I c n c V i' a a g. Menige Vragen. Correspondentie. Graanmarkt MIDDELBURG, ZIERERZEE EN TEIOLEN, lien en Woonhuis met Schuur, de hand te koop, gewonnen Weide- T E 11 S T O N D een Kleermakers-Knecht 53. liUlilU t A.1 1 ii Ij tl zuidzijde van Sebastopol, dan zullen zij van daar liet overige gedeelte in 'l oog honden zeggen sommigen Kameisch versterken en mei het hoofd leger aftrekken naar Varna. Dat. zullen zij doen zegt een ander als de storm op den Malakofl- toren mislukt. Weer een ander verzekert, dat de oorlog in het volgende jaar zal verplaalsL worden naar den Donau, terwijl een vierde verzekert, dat in 18jG Rusland's magt alleen zal, en ook kan gekortwiekt worden door de Kngclschc zecmagt. Inlusschcn rust Frankrijk 117 stoomboolen uil, om daarmede ongeveer 50,000 man troepen te vervoeren. Kaar de Krim? Dat is nog een geheim. Ook het Kngelsch Ministerie raagt van het Parlement, \aor den aanbouw van .schepen, 1 108 pond sterling, en voor de transportdienst ll,b8i,«S'05 pond sterling. Deze laatste som moet hoofdzakelijk dieuen lol betaling van liet vervoer der Sardinischè hulptroepen. Dit transportwezen kost schromelijk veel geld. Feu Oosletlrijksch schip werd aangenomen omeene lading hooi te brengen van Plymouth naar Dalaklava voor bijna f29,000. lïct kon daar niet dadelijk lossen en ontving f 3000 's maands als liggeld! Maar geld is er in overvloed. Napoleon III vroeg aan Frankrijk voor den oorlog 7,70 inillioen francs en de Katie hood hem vrij willig 5,250 inillioen meer aan! liet versland der grootste financiers slaat in deze dagen, bij zulke wél sprekende cijfers, stil. Deze bewijzen dat Frankrijk geld heeft en vertrouwen tevens in den toestand des Rijks, maar zij bewijzen nog veel meer. Kr is iets verontrustends in die klinkende taal, >cu Europa mag daarover wel eens bedaard nadenken. De Fransche natie zcidc de fJnivers onlangs bestaat uit priester en soldaat, en als die ééns zijn, is Frankrijk meester... Zij zijn nu één. Europa onlhoudc dat en zij op zijne hoede! G2IÏ3ENG3)DEK IC.T l'it de Krim gewoon nieuws, zijnde kleine uil- on aanvallen: doch nu is liet verboden aan alle corres pondenten van dagbladen om de waarheid le vermeiden. Een slcelit voorteeken. Zijne Mnj. heefl'het konijnen- fokken afgeschaft, en heeft zijne konijnen verdeeld onder zijne arbeiders op het. Loo. Te M-verkoopt men huizen zonder transport of region aan den lande. Ja, overal hesbaat er knocijerij eu schelmerij. Koo te B.wordt verzocht zijne dranken zoo lang van nat niet meer te maken, daar .hij anders veel zal ver liezen in plaats van winnen. Te St. M-wordt een mccsler-limmcrnianskueclil aangeraden wat vlugger te werken en wat minder le praten, daar hij anders geheel zonder werk zal gcrJketi. Bij de laatste stemming voor een Raadslid xe Zu ui land heelt iemand een "kalfs borst van 20 pond uitgeloofd om maar céue stem ie hebben, en hij is tc-dom om menseh te zijn, en is dus veel minder geschikt om menseheu te besturen. Ook de kiezers aldaar .hebben bewezen dat zij geen licht willen maar wel Donker. Nu, in den donker kan er het meest geknoeid worden. Men zegt, dat er eerst daags te Biervliet zal verkocht worden gereedschappen die 33 jaren zijn gebruikt aan de waterleiding, waarop later zal teruggekomen worden. Aldaar lijdt mijnheer Heuschc