MEMKZEESCHE MEFWSBOBE. Zaturdag, If Angusim '•>5. No. 1191 Nieuwstijdingen. dttgilanfe 11e Jaarg. Men Abonneert zücïn: In Nederlandbij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Anierika bij J. QUINTUSte Sheboygan. A b o n n e m e u t F r ij s Voor beide uitgaven. Voor 3 maandenJ 1,30. Franco per post, in Nederland- 1,50. Voor Noord-Amerika Franco New-YorkDoll. 1,10. Verschijnt: Op Woensdag en Zaturdag. Advcrtcntiën: 10 cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cent. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdag en Vrijdag des voorniiddags 10 ure. SS u r c a ii Zierikzcc, Hoek van dc Schuilhaven, B, No. 04. Brieven en Iugezondenc Stukken Franco. Volgens de laatste berigten uit Wailis van 29 „lij, werden aldaar nog des avonds van dien dag mkoic scliokkcn van aardbeving bespeurddie de iveiblijfselen der ingestorte huizen in liet Vcsperdal lolkomen in puinlioopen wierpen. I)e inwoners van i'isp hadden tenten in dc nabijheid hunner voormalige voonplaats opgeslagen, waarin zij inmiddels een iroiocdig onderkomen vonden. Men herinnert hierbij lat den Oden Dcc. 1735 eeuc lievige aardbeving a Wallis plaatshad, waarbij liet gewelf der kerk an Nauters instortte. schikken, die bekwaam is en die, als hem liet genie niet is geschonken 't welk schitterende over winningen weet te behalen, toch het versland bezit, dat groote misslagen weet te vermijden cn grootc rampen te verminderen. Ook lijdt die krijgsman aan ecne chronische oogziekte. Men verzekert dan ook dat hij nog vóór de konrsl van Koningin Victoria bier zal zijn. |®J> |ÖJ> Londen, O Aug. De koningin zal, volgens den Timeszicli den 18den dezer te Dover in- iclicpen, om zich naar Frankrijk Ie begeven. Een iskader zamcngesteld uit de Nepthunevan '120 lukken, aan boord waarvan zieli dc vice-admiraal lochranc bevindt, de St. Georgeinsgelijks van 20 stukken, dc Sans-Pareil van 70, de Mulacea an 17, l' Inflexible van 7, de Scalark van 8, n dc Itosamonil van 0 stukken, zal vóór II. M. naar Boulogne vertrekken. Dc Observer zegt, dat dc koningin vergezeld zal worden, behalve door prins Albert, door dc ko uinlvlijkc prinses, den prins van Wallis, den mar- tics van Breadalbanc, groot kamerheer, den hertog van Wellington, groot-slalineesler, lord Spencer, groot-intendant, en door lord Clarendon cn lord Granville, als leden van het kabinet. De afwezig heid der koningin zal tien dagen duren. Omtrent dc feesten ter gelegenheid der komst van Koningin Victoria te I'arijs verneemt men, dat te St. Cloud twee voorstellingen zullen gegeven worden door de acteurs van liet Theatre Francais cn van liet. Gymnasetwee gala-voorstellingen zullen plaats hebben in dc Gioolc Opera en de Opera Coniiquc; opliet stadhuis zal aan II. M. een gast maal cn een bal gegeven worden. Te Versailles zal een diner cn bal en prachtige illuminatie plaats hebben. Er is ook sprake van ecne wapenschou wing iu liet veld van Mars cn van cene jaglpartij te Fontaincblcan. Het looncel des oorlogs gccfl weinig belangrijks. Volgens ecne dépêche van Generaal Simpson deden de Russen in den avond van 3 Julij jl., nil Scbaslopol een uitval, die echter zonder ver lies door de geallieerden werd afgeslagen. Ilct bezit van den MalakolT-torcn cn van de werken van de batterij Redan schijnt den geallieerden slecds van liet uiterste gewigt, cn om die beide sterkten te verkrijgen schromen zij gcene moeite. Elk oogen- blik wacht men dc tijding van dcu gewis Moedi gen strijd, op dc plaats, die reeds op 18 Junij, cene bloedige vermaardheid in dc krijgsgeschiede nis onzes tijds verkreeg. De afstand, die liet be- Icgcrings-corps van den toren scheidt, vermeerdert en vermindert dagelijks, volgens dc opgaven van dagblad-correspondenten cn brieven uil dc Klim. Een bewijs hoe weinigen weten hoe bet daar eigen lijk is gesteld. Wanneer dc opperbevelhebbers zclvcn liet publiek dagelijks zoo veel mogelijk en voor zoo