ERIKZEESCHE MEHVSBOB 12e Jaarg. Woensdag, 15 Augustus 1855, i Tuin, -Bil I]jg§ AUGUSTUS 1855 DEN. I Heden is bet elf jaren geleden dat bet eerste Nieuwstijdingen. de JONGE w,| VAN DEK jjjjl 'tonner priucj.l oopcn '835, des „ji g »de Mecbaal; 'EDE, is, Scliuur fni met 9 bunders I mil 311 onder JVie«.'| tus 1855, dn| dc voormeldt I Weduwe Isilt '■rk tuks i lest-c Men Abonneert zich: In Nederland, bij den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amcrilta bij J. QUINTUS. te Sheboygan. Abonnemcnts-Prys: Voor blide uitgaven. Voor 3 maandenJ 1,30. Franco per post, in Nederland- 1.50. Voor Noord-Amcrika Franco New-York Doll. 1,10. Verse li ijnt: Op Woensdag en Zaturdag. Advertentiën: 10 cent voor eiken regel. Zegclregl voor iedere plaatsing 35 cent. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. Ut u r e a u Zierikzee, Iloelc van de Schuilhaven, B, No. 94. Brieven en Ingczondenc Stukken Franco. R E E DSCR.i 1192. Hoopeu oo tl- CCI1C fustus 1855,1 ft Herberg „J de verjaardag van den Zierikzeesclicn Kicuwsbode. c de linui 'ftminer van den Nieuwsbode in het licht verscheen; •breven teiwiil 1CI1 was '"J s,ec,lls twcc pal'ncn «toot, en, hoe en tenkauJI'" ook' lodl wcrd?n cl'P°g»*8c» »«?.««- "cnil oin dc uitgave te bemoeijelijken, om dc willc- urigc handelingen, zoo wel van dc Ilooge Rc- t Ëring als van het Plaatselijk Bestuur, niet open- "P |aar ,c makenVader van Hall bedacht toen de „gelplak op dc twee-palms-couranljes, in de hoop lat (laardoor dc uitgave zoude gestaakt worden. p Jit is echter dien grooten staatsman niet gelukt; Brieven franco.^aar in plaats van vernietigd te worden, is hij, locwei met groote opofferingen en vervolgingen voor ic nietigste zaken, vergroot geworden cu heeft thans cle houderden gcahonncerden. In geheel Zeeland is r geen dorpje of men vindt er den Zierikzeeschen (icuwsbodc; van af Texel tot aan Sas-van-Gent s dc Nieuwsbode verspreid; in Belgie en Amerika, oowel als te Londen is den Zierikzeeschen Nieuws- loilc te vinden. Professor Iloiloway schreef ons len iden dezer uit Londen Uwe Nommers u-orden mijn Nieuwspapieren-museum bewaard." Onder illc dagbladen der Wereld wordt de Nieuwsbode 'us gevonden, en zal na verloop vaii jaren in de nt de vrijheid, bij hem, ge- gelegenheid zal ïlJe Verver. ;zc gelegenheid een ieder o iic waai di;kvc|.cjjsjac[ 110g ic vinden zijn, zoo wel nc piomplc|i,s in Amerika. Wat vroeger verborgen bleef, wordt Ifliis door veie volken der Aarde in den Nieuwsbode gelezen; de dwaasheden van verschillende besturen ||cn personen worden dus in vele talen bespot. Aan verschillende medewerking hebben wij ge- lilceltelijk deze groote uitgestrekte verspreiding te I danken, en blijven wij ons aanbevelen tot het op nemen der vruchten van bunnen geest, onder dc Iverzekering, zoo als altijd, van de stiptste gelieim- - houding. Niemand behoeft dan ook navraag tc doen, zoo ais meermalen is gebeurd, naar de namen van inzenders van stukken of gemengde bcrigten. Dat wij alles altijd niet letterlijk plaatsen, doen wij hoofdzakelijk tot voorkoming van rcgterlijkc vervolging; en wat dc gemengde bcrigten betreft, daarvan zeggen wij met Cats: »Er is wal lafs, T15ECKERS. aart 1833. enddat op| ïlicid van dc minuten vsul