schrikkelijk aan maagpijn, in weerwil van zijn gemakkelijk leventje. Te Bsteken som mige hakkers de brood-passen weg om dat de burgerij niet zien zou dal liet brood afgeslagen is. Van een werkman wordt dus altijd en overal gestolen. Nu Aaltje le Tholcn in 't goud beslagen wordt, zal zij de schippers-jongens laten varen en zich ophouden niet jonge hecrcn. Onder Sebuddebeurs is een Leeuw los gebroken en heeft bijna drie jongens verscheurd. Doe.b het ging met hem als met de gans, die blaast wel meat* bijt niet. Uitgezeildite Ooslburg een spriotschip. koers zettende naar Aardenburg. ».Ik zal jou brengen, .waar jij niet gaarne wezen wil," zeide voor eenigc dagen een kottcbcijer van Yzendijke tegen een Bölgische commies, cn zij hadden 34 bittertjes uitgetikt, doch de vrede was spoedig getcekend. Een paar dames uit de kaaistraat te A. bezoeken thans des avonds de wallen waarbij een bakker en een molenaar goede zaken maken, maar liet begint in liet oog loopen. Een bakker aldaar begint meer werk te maken van zijn baar. dan van zijn brood. Pictcr den molenaar Le Biervliet wordt ver zocht te Domburg te komen om zijn gekochte Rosmolen teromen aanvaarden, om verdere onaangenaamheden voor te komen. IXTOtiaSOXTDSXTS 33TTZSBIT. Een nieuw staaltje van tien druk der Belasting os» het Geslagt. Een rcgtschapcn cn edcldcnkciul landman in dc gemeente van 11., had liet ongeluk van eene koe, die iu schijnbaar levensgevaar verkeerde, den hals te moeten afsnijden, met het edele doel om het nog eetbare- vlecsch, aan behoeftige naliuirgciutolen uiltcdcelen; van daar had dc landman, het heest niet op de hoogte der tijdelijke waarde van goed vet vlecsch ter vcrimposting aangegevenwaaruit is gevolgd, dat de doode koe, door de commiezen is benaderd geworden, tot dat eindelijk daarvan kooper is geworden een vlceschhouwcr te 1'oil Bath, die tevens leverancier is voor dc in die vesting garnizoen houdende inililairen, welke manschappen vermoedelijk dat vlecsch voor goede waar hebben opgepeuzeld. Welke zijn alzoo dc gevolgen van zulke .eene onbillijke benadering? Alleen vleze: dat even daar door zich een enkel individu met ccnige guldens' heeft verrijkt, cn in tegendeel dat daardoor den verarmden medcmcnsch een stukje vlecsch is oni- zegd geworden, lief welk hen anders vloor den edel- moedigen landmail, zoo gul als liefderijk zoude ter hand zijn gesteld. Op liet dorp X. is door de gemeente ceivig werk gedaan met dorpsgeld; dc omliggende slooten zijn iiilgrdolven geworden, en de daaruit gekomenc bag- geraarvle verkocht, behalve dalgene hetwelk liggende is hij en op den grond des burgemeesters, hetwelk op eene waarde geschat wordt van 30 gulden. Nu is dc vraag, of een hurgenvccslcr, die op een dorp koning is, de bevoegdheid heeft, om een hoop aarde, die voor algemccnc rekening is gedolven geworden, op zijn eigen land le bresgen, zonder daarvoor de waarde le betalen uit zijn eigen beurs?,.. Wij kunnen dit niet grloovcn, daar zoodanige handelingen sedert het kort bestuur van Thorbccko op v»!c plaatsen zijn opgehouden. Wij zullen vlaiv ook zien of dit gemeente-hesluiir zal toelaten, dat genoemde burgemeester dien hoop aarde maar naar welgevallen op zijn land brengt. Is ilit nu volgens dc wel, dan is het geoorloofdmaar om dal wij zulks niet welen vragen wij het en