ÏZEESCHE SEWS No. u, Woensdag, 8 A 1858. He «ïaarg. Nieuwstijdingen. JFti 53 e n Abonneert zich: In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika bij J. QUINTUS. te Sheboygan Abonnements-Prijs: YOOU BL1DL UITGAVEN'. Voor 3 maanden'.J J,30 Franco per post, in Nederland- 1.30, Voor Noord-Amerika Franco New-York Doll. 1,10. Verschijnt: Op Woensdag en Zaturdag. A d v c r t c 111 i n 10 cent voor eiken regel. Zcgclrcgt voor iedere plaatsing 33 cent. De in zending dor Advertentiën kan geschieden tot Dingsdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. fis u r e a u Zierïkzee, Hoek van de Schuithaven, B, No. 94. Brieven en Ingczondcnc Stukken Franco. Parijs, 2 Augustus. liet geruchtdat Oostenrijk weder pogingen tot eene vredelievende oplossing van de Ooslersche kwestie doethoudt stand. Wanneer wij goed onderrigt zijnis de staat van zaken als volgt: Ruslaud heeft sedert de verwerping van de Ooslcnrijksche voorstellen te Weencn, nieuwe stappen gedaan om onderhandelingen aan tc knoopen en hoe koeler deze pogingen te Parijs en Londen werden beantwoorddes Ie grootcr werd de toenadering van de zijde der Russische regering. Op dit oogen- blik is men dus wordt gezegd zoo ver gevorderd, dat Rusland verklaart bereid te zijn lot het hervatten der onderhandelingen over de vier punten van waar borg, zoo als die door de Wcstcrschc mogendheden uitgelegd worden. l)c keizer van Oostenrijk zou dit in een eigenhandigen brief aan keizer Napoleon bcrigt hebben. Men voegt er hij, dat de generaal belang, die, zooals men weet, weder hier is, weldra naar Wccnen tcrngkcercn zal, als overbrenger van een eigenhandig antwoord van keizer Napoleon aan keizer Fransch Joseph waarvan de inhoud hierop neerkomen zou, dat dc Wcstcrschc mogendheden, alvorens zich met onderhandelen in te lateneerst willen afwachten, oi Rusland zich lot de aanneming der 4 punten tegenover Oostenrijk zal verbinden. Parijs, 5 Augustus. Do Courier du Havre deelt mede, dal gisteren in den vroegen ochtend 200 Russische gevangenen, die aan dc werkzaam heden aan het fort Toumevilic hadden deelgenomen, aan boord van dc korvet do Sadnc zijn ingescheept, om naar dc Oostzee vervoerd tc worden. Vóór hun vertrek deelde de plaatskominandaiitop last van het gouvernementeene som van 400 fr. onder ben uit. Alvorens zich aan boord tc begeven, hebben ai de Russische onder-officierennamens ai de gevangenen, in hartelijke bewoordingen hunnen dank betuigd aan den plaatskommandanl. en den kapitein der gendarmerievoor de uitnemende wijze, waarop zij te Havre waren behandeld geworden. Eerstdaags wordt dc korvet dc Maine in onze haven verwacht om ook de 200 Rnssiche gevangenen, die aan het fort de Saint Adrcssc werkenin te schepen. Parijs, 3 Augustas. Een droevig ongeval, hetwelk onder zeer buitengewone omstandigheden plaats had, heeft eene achtenswaardige familie tc Sollcville-lès- Rouen diep getroffen. De lieer des huizes verwachtte met ongeduld een zijner meest dierbare vriendendie hij sedert achttien jaren niet gezien had en die denzclldcii dag per spoortrein te Rouaan zou komen. Op eens ziet hij bom binnen tredenwiens komst hij zoo zeer ver langd had om hem de hand te kunnen drukken. Op hetzelfde oogenhlik reikt de reiziger hein zijne band toe en zonder ecu woord geuit te hebben valt hij dood neder. Aanvankelijk kou men dit ontzettend ongeval niet geloovcnmen zond onmid (lelijk naar een geneesheermaar deze vermogt niets anders dan tc constateren dat de ongelukkige aan ccn hevigen aanval van beroerte was bezweken. De Semaphore van Marseille behelst het ver haal van de zeer zonderlinge wijze waarop dc omstreken van Adriauopcl van zeven bandieten verlost werden. Er bestaat aldaar namelijk eene rooverbende, die zekeren Yanic tot chef heeft. Yanie is een soort van model-bandiet, die zicli hij uitsluiting aan de zeer rijke lieden hecht, den burgerman spaart, den zwakke verdedigt, de tiran nen vervolgt en niet zeiden dc opbrengst