ckken en denl cr is wat scherps, er is wat van dc middelmaat, van fiotterdml weet dat liet zoo met schrijven gaat." Maar, wij igi-eis kaarleul zeggen óók met Cats: «liet aas is, naar dc 111011- ntoor der O11-I den zijn." als gewoonlijk.I In eene courant moet men dus verschillende Oli gemic vcrniin-f denverpen behandelen en berigten opnemen; docli het geestigste is altijd en overal liet welgcvalligstc. Fokke zegt dan ook naar waarheid: «De meeste Hienseheii worden door boert vermaakt, door scherts gestteeld, door blijgeestigheid opgebeurd." En daarvoor zijn de gemengde berigten. Behalve deze waarheid, is het ook ccne waarheid, dat in den tcgenwoordigen tijd, zoo wel met liet verkiezen van leden der Tweede Kamer, ais leden in dc Gemeente-besturen, enz., eene onafhankelijke courant onmisbaar is geworden, daar de onder vinding geleerd heeft, dat couranten, die, zoo als de Zierikzeeschc Courant, niet stadsgcld in bet leven worden gehouden, dc waarheid verzwijgen en Tiet volk blinddoeken, al naar omstandigheden zoo als dezen of genen goedvindt de menschcn iels wijs te maken dat men gaarne wenscht dat het publiek voor waarheid aanneemt. Daarover 1111 veel te zeggen is een overbodig werk, daar de onder vinding bewezen heeft, dat de Nieuwsbode in elf jaren tijds meerder waarheid aan liet licht, heeft gebragt, dan de Zierikzeeschc Courant gedaan heeft gedurende haar GOjarig bestaan. Eene onafhanke lijke Courant is dus noodig in elke plaats; want ware cr nimmer een Nieuwsbode in het licht ver schenen, dan zoude er tc Zierikzee, hij al het kwade, ouregt en willekeur, zoo vele jaren ge pleegd, nog meerder kwaad, onregt en willekeur hij gekomen zijn, in plaats dat zulks verminderd is, zoo als thans; terwijl waarschijnlijk alle plaat selijke belastingen, die nu reeds opgeheven zijn, nog zouden bestaan. En daarvan overtuigd zijnde, ior Vracht n en terug. ijn alléén gel ig van Z icrik- en. endr uitkomsten te Tilburg; liuidontstekingl cu niet- den had gebruik zijne tocvlui gevolg daarva, hersteld was e op nieuw )Igemlc 0 13,50 ƒ20.551 >-13,85- 20,90 te hekomen l)ij Ho 0 f d p 1 a a t tc 's Hertogen- 244. Holloivay's Maiden Lanc.| KEUKEN- vrouw CAIJ, »E LOOZK. zal de Nieuwsbode zijn jaardag met zelfvoldoening vieren en zijne oudervondene bezwaren met ge - noegeii herdenken: Rijdt dus Bode moedig voort, Sloord u aan geen schimpig woord: Want, zoo grooten als wel klein, Zouden graag wel Bode zijn. Tc Zurich verwekt thans een ex-capucijncr, Frans Ammanu, veel opziens met de thans reeds overal elders verdwenen dwaasheid van den tafel dans. Arnmann schreef vroeger zelf legen den onzinnigen tafeldans, maar beweert, sedert den 12dcn Mei dezes jaars bekeerd te zijn. Een door hem uitgegeven geschrift is liet noti plus ultra van het bijgeloof en vindt, zonderling gcuoeg, een sterken aftrek hij de anders nog al verstandige Zwitsers. Arnmann wil daarin lecren, hoe men de geesten van afgestorvenen kan oproepen, om inlichtingen te verkrijgen aangaande den toestand na den 'dood en omtrent de toekomst; de open baringen geschieden door liet kloppen van de tafels, cn het bedoelde geschrift deelt verscheidene stich telijke gevallen daarvan mede. Zoo heeft Arnmann, zegt hij, door den geest van