verre nuttig is, op dc hoogte van zaken hielden, zou bet gemis van al de bijzondere bc- riglen uit de Krim, soms van den legenstrijdigsten inhoud, wel te dragen zijn. Dc maatregel, dat ai dc brieven eerst in bet hoofdkwartier gelezen worden, doet zijne werking reeds gevoelen en geeft den dagbladen veel, bijkans te veel ruimte voor andere medcdeclingcn. De brigade, sterk 3500 man, onder liet com mando van generaal Sol, is in liet kamp van Mas- lak bij Constantinopcl aangekomen. Canrobert zou naar Frankrijk terug geroepen worden, niet als een teckcn van ongenade, want men zegt zelfs dat hij tot maarschalk zal worden benoemd, maar om, bij elke mogelijkheid gewig- tigc gebeurtenis, over een officier te kunnen be- Parijs 5 Auguslus. Eiken avond is alhier in dc Rue Saint-Martin bet huis van een herbergier door werklieden omringd, die in den loop van den dag gewond zijn. De herbergier wasclit de wouden uit, legt er iets op, verbindt ze en heelt ze allen. De geneeskundige faculteit heeft daartegen bezwaren ingebragt, de heer Chevaliervoorzitter van den gezondheidsraad, beeft den herbergier echter toe gestaanzijne genezingen voort te zettendaar liet duidelijk bewezen is, dat hij in '18 maanden f f50 personenzeer dikwijls van zware wondengratis genezen heeft. De bezitter van liet geheim wil liet naar dc Krim zenden. Men blijft verzekerendat er onderhandelingen lusschcn Frankrijk en Spanje geopend en tot cene zekere rijpheid gekomen zijn over hel leveren van eene Spaanschc lcgermagt van 20 a 50,000 man oin in liet Oosten op den voet van liet Sardinische leger dienst te doen. Frankrijk zou daarentegen aan Spanje het bezit zijner koloniën, inzonderheid van bet eiland Cuba waarborgenop dc noordelijke grenzen des rijks alle vijandelijke invallen tegengaan, cn voorschotten verlcencn om in Spanjc's tegen woordige geldverlegenheid te getnoet te komen. liet Spaanschc regeringsblad blijft echter die geruchten bepaald tegenspreken. Dc reglslreeksohe berigtcn uit Konstantinopel behelzen, wel is waar, geen nieuws uit de Krim, maar zij doen zien, nog meer welligt dan men verwacht had, met welk eeuc volharding dc ge allieerden dc belegeringswerken voortzetten. Die volharding vindt men echter niet minder bij dc Russen in bet opwerpen van verdediginswerken, en cenigc berigtcn melden zelfs, dat dc werken, die door de Russen achter Malakoff en liet Redan daargestcid zijn, dien omvang verkregen hebben, dat deze twee geduchte position thans zoo goed als buitenwerken geworden zijn, zoodat de gealli eerden, wanneer zij cr al in nioglen slagen om heide te nemen, zicli dan nog eerst tegen over de eigenlijke fortificatiën der vesting zelve zouden be vinden. Indien dit hcrigt waar is, dan ziet men, dat de geallieerden nog te meer nibcijelijkiiedcii zullen hebben, om in huil dool dc verovering van Scbaslopol te slagen. Berigtcn uit Kcrtsch van 16 Julij melden, dat, nadat dc geallieerden er teruggekeerd zijn, de rust aldaar geheel hersteld is. Het Fransclic detachement oefent er cene strenge politic uit, cn de inwoners leven op zeer goeden voet met de bezettingstroepen. De Turksclic voorposten bevin den zich tot op geringen afstand van Snitanovka, waar zich een regiment kozakken bevindt, onder bevel van generaal Bellegardc. Sedert de gealli eerden te Kerlscli teruggekeerd zijn, hebben dc Russen zich stil gehouden, met uitzondering van cenigc pogingen tot verkenning, waarbij zij echter teruggeslagen werden. Het gerucht, dat generaal Canrobert tot maar schalk zal worden verheven, wint al meer en meer veld. Men voegt er bij, dat aan generaal Pélissicr diezelfde onderscheiding zal te beurt vallen. Eene depêche uit Wecnen meldt, dat ecne Eugelsclic sloomsloep den 23stcn Julij bij Taganrog gestrand en door de Russen verbrand was; Rer- dianski werd den 22 cn 23sten wederom lievig gebombardeerd. Ook van de operation der geallieerde zcemagt in de Oostzee