zullen afwachten wat er gebeurd. Eenigc arbeiders. o Augustus 1833. Haamstede, Mijnheer Een zich noemende Konijnenboer durft beweren, in 'tegenspraak met het verslag van de Gedeputeerde aan clu Provinciale Sinten van Zeeland, dat er jaarlijks wel 80.000, in plaats van 8,000 ii 10,000 konijnen in de duinen van Schouwen gevangen worden. Schrijver dezes, als koopman van konijnenvellen bijzonder met de gcheelc hoeveelheid der vangst bekend, kan gerust zeggen, -dat de vangst dit jaar niet meer dan 8- h 10,000 stuks heeft bedragen, doch dat het vroegere, jaren wel eens 20- a 23,000 stuks heiiep. Deze vermindering van vangst is vooral daaraan loc te schrijven, viat de duinhoeven veel schade van de konijnen hebben cn daarom trachten, dezelve zoo veel mogelijk te weren; en al ware het dus, dat dc zich noemende konijiieii- boer met al de Schouwschc konijnenboeren zeiven in konijnen veranderden, dan zoude het bedrag nog geen derde van 80,000 bedragen. Als herders cn leeraars met de opzieners der gemeente willekeurig handelen cn gecnc der wetten, dan alleen .dezulken, die iu hun belang zijn, willen doen gelden, cn die zelfs verachten, miskennen en vertreden, mag ecu gemoedelijk gereformeerde zich dan nog aan zulke leeraars en opzieners on derwerpen Is het dan ook niet als zoodanig gehandeld, als men zie.lv als gereformeerd predikant nog wil doen eerbiedigen, en als opzieners, die zulks toelaten of voorslaan, terwijl zij als leeraars hunne bezol digingen aannemen cn in moimikenklccileren op treden en als in priesterheerschappij zich wille keurig zoo voor de gemeente stellen zullen, hoe ook de leden vier gemeente zich daartegen verklaard hebben.? Mag men daarbij hunne bedoelingen wel vertrouwen? Ja, zoude men die niet veeleer als eene waarschuwing moeien openhaar maken? Als het eens w are met hel vloei, om dc gemeente in bijna het zelfde monnikcnkleed, waarmede zij eens van onder dc heerschappij cn gewetensdwang zijn uit geleid.. daar weder zachtjes aan henen le voeren! Wie wil mij deze .vragen opgehelderd .beantwoorden. JU. Een Gereformeerd Lidmaat. De Redactie van den Zicrikzceschcn Nieuwsbode, deelt door deze aan dc belanghebbende mede, dat het gemengd berigt, voorkomende in den Nieuw bode van 20 Jmvij jl. No. '1178; handelende over een Miircchauscc le II. niet van toepassing is, op een Maréchauscé in dit rijk. Het antwoord op het hoicr-adres, hoewel vol onzin, zal geplaatst worden als de schrijver het geleckcnvl inzend. Wij welen gaarne voor wieu wij de moeite doen om stukken van dien inhoud en groote op le nemen. Rotterdam* 0 Augustus 1833. 'Tarwe. Witte Vlnamschc, Zecuwschc, Flakkcesclic cn Ovcrmaasstüic niet zeer beperkten aanvoer, de stemming xveder flaatiw. Re beste soorten konden traag vorigcii prijs opbrengen., doch de mindere moesten 1020 c. lager afgegeven worden. Verkochtde extra puike klusjes 1' 14,80, f 15.20, puike f 14.30, f 14,70, mindere soorten f '13.60, f 14.20, geringe en afwijkende f 12, f 13,40. Rogge. Zecuwschc Flnkkccsche cn Ovormaasschc bij kleinen aanvoer niet dan 30 e. per mud lager le vtr- koopen. Verkocht: de puike f 10, f 10,23, dc mindere f 0.23, f 10 naar kwaliteit. Gerst. Zeeuwsclic, Flakkcesclic en Ovormaasschc wci- nig aangevoerd, maar ook met beperkte vraag. Verkocht: !de puike Winter en Zomer, zakniaat f6. f6.30, min dere soorten naar kwaliteit van f 3.30 tul f 6. en liisscheuliggende Plaatsen en Vecrcn; Dagen en uren van vertrek iu de maand 21 u(Justus 85 3. w Fan SEiea'&kzee 118(1. 