Verscheidenheden. Jonkheer de Jonge de Boier-Belasling. MIDDELBURG, ZIERIKZEE EN TIIOLEiN, Graanmarkt. Ël'&VtKttntUW, Eene KRÖODBA&&ER1J, Vruchten en Sleede te velde. Uiiiteulaiidsclic Ziikrii de stellige verzekering gc- iiantlliaait wordt, dal liet door Belgie verdedigde stelsel van neutraliteit aangevallen is geworden en nog wordt van den kant der weslcrsclic mogendheden. Doet zij dit ten onrcglc, dan moetende pertinente verklaringen van het ministriëel orgaan der hoofdstad weinig welgevallig zijn aan het Belgische kabinet. Heeft zij echter het regt een démenti te geven aan de woorden van graaf Vilain XIV wie zal dan ontkennendal zich alsdan ook aan onzen gezigls- einder nieuwe onheilspellende wolken zatnenpakken? In elk geval derhalve is wat de Amrterdamscke Courant te verslaan geeft gcwiglig genoeg, om er met ernst de aandacht op gevestigd Ie houden. In de raadsvergadering van Gorinchcm van den Slisten Julij, is met 17 tegen 2 stemmen he slist, dat de .•stedelijke accijnzen zullen vervallen, en dat een hoofdelijke omslag daarvoor in de plaats zal komen. Leden die vroeger daar tegen waren, waren nu voor deze zaak, ten gevolge der afschall'mg van den rijks-accijns op het gemaal. GEMIÜXG DE BEI>. IGTEX De Russen worden toeli eindelijk bevreesd voor Se vastopol nu, veel bonden is een baas zijn dood. 100 gevilde konijnen zijn er in het vorige jaar nil Zierikzee naar Londen vervoerdvolgens hel verslag der Gedeputeerde Stalen aan de Provinciale Slaten. In eene Zuid-Hollandsebe gemeente beeft een burgemeester de stembriefjes gemerkt met potlood.Met liet verruilen van krijgsgevangenen is thans een begin aan gemaakt: voor een F ranselt olficier worden 10 Kussen gegeven. De commiezen te Hellevoet beginnen ongerust te worden tegen Nieuwcjaar, doch IVerner beeft in tijds 'zoo veel processen-verbaal opgemaakt, dal bij eindelijk van dc tweede klasse is geworden. Te Ouddorp wordt eene fokkerij aangelegd 'ui een achtervertrek, waarin Kaatje en Maatje zullen tappen. Een klein policic- ï'uilcrtjc te llulsl is om razend te worden, nu bij zijne JïCste uurljcs missen moet. Autje te Borssclc wordt verzocht, wal beter ieders geregtighoid te geven, minder wangunstig te zijn, zooveel opschik niet te maken en wat beter bare schulden te betalen. De stroulioedcu- -dames te Dordt, hebben zich op bet laatste bal goed geamuseerd. En, wat er verder is geschiedt, weet ik, maar ik zeg bet niet. Ook zegt men, dat zij te spreken of te ontbieden zijn boven een paruikmakcr, en verder. Te Tbolen hebben 11. Zondag drie dames aan het zingende jonge liceron binnen gelokt. De graanop- koopers te Rotterdam worden attent gemaakt om hun gekocht graan goed na te doen zien, daar er iulutb nl van Tbolen schippers zijn die liet graan met water be sprengen, om bet te doen zwellen om cenige mudden overmaat te hebben. Mooi Kalootjc van Sl.-Maarlens- dijk, wonende in de Zandstraat le Rotterdam, beeft nog geen berouw dat zij verhuisd is. Naar men zegt, zijn er vier van de zes ringen van de dochter van den kastelein te Driewegen, koper in plaats van goud, en toeliAl beeft een aap een gouden ring, bet is en blijft ten leelijk ding. Vrouw V. te Maasdam moet 7.00 boos niet blijven en wat geschikter wonden, tegen bare dienst boden, dan zal zij zieli van zelf bemind maken tiaar zij nu overal gehaat wordt. Jan op de Ylasmarkt te Goes wordt aangeraden een patent