No. tisa file Jaarg. Zaturdag, 4 Au1855, Kieuwslijdingen. ZIERIKZEESCHE Men Abonneert zich: Ia Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amcrika bij J. QUINTUSte Sheboygan Abonnements-Prljs: Voor beide uitgaven. Voor 3 maandenJ 1,30 Franco per post, in Nederland- 1,50. Voor Noord-Amerika Franco New-York, Doll. 1,10. Verschijnt: Op Woensdag en Zaturdag. A dvertentiën: 10 cent voor eiken regel. Zegclrcgt voor iedere plaatsing35 cent. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdag cn Vrijdag, des voormiddags 10 ure. ES ia r c a n Zierikzce, ïloelc van de Schuilhaven, B, No. 94. Brieven cn Ingezondcnc Stukken Franco. Uttisl&it&v St. Petersburg, 50 Julij. Prins Gorlciiakoff meldt van <lcn 28slcu 's avonds dat dc geallieerden gedurende twee uren eenc lievige kanonnadc tegen liet bastion No. 4 hadden gcrigt, welke krachtdadig werd beantwoord. Londen50 Julij. Te Thirsk (graafschap York), beeft dezer dagen weder bet schandelijke (ooneel van een vrouwen-verkoop plaals gehad. De eclilge- nootcn Marshall overeengekomen zijnde niet langer liij elkander te wonenleidde de man zijne weder helft met een touw om den hals eerst naar cene herberg cn vervolgens naar een buiten het dorp staand kruis cn verkocht haar voor 2'/s sh. f 1,50) aan een schoenlapper. Ilct verbod van den verkoop van sterken drank ontmoet in do Ver. Stalen veel tegenkanting; terwijl ten platten lande de wet zal kunnen gehandhaafd worden, schijnt dit in de groote sleden moeijclijk 1c zullen gaan. Ook het Bcijcrsche bier wordt door de autoriteiten in beslag genomen. De Brilsclic consul te Cincinnati, die gepoogd had.volk le werven voor de Krimwas tegen borgtogt van 2000 dollars op vrije voeten gesteldnog andere personen zouden zich wegens dezelfde zaak voor de rcglbank hebben te verdedigen. Parijs, 50 Julij. Te Ferricre St. Hilairc is ccne vlasspinnerijaan den hertog ilc Broglie loe- bciioorendcdoor den bliksem getroffen en in korten lijd in dc ascli gelegd. Het verlies wordt op 200,000 frs. begroot. Dc Gazette des Hospita ax van 2S Junij meldt, dat cr le Marseille cholera gevallen zijn voorgekomen. Dc telegraaf meldt uit Turijn van liedendat dc cholera ook le Genua is uitgebarsten. Parijs 51 Julij. Een dagblad van Milaan deelt een ontzettend voorval mede. Tc Menaggio namelijk begaf zich een landbouwer met zijne vrouw en een nog zuigend kind naar het veld om te oogsten. Daar aangekomen, legde de moeder het kind in het gras neder. Kort daarop begon hel te kennende man beval de vrouw cr spoedig bij te gaan doch deze gehoorzaamde niet dadelijk en toen zij cr eindelijk bij kwam was het reeds een lijk. Eene kleine slang was liet wicht in den mond gekropen, zoodanig, dat nog slechts de staart van het dier ziglbaar was. Naauwclijks bemerkte dc vader het gebeurde, of hij onlslak zoodanig in toorn jegens zijne vrouwdat bij haar met zijn zeis een vleeselijken slag loebragt, die haar het hoofd van den romp scheidde. Dc ongelukkige bevindt zich thans in handen der justitie. Dc Normam gebeurtenis mede »Het is nu zeven of aclit jaren geleden, dat de heer X. eerst Rouaan verliet, om in Californie zijn fortuin wat te gaan afronden. De brieven, welke naar Frankrijk gezonden werden, hetzij aan zijne familie, of aan den persoon die met zijne belangen belast was, bleven allen zonder antwoord. Mcu kon onderstellen, dat zij hunne bestemming niet bereikten. Evenwel verspreidde zich in onze stad het gerucht van het overlijden van den lieer X. Zijdie belang stelden in zijne nalatenschapdeden slappen, welke aanleiding gaven tot de afgifte van een acle van overlijden, door een consul in Californie; maarcr ontbrak in dit stuk een voorzetselzoodat het moest worden teruggezonden; liet. kwam later in behoorlijken vorm terugen diensvolgens verdeelden de erfge namen van