No. 1188. He Jaarg. I Voensdug, I Aug1855. Kieuwslijdingen. Men Abonneert si eb: Ia Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika bij J. QUINTÜS. te Sheboygan. Abonncments-Prljs: Voor beide uitgaven. Voor 3 maandenJ 1.30. Franco per post, in Nederland- 1,50. Voor Noord-Amerika Franco New-York Doll. 1,10. Verschijnt: Op Woensdag en Zaturdag. Advertentiënt 10 cent voor eiken regel. Zegclregt voor iedere plaatsing 33 cent. De Inzending der Advertenliën kun geschieden tot Dingsdag en Vrijdag des voormiddags 10 ure. ES u r c a u Zierikzec. Iloek van de Schuilhaven, B, No. 91. Brieven en Ingezundenc Stukken Franco. Het onderstaande Adres is ons ter plaatsing toegezonden, hetwelk bij den Uitgever dezes ter teekening ligt, waartoe een ieder dringend wordt uitgenoodigd. Aan den Gemeente-Raad van Zieiukzee. Edel sïchtlare Heeren Geven met gepastcn eerbied Ie kennen, de ondcr- getcekendc, inwoners dezer gemeente: dat zij met blijdschap vernomen hebbenhet voorstel aan mvcn Raad, ingediend door 1111. Bur gemeester en Wethouders, 0111 namelijk bel voor Iiccld te volgen en in dcrzclvcr gevolgen heilzaam tc maken, der boogc Regering om de tot liet jaar 1856, door bet Rijk en ook door uwe Regering gelieven wordende accijns op bel gemaal af tc schaffen; dal zij uwen Raad niet zouden hebben bezig ge houden, met eene bcoordccling van de beschouwingen over dc middelen die daartoe als equivalent be lmoren tc worden gevondenen met gerustheid baar verlicht oordeel en wijze voorzigligheid zou den hebben afgewacht, ware liet niet dat dezer dagen baar ecu adres door ecnigc liarcr mcde-iii- gezeleiicn was aangeboden, waarin een middel tot vinding daarvan wordt aangewezen, waarmede zij zich in liet geheel niet kunnen vcrccnigeii dat dit betreft liet weder invoeren der vroeger beslaan hebbende en om vele redenen zoozeer ge hate belasting op Iioler\ dat zij zich verpligt vinden, bare overtuiging aan uwen Raad tc kennen te geven, dat zij van oordeel zijn dat dc aangeprezene en opgenoemde belasting voor dc midden-klasse, niet ccne voordeelige zijde beeft, maar wel als zeer schadelijk te achten is, en wel om dc volgende redenen 1.° Omdat dc landbouwers, welke al hoewel min der belangen mogen hebben bij bel betalen daarvan, belet worden zonder oponthoud, langs deze gemeente te komen, waartegen dc ondervinding geleerd beeft, groolc bezwaren bestaan eu die van dien aard zijn. dat zij zoo voor de veiligheid van hunne paarden als hunne personen, dc stad zoo veel mogelijk zullen vermijden en zoo min mogelijk limine waren aldaar ten verkoop zullen aanbieden, maar ook evenmin hunne nooddruftcn en behoeften zullen aanschaffen, en 2." dat, alhoewel zij niet verbazing zien, dat sommige de boter voor geenc levensbehoefte, ja zelfs voor een artikel van weelde beschouwen, zij van ecu tegenovergesteld gevoelen zijn, voor lien die oin dure tijden en andere tegenspoeden zich van geenc vlccschspijzen kunnen voorzien, en daardoor dc aanschaffing van dal artikel, met groolcrc offers ge paard moet gaan, terwijl liet niet tegen te spreken is, dat dc aanvoer verminderende en de eomsumplic dezelfde blijvende, dc prijs noodwendig zal worden verhoogd; dat zij om deze en andere redenen van oordcel zijn, dat liet weder invoeren dier belasting zoude aandruissclicn tegen liet belang van den handel ia het algemeen en iu liet bijzonder legen dat der bevordering van de belangen dei midden-klasse, Om welke redenen zij dc vrijheid nemen U Wcl- Ed. Aclilb. niet gepastcn eerbied te verzoeken geen regard te slaan, op het voorstel om de meerge noemde belasting