m 'T HOF VAK WEM, STAD ZIEEtlKZEE De Nederkmdsche Marine. Schipperen! Correspondentie. EENE HOFSTEDE, lien Woonhuis en Tuin, Uit de hand te koop, WERKPAARDEN. 10. I Buitengewone Vaart 15 At Tc Koustanliuopel is van wcge liet Fiansclic ge zantschap bekend gemaaktdat Ie Kcrtscli plotseling eenc afdeeiiug Russische troepen verschenen is en den aldaar nog voorhanden voorraad graan vernield heeft. Men had reeds maatregelen genomen om dien voorraad ten dienste der geallieerde krijgsmagt te doen strekken. Brieven door de Pa trie uit de zee van Azof en uit Anapa ontvangen stellen den loop van zaken aldaar ais voortreffelijk voor. De vijand heeft zich nergens laten zien, behalve bij Kcrlschwaar cene afdeeiiug kozakken staat. Men verzekert dat de vrije uitvoer van gra nen langs de gebcclc uitgestrektheid der Russisch- Ooslenrijksehe grenzen zal worden toegestaan. In een Ylaaniseli dagblad, de Vlnemsche Slem leest men het volgende berigt uit Geul, dd. 59 Julij, dat zeker niet weinig opmerkelijk is als eenc proeve van Vlaanischeu stijl-: »Iien wyf had gisteren gepoogd eenc lusligc Siutc-Anua-keriiiis te vieren, niaer zonder dat het liaer veel kosten moest. De sooze, ge!yk of zy bet niet verbeteren kon, was op de Grocnselmarkt aeu een kraem gekomen 0111 een lekker scharrêkeii te knopen, en zocht een uil, dat op haer scheen te lachenniaer, ondcrtusschcii, had dc oolyke sooze twee andere seharrekens weggetoelTeld en in haren korf gelold. Doch, dc venlster, die niet vervrozen is, en het spel had afgcljoercld en gc- naeijerd, liet alles gebeuren, niaer hield oog in 'tzeil. Het wyf, welke nu geloofde zeker van haer feit Ie zyn, en reeds walerbektc naer hare twee lekkere seharrekens, vroeg den prys per pond, en, daer Sooze-.Ylie den prys Ie hoog vond, slak zy schuit van kant, eu meende er nu boven Ie zyn. Nauwekks was de diefegge weg, of men ging haer achterna, en men knapte haer by den mantel 0111 te doen uileggen wat zy gestolen had. liet wyf kwam van Caeneghcmmaer, de policie kwam haer na, en luidde de twee gcsloleiie schollen uit den korf. Soozc-Mic werd dan naer de pennanencie geleid, en iu plaet? van lustig en vrolyk Siule- Anha kennis Ie vieren, is zy in den Manimelokker moeten hlyven koekeloeren." Sïei-iïiaec, 10 Aug. In den Gemeenle-rand alhier zijn ingekomen Iwcc adressen, alséén, hou dende verzoek om dc boter weder Ie belasten, en ouderteekend door ruim GO ingezetenen, en het andere, ouderteekend door ongeveer i."ÏO ingezclcncn, ■0111 do holer niet Ie belasten, liet laalslc is over eenkomstig liet gevoelen van liet dagelijks bestuur en schier van den gebeden Raad, zoodat dc boter niet belast zal worden. Naar men verneemt, hebben een groot aantal landlieden uitSchouwen en Uuieclantl het voor nemen opgevat, 0111, wanneer do holer belast uiogt worden, zich lot het bestuur van Zierikz.ee Ie wenden met verzoek hen van die plagerij te ontheffen. GEMENGDE Si EI'. IG T E »De vrede is thans onmogelijk geworden/' heeft Na poleon gezegd,'' daarom moei de oorlog zijn loop heli- ben." Te Maastricht komen de leden van den Gc- meentc-Raad niet genoegzaam op om tot ccnig besluit le komen. Het botcr-adres van Jonkheer de Jonge zal, zoo men zegt, in geen aanmerking komen. Reeds hebben dan ook een aantal onderteekenaren spijt daarop geteekend te hebben, behal-ve de dienders en commiezen welke dit stuk met hunne naamteekening hebben ver cord. Raas P. en zwager N. zeggen, dat hel te wen- schen is, dat de boter belast wordt, want dat ile boe ren dc. stralen maar kapot rijden, zonder ie bedenken dat zij bet meerder doen dan hunne gehecle grootc fa milie. De groole Jaap van Jan met zrjtic bult, is Le St.