valt weinig te melden. Dc uil En geland en Frankrijk afgozondenc karioiineerbooleii en bombardeergaljoten zijn bij de geallieerde vloten te Nargcn aangekomen. Meii houdt liet nu voor waarschijnlijkdat eerlang in die streken iels ge- wigligs zal ondernomen worden. Een brief uit Daiitzig deelt eenige niet onbelangrijke bijzonderheden incdc omtrent ecne expeditie, welke met goed gevolg ondernomen is tegen de haven van Christina aan liet uileinde van de Rollinisclic Golf. Na een lievig bombardement, liccl liet in dien brief, bad liet Eugelsclic eskader aldaar dc Russische forten cn batterijen vernieldzijn de Engelsclicn dc stad binnengedrongen en hebben dcu bewoners de levc- rancic van een zekere hoeveelheid lecflogt tegen betaling opgelegd, waaraan dadelijk voldaan werd. Overigens was dc stad buiten staat ernstige» tegen stand le bieden, daar cr zich slechts een piket van -f kozakken bevondwelke bij de aankomst des vijands gcvlugt waren. Men zeide echter, dal.de stad Wassa ecne bezetting van 200 man Russen bad cn dat zich iu den omtrek van de stad Gamia- Karlcby een kamp met 8000 man bevond. 7 Aug. Den !8dcn Julij is te Napels iu dc kanongielcrij van Caslel, Nuovo een stoomketel ge sprongen, door welk ongeval meer dan 200 per sonen gedood cu een groot aantal gekwetst werden. Antwerpen 8 Augustus. Dc aardappeloogst in Belgic is beter cn overvloediger dan sedert 23 jaren, al laat ine» ook buiten rekening dat men dit jaar buitengewoon veel gepoot heeft. Volgens den Ami de i Ordre, die in Namen verschijnt, zijn op verscheidene markten de prijzen reeds lot 5 fr. de 200 kil. gedaald en zullen nog meer dalen. In Ardennes b. v. heeft de armcncommissic met ver scheidene landlieden lcvcrings-coiitracfcu tc^eii 4 francs gesloten. Dc aardappelziekte vertoont zich wel is waar op sommige plaalscn, docli iu geen iievigcn graad. Aiijinegen 7 Aug. Eergister avond omstreeks 7 ure heeft op den openbaren weg van Grave naar hier eeuc stoute aanranding plaats gehad. Eene dienstmaagd wier ouders te Overijssel woonachtig zijnhad zich op dien dag naar laastgemelde plaats begeven om hun te bezoeken; des avonds lerug- keereudcwerd zij door ccuen kere!van een on gunstig uiterlijk, die met een groot mes gewapend was, cn uit een nabij den weg gelegen boschjc te voor schijn kwamstaande gehouden, uitroepende: »Gccf af uw goud," waarop door haar moet geantwoord zijn»lk heb geen goud hij mij." De gaauwdief j gaf hierop le kennen, dat hij baar des morgeus, niet bet goud omhangen cn iu dc oorenhad zien voorbijgaan zoodat bet le vermoeden is hij den ganschen dag aldaar in afwachting had doorgebragt. Dc meid gaf daarop voorbaar goud hij hare ouders gelaten te hebbenhoewel zij liet voorbc- dachteiijk onder haren doek verborgen had, zoomede had zij bare oorbellen afgedaan. Thans eischic hij haar geld en ccncn nieuwen parapluie, die zij bij zich bad, waarmede hij dan ook weder in bet boschjc verdweendc diep ontstelde cn beroofde dienstbode aan baar lot overlatende. liet is te hopen dal liet dc nijverige iiasporingcii der politie zai mogen gelukkenden dader (c ontdekken opdat hij zijne welverdiende straf onderga. lleteren 6 Aug. Gisteren namiddag is een hevige brand iu de woning van dcu molenaar Jansen alhier ontstaan waarbij die woning grootcudcels in de ascli is gelegd, terwijl ook genoegzaam de gc- heclc inboedel, alsmede de voorraad van hooi dl koren en drie varkens zijn verbrand. Door bel vallen van een schoorsteen is ccn persoon zwaar gewond. Eïinfelooi-cS, 7 Auguslus. Dc Olïïcier van Ju stitie iu liet arrondissement Breda is lieden morgen alhier aangekomen, om onderzoek te doen naar een diefstal met inbraak, gepleegd in den nacht van 11. Vrijdag op Zaturdag. Vier personen heb ben zich omstreeks elf ure ten huize van j. v. D., ingang weten te verschaffen door ecu raam, waarvan zij dc blinden hadden opengewrongen, zich toen naar bet bed der echtelieden