9l'&vevt$ntï'ên* Beeslialen, Bouw- en ileSk- gercétl schappen en Mest. 2.» Een Woonhuis en Erve, SCHUD D EB E (JRS, Openbare Verkooping, EENE HOFSTEDE, Eess Woonhuis en Tuin, Opembare Verkooping, Uil c!e haiïc! le koop., Een KOREN-KOSHO L E SJ i a 2 VLASBRAKEN, En gel scli Officier, zegt do verwarde bakker, e» bij tcckenl noch op bet een noch op bet ander. »De boeren"' zegt bij, i in i.*«innon i Mijnheer Haamstede1 Augustus 1853. maken geld genoeg rail bun graan, die kunnen j„ |iet verslag van de Gedeputeerde Stalen van we betalen. - Naar men zegt, hebben een aantal Zeeland aan de Provinciale Staten van dit gewest, onderteekenaars op bet botcr-adrcs reeds berouw 0ll|a[lgs |aan koi|U Vü0r ,lat er 8UUU -lo.U0ü van bun onbedachtzaam werk en er zullen er wel meer berouw krijgen. Te Groningen zijn alle plaatselijke accijnseu op de levensmiddelen en brand-,' stoffen afgeschaft. Op dc groenmarkt te Genlis' een klein aardappcl-oprocrtje door kracht van wapenen! gedempt. Den lieer S. te Aardenburg wordt aan geraden nm eene zweep te nemen, dan kan hijv zijne werklieden beter drijven als witte slaven. Ook Pietje G. aldaar is ook niet kleinzcerig, met zijne witte kousen. Te Zuiddorpc beeft een kiezer als leden voor den gemeente-raad voorgesteld, dc meid van den pastoor en Grave. Baas V. te St. Maartensdijk beeft een klein abuis gehad van /'500, iu liet bouwen van eene schuur van P. Noom.. Nu, abuizen zijn te vergeven, maar moedwillig be drog niet. Iicn boertje onder Sebuddebenrs wordt aangeraden niet meer in bet bosch te komen met Jakoba, daar er anders jagt op licni gemaakt zal worden. Te Wolphaarsdijk beeft eene zottin pudding en melk gekookt, 0111 een kamertje te krijgen tot baar doel. Kees te Eijerland krijgt veel te zeggen, doch 1111 moest bij nalaten 0111 met de kinderen pepermunt te eten in de kerk. Aldaar wordt bet nest vergroot van ecu Kievit om op twee plaatsen gelijk te kunnen broeijen. »'tls vreemd," zegt een varensgezel te L., «dat er een Raadslid wordt gekozen, die nimmer een enkelen penning aan de Gemeente beeft opgebragt. Geld komt thans niet meer in aanmerking zoo als vroeger; toen bragt geld bet verstand aan, thans niet meer." d' Ervaring heelt dit bier maar al Ie goed geleerd, Met Krijn, en al zijn geld, ging heel de boel verkeerd. Maar dobbelen in de kroeg dat heelt bij bést geleerd, En menig goudstuk daar en overal verleerd. nTOBSOlTDBCTa SgggSBlT. Nog Iets over het liotcr-adres van «lonSilieer «3c Aioaige. konijnen iu de duinen van Schouwen jaarlijks ge vangen worden. Dit is zeker abuis, daar er wel jaren zijn dat er 80,001) gevangen worden. Indien dus alle opgaven zoo naauwkeurig worden gedaan, dan kau men maar weinig geloof hechten aan de opgaven welke aan dc Provinciale Stalen worden gedaan. Een Konijncubocr. Ondertrouwd: J. M. VORSTHEUVEL I.a en A. M. KOSTER. Middelburg, Augustus 1833. BRAND Ondertrouwd s A. A. MES en Gz. J. 11. T AC H l. Gz. zlerikzee, 3 Augustus 1833. A. C. MES cn K. M. TACHI. lieden overleed lot onze biltere droefheid onze geliefde Man en Vader, T. van NEUREN, in den ouderdom van 37 jaren en ruim 0 maanden. JZiemkzee, Wed. T. van NEUREN 51 Juiij 1833. en Kinderen. Wij hebben zeer goed kunnen berekenen wie er al zouden leckencn op bet boter-adres van den heer