te nemen voor dc .zeven bedrijven die bij uitoefend, en vooral een palent 'voor bel doen van geheime boodschappen. Het dartele Jaantjc mag xvcl matrozen vrijhouden jn herber gen, bet is baar eigen geld, maar zij moest op zulke plaatsen niet schelden op de vrome kudde, daar zij er «tuk onder behoort. Netje uit bet Bcddcvveeg moet zorgen dat zij na 10 ure mot Pieler niet meer iu de wandeling is, daar zij anders weer opgesloten zal wor den, en de nachten worden koud. Hoc men dood-advertentiün schrijft. In leiding. Mcvrninv S. is eene weduwe, die drie dagen geleden Innen echtgenoot heeft verloren, en be sloten heeft dat verlies door middel van de oprcglc Haarlemmer Courant en het Jlandelsblad aan Oost en West en Zuid en Noord Tot aan de verste stranden, bekend te maken. Zij heeft aan een neef, die bockvcrkooper is, en derhalve verstand van advcrlenliën heeft, de taak opgedragen dc dood advertentie op le stellen. «Vooral 'lang, gevoelig, .en vooral godsdienstig, doch zeg mij eerst neef of dc romvnmts mij niet afschuwelijk staat?" «Dat kan ik niet zeggen, nicht F' De neef schrijft. «Heden behaagde het den Heer van leven en dood van mijne zijde af te rukken..." «Zou afscheuren niet aandoenlijker zijn «eefT «Zoo als gij wilt nicht... mijnen tcedergclieXdeu echtgenoot..." «Innig geliefden vind ik mooijor..." «Welnu innig geliefden dan..." De modemaakster treedt binnen om mevrouw het rouwkleed te passen, terwijl dc neef voortgaat dc advertentie te schrijven. Mevrouw S. houdt eeuigc oogenblikken den zak doek voor dc oogen. «Ach, waaraan herinnert mij dat kleed... laat het zoo niet op den grond hangen, dc grond is stoffig. Dc modemaakster begint hare taak... «Ik hen met de advertentie klaar, nicht!" «Is zij regt lang?" «Heel lang, wil ik u haar voorlezen?" «Och als gij zoo goed wilt zijn, neef!" «lieden behaagde liet den Heer van leven en dood, van mijne zijde af le scheuren, mijn innig geliefden echtgenoot Willem Bernard S... iu den ouderdom van ruim twee en veertig jaren, waar van ik zeven met hem iu den gcnoeglijksleu echt mugt doorbrengen. Zijn oulslapen was zacht en..." «Een oogenblikje, neef, vindt gij ook niet juf vrouw dal liet lijf wat volle lang is?" i* «Men draagt tegenwoordig zulke lange lijven mevrouw, liet is dc laatste smaak... «Weet gij dat goed jufvrouw?' «Gij font er op aan mevrouw." «Als ik ii verzoeken mag, uccfj" «Kalm, hij sluimerde in oin le onlwaken in ecu vaderland waar geen dood meer hoerscht, waar gceoe tranen vlocijcu en geen smart gekend wordt..." «Wccncnde staar ik mei mijne heide kinderen, den edelen echtgenoot en braven vader ua, wiens verlies voor mij onherstelbaar is... De vader der weezen en de man der weduwen -sterke mij dooi de kracht van hel Even... «Neem liet mij niet kwalijk, neef, maar de lin ker-mouw Irckl verschrikkelijk jufvrouw..." «Ik zie het, zij moet een beetje uitgesneden worden. «Vergeet dat niet jufvrouw; als u wilt neef!" «Kracht van liet Evangelie, opdat ik mét Chris telijke gelatenheid de ramp dragc, die mij ge troffen heeft. Alien die den braven overledenen gekend hebben, zullen welen wat ik iu hem.... «Maar lieve hemel jufvrouw: die rug is als ecu rug van een boerinnen jak, al is het dan ook een rouwkleed, mag het er toch wel een beetje ele gant uitzien... Als je blieft, neef, gij zijt ge bleven aan «welen wat ik in hein" «Welen wat ik in hem verlies, en even