Grcgorius XVI ver nomen, dat deze berouw heeft over zijn verbod van de gemengde huwelijken cn dat Napoleon lil nog 8 maanden regeren en nog l'/s jaar loven zal; in 183G zoude de Oostersche kwestie met ccne overwinning der geallieerden eindigen, enz. E.on«1eEi, 9 Aug. De Koningin heeft lieden het vreemden-legioen, dat naar de Krim vertrekt, te Shorncliffe in oogcuschouw genomen. Het Duilsche legioen werd gekommandeerd door generaal Wooiridge en telde 1800 man. Het Zwit- sersche legioen, '1000 man slcrk, onder generaal Raines, was van Dover overgekomen. Er waren eveneens 800 man van Helgoland aangekomen. De Times zegt, dal deze troepen cr goed en krijgshaftig uitzien, cn dat zich iu hel legioen Duilschers, Holsleiners, Polen, Italianen en Belgen bevinden. Zij zijn allen met minic-karabijncn ge wapend. De Koningin werd met geestdrift begroet en is na afloop der revue, naar Osborne teruggekeerd. De hccren Price A- Co., tc Gloucester, zijn belast met de vervaardiging van 500 houten hui zen voor de soldaten cn 100 voor dc officieren van hel leger in dc Krim. ÏjocuSci», 10 Aug. Dc graanmarkt was heden niet druk bezocht en toch werd dc vcrsc-h aange voerde inl. Tarwe tot dc volle prijzen van den vorigen marktdag, dat is 1 a 2 sh. hooger dan de 11. maandag gehodene prijzen, genomen. In vreemde ging alleen bijna kleinigheden af. Garst, Haver, Boonen cn Erwten bedongen de vorige prijzen. De Veemarkt was tamelijk ruim voorzien, maar de gesteldheid liet nog al te wenschcn over; de vorige prijzen waren met moeite te bedingen. Weesien9 Aug. Uit eene opgaaf dor W. Zeit. blijkt, dat de cholera alhier in den laatsten tijd aanmerkelijk toegenomen is. Van 28 Julij tot 4 Aug. zijn 547 cholera-gevallen voorgekomen, waarvan 33 hersteld, 125 overleden en 171 in behandeling gebleven zijn. 111 liet geheel zijn sedert het wedcruithrekcn van de ziekte 847 ge vallen voorgekomen. Op liet eiland Sardinië hebben ccnigc onge regeldheden plaats gehad cn wel ten gevolge van de versterkingen, welke men van daar naar de Krim wilde zendende rekruten moeten geweigerd hebben tc vertrekken. Sedert hel begin van dit jaar zijn ruim 1700 Duilschers uit Amerika teruggekeerd. Zij meiden dat nog vele Duilschers hun voorbeeld zouden volgen, doch dat hun de middelen daartoe ontbreken. !75!cppe3, 9 Aug. Heden is alhier gevankelijk binnengebragl de dienstmeid van R. L., als ver moedelijke brandstichtster van dc bocrcn-bchuizinge te Koekange. Zij heeft bekend, dat zij door mid del van lucifers de boerenhchuiziuge van haren meester R. Luurts, Ie Koekange, in brand heeft gestoken. Wraak wegens vermeende verongelijking, sch'jnt haar daartoe Ic hebben aangedreven. Arnhem, 11 Aug. Men verneemt, dat het voornemen beslaat, het oude kerkgebouw in het dorp Oosterbeek, hetwelk bij den grooten toeloop van hoorders naar den tcgenwoordigen predikant, Ds. Zcgcrs, gecnc genoegzame ruimte aanbiedt, door een nieuw Ie vervangen, op te rigteu op een stuk land nabij dc pastorij. Gemeld oud kerkgebouw telt reeds ceiiige eeuwen en is waarschijnlijk hetzelfde nog als dat, waarin de priester Bernulphus de li. dienst vcrrigltc, toen in het jaar 1020 Keizer Hendrik 111 van üuitschland te dier plaatse ge boren werd. 