Puike blanke f 15,10, f 15,60 a f 15,90; mindere van f 14,60, f 14,75 a f 15. Rogge weinig ter veil en 30 c. booger verkocht. Puike blanke f 10,50 a f 10.80 mindere en Noordbrab. 1' 9,50, f 9,80 a f 10,30. Gerst komt bijna niet meer voor, nominaal als voren. Winter cn Zomer f 5,80, f 6, f 6,30, f 6,60. TUSSCDEN benevens van MIDDELBURG op ANTWERPEN en de tussehen liggende Plaatsen Wolpïiaartsdijli, Gortgenc, Catssche Veer, Goessche Sas, Gorishoek cn Versckendain. Augustus 185 5. tutu iHttibcUuirg: unit QlJjolcn: Vrijdag 17 'snam. 2u m.jZaturd. 18 'snam. 4 u 30 m. Maand. 20 'smorg. 4 u. 30 m.|Dingsd. 21 'smorg. 3 u 30 m. Uan iBiïiitellutrrp li au iJtntnicrpcn Wocnsd. 22 'smorg. 6 u m.|Donderd.23 'smorg.7 u m, De Notarissen D. Q. de JONGE van der HALEN cn Mr. C. van der LEK de CLERCQ zullen, ten verzoeke hunner princi palen, publiek presenteren le verkoopen Op Vrijdag den 17 Augustus 1855, des voormiddags ten half 10 ure, op de Hofstede, thans bewoond door de Weduwe Isaac de Braai., bij het dorp Nieuwerkerk lO Paarden, 33 stuks Hoornvee 5 zoo Mest- als Gooi»varkens, 3 Karn - Eaonden, ecnige Hoenders en Kalkoenen, eene partij DOUW- en M E LKGE REE DSC HAP PEN, 1 groote MESTPUT5 Iloopen BAG GER-A ARDE, eene partij STROO, eene partij goed gewonnen WEIDE-, KANT- en KLA- VERUOOI. Op Katurdag den 18 Augustus 1855 des namiddags ten 5 ure, in de Herberg »de Mcebaal", te Nieuwerkerk Eene aanzienlijke partij VRÏJC1ÏTEW en SS E E D E te velde gelegen in de lauden in gebruik geweest bij wijlen Isaac de Braal. Alles breeder bij biljetten omschreven, terwijl nadere information zijn te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen. De Notaris D. Q. de JONGE van HALEN zal, ten verzoeke van den KëSËÊHcer W. STRUIJK MONTÉ, op Woens dag den 22 Augustus '1833, des namiddags ten 5 ure, in de Herberg te Dreischorpubliek pre senteren te verkoopen: Een hecht sterk en zeer gerieflijk ingerigt Erf en gevolgen, staande en gelegen in den Kerkring, binnen het dorp Dreischor, plaatselijk gemerkt No. 41kadaster sectie C. No. 151. Het regt van voortdurende pacht van (5 Roeden, 50 Ellen SIDF-GRD5J©gelegen iu de Gemeente Dreischor, kadaster sectie C. No. 107. Zijnde inmiddels gemelde perceclen uit de hand te koop, en nadere informatiën tc hekomen bij voornoemden heer Verkooper en Notaris. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van den Heer C. de WIT, qq., op Donderdag den 25 Augustus 1833, 's namid dags teil 5 ure, in het Logement van den Heer F. J. van Oppen, te Zierikzee, presenteren te verkoopen 1.° 7 Bunders, 07 roeden, 40 ellen BOSCH, zijnde het zoogenaamde Heibosch, gelegen onder Noordgouwe, sectie C, n.° 63. 2.° 4 Bunders, 28 roeden, 20 ellen S5©ÏJW- en WEStLiAN!® gelegen onder Kerkwerve sectie D, n.os 198 en 207. cn5.° 2 Bunders, 56 roeden, 90 ellen WEI- UNm, aldaar, aan den Ossc'nweg, sectie B, n.« 161. Nadere informatiën te bekomen leu kantore van voornoemden Notaris. De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN, residerende t r -. te Zierikzee, zal, ten verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer W. M. H. de JONGE, qq., ten huize van B. II. IIaiiinck, tc Zierikzeeop Maandag den 27 Au gustus 1833. des voormiddags ten 9 ure, voor den tijd van 14 achtereenvolgende jaren publiek presenteren te Circa 55 bunders BOUW- en WES1LAWD, gelegen in de Gemeenten Nieuwerkerk, Oosterland, ZierikzeeZonnemaireKerkwerve en Dreischor. Alles in diverse perceclen, breeder bij plakbillcttcn omschreven. Terwijl inmiddels nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Hoogwelgeboren' Heer Verpachter. De Notaris D. Q. de JONGE vax w HALEN zal, ten verzoeke van zijn i cipaal, op Vrijdag den 24 Augustus 1833 namiddags ten 3 ure, leu huize van Mejufv» de Wed. Swarts, te Zierikzeepubliek present) te verkoopen 2 bunders, 58 roeden, 40 ellen driejarige Meej 1 04 89 tweejarige dit, gelegen in de polders Beddewaarde eu Gouuin iu de landen, iu gebruik geweest bij wiilen van NEUREN. Wordt te koop gevraagi een goed afgcrigttc II A A P H A liefst ecnigzins bejaard. Adres met opgaaf prijs bij L. de GRAAF, tc Sclierpenisse. Br franco. "S§ SÜT ondergeteekende geeft aan i jEpjipgl geërde Stad- eu Landgenooten kent dat hij door vertrek naar elders nu gedurende de Kermis tot 2 verkoopt en ruim gesorteerd is in Duffels Eakens Dekens nieuwste soorten vt Stollen en verdere Manufacturen. Korte St.