de Jongemaar wij hebben niet kunnen geloovcn, dal voorname winkeliers en andere neringdoende lieden, die, zoo niet geheel, dan zeker groolcn- deels moeien beslaan van dc gunst der landlieden. Men ziet dus, dat er winkeliers zijn die alleen »als je blieft" spelen tegen den boerenstand om hunne rijksdaalders, maar om bun belang zich weinig be kommeren. En waarlijk bet is wel eene zaak van gewigt, of de boter belast zal worden of niet, vooral voor winkeliers; want vinden de .buitenlieden goed om le Zierikzee bun geld niet meer te besteden, dan is half Zierikzee binnen een jaar bankroet, cn aan bet protesteren van wissels zoude geen einde komen. Wij kunnen dan ook niet geloovcn dat dc meeste onderteekenaren op liet boler-adrcs geweten hebben waartoe zij zich hebben laten gebruiken, en daarom zullen wij hunne namen niet publiek maken, voor <lat wij weten of bet botcr-adrcs werkelijk aan den Raad is ingezonden. Velen hebben dan ook reeds spijt dat zij hunne namen geleend hebben om hun zeiven te benadeelen, en zouden 1111 wel f 23 willen geven oin hunne namen uit le wisscben. Ja, zoo gaat het, wanneer men onbedacht iels doet. Alleen op de boodschap: compliment van mijnheer de Jongecn die verzoekt of uwe dit niet zou willen teekenen? En zóó zijn de mccslcn misleid geworden, 0111 dat zij bel niet durfden le weigeren. In dit adres wordt onder anderen nog opgegeven, dat, die de niccsle boter gebruikt het moeste be taalt. E11 dit zoude waarheid kunnen zijn, indien het geene waarheid was, dat, die de meeste boter gebruikte, bet meeste smokkelde. Althans beeft de ondervinding bewezen, dat, toen de boter was belast, er duizende groolc potten binnen werden gebragt in dc mooislc rijluigen. En zoo was bet toen en zoo zal het ook beden zijn; want een commies durft geen rijtuig doorsnuffelen van bewoners van buitenplaatsen, waar toch meer mede gesmokkeld wordt, dan met een boerenwagen van een karremau. Maar nu aangenomen dat dc bolcr belast moet worden, dan zijn er noodig alleen op donderdag 8 commiezen, als2 aan de Zuid-havenpoort, 1 aan dc Noord-havenpoort, 2 aan do Nobelpoort, 2 aan dc Zuidwcllepoort en 1 aan dc Westpoort, behalve die er nog noodig zijn 0» uo Karneuiciks- vaart en op de Nieuwebaven 0111 bij iiet lossen der stoombooten cn beurtschepen tegenwoordig te zijn, alsmede nog een paar beambten om dc aankomende diligencen te visiteren. Eu wordt do boter niet belast en de accijns op bet gemaal wordt afgeschaft, Anesgelegen 111 dc landen in eigendom en gc- dan zijn er geene commiezen hoegenaamd meer brink bij K. FUKKLK. noodig; dan kunnen de agenten van policie gemakkelijk Op Woensdag den 8 Augustus 1833, des mid het toezigt bonden op dat weinige dat alsdan nog dags ten 12 ure, voor bet te veilen perceel belast is van wege de gemeente; cn zijn dip daartoe Een kapitaal WOONHUIS en BROODBAK niet bekwaam, dan anderen aangesteld die daarvoor l HE HIJmitsgaders een PAKHUIS, alles staande berekend zijn; want de tijd 0111 onnoodige kostgangers I cn gelegen op dc Schouwsche Botermarkt te Zie- er op na te bonden is voorbij. j rikzeewijk B, Nos. 463 en 400. Deden overleed ons jongste Zoontje, NI- COLAAS ADR1AAN, iu den leeftijd van bijna drie maanden. Zierikzee, V. DOGERZEIL, 5 Ang. 1853. C. DOGERZEIL, v. n. Rout. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van M. A. BAKKERop Maandag 6 Augustus '1853des namiddags ten 2 ure, iu bet Logement bet Huis van Nassau", bij J. Slierendregt publick presen teren te verkoopen: 4l?C?% Eene partij VRUCHTEN te Velde, beslaande in Tarwe, Rogge, Kool> l-.-llil'.zaad Kosncrgcrst, Slaver als mede een sink tweejarige Sleede cn cenigo stukken Bïooïiaiu! Siamthooi en JPaaretcn- liooucn; alles gelegen onder Zierikzee, aan bet Tweede Wcegje, de Mieren cn Borrendamschen weg, bij bet Havenhoofd cn aan den llavendijk. Tcrwiji op Woensdag den 13 Augustus daaraan volgende des voormiddags ten 10 ureop liet Hoefje van den Vcrkooperin dc Regenboogstraat, tc Zierikzeezullen worden verkocht: Ecnigc Voorts zal op Maandag 6 Augustus 1835, na alloop van bovenstaande Vruchten Verkooping worden geveild Ten verzoeke van .5. lSLIERENDREGT Eene partij ZOMERGIiltST en TWEEJARIGE MEE- I)Egelegen onder Zierikzeein den Saspolder en in den Zuidhoek aan den Ilocveweg. Eu ten verzoeke van L.' van dek ZANDE Eene partij ZOMERGERSTuiet ccnige TAIOVE en ZOMERZAALliggende in den Polder »de vier Bannen van Duivcland" en onder de gemeente Duiundijkcaan den Nieuwen Weg. Mitsgaders nog ccnig HOOiGRASonder de gemeente Ellemeet. Alles bij Biljetten breeder omschreven. De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN, residerende te Zierikzeezal, ten verzoeke zijner principalenpubliek presenteren tc verkoopen Op Maandag den 6 Augustus 1855 des na middags ten 3 ure, in de Herberg van W. Speelman, te Burgh. i Bund. 92 Roed. 28 EU. Wintertarwe. 1 04 20 Winterrogge. 0 69 46 Bonsert arwe 4 02 91 %omergarst. 1 06 72 ■Marei'. 1 84 06 SSrcote Maauwe Erwten. 1 42 40 Psarelenbooneio. 0 20 97 Slangclwortel. Op Vrijdag den 10 Augustus 1833, des namid dags ten 3 ure, ten huize van R. II. Haiiinck tc Zierikzee 1.° Een groot dubbel WS5©N5-35JS§, met E'akhuis, ïïleelkveM en Tulm, staande en gelegen aan dc Zuidzijde van de Oude Haven, wijk D, No. 403. iu liet Vischslop le Zierikzeewijk D, No. 399. 5.° Een Sta! en Koetshuis, staande en gelegen in dc llooge Molen straat tc Zierikzeeniet nevens gelegen Blcstjiutpüaats. 4.» Een Tuin of Boomgaard, beplant niet nicer dan 50 alle nogjeugdige goed vruchtdragende Fruitboonaen, gele gen aan bet vrije, annex achter bet voor schreven Koetshuis. 3.° JJE UITSPANNINGGENAAMD gelegen Ie ScliuddebeursGemeente Noord- gouwemet deszclfs Woonhuizen, Stal lingen Schuren HocjjcJs verdere ISebouwem en alle daartoe behoorende beplantingen. 0." Een Zestiende Portie in de Meesloof te Eikerzee. Wordende gegadigden verwittigd, dal zij ter be- zigtiging dier pcrceelen, zich vooraf zullen hebben aan le melden bij Mcjufvrouw de Weduwe F. C. CATS. Zijnde alle de voorschreven Goederen breeder bij billetien omschreven. Dc Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQte Zierikzee, zal ten verzoeke van do Erven van CORNEL1S SCHIKKERop Donderdag den 9 Augustus 1833 des namiddags ten 3 ure, in het Logement liet Huis van Nas sau bij J. Slierendregt publiek presenteren te verkoopen 1.° Een Eïuis cn Erf, staande cn gelegen te Zierikzeeop de Botermarktsectie A n.° 105. 2." Een «lïtoals voren op dc Lammermarkt, sectic A, n.° 192. 5." Eene Schuur cn Erf, als voren, in de Regenboogstraat, seciic B, No. 1047. 