van een belangrijken diefstal onder de armen verdeelt, die hij op zijnen weg ontmoet. Dezer dagen dron gen nu zeven bandieten dc woning cencr weduwe, in de omstreken van Silivrie, binnen, en beroofden haar van alles wat zij bezat, met dc verklaring dat zij dc bende van Yanic vormden. De weduwe klaagde dus dezen bij de policie aan, doch men slaagde er niet in, dc schuldigen in handen te krijgen. Kort daarop vervoegde zich een van top tot teen gewapende bandiet hij de weduwe om inlichtingen hij haar in te winnen, nopens het gebeurde. Ilct was Yanie zelf, die in grooten toorn ontstak toen hij vernam hoe men zijn naam mis bruikte, vermits hij en dc zijnen niets van de zaak wisten. Hij beloofde de Weduwe dat hij haar zonde wreken. Werkelijk schijnt hij zich. mei zijne onderhoorigen aan dc vervolging der roovers gewijd Ie hebben, want twee dagen later vervoegde hij zicli andermaal hij de weduwe, bragl haar al het haar ontvreemde terug, tegelijk met de zeven hoofden van de door hem en de zijnen omge- bragle bandieten. SSerJijn 5 Augustus. Tc Stettin zijn de 13 Engelsclic zee-officieren aangekomen, die ten vorigen jare hij Odessa op het fregat Tiger zijn gevangen genomen en thans tegen gevangen Russische officieren zijn uitgewisseld. Voor hunne in vrijheid stelling moeten zij op hunne sabels den Russischcn eed afleggen, dat zij binnen 7 maanden niet tegen Rus land zouden strijden. Zij hebben 13 maanden in gevangenschap doorgebragt. Weemen2 Augustus. Graaf Radclsky heeft bepaalddat ieder geneesheer of chirurgyudie weigert aan cholcra-zickcn den noodigeu bijstand te vcrlcencnvan zijn beroep ontzet en het diploma hem afgenomen zal worden. Dit besluit is genomen op grond van, reeds dikwijls in de Vencliaansche provinciën voorgekomen gevallen, dat gciiccshccrcn of chirurgyns weigerden die diensten tc vcrlcencn. IFi-aisBtlioa-», 2 Aug. Uit Zwitserland worden thans bijzonderheden medegedeeld, waaruit blijkt, dat de aardbeving daar heviger geweest is dan in liet Zuidwesten van Duitscliland en in het Zuid oosten van Frankrijk; evenwel moet de toren der Lieve Vrouwenkerk te Ingolsladt zoo sterk gewag geld hebben, dat dc familie van den torenwach ter vreesde, dat hij zou instorten. De meeste ver woesting heeft hel natuurverschijnsel in liet Zcr- nialldal (kanton Wallis) aangerigt, waar dc eerste schok ten 1 ure gevoeld werd, waarop een dof gekraak volgde. Te Visp stortten de sclioorslecucii in; groolc stukken rots vielen van de bergen en slceiiiawincii begroeven scnnliullcn cu hooimijten; liet gclieelc gebergte werd bewogen en (luizende stccneu rolden in liet dal. Het dorp Vicgcn is erg geteisterd; liet. gewelf van de groolc kerk stortte in, dc klok brak door midden, en dc toren van dc andere kerk was in cenigc seconden niets meer dan ccn puinhoop. In liet logement de Zon vielcq de zolders en de schoorstccncn naar beneden eu werden cenigc personen zwaar gewond. Alle huizen te Visp zijn vooreerst onbruikbaar en de inwoners moesten in den nacht van 23 op 2G Julij op liet veld kam peren. Het nieuwe logement te Sl. Nicolaas is geheel vernield. Reizigers konden slechts met le vensgevaar van den voet van den Montc-Rosa tc Visp komen. Van alle hergen vielen stukken rots naar beneden; te Sl. Nicolaas werden cenigc menschcn zwaar gewond en op eene andere plaats verloor een knaap het leven. Den 2Gsten volgden nog ecnige hevige schokken. In liet Zermalldal is dc grond overal opengespleten; Veie rotsen liébbcn scheuren bekomen en ook de Siinplon vertoont sporen van de aardbeving; dc hcete bron te Leuk vertoonde na liet natuurverschijnsel eene 7 graden boogcre temperatuur. Ook in het Rei ner Oberland zijn hevige aardschokken waargeno men. Volgens een bcrigt uit Zurich was de eerste schok reeds in den nacht van 23 op 24 Julij in Zwitserland gevoeld. 