- Annaland van ecu commies gekuld. Aldaar is toch dc ridder van de naald mislukt, met al zijn aanliang te stemmen tegen Geluk. De schoenmaker van de Koomanstraat te wordt aangeraden een zoon Abrahams uit zijn huis te houden, en beter op zijne vrouw te passen. Ken boertje onder Sehuddebcurs moet beter attent zijn als bij op de jagt gaat, dat bij zijn horlogic niet meer laat liggen bij eenc weduwe. Keetje aldaar wordt aangeraden zoo met Speelman niet meer te spelen. Te ïholen weet een beer zich niet meer te wenden, naar zijn buurmeisje of naar Jaantje. Op bet liooge zand bij Nmnansdorp, beeft een boer slaags geweest met zijn knecht, en beeft cene belangrijke wonde bekomen. Een Duimpje te Bergen wil dc boeren wijsmaken dat de granen zullen rijzen, doch deze laten zich zoo gemakkelijk niet bed uiten. Leentje te W... is met stillen trom, .zonder muzijk of geweerschoten opgetrokken naar Steenalwaar zij dc nieuwe bakkcriu zal moeten uitbangen. Keetje aan de gevange-poort le Bergen, schijnt zich te laten bepraten door een korporaal; 's morgens gaat zij naar dc kerk en "s avonds laat doet zij bare boodschappen. Gevonden op den straatweg van Rozentlaal naar Ber gen, een beschonken tolgaarder. 'Lis mooi! Een beer te Zierikzec wordt verzocht zijne 15 mudden ge kochte aardappelen le betalen, daar bij anders bij na me zal genoemd worden. De meid van den domino te E. is lijdende aan de miltziekte. Te Ellcmect hebben twee bocren-clochters een beroep gekregen, maar hebben het nog niet aangenomen. Jansjc uit het Vischslop en Koosje van de mangelvrouw worden aan geraden zoo veel de jonge heeren niet na te loopen, daar er anders meer zal worden gezegd. Ï3JÖ-ESOHDSÏTB STTX2ZE1T. Sedert ecnen gcruiraen tijd wordt er oneindig veel gesproken over dc reorganisatie van 's Rijks marine, en hiertoe /.ouden ccnigc millioeuen guldens heuoodigd zijn. Hel ware echter te wcnschcn, en de belangen des volks vorderen zulks, dat men hierover eerst rijpelijk overwoog eu deskundigen raadpleegde; dc zaak is te gewigtig, 0111 dezelve slechts aan enkele geïnteresseerde personen toe te vertrouwen en over tc latendc ganscho Natie verlangt, dat de gelden op eenc zuinige, nulligc 011 zelfs noodzakelijke wijze worden verbruikt, wes- j halve men oneindig liever zien cu beter achten zoude, dat het budget van marine verminderd in plaats van vermeerderd werd. Wat zoude het ons halen, het getal oorlogsschepen Ie vergroolen, daar het tegenwoordig nummer, volgens mijne wijze van zien, voldoende is, om onze •koloniën te bewaken cn de zecrooverij te keeren of le vernietigen. Tot dit oogmerk worden vcrcischt: in dc wateren van onzen Indischcn Archipel een dozijn kleine sloom- schepen, acht schoeners, zes brikken, twee korvetten en ccnigc oude wachtschepenvaartuigen van groolcr kaliber kunnen in die zeeen niet met wezenlijk j nut gebezigd eu als overvloedig beschouwd warden. Wat onze Guyanc cn onze eilanden iu de Antilles betreft, hiertoe zijn ten hoogste twee sloomers cu vier schoeners heuoodigd. Dit getal schepen, iu goeden staat en op voet van oorlog te houden, zal toereikend zijn, 0111 iu alles tc voorzien. Wat eindelijk het moederland aangaat, dit vcrcischt geene groole schccpsinagt, aangezien wij toch niet, indien dc omstandigheden zulks inoglen vorderen, in slaat zouden zijn, eenc aanzienlijke vreemde vloot tc bestrijden en af te keerenderhalve zonden wij zeer goed linieschepen cn fregatten kunnen missen. Voor ecu rijkje zoo als Nederland moest het korvet liet grootste vaartuig der marine uitmaken. Waartoe dient hel, dat de linieschepen en fregatten in onze dokken dicnslcloos liggen Ie slijten? Wat het houwen cu het onderhouden van die groote bodems kost, zoude wciligl voldoende zijn tot het in stand houden van al onze kleinere, dadelijk dienstdoende vaartuigen. Wij behoeven immers geene schepen van hoogc hoorden, oin