weder in tc voeren. Zierikzee31 Julij 1833. Hetwelk doende: Leerdam, 28 Julij. lieden morgen lussclicn 9 cu 10 ure is bij een kort doeli hevig onweder, de bliksem geslagen in een even builen dc stad slaandcn watermolen; ecu stuk van dc roede eu een stuk van een in den molen behoorenden zwa- ren balk zijn afgeslagen zonder verdere schade of brand te veroorzaken. Tc Groningen is den 23 Julij het gewone jaar- li jksche examen der doofstommen in de Noorderkerk gehouden. De lieer Mr. R. T. Guijot, inslitutcur, leidde dc roerende plegligheid. Ilij sprak lot inleiding over de repetition of herhalingen hij het onderwijs aan doofstommen. Daarna had bij opvolging de tentoonstelling plaats der proeven van bedrevenheid in het kunstmatig schrijven in liet teekenenin vrouwelijke handwerken en iu am bachten. De blijken van vorderingen in liet luide spieken werden eerst klassikaal gegeveu, daarna door enkele kinderen bij beurten en eindelijk door a/de kwcekelingcn gezamenlijk. liet afzien van den mond wisselde telkens het zeil- spreken af. De proeven van vorderingen in het .u/iri/telijk uiten der gedachten toonden levens de vorderingen der kwce kelingcn in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurlijke historie zedekunde cn godsdienst. Afzonderlijke blijken van vor deringen in het rekenen uit het hoojd zag men daarna. Nu werd ccne pantomimische voorstelling door een aantal kweckclingen gegeven van de vervolging van David door koning Saul en het grootmoedig gedrag van den vervolgde. De plegtige uitreiking der premiën en der ontslag- akten aan 13 kweekcliiigeii, die aan de maatschappij werden teruggegeven, besloot eigenaardig de blijde feest viering van de omtrent 130 ongelukkigen, die wij aan twee lange tafels in liet midden van het ruime kerkgebouw zagen zitten. Allen hadden den blos der gezondheid op het aangezigt en schenen verheugd over de innige deelneming der omstanders in liuu lot, blijkbaar op zoo menig gelaat. Iloe dikwijls wij ook deze treffende plegligheid bij woonden, bij vernieuwing werden wij geroerd door veel van wat wij zagen cn hoorden, cn het geheel bevestigde de overtuiging iu ons, dat het instituut voor doofstommen te Groningen. Twelk reeds sedert 03 jaren beslaat, de warme belangstelling van Nederland waardig blijft, dat de inrigling, verre van le verouderen, zich onophoudelijk verjongt, dat dc hoofddirecteuren en onderwijzers steeds naar vooruitgang streven cn al hunne krachten inspannen, om aan hunne edele roeping getrouw te blijven. Het geheclc getal kwcekelingcn bedraagt 140. waarvan SI jongens cn 63 meisjes van deze zijn in liet jon genskosthuis 70 in het meisjeskosthuis 59, in het lsracliticsch kosthuis 17, (11 jongens en 6 meisjes) j hiervan zijn 110 Gereformeerd, 3 Afgescheiden Gcreform. 9 Roomscli-Kalh. 3 Doopsgezind, 4 Evang.-Lulherscli, 10 Üoogduitsch-Israël.1 Porlugecseh-israelitiseh uit de verschillende provinciën zijn 32 uil Noord-Holland, 30 uit Zuid-llolland. 23 uil Groningen, 14 uit Gelder land, 14 uit Friesland, 15 uit Overijssel, 7 uit Utreehij 4 uit Zeeland, 4 uit Drenthe, 3 uit Noord-Brabant. Van de jongens leeren, in het instituut, het kleerma ken 21, pctlcnmakcu 2, schoenmaken 11, schrijnwer ken 10, kuipen 8, huilen het instituut: het kleermaken 2, schoenmaker 3, zeilmaker 3, letterzetten 9, horstel-» maken 1, zadclmaken 1, kopcrslaan 2-, van de meisjes leeren het naaijen, borduren enz. 58, breiden 7} nog bij geen ambacht of handwerk zijn 8. Voor rekening van het instituut zijn 119. toelage betalen, ,/10 1, 'j\ö 1, J 20 4, '25 9,y 30 1, J 50 4,yi00 5, >125 1, op eigen kosten 1 Fr worden dit jaar 13 kwcekelingcn van het instituut ontslagen 11 hunner behooreu lot liet Hervormde, 1 lot het Roontsch-Kalholijkü kerkgenootschap, terwijl 1 dc Israëlitiesche godsdicusl belijdt. Bovendien is aan een Israëlitiescheu kwcekcling reeds in de maand Mei ontslag verleend, ten einde hij gebruik koude maken van eene toen bestaande gelegenheid, om naar zijn geboorte land, Suriname, terug te keeren. DcMen23 Julij. 