als Dij mij zal Dij hen dc herinnering aan den dierbaren overledenemet oniiilwischbaar schrift in liet geheugen geschreven blij.. «Och, nog ecu moment, neef, den rok wil ik volstrekt zoo lang niet, jufvrouw, en dan zult gij den rug veranderen «Er zal niets aan mankccrcn." «In hel geheugen geschreven blijven!.. Vindt gij liet zoo goed, nicht?" «Uitmuntend..," «Dan zal ik de advertentie naar liet bureau van dc krant brengen!" «Als gij zoo goed wilt zijn neef; doch, nog een oogeiiDlikji." «Apropos! Jufvrouw liet is u dus geheel on mogelijk voor de kleinen tegen morgen oehlcnd, roiiwjurkjcs gereed le hebben?" «Geheel onmogelijk, en daarenboven mevrouw hebben zij zulke lieve kleedjes, dat liet jammer zoude wezen als zij er uit groeiden en ze klei niet meer dragen konden." «Gij licht gelijk jufvrouw." «Och neef wees nog zoo goed en schrijf onder de advertentie: op uit drukkelijke begeerte van den overledenen zal door mij alleen dc rouw worden aangenomen." Slot. Den volgenden dag las mevrouw D., eene zeer gevoelige dame, aan hare vriendin de advertentie "van mevrouw S., uit het Handelsblad voor. «Een niooijc advertentie f' Hoe treffend!" «Boe onderworpen, hoe echt godsdienstig!" «Wat moet er niet in het hart van dc arme mevrouw S. zijn omgegaan, toen zij die adver tentie schreef..." IirOBSOlTDBlTB STTTZZB&T. EN Tegenvoeters zijn er altijd en overal. Zoo wil mijnheer de Jonge met zijne vassalcii dc belasting op de boter weder invoeren, waarvan de afschaffing 7.00 veel moeite heeft gekost; terwijl dc ondervinding heeft geleerd, dat die Dclasting veel misnoegen en weinig voordeel heeft aaugebragt. Doch wanneer men een weinig Dcdciikt Doe veel moeite de lieer de Jonge zieli geelt om zich populair ie maken, dan zoude men liaast moeien geiooven, dat dc man zich door jesuilen-list heeft laten mis leiden 0111 zieli te laten gebruiken als een aap de kat gebruikt om dc kastanjes uit liet vuur te halen. Is dit zoo, dan moet men zeggen: Hecrc vergeeft het hem want Dij weet niet wat Dij doet! Hoeveel misnoegen dat dit voorstel, om de boter weer te belasten, heeft veroorzaakt, blijkt daaruit, dat er reeds plannen zijn beraamd om bij dc in voering daarvan dc holer buiten te doen opkoopen en naar Londen Ie verzenden. Wij raden den lieer de Jonge dan ook wclmcencnd aan, 0111 zijn adres maar onder zijn scheurpapier tc deponeren, 0111 zich niel verder bespottelijk le maken, zonder dat hij zijn doel kan bereiken. Inderdaad is het Vreemd, dat, in den tegenwoor- digcu lijd, uu er reeds zoo vele plaatselijke belastingen zijn afgeschaft, uien de boter weer heiast wil hebben. Behalve de belasting op de boter is opgeheven: de belasting op het vlecseh en spek; op het Dooi; op liet hier; op den tabak en snuif; op bouwmaterialen; op liet brandhout alsmede liet poortgeld. Men kan dus niet ontkennen, dat het tegenwoor dig bcslinir alles aanwend om dc burgerij van laslcn le ontheffen, die jaren lang zwaar hebben gedrukt en vele onaangenaamheden hebben veroorzaakt; dus is het wel le voorzien dal hel bestuur geen gehoor zal geven aan een verzoek dat niet toegestaan kan worden, tc.i ware om agenten van policie werk eu genoegen te geven die er dan ook op Icckcncn. Dat liet bestuur vooruitgang wil bevorderen, ziet men thans weder in hel voornemen om den accijns op het gemaal óók af le schaffen. Zoo zal dc stad Zicrikzce eene der eerste sleden