op deze cn gene roede te liggen pronken, cu nog veel minder, 0111 een plcizierreisjc met hel een of ander prinsje naar de Middcliandschc Zee of elders tc doen; lot dit einde kan een wel uitgerust korvet gebruikt worden. Daarom zoude ik van gevoelen zijn, en ik twijfel niet, of ieder deskundig eu weldenkend mensch zal hiermede toestemmen, dat men het budget van marine moest verminderen, iu plaats van vermeer deren. Met vreugde zoude zulks door de Natie worden aangenomen en toegejuicht. M. Mijnheer I Mag ik u verzoeken het onderstaande een plaatsje in uw veel gelezen blad in tc ruimen. Wat bctcekend het woord schipperen? Eene vraag die zeker op verschillende wijze beantwoord kan worden; in het algemeen zoude men het daarvoor kunnen houden dat de gezagvoerder van een schip, die zijnen bodem zelve bestuurd, schippert. Dat nu in eene gemeente waar vele derzelver inwoners deze betrekking vervullen, ook uit den aard dei- zaak veel geschipper! wordt, ligt iu de reilen; en hoogst gelukkig zoude liet dan ook zijn, indien iedcren schipper zijn bodem goed bestuurde; dan voorwaar zoude de slraaljoiigeu den voorhij laverende 0]i 's lleer.cn wegen niet behoeven toe le roepen houd je roer regt'. is de bestuurder van ecu vaar tuig ecji schipper, dan vraag ik of de man die een wagen ment eu bestuurd, ook niet met even veel regt den naam van schipper toekomt? Ook zoude ik met.vragen voortgaande, ook kunnen vragen of een kerkeraad zoowel als een gemeente-raad, cu vooral diegene die niet het. dagelijks bestuur zijn heiast, den naam van schipper verdienen? Voor- iiauieiillijk dan, als zij hun vaartuig gelijk ceu markl of pakschuit, met goede cn bcdorvcnc waar aanvullen cn daarmede le regt of le onregt, met een stijve bries voortvaren, zonder zich te bekommeren aan die voorschriften eu bepalingen, die ieder opregt beminnaar zijner kerk cn waarachtige vereerder van zijnen Vorst, huldigen moet. Kan dal ook schipperen genoemd worden, als een kerkeraad tot opzieners hunner gcmcéule mannen benoemd, die openlijk lopiien dat dc wijze van ecrcdicusl, die zij als op zieners der gemeente verpligt zijn tc yolgen, hun niet bevalt cn in hun trolschc waan, al liet uiterlijke aannemen alsof zij ook anderen wilden bewijzen, dat zij alleen in liet regie vaarwater zijn? Als ouder die zelfde stuurlieden een man wordt geroepen cn plaats neemt, die zijne bezittingen vermeerderd, door het onderhoud van ecu verblijf voor, en op gevuld met ontuchtige vrouwen, die mccrendecls buiten liet bereik der policie, eenc verdierlijkte levenswijze onderhouden, cn niet weinig bijdragen 0111 de hospitalen vol en dc armkasscn ledig le maken; moet men 1111 eenc gemeente, waar men zoo wel iu het godsdienstig als in het burgerlijk leven, zulke schippers aantreft, niet gelijk de straat jongen den beschonken voorbijganger toe roepen: Hou jc roer regt Eén ding nogtanshoe vreemd dat in zoodanige gemeente ook klinken moge, blijft sinds lang cene koers sturen: het is de vroeger voor alle winden zoo getrouw draaijende wijzer, dat zinnebeeld onzer inwoners dat onze torenspils versierd, die schuldeloozc wijzer is, zonderling genoeg, op den dag der be noeming van onzen legenwoordigcn burgervader, in eens uit het zuid-westen stil, cn lot lieden toe, onveranderlijk blijven slaan. Stond hij nu maar naar het oosten gerigl, dan zouden velen er een goed voortcckcn in gevonden hebben, omdat eenmaal de wijzen uit dien hoek kwamen, maar wat er nu van le maken? dit is voor allen een raadsel Sommigen zien er, even als hij dc verschijning cener staartster, een onheilspellend voortcckcn in; anderen gelooven dat hij zijn stand eerst dan zal verwisselen, als uiize verschillende stuurlieden eene hetere, aan hunne stand en roeping passende koers sturen, en hunne