8 10 V rijd10 11,,— Zond. 12 'smidd.12 Maand. 13'snain. i Woensd.lö 1 30 Dohd. 16 2 Xatfurd 18'smorg/i 30» Maand. 20 5 Woensd.22 7 Vrijil. 24 10» Zond. 20 1130 Maand. 27'snani.l2 30 Woensd.2i) 1 Vrijd. 31 'smorg. 4» Fan BttOttÉcrelasn Dontl. 0 'snain. J Zaturd. 11 'smorg. 4» Maand. 13 5 a Dingsd. 14 6» Dond. 16 6» Vrijd. 17 7» Kon <3. 10 10»— 10» t Dingsd. 2! Dond. 23 'smidd. 12 Zaturd. 23'smorg. 4» Maand. 27 4» Dingsd. 28 Dond. 30 5 30 6 30 BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN cn dc liissrlii'ii liggende Plaatsen Wolphaartsdijk, Corigcnc, Catssche'Vcer., Goessche Sas, Gorishock en Aei-sckcndam. Augustus 1 8 5 5. pan illiMtelbura: »cn ®I)olcn: Vrijdag 10 'smorg. 0 u 30 m.JZaturd. 11 'smorg. 8u30m. .Maand. 13 11 u. 30 m'.|Dingsd. 14 11 u m: Unit iHiitbeUutfijiilnn 2tntu,erpeu Woensd. lö'snani. 12 u 30 ni.|Douderd.l6 'snani. 1 u 30m, Bevallen van een' ZOONA. M. REN- SEN, goh. van Setten. ZlERlliZEE, 0 Aug. 1831. Heden overleed tot onze hittere droefheid onze geliefde Man cn Vader, T. van NEUREN, in den ouderdom van 37 jaren cn ruim 9 maanden. ZiERiKZEE, Wed. 'f. van NEUREN 31 Julij 1853. en Kinderen. re op Vrijdag den 10 Augustus 1833, des voormiddags ten 10 ure, te Haamstede in {«laats van oj> Eaturdag den H Augustus 1853ten overstaan van een bevoegd beambte, van <4 Werkpaarden 2 zeer goede Boerenwagens cn voorts eene aanzienlijke partij eiken faamhont en dito Tojapeu, bijzonder geschikt voor Wcrkhout, Dam- slaken Mcslputheiniiigeii. enz. wmumi— De Notarissen D. Q. de JONGE van IjsS®? deb HALEN en All.. C. van deh LEK de CLERCQ zullen, ten verzoeke hunner princi palen, publiek presenteren le verkoopeu; Op Dingsdag den IJ Augustus 1853, des na middags ten 5 uic, in de Herberg »de Meehaat," le Nieuwcrltcrk bestaande in Woonhuis, Schuur en verdere Ctebagwen niet 9 bunders, SSgilSI roeden, 40 ellen ERF, TUIN HOU IV- en WEILANDgelegen onder Nieu- uicrlterk. slaande en gelegen in het dorp Nieuicerltcrlt. Op Vrijdag den lï Augustus 1855, des voormiddags ten half 10 ure, op dc voormelde Hofstede, thans bewoond door dc Weduwe Isaac de Buaal, hij het dorp Nieuwer kerk ,rMf 1® Paarden, 33 stuks Hoornvee 5 zoo Mest- - - 7r H,.nir>,'an'L'.iiK *-' tï --.1 "-a'-'* als Loopvarkens, 2 Harn bonden, ecnige SSoenders en KaSkoenen, eene partij HOUW- en M E LEGE HE E DSCIlAP- PEN1 groote MESTPUT3 Iloopen HAG- GER-AAHDEeene partij STRO O, eene partij nood gewonnen WEIDE-, KANT- en KLA VER HoOI. Op Katurdag den 18 Augustus 1855 des namiddags ten 3 ure, in de Herberg »de Mcchaal", te Nieuwer her kt Eene aanzienlijke partij V U C 3ï T IV en M SE E IS Si te velde gelegen in dc landen in- gebruik geweest hij wijlen Isaac de Duaal. Alles breeder hij biljetten omschreven, terwijl nadere informatie» zijn le bekomen len kantore van voornoemde Notarissen. - De Notaris Mr. C. van „eu LEK DF ■m- CLEIUiO zal,,i r' verzoeke van den lieer II, GERADTS op Donderdag den 1G Augustus j 1853, s namiddags om 3 ure, in het Logement j van den lieer J. F. van Oppen, te Zierihet publiek presenteren te verkoopeu 1." 