den lieer X. onderling zijne goederen, die op cene waarde van twintig duizend francs geschat werden. «Evenwel had dc voorgewende overledene, die zich zeer welvarend bevond, een aardig fortuintje hijeen gegaard, cn op eens wilde hij weder naar zijn geboortegrond tcrirgkecren. Hij pakle zijne goederen incn vertrok naar Rouaanwaar hij cenigc dagen geleden aankwam. Het eerste nieuws, hetwelk hij daar hoorde, was dat van zijn over lijden; hei tweede betreffende de verdeeling zijner goederen. Zijne verwondering was groot; hij betastte zicli zclvcn, en daardoor overtuigd zijndedal hij nog burger was in het land der levenden, verzocht hij om weder in zijne regten hersteld te worden. Wie verdiende geloof? Hij, of de erfgenamen, die hem zijne acle van overlijden om den neus wreven, cn op dien grond weigerden zijne goederen terug te gevenwelkenaar men zegtvoor liet grootste gedeelte verdwenen zijn? Aldus is de stand der zaak. Men gaapt elkander aanin afwachting van ecu aanval. »Een der meest merkwaardige bijzonderheden dezer zaak is, dat de consul, die de acte van overlijden des heeren X. zond, dezelfde consul is, die liein een paspoort afgaf, om naar Frankrijk terug te keeren." MarseilEe 1 Augustus. De regering heeft 87 rivicr-sloomboolcn gehuurdom naar de Krim ge zonden le worden, elk in staat om 500 man te bergen cn geschut te voeren. Deze vloot zal echter alvorens een procflogt ondernemen. Geneve 2G Julij. Heden morgen ten 10 ure 10 minuten werden hier andermaal twee snel op elkander volgende, maar ilaauwcre aardbevingen bespeurd. Die van gisteren, welke «nauwkeurig ten 12 uur 51 minuten plaats vond, was de sterkste welke men in den loop dezer eeuw in onze streken ondervond. Twee huizen in deze stad, aisincde twee in het naburige stadje Carongc werden in hunne muren cn balklagen niet weinig beschadigd. Ook werd ecu paard door een ingestorten schoorsteen gekwetst. Dc telegraaf heeft reeds gisteren de lijding gebragt, dat de aardbeving ook le Turin, Genva, Chambcrg (hier bijzonder sterk) cn Parijs bespeurd werd. Switsersche Grenzen, 29 Julij. Brieven uit Savoyc melden, dat tie aardbeving van 25 en' 26 dezer, welke ook in die provincie, even als in dc overige dcelcn van het Sardinische rijk waar genomen werdvan zekere zijde tot een bijzonder doeleinde is gebruikt, daar deze gebeurtenis in verhand is gebragt met de thans plaats hebbende uitvoering der wet lot opheffing der kloostersmen begrijpt, dat dit niet moeijclijk viel hij dc bijgeloovige bevolking van Savoyen. IPiutisdjlsMïIr. ©ontstaan (Baden) 26 Julij. Gisteren namiddag kort na 1 uur werd alhier eene aardbeving bespeurd, cn wel van zoodanige hevigheid ais de oiulslc lieden zich niet kunnen herinneren. In verscheidene winkels waggelden cn sloegen de voorwerpen legen el kander, in cenige huizen vielen spiegels van de muren en kregen dc muren scheuren, op menige plaatsen sloegen dc huis- eii zelfs de kerkklokken aan. Heden morgen 10'/. uur herhaalde zich het zelfde verschijnsel. Zoowel gisteren als lieden bespeurde men telkens twee schokken, die kort op elkander volgden. Dc rigting ging van liet zuiden haar het noorden. De ouweders, soms vergezeld van vreessclijkc hagelbuijcu, zijn nooit, voor zooveel men weet, inenigvuldiger geweest, dan in dezen jare, en wei over dc gansclie aarde, in Ilindostan in April eu Mei, van de Himalayas lot naar Ceylon, en in Europa cn Noord-Amerika voornamelijk in Mei cn Junij. De maand Julij is merkwaardig door eene reeks van ouweders, die van het Scandinavisch vasle land af in zuidwestelijke rigling over liet Decnschc cn Nederiandsche rijk en liet daar lus- schcn gelegen grondgebied trokken. Dc oorden, die liet vrecssclijkst bezocht werden, waren streken van Noorwegen cn Zweden, de wcslhelft van Jutland, dc westzijde van