5 Augustus. Dezer dagen overleed tc Antwerpen mevrouw de weduwe Bogairts-Torfs, aan het burgerlijk armbestuur dier stad, haar gc- heeic vermogen(lal op ongeveer een milliocn francs geschat wordt, nalatende. Deze som zal op verlangen van dc overledene worden aangewend lol oprigting van een ouilc-maiiiienhuiseene inrigting, waaraan te Antwerpen tol nu toe behoefte bestond. Amsterdam 2 Augustus. Voor omstreeks 3 weken geleden vroeg ecu der gcëmploijccrderi aan dc Nedcrlandsche handelmaatschappij alhier, onder wiens berusting zicli de blanco wissels bevonden, voor cenigcn tijd verlof tot het doen cencr buitcn- landsclic reis. Hel. verlof werd hem toegestaan dc verloftijd was verstreken hij werd aangemaand om op zijn post terug te koeren doch de persoon K. kwam niet terug. Dit verwekte kwaad vermoeden; hij het nazien der onder hem berustende papieren bleek het, dat voor eene aanzienlijke som aan wissels gemist werd. Deze persoon moet gedurende 24 jaren eene betrekking aan genoemde maatschappij vervuld, en liet volste verirouwcu genoten hebben een agent voor builcnlandsche huizen, die Ie gelijk niet hem verdwenen is, schijnt in deze ontvreem ding dc behulpzame hand te hebben geboden. Het verlies wordt, zoo ver het bekend is, op minstens f 40,000 geschat. Ter aanvulling van dit bcrigt dient liet volgende Tegen A. Kruijt, oud 46 jaren cn W. O. Klater, oud 27 jaren, beiden vroeger geëmploijccrd aan dc Handelmaatschappij, is den 23 Julij jl. door dc arrond. rcglb. te Amsterdam een bevel tol gevangen neming uitgevaardigd, Ier zake van diefstal cencr soin van f 44,605,70 ten nadeclc dier maatschappij gepleegd. Amsterdam 5 Aug. Wij vernemen met leed - wezen, dat sedert ecnige dagen dagelijks enkele gevalicn van cholera hier zijn voorgekomen. Wij lezen het volgende in dc Utreclilschc Ct. In verschillende Israëlitische gemeenten is in den laatstcn tijd eene oneensgezindheid begonnen tc ont staan, die het kenmerk draagt van vooruitgang in kennis cn beschaving liet schijnt dal vele verlichte Israëlieten zicli niet meer aan de letter hunner godsdienstige wet wensclicu te houden, zoodat vele ceremoniële instellingen van den ouden grijzen tijd hoe langer zoo meer hij hen als eene nictsheduidcndc zaak worden aangemerkt, en die zij van lieverlede beginnen af tc schaffen de ongunstige dure lijd werkt zekerlijk daartoe mede, dewijl de onderhouding van al het ceremoniële vele Israëlieten in dezen tijd te kostbaar wordt, althans wij hebben het op c wijze van geachte Israëlieten hooren he llet een cn ander heeft ten gevolge, dat cr nu en dan hier en daar separation iii dc gc- mccutcn ontslaan, waartoe op enkele punten ook dezer dagen toebereidselen worden gemaakt; verleden jaar heeft zich o. a. ook te Slccnwijk ccnc afzon derlijke Israëlitische gemeente geformeerd. 's iïertogessboseh 3 Augustus. Gisteren na middag overleed op den huize beukenhorst, gemeente Esch, Victor Andreas van Rijckcvorscl, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, oud lid der Provin ciale Stalen, voorzitter van den bijzondcren raad der vcreeuiging van den II. Vinecntius a Paulo, alhierccn vermogend man, rijk in liefdadigheid dc behoeftigen verliezen in hem eene krachtvolle ondersteuning naauwclijks een jaar geleden vierde hij zijn 30 jarig huwelijk. Sedert dien tijd ging hein zijne 'echtgenoot voor en daalde hij nu met haar ten grave. Ctoes, 2 Augustus. In de gemcentcraads-ver gadering van gisteren is ingekomen een voorstel van dc vaste commissie voor het finaiilic-wezen, om met 1Jamnrij e. k. af te schaffen de gemeente belasting op hel gemaal van. tarwe, die jaarlijks f 15,000 opbragl, eu deze te vervangen door iioolileiijkcn omslag, op nader tc bepalen grondslagen. Terwijl al verder is medegedeeld, dal dc inrigting van liet telegraafkantoor voltooid is, zoodal men hoopt hetzelve binnen kort geopend te zien. KÊersIiï.ee, G Aug. Ilct zal hij velen nog niot vergelen zijn, het zonderlinge vergaan van het schip dc hoompot, en vooral niet hij de as- snraudeurs. Thans verneemt men dal die zaak in region zal vervolgd worden, waarover zeer on