2 bunders, 03 roeden, 80 ellen Bouwland gelegen in het l'oorlamhaclit der Stad Zit', rikzeesectie C, n.»s 378, 579 580, 381 cn 3JG. 2.° G9 roeden, 80 ellen Bouwlandlc Zit. rikzee, op den hoek van het Tweede weesje sectie C, n.» *298. 3." 3J roeden, 20 ellen Bouwland, in het Simon Achter en Voren Bevang, sectie C it." 198. 4." 10 roeden, 9-i ellen Slocslaml, als voren in Schotskamer sectie A, n.° 1090. cao.0 2 bunders, 52 roeden, 40 ellen Wel. land, in het Poorlanihacht vau Zicriltzee in de Gasthuisdrcef, sectie D, Nos. 41, iï 45 en 44. Dc Notaris I). Q. de JONGE v.w »eb HALEN zal, ten verzoeke vau den g|fg§§§Heer IV. STRUIJK MONTÉ, op Wocns- dag den 22 Augustus 1853des namiddags le» 3 ure, in de Herberg te Dreiscliorpubliek pre senteren te verkoopen: Een hecht sterk en zeer gerieflijk ingcrigt Erf en gevolgen, staande en gelegen in den Kcrkring, binnen het dorp Dreisc'iorplaatselijk gemerkt No. 41 kadaster sectie C. No. 151. Het regt van voortdurende pacht van (i Roeden, 50 Ellen IIOE-GKOXDgelegen in dc Gemeente Dreischorkadaster sectie C. No. 107. Zijnde inmiddels gemelde perceclcn uit dc hand te koop, en nadere informatica le bekomen bij voornoemden heer Vcrkoopcr eu Notaris. twee extra goede T.e bevragen hij den Uitgever dezes. Brieven franco. Sk.S®®BE?»S bij JOIL deü WEDUWEN, lc Dreischor. BBc pilJesi van IBoMoway een onfeilbaar middel voor alle lever- cn maagkwalen. Dc dochter van M("juf vrouw v.. d.. V...., le Helmond, bevond zich sedert driejaren in eenen beklagcnswaardigen toestand, ver oorzaakt door lever en maagkwaal. De moeder beproefde onderscheidene middelen ter genezing, doch alles lc vergeefs en dc ziekte nam zelfs trapsgewijze toe. Nu omtrent een paar maanden geleden begon zij de zieke de pillen van Ilolloway toe te dienenliet voorschrift stipte!ijk opvolgende, en thans is dezelve volmaakt hersteld. Doosjes Pillen van f 0,80 ,85/3,00 /6,7o f 13,30 /"20.53 Pot jes Zalf van - 0.80 - 1,83 - 3.00 - 7,30 - 13,83 - 20,00 .Zijn op franco aanvrage a Comptant lc bekomen bij den heer J. P. YERLINDEN ie Bergcu-op Zoom, J. STRAATMAN lloofd-depólliouder te 's Hertogcn- hoselialsmede te Londen Strand 244. Hollmvciys Etablissementen te New-York80 Maiden Lane, RENOOD1GDtlic zijn Werk goeil verslaat, van dc Prolcstanlsche Godsdienst, voor ecu jaar vast werk, hij A. VLAANDER, te Haamstede. Brie ven franco. Bij den Boekdrukker eu Boekhandelaar k Pde LOOZE le Zicriltzeeheeft dc pers 63S8HB verlaten r I. uitgespi oken hij de Hervormde Gemeente Tc Sclierjienisscop den 8sleu October 1834, door S. SI®«EreaiSIIi, thans Pre dikant le Wemelilinije. I'rijs 20 cent TOT JEHOVA'S LOL zijnde ccnige Geestelijke Liederen, uit gegeven (na voorgaande visitatie eu approbatie van de eerwaarde Classis van Dordrecht) door ANTHONY du WOLF, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Fijnaart. Vijfde Druk. Deze vijfde Druk is op zwaar IIol landsch papier met eene nieuwe üuitschc letter gedrukt. Prijs 4581 cent. Verder is hij bovengenoemde le bekomen I. Het NliïïIWE TESTAMENT of al dc Boeken des Nieuwen Verhonds van onzen Heer Jezus Christus. Gebonden in half lc deren hand. Prijs 25 cent. Sï. Het zelfde TESTAMENT in klein for. inaai, 2® cent. Verguld op snedein geprest lederen hand 35 cent. Tc Zicrikzcc, ter drukkerij van P. de LOOZE. v"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2