4.° Een Huis en Erf, aan de Noordzijde van den Inlaagdijkaan deze zijde van bet PikgatGemeente Zierikzee 11.0 3 sectio C n." 574. cn 5." Eene zestiende Portie in deMeestoof, Stamphuis en gevolgen, genaamd »de Star," onder de Gemeente Zierikzee. op Zaturdag den II Augustus '1855, des voormiddags ten 10 ure, te Haam- sledeten overstaan van een bevoegd beambte, van4 Werkpaarden2 zeer goeda jBoerenwageiss en voorts eene aan zienlijke partij eiken Eaamhout en «Ulo Toppen, bijzonder geschikt voor Werkbout, Dam- stakeuMestputheiningen, enz. De Notaris Mr. C. van der LEK gtefrëög» CLERCQ zalten verzoeke van 1 ®ssfcd4£$i-'HCer G. VERDOOREN, Curator i„ faillissement van de Weduwe Ciiristiaan Wiebu op Donderdag den '16 Augustus 1855, *s namj dags oin 2 ure, bij J. Slierendregt, publiek n„ scntcren te verkoopen •1.° Een WtBOEHUÏS en ERF, staande gelegen op de Nieuwe Haven, te ZieriU wijk D, No. 199, sectie B, No. 371. 2.° Een datoals voren, wijk No. 20| sectie B, No. 372. cn 5.° Een «Siloaan de Westzijde van de Ft| kelslraat, tc Zierikzeewijk D, No. ]gi' sectie B, No. 336. ssmggaa. De Notarissen D. Q. de JONGE van IP-F^der HALEN en Mr. C. van der LEK de CLERCQ zullen, ten verzoeke hunner princi palen, publiek presenteren tc verkoopen Op Dingsdag den 14 Augustus 1833, des na middags ten 5 ure, in de Herberg »de Meebaal", te Nieuwer kerk bestaande in Woonhuis, Schuur cn slilPpii verdere Gebouwenmet 9 bunders, 3-StËlSS 21 roeden, 40 ellen ERFTUIN BOUW- en WEILANDgelegen onder Nieu- werkerh. staande cn gelegen in bet dorp Nieuicerkerlt. Op VriRSag den 1? Augustas 1855, des voormiddags ten half 10 ure, op de voormelde llofslede, thans bewoond door dc Weduwe Isaac de Braal, bij het dorp Nieuwcrkcrlc 1® Paarden, 83 stuks SSwW Hoornvee 5 zoo Biest- "sjgpPSlL als Eoopvarkens, 2 Karn-ï honden, eenlge Hoenders en Kalkoenen, eene partij BOUW- en M E LEGE REE DSCHAP- PEN1 groolc MESTPUT, 5 Hoopen BAG- GEIt-AARDE, eene partij S'TROOeene partij goed gewonnen WEIDE-, KANT- en liLA- VERUOOI. Op Zaturdag «len 18 Augustus 1855 des namiddags ten 0 ure, in dc Herberg »de Meebaal", te Nieuwerkerlc Eene aanzienlijke partij VRIJCllTES en 51 E E SB E te velde gelegen in dc landen in gebruik geweest bij wijlen Isaac de Braal. Alles breeder bij biljetten omschreven, terwijl nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS r ten verzoeke van Jonkhr. Mr. JAC. j BOE1.FE, als onherroepelijk gevolmagligde van Lp de KOK, Rochus zoon, krachtens Art. 1225 r lict Burgerlijk Wetboek en 778 en 838 van 4 van Koophandel, op Woensdag den 29 August1 1833, 's namiddags ten 2 ure, ten huize van 1 II. Harinck, le Zierikzee, publiek presenteren verkoopen 1.° Een Woonhuis en Ctevolgen, te 2i( rilizee, in de Korte Nobelstraal, wijk Nos. 102 cn 105, sectic A, No. 800. 2.° Een PakhuisSchuurtje en Erve als voren, aan de oostzijde van den Hen wijk A, No. 39, sectie A, No. 1061. .5.° Écu Tuinhuis niet 3 roeden, 87 clli Tuintc Zierikzee, wijk A, Nos. 61 a 62, sectie A, Nos. 893 cn 894. 4.