begeven, en deze door geduchte stokslagen gedwongen de sleu tels van kasten cn kisten te geven. Hunne cischen ingewilligd zijnde, hebben zij zich van verschillende gouden en zilveren voorwerpen, ongeveer elf hon derd gulden in specie cn twee jagtgeweren mees- Ier gemaakt. Na liet huis in alle declcn te heb ben doorzocht, zeilen zij zich aan tafel en alen op hun grootste gemak, brood met vlccsch en spek, terwijl de le bed liggenden in angst liet oogenblik van dcu aflogl verbeidden, dat ook na den maal tijd plaats had. Naar men verzekert, is dc ju stitie deze brutale dieven op liet spoor. De veldwachter der gemeente Geincrt (Noord- Brab.), wordt in region vervolgd, als moetende hij zich onbehoorlijke handelingen bij het rond - brengen der stcmbillclten, voor de jongste ver kiezing van leden voor den Gemeente-Raad, ver oorloofd hebben. KieriUzec9 Augustus. De Agentur llavas meldt, dat dc regeringen van Parijs cn Londen, leu einde beter het geheim over de jongste bele geringswerken voor Scbaslopol le bewaren, besloten hebbengedurende eenige dagen gcene officiële depêches uit de Krim bekend te makendc Rus sen zullen dus voortaan minder goed door dc tele grafen en dagbladen onderrigt worden. Wat hel publick hierdoor voor liet oogenblik verliest, daar mede winnen de vcrecnigdc legers in de Krim. Men verwacht op den Napolconsdag, den laden Augustus, tijdingen van behaalde overwinningen uit de Krim. Volgens eene telegrafische depêche uit Wecnen van 4 Auguslus verwacht men aldaar reeds binnen korten tijd de tijding van grootc operation voor Scbaslopol. De Patrie deelt berigtcn uit dc Krim tot 26 Julij mede. Men verwachtte elk oogenblik het bevel lot den aanvalalle toebereidselen waren gemaakt, en de bcnadcringswcrkcn konden niet verder worden voortgezet, wijl men gevaar liep op de Russische werken te slooten. Dc Russen vermeerderden hunne werken aan zienlijk. Tegenover dc grootc batterij der Frausclien voor de Kaiefater-baai, op dc noordzijde van Sc baslopol, hebben zij kanonnen van bet zwaarste kaliber gesteldccn aantal nieuwe batterijen zijn in aanbouw en men gelooft zelfs dat zij 180 it 200 stukken geschut tegen dit belangrijke punt zullen kunnen rigtcn. Niettegenstaande dal, koesteren dc Fransclic officieren der genie de beste hoop op dc overwinning. Uit Wecnen wordt dd. 2 Augustus aan den Noril. geschreven, dat het nieuwe kampte Varna uil vijf veile Fransclie divisie» cn cif Eugelsclic regcincntcu zai l>estaaii. I)e Nord merkt spottend aandat dit wel troepen zullen zijn, die na de opheffing der belegering van Scbaslopol daarheen zullen worden gezonden. Volgens eeuc correspondentie van den Observntore Trieslitio had Onver Pacha's tegenwoordigheid in Konstantinopel ten doel om de weigering zijner deelneming aan de laatste operatien iu de Krim te rcglvaardigcn, welke aan gebrek aan dc noodige materialen was toe te schrijven. Dc verhevene Porie zou Item belangrijke verbeteringen in dit opzigt hebben beloofd vele schepen zijn reeds gehuurd om bel noodige materieel Ie vervoeren. Ook door den opperbevelhebber van liet Sardi nische expeditie-korps iu het Oosten is aanvraag gedaan tot liet zenden van wintcrklcedercn, van bouten barakken in plaats van de tegenwoordige tenten en van verscheidene andere behoeften voor den winter. Men mag alzoo aannemen, dat de zaken aldaar niet voor den winter zullen afgeloopeu zijn. Particuliere bcriglen meldendat dc cholera vooral ouder de Sardinische troepen hare offers gcöischt heeft. Onder de onlangs gesneuvelde officieren noemt met den kapitein van den gciicralcn staf Valiino cn een majoor van liet 6e rcgcmerit. De Sardinische regering zou, even als dc Franschc reeds beeft gedaan liet pensioen voor de overge blevene betrekkingen dergenen, die aan dc cholera sterveneven boog willen stellenais voor de achtergeblevenen der gesneuvelden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1