's Bcriogeulboscli, 9 Aug. De gunstige toc- staud van den oogst in het algemeen en van de 1 aardhppclvrucht in liet bijzonder, wat betreft dc omstreken dezer stad, is in dc laatste dagen zeer verminderd: doch geenszins in zulke maalc, dat daarover die noodkreten behoeven te worden aan geheven, welke zoo vaak hier cn daar gehoord of gelezen worden. Het loof van den aardappel is wel op vele plaatsen zwart geworden, de knol zelve is daarentegen, naar wij mccncn, nog nergens ziekelijk aangedaan. Stelt men nu daar tegen over, dat er zoovele aardappelen gepoot zijn, dat cr ge noeg zullen wezen, ingeval er zelfs een derde deel bederft, dan diende men wel fatalist te we zen 0111 de toekomst zoo duister iu tc zien. Elk plekje gronds is zoo gezegd gebezigd 0111 aard appelen te tcclen. In de Gemeente Vlijmen, tus- schen Heusdcn cn 's Bosch, vindt men die zelfs groeijen tussclien dc boomen op den openharen weg, zoodat de weg in breedte is afgenomen. Wanneer heeft men vroeger een gewas verkregen, dat volstrektelijk aan den besten wensch voldoet, waarvan niet cenig gedeelte aan bederf onderhevig was? Hoorde men jaren lang vóór dc bekende aardappelziekte niet dikwerf spreken over het zoo genaamde vuur in den aardappel: over vervuurde aardappelen? Wij beweren niet, dat alles in dit najaar goedkoop zal wezen, maar kunnen toch ook gecne bijzondere duurte verwachten, en moeten de niet lage prijzen dan nog eerder aan de staatkun dige verwikkelingen van Europa dat aan ceu mis gewas toeschrijven. Alles trouwens regelt zich naar de groote maikt. Dc schuren van Odessa blijven tegenwoordig voor 011s gesloten; liet Oostersche koren, dat zoo algemeen gebruikt werd liicr tc lande, moeten wij ontberen. Naar gelang der graanprijzen regelen zich de andere veldvruchten, cu hoe kunnen deze laatste tegen geringe prijzen verkocht worden, als de eerste hoog in waarde staan. ESrcdaS Aug. Ten opzigic van den gemeldcn diefstal in de gemeente Dinteloord gepleegd verneemt men, dat vier personen zijn aangciioudenals verdacht van de daders te zijn. Naar men verzekert, zal te Roozcndaal een amb tenaar worden aangesteld onder den titel van commis saris speciaal van policie, belast met de verrificatie der paspoorten en liet loezigt op de vreemdelingen. Men verneemtdat de burgemeester van Best onschuldig is aan bet hem ten laste gelegde feit, bet kenmerken van dc stembiljetten bij de verkiezing van raadsleden op den iTden Julij 11.waarvan bet berigt onlangs in onderscheidene dagbladen is opgenomen. 's SSravrenlaagc1! Aug. Jl. Donderdag is in het logement de Stoomboot op het Spui alhier zekere de 11..., uit. Amsterdam, onder hel middag eten dood gebleven. Weinige dagen geleden, heeft zich alhier nog een plotseling sterfgeval voorgedaan. Dc heer O., eigenaar vau kleiue perceelen, was hij een zijner huurders, om huur te ontvangen, toen dc dood hem zijne wercldsche vcrriglingcn deed staken. Volgens geruchten zullen de miliciens der ligtingcn van 1851 cn 1852, behoorendc tot het regement grenadiers en jagers en het 2de bataillon van het zesde regiment infanterie, worden opge roepen, om gedurende de maand September aansl. in werkelijke dienst tc worden gesteld. licttcrAam, 15 Aug. De cholera is alhier weder uitgebroken, hoewel