zijn, zoowel als zij liet is geweest met hel afschaffen van deu accijns op het gcslagt, welke dc brood-belasting zal doen vervangen door eene andere die hoegenaamd niet zal drukken op dc welkende volksklasse; terwijl er niemand zijn zal die aan den hoofdclijkcn omslag moet betalen, of liïj zal meer dan liet dubbele uit winnen aan de opgclicvcnc accijnscn. Voorzeker hebben alle weldenkende ingezetenen redenen van tevredenheid met deze verandering in het stolsel der plaatselijke belasting; want behalve bet uitwinnen van geld op verschillende producten, zijn er velen ontlast van lalloozc onaangenaamheden, die onafscheidelijk zijn vau alle belastingen die men accijnscn noemt; terwijl dezen en genen nog al cenige rijksdaalders per jaar zal uitwinnen, aan rijksdaalders waar anders commiezen mede gaan strij ken voor bet niet opmerken van bet ecu of ander nietig abuis. Genoeg. Nog slcciils li maanden en de belasting op het gemaal zal tc Zicrikzce opgeheven zijn, en de uitkomst zal het lccrcn, dat liet de algemecnc goedkeuring zal wegdragen. Hoe minder belasting Doe vrijer handel; dit is dc leerstelling der diep denkende Amerikanen, en waarom zouden de Zie- rikzeenaars korlzigligor zijn door ondervinding van vele jaren! Dus, die zijn naam niel wil doen ver eeuwigen in de rei der zotten, die leckene niet op liet adres van Jhr. JF. M. H. de Jonge. BENEVENS wan MIDDELBURG oi> ANTWERPEN on do tussclien liggende Plaatsen Wolphaartsdijk, Corf gene, Catssclie Teer, Gocssehe Sas, Gorislioek en "ïersekcndani. Augustus IS S3. vau JHiïiïicUmrfl: mm ülljolen: Vrijdag 3 'smorg. 3 u 30 m.|Zaturd.4 'smorg. 3u m. Maand.G Gum.|Dingsd.7 öu30m. Uau Jttiölidburti: t'an 2lnti»frpcn Wocnsd.8 's morg. 7 u 30 ni.jDoiiderd.9 'smorg. 8u30m. Rotterdam 50 Julij 1851). Dc aanvoeren van inlandselic Granen waren lieden weder zeer beperkt, echter ruim voldoende voor dc be hoefte-, dc flaauwc stemming blijft, dat teujj gevel ge liad, dat de meeste artikelen weder lager moesten afgegeven worden Tarwe. Witte Ylaamschc, Zccuwsche, Flnkkeesche en Ovcrinaasscbc ging langzaam van de hand, de beste soorten 30 a 40 c. en afwijkende 40 a 30 c. per mud lager. Verkocht: tie extra puike klusjes 1' 14,80, f 15,10, puike f 14,30, f 14,G0, mindere soorten 13,75, f 14,20, geringe en afwijkende 1*12, 1' 13,30. Rogge. ZccuwsclieFlakkecschc en Ovcrmaasschc hoewel niet ruim aangeboden ruim voldoende voor de behoefte en op nieuw 3040 c. per mild lager. Ver- koclil de puike 1' 10,25, f 10.50, de mindere 1' 9,30, f 10 naar kwaliteit, <s|gur<jtt'ftjlt< (gofam) ic (^tcnftzcc. geboren: 25 Julij. Eene dochter van J. M. Koole en W. van Westen. 29 dito. Eene dochter van A. Phcrnambucq en E. dc Puauw. G E II U \V V 25 Julij. D. J. P. Jacobi en J. Beekman. overleden: 29 Julij. A. Berrcvoets oud 74 jaar, echtgenoot van M. v. d. Jagt. Dc Notaris Mr. J. J. ERMER1NS dlAftllk1». zal, ,cu verzoeke van N. S. G. LETTE, 0p Vrijdag den 5 Augustus 1855, 's mor gens lea 10 ure, in de Herberg tc Uanmslede presenteren te verkoopen met WoonhuisSchuurErve en Gevol. gen slaande en gelegen le Haamstedescclie B, Nos. 275, 241 en 24ll,is; alsmede nog eciic SCJIUUE4 cn Erve aldaar, seclie B, No. 255, eu een WOONWIJIS en Erve aldaar, sectic 1! Nos. 280 cn 28 i. Nadere informalicn tc bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Dc Notaris I). Q. de JONGE van deb HALEN' zal, ten verzoeke van K. FOK KER oji Maandag den 6 Augustus 1855 des namiddags ten 5 ure, in dc Herberg van V. Si'Eei.jian te Burghpubliek presenteren te ver koopen I Bund. 92 Rocd. 28 Eli. Wintertarwe. 