° Een Pakhuis als voren, in de poortstraat, wijk C, No. 610, sectie [J oóslcVnijkscü No- °83' gedaan 'om koe koeler de beantwoord door bijzondere omstandigheden, op Doiulcrdil ''c z'jl'c den 16 Augustus 1833, 's voormiddags '10 's 111011 in de Gemeente Hoedeketukerketen huize 1#1 dat Rusland G. Timmerman, bet Wagcnmakcrsbcdrijf alfej d01' onderhal uitoefenende, ten overstaan van den Notaris Mij] borg, zo° MERS, te Ellewoulsdijkvan eene groote pari gezaagd oSimera en esschen WAfttENJH] HEÏiS- WEESEiSSSÏJT van differente soorten 0 jaren, eene menigte gemaakte Goederen, onderscheidene Wagencmakei-s-Gereeslscliai jten en ferwwarenbenevens ongezaagdi olmen esi esschen Stukken. Parijs I weder poging dc Ooslersch wij goed om volgt: Rusla uitgelegd wc dit in een c berigt hebbe belang, die, naar Wccneu een eigenhui keizer Frans* neerkomen z alvorens zich willen afwacl der 4- pintle Parijs, 1 deelt mede middellijn cn bevallende 509 kammen; het Rondl] oqo Rnssiscl sei of Steenwiei hebbende 20 kammen vail ]lc(]cn aan bel azijnbont; de Tusschenlooper met 38 staven: dc Koning lang 5 cl en zwaar 55 duim, ui alles, wat verder tot eene koren-rosmolen behoort,! ]lim vertrek Deze molen gaat 13 malen in het rond tegen bij ïal, ],et jrouv paard 1 maal. Alles nog nieuw cn zeer geschil! ]IC11 unÉ ^Ivc voor eene Grutlerij. ReHectcrenden vervoegen zitii ju Russis met vrachtvrije brieven bij A. BEERENSlof ninklijk Maréchanssée te Wcst-Kapelle, of bij PASSENIÉR, Molenmaker te Domburgbij witj genoemde Molen berustende is. inhoudende: bet liroonwlélnietende 6,90 tl WORDT CJET5SAAG0 in HUUR of in KOOli bij L. de OUDE, te Brouwershaven. le zalf en pillen van Eüolloway zijn een zeker werkend middel voor wonden en zivereiË D... K....te Genemuidenwas over het gtilieel ligcliaai.il bedekt met zweren, en was ellendig voor zicbzclvcncal een last voor zijne vrienden en betrekkingen. ïn de hoopl ecnige verligting van zijn lijden te verwerven raadpleeg!» hij onderscheidene genecsheeren cn heelmeesters, doei zijne ziekte werd door allen voor hopeloos verklaard. IJ dezen toestand gebruikte hij de zalf en pillen van Holl loway en in drie maanden tijds was hij volmaakt hersteld! verheugende hij zich thans met de beste gezondheid. I Zijn op franco aanvrage a Compliant te hekomen bör den lieer B. van ASPKREN VERVENNE te GoesJ J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder tc 's Hertogen] boschalsmede te Londen Strand 244. Holloivaf Etablissementen te Neiv-JTork80 Maiden Lanej W"; Bij den Boekhandelaar van DISHOECï] le Z ierikzeeverschijnt op beden UIT DE FAMILIE-BRIEVEN wan een in groot 8vo, 28 bladz. Prijs 15 cent Deze Brochure bevat eene gewigtige bijdragtl tot de Geschiedenis van den Oostcr-Oorlog cn ii| onmisbaar voor allen, die de wereldberuchle Be-I [i, "gê0mstr legering met belangstelling volgen. De geringe! |Klar vau a|] prijs stelt ieder in de gelegenheid, het zich aanl (pg - j te schaffen. klaagde dus slaafde cr Te Zierikzee, ter drukkerij van P. de LOOZE. krij"en Ko gevangenen betuigd aan der geudaimi zij te Havre Eerstdaags haven verwac die aan het schepen. Parijs, 5 onder zeer b heeft eene ac Roucu diep De beer c zijner meest i jaren niet gi spoortrein le hem binnen langd bad Op hetzelfde hand loe er valt bij doo ontzettend o «lelijk naar e* anders dan I een bevigen De Séi haal van d omstreken v: verlost werd rooverbende, Yanic is eci bij uitsluitin burgerman s nen vervolgt belangrijken bij op zijne gen nu zevci

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2