liet stil wordt gehouden. Ecnc garen- en hand jufvrouw ging li. Zaturdag- avond omstreeks 9 ure om vleesch, cn ten 10 ure was zij reeds aan die ziekte overleden. [Ingezonden.) Sterikzce, 14 Aug. Naar men verneemt, zijn er reeds personen door den lieer rcgter-commissaris gehoord geworden, in zake het vergaan van het schip de Roompot. Volgens gezegden, zoude het schip gemakkelijk op dc reedc van Zierikzee kuonctó gebragt zijn geworden in twee uren lijds. Brief uit Atowa. Fort des MoinesJowa 14 Mei. «Mijnheer dc uitgever! Hel zou ceue groote on- regtvaardigheid zijn, u zoo dikwijls tc schrijven uit deze hoofdstad, cn de Hollaudschc stad Pella voorhij Ie zien, in het aangrenzende graafschap Marton. Pella werd sedert eenigc jaren geslicht door ecnc Ilollandsche kolonieonder de leiding van den Ecrw. IIenkij P. Scholte een man van buitengewone geestvermogens, cn redenaar van groote verdiensten. Hij is ecu der bekwaamste geleerden in Amerika en een doorwrocht, staatsmancn zou in de ver gaderingen des volks den Staat ecre aandoen. In vcrccniging met Edwin H. Gkant M. D., een uil- stekend gepromoveerde aan Kcnijou Collogc, heeft hij onlangs n'Tlte Pella Gazette" opgericht, een zeer kreditabei Weekblad, onder het volgend motto: »1N DEO SPES NOSTRA ET REFUG1UM." (God is onze hulpe en toevlugt.) hetwelk dit hun uitgangspunt standvastig bewaart. Pella is de zetel van de Doopsgezinde universiteit, eene hloeijendc letterkundige inrigliiig, en mag zich beroemen op zooveel hoogst verstandelijke en clas- siscli opgevoede burgers, als eenigc plaats in Amerika van dezelfde bevolking. »Dc bevolking van Pella is hoogst beschaafd cn dc stad is eene der reinstemeest toenemende cn bedrijvigste plaatsen in Jowa. De Hollanders van Pella zijn geen onopgevoede vreemdelingen, zoo als wij ze dikwerf in ous laud zien; maar, als een algemeen bekende zaak, lieden van den eersten rang dc «Upper Tens" zooals wij Yankees zeggen, de beste van Hollands burgers. «Ecnigcn van Mr. Scholte's raadslieden (Mr. Bousqcet b. v.) worden onder de bekwaamste mannen gerekenddie immer uit Europa overkwamen. Deze kolonie heeft de gansche jurisdictie van het laud gekochtcn er is geen gedeelte van Jowa heler gecultiveerd dan liet gebied van Pella. De tuin van Mr. Scholte is prachtig cn de schoonste, die ik in liet Westen gezien heb. Als aangename woon plaats heeft Pella geen andere hoven zich. Het ligt in ccne golvende vlakte (prairie), 40 mijlen van deze stadaan den weg naar Iteokuken in de groote cn vruchtbare vallei van de Des Moines." «Joiin C. Bennes." Ds. van Raalte schrijft ons: «Necrlands nood van wegc het rivierwater heeft de Ilollandsche gemeenten in Michigan gewekt om der zuchtenden Ie gedenkenik vertrouw dat de gemeenten in IllinoisIVisconsin en andere Stalen zich evenzoo zullen openharen. Een dankgevoel van wege eigene uitredding door Gods Voorzie nigheid, denk ik, was motief. Dc predikanten oordeelden het best, de som in handen te plaatsen van dc Leeraren der lloogeschool tc Kumpcncn hen te verzoeken dc aalmoezeniers van het Hol - laiidschc volk in Michigan tc willen zijn. De sommen zijn als volgt: Van de gemeente (e Overijssel 24 Doll. van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1