ladingen onliiaan zijn van die sloffen, die als ccn kanker voortgaande ten slotte liet goede deel ver nietigt, en geen spotvogel nicer in de gelegenheid zal komen 0111 den schipper toe te roepen: maatje hou jc roer regt! HN. HaamstedeO Augustus 1835. Mijnheer I Een opkoopcr van konijnenvellen zegt zeker te weten, dat er in het verschenen jaar niet meer dan 8 ii 10,000 konijnen in de duinen van Schouwen zijn gevangen geworden. Die koopman schijnt dus even goed een greep in dc lucht te doen als dc Gedeputeerde Stalen; want 8 a 10,000 is ccn ver schil van 2000, cn op zulk een getal behoorde men het toch wel op een 100 stuks na le weten. E11 moet men ook naar vellen de konijnen berekenen, daar er altijd 2 vellen, 4 vellen, 8 vellen soms IG veilen voor cén gerekend worden, is het niet mogelijk daaruit liet juiste getal konijnen tc kunnen berekenen, al kocht hij dan ook aile vellen altéén op van de konijnen die er gevangen worden. Een Konijncnboer. Dc lijst der 'tegenvoeters hebben wij ontvangen maar wij vermenen dat het beter is die niet te plaatsendaar liet Boter-adres reeds twccdragt genoeg heeft verwektterwijl wij de overtuiging hebben dat er vélen op geteekend hebben zonder liet gelezen te hebbennoch wisten waarvoor zij teekenden. De inzender of inzenders zullen ver trouwen wij er genoegen in nemen dal wij die lijst niet plaatsen. ^purjjt'rftjftf (®cJ,frtnïi te (§j§icriliz«. geboren: 3 Aug. Eenc doelitcr van C. Peute cn P. van der Ploeg. Een zoon van J. v. d. Ree en L. de Jonge. 4 dito. Eene dochter .van J. J. II. Hausser en P. Dooge. 6 dito. Eene dochter van J. C. Persenaire en A. Joossc. Een zoon van J. Rensen en A. M. van Sctten. gehuwd: 8 Aug. A Ilagestein en H. de Keijzcr, wed. van J. Rinkier. P. Parct en N. Neechout. M. van der Rhec en J. Viergever, wed. van J. Dorst. P. J. 11a- rinek cn A. A. PhafF. overleden: 31 Julij. T. van Keuren, oud 57 jaar., echtgenoot van A. Allerliefste. 1 Aug. G. v. d. Sluijs, oud 1 maand, (zoon). 3 dito. N. A. Hogcrzcil, oud 3 maan den, (zoon.) O dito. A. v. d. Klift, oud 4 maanden, (zoon). Levenloos aangegeven. 9 Aug. Een zoon van G. Schoenmaker cn M. ScliodF- lcnberg. Getrouwd izlemkzee, 1 Augustus 1853. P. J. IIARINCK A. A. PHAFF. Eenige en algemeene kennisgeving Degene, die iets tc vorderen heeft van of verschuldigd Is aan wijlen JAN TURELURE, gewoond hebbende cn overleden tc brouwershaven, worden verzocht, hiervan op gaaf of betaling te doen ten woouhuize van den ondergclcekeude, vóór of op den 24 Au gustus 1855. DiiEiscnon, J. der WEDUWEN. -10 Augustus 1833. Dc Notarissen I). Q. de JONGE vu der HALEN en Mr. C. van der li;; de CLERCQ zullen, ten verzoeke hunner priucj. palen, publiek presenteren tc verkoopen Op Dingsdag den 14 Augustus 1833, des nj. middags ten 3 ure, in dc Herberg >ulc Meebaal' te Nieuwer kerk: beslaande in Woonhuis, Schuur m verdere Gebouwen met 9 bunders il-é~-'SÏS3 21 roeden, 10 ellen li it FTlilü' HOU IV- en WEILAND, gelegen onder Niti icerherk. staande en" gelegen in het dorp Nieuwerkerk. Op Vrijdag den II? Augustus 1855, d0! voormiddags ten half 10 ure, op dc voormeldt Hofstede, thans bewoond door de Weduwe Isau de Rraal, bij liet dorp Nieuwerkerk: lO Paarden, 33 stuks Hoornvee 5 zoo Mest- als Lioopvarkens, 2 Karn honden, eenige Hoenders en Halkoenen, eene partij HOUW- en ME LEGERE EDSCüaP PEN1 groote MESTPUT5 Hoopen HAG. GE R-AARDEeene partij STItOO, cene parlij goed gewonnen WEIDE-, KANT- en KL.i- VERHOOI. Op Zaturdag den 18 Augustus 1855, des namiddags ten 5 ure, in de Herberg i>dt Meebaal'', tc Nieuwerkerk Eenc aanzienlijke partij TRCCHTEN en M E E E te velde gelegen in dc landen in gebruik geweest bij wijlen Isaac de Braai.. Alles breeder bij biljetten omschreven, terwijl nadere information zijn tc