Siecswijk-Holslein, Groningerland, Friesland cn Drenthe. Deze logt van ouweders ontlaadde op zijne haan van Scandinavië naar liet Engcls'che kanaal zijn elcclriek vuur op zijnen westelijken rand. Op de wcslkiisten cu in dc mid- deistreck van Jutland en Slccswijk was hij veel heviger dan aan dc oostzijde. In de omstreken van Hamburg daarentegen licel't men gedurende de maand Julij geen ouwedcr gehad, schoon cr geen dag zonder drukkende warmte verliep. Op ver scheidene plaatsen heeft de bliksem brand ver oorzaakt, menschcn en vee gedood. Ook daardoor zijn ai die ouweders merkwaardig. In de pausselijke stalen biccf dc cholera in Iioogcn graad liecrsclien. In Ancona waren om streeks 2500 personen voor het geweld der ziekte bezweken. Daar Ier slede had de cholera laatstelijk opgehouden. Zulks was echter nog in gcciieu decle liet geval te Forli, Maccrala, Ferrara, Bolognc cn andere Romagnesche steden. Arnhem, 50 Julij. De stoomboot der Neder iandsche stoomboot-maatschappijwelke lieden mor gen uit Duitschland aankwam, bragl liet stoffelijk overschot aan van den om zijne welsprekendheid zoo beroemden proffessor des Amoric van der Hoeven. De hooglceraar wilde van de baden huis waarts koeren en overleed op gemelde stoomboot zeer nabij deze stadop dc hoogte van het Mal- burgsche Veer. Zijne betrekkingendie hem hier wachtende waren ontvingen slechts het lijk. Het is voorloopig hij die betrekkingen aan huis gebragt. Hij was bekend als dc grootste cn welsprekendste kanselredenaar van ons vaderland, cn zijn verlies is niet alleen voor zijne familie cn vriendenmaar ook voor ons geheelc vaderland hoogst betreurenswaardig. Cuyk bij Grave, 50 Julij. Gisteren namiddag is in de nabijgelegen gcmeenlé Mook aan den over kant der Maas dc bliksem in eenc schuur, grenzende aan het nonnenklooster, geslagen, met dat gevolg, dat de vlammen zich weldra boven dc schuur ver- hievendoor spoedig aangebragie hulp is men den brand weldra meester gewordende schade is zeer gering. Tilburg, 30 Julij. Een vader, J. P. alhier, gaf gisteren aan een zijner kinderen eene kers; liet ruim 5 jarige kind, die kers willende opeten, geraakt dezelve in ongekueusden staat in dc keel, met het ongelukkig gevolg, dal zulks onmiddellijk den dood door stikking ten gevolge had. Naar men verneemt wordt cr bij liet ministerie van justitie ijverig gearbeid aan een voorstel van wet op dc rcgterlijke organisatie cn liet beleid der justitie. Besparing van onkosten voor de proces voerende partijen zoude vooral daarbij in het oog gehouden worden. Asel, 1 Aug. Heden werd hij herstemming lot lid van den raad dezer gemeente herbenoemd met 58 stemmen, de heer M. J. van Vcsscm; dc lieer P. van Fraaijcnhovcii bekwam 49 stemmen. Keuzen, 1 Aug. Wij vernemen, dal zich in onze omstreken ccne aanranding op den openbaren weg heeft voorgedaan, welke, volgens ingewonnen berigten, zieli vol gender wijze zoude hebben toegedragen: Vóór ecnige dagen, in den avond, ging de zoon van ecnen Holland- sehen vlasbaas van het huisje Driekwart gehcclcn, tusschcn Sluiskille en Sas-van-Gent, om den korsten weg te nemen, door den polder, naar Philippine, met ƒ200 bij zich, gelijk zijn vader vroeger mede derwaarts was gegaan, evenwel den weg langs den dijk kiezende, niet cene som van f 500, welke gelden moesten dienen tot uitbetaling van arbeidsloon aan Ylaamschc werk lieden, die zij zich ve'rpligt gezien hadden te werk te stellen, uit gebrek aan eigene arbeiders, zoo als zij die anders gewoonlijk met zich voeren. Toen nu de genoemde zoon een eind wegs, bad afgelegd, ontmoette hem een persoon, die hem vroeg om wal lubak, rn na dit ontvangen te hebben, ook nog om een paar kwartjes, welke dc zoon hem echter weigerde. Onmiddclijk daarop kreeg deze van den aanhouder met ren mes ccne snede over dc horst, cn toen -plotseling mecucndc le ontvlug- trn, nog een tweede snede over den rug, welke evenwel heide niet verder doordrongen dan dc kleedcrcn. "Nu eensklaps zieli omkccrcudc, had hij de vrijmoedigheid, met de tabaksdoos, welke hij nog in de hand had, zijnen aanvaller eenen fikschcn slag aan dc zijde van het hoofd toe te brengen, zoodat deze bewusteloos neder- viel, van welk gunstig oogenblik dc gemelde zoon par tij trok om de vlugt te nemen en alzoo zijne reis voort le zeilen. Dc marechaussees doen naar het gebeurde streng onderzoek, en men vermoedt, dat dc dader een iler Vlaamschc werklieden is, die hij de genoemde vlas- bazen in dienst geweest zijn. Het Journal de la lielgique neemt uit ccn Sp.iansch dagblad dc volgende kronijk over: Iemand heeft onlangs, als de vrucht van ecu ijverig onderzoek, betrekkelijk do huwelijken in Spanje, de volgende statistiek hekend gemaakt, welke wij hier onzen lezers mededcelcn Vrouwen die hunne mannen vcrlalen hebben 1,262 Mannen die hunne vrouwen vcrlalen hebben 2,561 Echlgenooten die met wcdcrzijdsciic goed keuring gescheiden zijn4,120 Echtgenooten die openhaar in twist leven 191,250 Echlgenooten die elkander in den grond van hun hart haten, maar hunnen haat willen verbergen1,102 Echtgenooten die omtrent elkander onver schillig zijn510,152 Echlgenooten die in vergelijking met anderen gelukkig zijn155 Wezenlijk gelukkige ecliigcnooleii 9 Totaal 710,571 In dc Times vindt men liet volgende middel tegen dc hondsdolheid, opgegeven, door iemand die zes malen door een dollen houd geheten is geweest: Men lost ceu pond keukenzout in een kwart kan bronwater op cn wascht daarmede, niet langer dan een uur na de heet, liet gekwetste deel, waarna liet gedurende twaalf uren met een van pckciwater doorweekt windsel wordt verbonden. Alvorens de afwassching te doen moet men ccne onafgchrokcnc en volstrekte rust in acht nemen, ten einde zooveel mogelijk liet indringen van den Virus le voorkomen. In Duitschland wrijft men de wond in met slof om liet bruis of speeksel op le slorpen cn alzoo de besmetting tc verminderen. Dat zoo eenvoudig middel, zonder gevaar kunnende worden aangewend verdient beproefd tc worden. Ais een voorsmaak van hetgeen ons le wachten slaat, wanneer dc Minister van Marine ons voor de licni toegestane twee milliocn cene vloot met 16 duizend koppen zal bezorgd hebben, kan dienen, dat van dc weinige stoomschepen, die wij dan nu locli reeds hebben cn die te weinig geacht worden om iu de behocflc le voorzien, cr thans al sedert gc- ruimen lijd drie ongebruikt liggen cn wel: 1.° dc Adjoumo. Deze boot heeft eenc machine, welke le veel kolen verslindt, zoodat hij voor den ovcr- iogt schier gehee! met kolen geladen moet worden. Thans ligt hij ongebruikt, omdat men niet weet wat er mede le beginnen. 2." do Medusa. Deze wordt gezegd te rank tc zijn, doch dit is volgens liet oordeel van deskundigen geenszins hot 'geval, maar wel, dat liet schip veel tc zwaar gc- luigd is, zoodat hel op liet water ligt ic slingeren alsof er een gebrek in den vorm van liet schip was 5." de Merapie. Ook dit schip ligt reeds sedert Fchr. aan de werf ongebruikt, terwijl mén liet volk nutteloos in dienst houdt Gaat men nu zóó met zoo weinig schepen le werk, hoe zal men dan niet dc meerdere schepen handelen, die wij voor onze twee milliociicn zullen krijgen? Zij zullen in de havens liggen le verrotten, zonder dut wij cr ecnig nut van hebben, zoodal onze twee iniliioen weder even doel- of nutteloos verspild zullen worden cn den weg opgaan, waar reeds vroeger zoo vele niilliociicii verdwenen zijn, uil gebrek aan eenheid in du administratie on doel treffende maatregelen in het beheer der gelden. GEMENGDE BER5GTE X kenen, op iict botcr-adres van mijnheer de Jonge,''

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1