-Jansstraal. W. van der POL, llllit onderscl tg ziet men, larvan de op tialischc vast iisclie mijier. it andere di Jrdt. Dan ov Do ondergeteekende neemt de vrijheilKais vermoo L'fll/1 fo ninl.'nil rl f ar Kii Knnv N 1_ ....1,1! op het Plein over den Oppert, te Rotterdam hekend te maken, dat er hij hem, durende de kermis, aan het buffet gelegenheid zijn tot het Gebruiken van alle Verrei schingcn. Hij beveelt zicli hij deze gelegcnhei in de gunst cn recommandatie van een ieder aai zullende liij alles aanwenden, om zich die waardi te maken. Men kan verzekerd zijn van eene prompt en vlugge bediening. Rotterdam, J. HOUTBECKERS. den 9 Augustus 1853. ren de publi iiiion buit v n in gene or langoren de omstrek In het Oosti lijk. Genad jars niet te i ode gewijd, ituw, lieer c over de Huilen gewone Vaart «oden. Di DER STOOMBOOT: g dozen jarc. hadden gedurci op Zaturdag 18 Augustus 1855. n anderen De DIRECTIE maakt bekend dat Ier no. eirenhem van ie i DIRECTIE bovengenoemden dagter gelegenheid van KERMIS, de Boot des morgens ten 4 ure 50 minuten van Zierikzee naar Rotterdam zal vertrekken en den 19den des morgeus ten 10 urevan Rotterdam terug voor welke BSecn- en Terugreis kaarten zullen worden afgegeven op liet Kantoor der On derneming te Zierikzeeen niet zooals gewoonlijk, aan boord cn wel tegen het navolgende vermin derde tarief Paviljoen f 6. Groote Kajuit. - 4. Aoor-Kajuit - 2. Deze verminderde Vrachtprijzen zijn alléén gel dig voor degenen, welke op Zaturdag van Zierik-Joning genocn zee vertrekken en Zondag terug komen. Voor Vracht heen cn terug. aan de beu China is th het noordel it zuidelijke de omstrc lloozc menig eld, maar iidcn in de ibouwd wore it Bengalen t de arbeidc dalen kan. oote ellende in hoofd slai De pillen van Holloway, zijn een uitmuntend middel voor alle ongesteldheden der vrouwelijke kunne. Dezelven worden bijzonder aanbevolen aan de bevolking der Nederlanden aangaande derzelvcr buitengewone uit werking bij ongesteldheden der vrouwen zoowel in den jeugdigen leeftijd van vijftien of zestien jaren als in dien van veertig tot vijftig, en liet is onbetwistbaar bewezen dat door dit middel die gevaarlijke tijdvakken van liet leven, ongehinderd voorbijgaan zonder dat het gestel in het minste geschokt wordt. Door het vermeerderd Debiet zijn dc op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende Doosjes Pillen van f 0,80 f 1,85/3.00 ƒ6,75 f 13,50 ƒ20.50 Potjes Zalf van - 0.80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85 - 20,90 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer B. van ASPEREN VERVENNE te Goes, J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te 's Hertogen- bosclialsmede te loonden Strand 244. Hollotvay's Etablissementen te New-York80 Maiden Lane. Ken IOECHT benoodigd, om met paarden cn rijtuigen om te gaan, hij G. A. de KATER, op Kraaijenstcin. ""Een SMmS-KNECHT, van de Hervormde Godsdienst, die goed Paarden kan beslaan, ccnc dienst begccrende, vervoege zich in persoon of met gefrankeerde brieven bij WILLEM KLOS, Jr., Hoefsmid tc Scherpenissc Eiland Tholen. ~~W.m STERRENBURG, te Piershil VERLANGT DADELIJK EEN SM1DS-KMECHT. Tc Zierikzee, ter drukkerij van P. be LOOZE. :d aanheft, iczcn geven igt de kamer irigt, zijn vat gten uit Clti erscheidene s oord, en dez j dit alles jede zaken, oornamenlijk De Chineze lar vreemde Mstralie zich den ter betci ecsch volk tc Geneve, i ün uit het erden aldaar mg, van ondi nomen, gew oornamelijk uur. De itg. was voo reek weder irdschuddinge waar onweilei cn aanhouder cn in de rots cn plasregen, erstortte, en aardige inge een weerstam orzaakte een arring. Te er huizen gch

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2