bekomen ten kantint van voornoemde Notarissen. twee extra goede Te bevragen bij den Uitgever dezes. Brieven franco, I Ie Vi V( op het Plein over den ©ppert, tc .Ittottcrdain. De ondcrgeleckcude neemt de vrijheid, bekend te maken, dat er hij hem, ge durende de kermis, aan het buffet gelegenheid zal zijn tot. het Gebruiken van alle Verver* schingcn. Hij beveelt zich bij deze gelegenheid in de gunst en recommandatie van een ieder aan, zullende hij alles aanwenden, om zich uic waardij te maken. Men kan verzekerd zijn van cene prompte en vlugge bediening. Rotterdam, J. IiOUTBEUKERS. den 9 Augustus '1833. DER1 STOOMBOOT op Zaturdag 18 Augustus 1853. De DIRECTIE maakt bekenddat op bovcngcnocinden dagter gelegenheid van de ROOTSRDAAfcSSES de Boot des morgens ten 4 ure 50 minuten van Zierikzee naar Rotterdam zal vertrekken cn den 19dtn des morgens ten 10 urevan Rotterdm terug voor welke Heen- en Terugreis kaarten zullen worden afgegeven op het Kantoor der On derneming tc Zierikzee, cu niet zooals gewoonlijk, aan boord en wel legen liet navolgende vermin derde tarief Paviljoen f 6. j Voor Vracht Deze verminderde Vrachtprijzen zijn alléén gel dig voor degenen, welke op Zalurdag van Zierik zee vertrekken cn Zondag terug komen. De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN zal, ten verzoeke van zijn prin cipaal, op Vrijdag den 24 Augustus 1855, des namiddags ten 5 ure, ten huize van Mcjul'vrouw de Wed. Swarts, tc Zierikzeepublick presenteren te verkoopen; 2 bunders, 58 roeden, 40 ellen driejarige Itfeede* J 04 89 tweejarige dito, gelegen in dc polders Beddcwaarde cn Gouweocer in dc landen, in gebruik geweest bij wijlen T. van NEUREN. Ei5e zalf ena pilleai 9 geven verbazende uitkomsten in gevallen van roos. De heer \VZ....te Tilburg was zeer onderhevig aan roos cn deze huidontsteking had zich over zijn gelieelc ligchaain verspreid cn niet tegenstaande hij menigvuldige geneesmiddelen had gebruik vond hij geen haat. Eindelijk nam hij zijne toevliij tot dc zalf en pillen van Ilolloway, en het gevolg daarva was, dat hij in weinig weken tijds geheel hersteld was Dit geval liccft veel indruk verwekt. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende Doosjes Pillen van f 0,80 /T, 85 ƒ3,00 /6,75 13,50 ƒ20.515 Potjes Zalf van - 0.80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85 - 20,Dj) Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij dc Heer O. E. BOONEN te Ho o f d p 1 a a t J. STRAATMAN Hoofd-depölhouder te 's Hertogen- boschalsmede te Londen Strand 244. Holloivay Etablissementen tc Nexv-York80 Maiden Lane. Met November a. s. ccnc KEUKEN MEID bcnoodigdbij Mevrouw CAU gcb. Ermerins. Te Zierikzee, ter drukkerij van P. de LOOZE. d den Ziei Heden is hc immer van dc cn was hij s cin ook, loc end om de ui urigc handel ■ring als van Mr tc inakcn jgelplak op di at daardoor iit is echter laar iu plaat ocwel met gri c nietigste zal cle hondcrdei geen dorpj' lieuwsbode; s dc Nieuwsl oowcl als tc I iode te vindi len Jden deze li mijn Nieu illc dagbladei lus gevonden, wereldstad L< als in Amcrik ilus door vele gelezen; de d cn personen Aan vcrscl dcellelijk dez danken, cn i nemen der v verzekering, houding. Ni doen, zoo als van inzenden Dat wij al wij lioofdzaki vervolging; daarvan zegg cr is wat scl weet dat liet zeggen óók i den zijn." In eene c derwerpen b het geestigst Fokke zegt nienschen wc gestteeld, c daarvoor zij Belialve di dat in den verkiezen vi in de Gcmc' courant om vinding gel( de Zierikze leven worde het volk bli als dezen wijs te ma publiek voo te zeggen i vinding hei jaren tijds gebragt, da gedurende lijke Coura ware cr ni schenen, i kwade, 011 pleegd, nt hij gekome is, zoo als selijke bel; nog zoudci

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2