gunstige geruchten loopen. Een ontslagen matroos op den schokker der Znid-Hollandsclic Reddings- Maatschappij, gestationeerd te Brouwershaven, heeft, degeliecle tocdragt der zaak bekend gemaakt, cn,isde helft maar waar, van hetgeen daarvan in omloop is, dan zal die zoogenaamde schipbreuk ecu treurig gevolg hebben. Wij zullen de zaak naauivkcurig nagaan cn naar bevinding cr melding van maken. ZierEkzee, 7 Aug. Gisteren avond werd de burgerij op het onverwachtst verrast door een' optogt met fakkellicht, vergezeld door liet corps iniizijkantcii der stedelijke schutterij. Niemand kon wat of dit bctcckencn moest, doch eindelijk bh het dat cr eene serenade werd gebragt bij Jhr. ile Jomjelid der Provinciale Stalen van Zeeland, die?... jarig was en 51 jaartjes werd 11... Het wordt kinderspel. Maar om dc wille van het smeer, likt dc kat dc kandideer. Een rijk inwoner van New-York, Peter Cooper, heeft ceuc inrigting daargcslcld, die aan weten schappen eu kunsten is toegewijd. Hij is van arme afkomst eu heeft aan zijne vlijt cn zijnen onder nemingsgeest zijn groot vermogen tc danken, dat men op meer dan 3 milliocn dollars berekent. In zijne vorstelijk ingcrigle salon zittende, verhaalt hij, hoe hij zicli nog den tijd herinnert, dat New-York (omtrent 50 jaren geleden) naauwclijks 50,000 in woners telde cn hij, als een arme jongen, achter een voerwerk ging, dat dc straten zindelijk moest houden. Hij hield zich later met ijzerhandel cn ijzerfabrikatic op, cu werd schatrijk. Naar mate zijne zaken zicli uitbreidden, gevoelde hij het ge brekkige van zijn weten, het gemis van eene goede opvoeding en liet nadeel dat hij daardoor leed. Dit gaf hem hel eerst de gedachte in, hoe nuttig eu voordcelig het vestigen cencr inrigting zijn moest die aan arme, onbemiddelde, van vrienden vcr- slokenc jonge lieden van alle natiën cn alle be lijdenissen, dc middelen aan dc hand gaf, om hunne kundigheden te vermeerderen cn zicli in liet vak, dat zij tot huil beroep uitgekozen hadden, grondig te vormen. Technische wetenschappen moeten in dit instituut vooruamenlijk geleerd worden. Het gebouw neemt eene ruimte in van »/t acres, is zes verdiepingen hoog cu kost 41)0,000 dollars. Twaalfhonderd studerenden kunnen cr in opgenomen worden cu voor vrouwelijke scholieren is een bij zondere vleugel als Icekcnschool en tot onderwijs in vrouwelijke handwerken ingerigt. Daar het ge- hcele onderwijs oni niet gegeven wordt, zoo wordt tot onderhoud van het gebouw cn tot bestrijding der onkosten voor professoren cn wetenschappelijke toestellen, het benedenste gedeelte der gehouwen lol verkoop-magazijnen ingerigt, die aan de meest biedenden verhuurd zullen worden, cu waarvan dc huur jaarlijks 50 a 40,000 dollars bedragen kan. Dit is tevens dc jaarlijksche dotatie van liet insti tuut. Ecnc leeszaal, die 400 personen bevatten kan, bevindt zich insgelijks gelijkvloers. Eene com missie van negen directeuren bestuurt dc huis houdelijke belangen. Het Journal de Constantinople meldt, dat omtrent de helft der vorige maand, dc Russen ecue witte vlag van het bastion Koruiloff lieten waaijen. In 't eerst zouden de geallieerden daarvan geen notitie hebben genomen, doch toen op den tweeden dag dc vredes-vlag weer op den wal wapperde, liet men vragen wat verlangd werd? lien wapenstilstand. De belegerden ontvingen hierop een weigerend ant woord en deden daarop ccn ander voorstel namelijk dit: «laat ons aftrekken niet onze zccniagt cn ons krijgs-matcricel! Ook dit werd geweigerd cn liet beleg verder voortgezet, even als zulks nu reeds 8 a 9 maanden geschiedde. Is dit Konstanlinnperseh verhaal waarheid? Wij staan cr niet voor in, ja geloovcn cr niets van. Hoe hel binnen Scbaslopol is wordt dikwijls be schreven, maar wie weet het, en die het weet, schrijft hij zoo als het is? Overigens loopen er allerlei geruchten over de i plannen der geallieerden. Zijn zij meester van de A.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1