1 04 20 Winterrogge. 0 69 B 46 Zomer tarwe 4 02 91 Zomcrgar.t. 1 66 72 Haver. 1 84 U 06 Groote blaaturc Erwten. 1 M 42 N 40 Paardenbooncn. 0 20 97 Slangelwortel. De Notaris D. Q. de JONGE van deb HALEN zal, als overeenkomstig art. 1223 vau liet Burgerlijk Wetboek hiertoe onherroepelijk gernagligd, op Zalutdag den I I Augustus .1855, des namiddags len 5 ure, in de Herberg van A. CoaiiEEL, le Rcnesse. publiek presenteren ie ver koopen :as: :ESS: ;ceët 3i-ia:®siE:a?*«£B"3Be3 m beslaande in Woonhuis, Schuur cn Meetmet 5 bunders, 01 QBöSdSÏKd» roC(|c^ 18 ellen ERF, TOM, BOOMGAARD en BOSCHGROKD, slaande en gelegen iu de Gemeente /(enesse, kadaster sectie li, Nos. 80, 87, 88 eu 220, llians bewoond door Jan de Oude. l)e Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, gS?- ten verzoeke vau deu lieer G. de WIT, qq., op Donderdag den 23 Augustus 1833, 's namid dags ten 5 ure, in het Logement van den Heer F. J. van Oppen, te Zierikzeepresenteren tc verkoopen 1.* 7 Bunders, 07 roeden, 40 ellen SSÖSCII, zijnde liet zoogenaamde Hcibosch, gelegen onder Noordgonwescclie C, li." 03. 2." -1 Bunders, 28 roeden, 20 ellen BOUW- en WEIliATVSï gelegen onder Kerkweree seclie I), n.°s 198 en 207. cn3.° 2 Bunders, 56 roeden, 90 ellen WEI- I.AY IIaldaar, aan den Osscnwcg, seclie B, n.= 161. Nadere infornialiën tc bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Op aanstaanden Maandag begint dc TREKKING der 227ste Staats- Doterij. Zierikzee1 Augustus 1835. J. OCHTMAN. Dc Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van D. van der EST, op Vrijdag den 5 Auguslus 1853, 's namiddags teil 3 ure, in dc Herberg tc Haamstedepresenteren te verkoopenEene partij De Oiidcrgclcckcndc bcrigt aan zijne geëerde Slad- en Lnndgcnoo- iciidal hijbij gelegenheid der Middelbwrgsche Kermis, op Woensdag den 1 Augustus, des morgens o ure 30 min., cn op Vrij dag den 5 Auguslus, des morgens len 4 ure, van Zierikzee naar Middelburg zal varen en den daar opvolgenden Maandag terugvoor welke heen- eu terugreis dc Vracht is bepaald op slechts één gulden dc persoon. A. P1JPEL1NG. ÖC pillen van Molloway. Verbazende gene zing van gal- cn leverziekte. De heer B...te Leeuwarden, was sedert drie jaren lijdende aan zware hoofdpijnen, bcdorvcne maag leverziekte cn zwakke zenuwen liij raadpleegde onderscheidene bekwame gcncesUeeren doch zijne ongesteldheid nam telkens toe. Eindelijk ziende dat de aangewende middelen allen vruchteloos waren begon hij gebruik tc maken van de pillen van Ilolloway, cn na dczclven gedurende weinig weken tijds genomen le hebben werd hij volmaakt hersteld en heeft &pdcrt geen den minsten aanval van ziekte meer gcvould<^-< Doosjes Pillen van f 0,80 ƒ1,85/3.00 ƒ6,75 f 13,50 ƒ20.50 Potjes Zalf van - 0.80 - 1.85 - 3,00 - 7,50 - 13.85 - 20.95 Zijn op franco aanvrage a Coniplant te bekomen bij dc Heer O. F. B O O N E N tc Hoofdplaat, J. STRAATMAN, Hoofd-depotlioudcr tc *s Hertogen* bosclialsmede tc Eunden Strand 244. Hollowayi Etablissementen te Nciv-York80 Maiden Lane. SS?* Met den 5 November eerstkomende ccnc bcnoodigd bij Mevr. SCIIUURBEOUE BOEIJE, van Dongen. Tc Zierikzee, ter drukkerij van I'. de LOOZE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2