'I Geen men niet gehoopt, maar toch gevreesd had, heeft zich verwezenlijkt: 't is liet terugkcercn der aardappelen-ziekte. Sedert veertien dagen heeft zich dezelve, (hier minder, daar meer) vertoondcn hoewel hare verwoestingen lot dusverre nog niet veel zijn, zoo gaat zij toch langzaam voorwaarts. Ongeveer acht dagen, na den aanvang dezer maand, bespeurde men gedurende twee dagen, ('t was regenachtig weder), ccncn damp, die zich wel van gewonen mist of van dauw door zijne meer doorschijnendheid liet onderscheiden. Vier en twintig uren, na 'l verdwijnen des damps, zag men op de bladeren van 't aardappelen-loof, zeer kleine zwarte slipjes, die zich allengs vergrootten, verder uit breidden, dc bovcn-bladcren deden krullen, terwijl die onder aan den stengel eene gele kleur aannamen. Opmerkelijk is 't, dat juist die aardappelenwelke op 't vvcligsl plekje van den ganschen (hier bedoelden) akker stonden, 'teerst werden aangetast. De verder verwijderdenhoewel op 't zelfde stuk, zijn inomcutclijkveertien dagcu na 't verschijnen, nog zoo goed als bevrijd. Onze hoop is daarom, dat dc ziekte niet verder gacn een goeden oogst le verwachten zij. Mogt inmiddels dc ziekte dit jaar in een'strengen graad zich doen gevoelenzoo kon onze verwachting wel teleurgesteld zijnwant vooreerst zijnhier te landedc aardappelen dit jaar, wegens 'l ongunstige lenteweder later gepoot dan in ecnigc voorgaande jarencu ten tweede hclibcu de veelvuldige regens verscheidene landerijen, ook met aardappelenonder water gezet, waardoor die aardappelen in groei zeer teil achter zijn; ten derde: de ziekte heelt zich op enkele plaatsen, veel vroeger dan voorheenvertoond. Goudswaard, 28 Julij. Dc ziekte in dc aardappelen heeft zich .weder geopenbaard op dit eiland. Het bederf bepaalt zich intusschcii tot lieden slechts aan het loof. Dat men dit kwaad bijna 5 weken later opmerkt, is waarschijnlijk daaraan toe le schrijven, dal dit gewas later is gepoot. Men heeft veel verwachting van eene goede uilkomst, daar dc aardappelen over liet algemeen volkomen hebben gebloeid, zij staan met groolc struiken te velde. Op het eiland dc Tien Genieten, is ecu paard door het zware onweder dezer dagen gedood. Willemstad23 Julij. Dc ziekte onder dc varkens' waarover ook oj» andere plaatsen geklaagd wordt, begint zich ook iu deze cu naburige gemeenten le verspreiden. Er zijn reeds velen aan gestorven en nog dagelijks sterven er aan. Dc ziekte begint zich te verlooueu door een weigeren van alle voedsel, waarop eene spoedige kwijuiiig cu dood volgt. Rij opening heeft men eene ontsteking aan de milt opgemerkt. Tc Frcdcriksoord is een kolonist door hel hemelvuur getroffen in zorgvollcn toestand verhoe rende, cn te Vlcddcr zijn drie arbeiders, dc een meer dc ander minder, door den bliksem getroffen geworden. Cujk bij Grave, 2V Julij. Heden namiddag, omstreeks 2 ure, barstte boven deze gemeente een vrij lievig, doch zeer schielijk opgekomen onweder los, vergezeld met ecu wel 2 uren aanhoudenden regen, waarhij dc bliksem in den molen sloeg, op welken 4 personen zich bevonden namelijk 3 zoons des molenaars cn een hakker II. II., uit Cuyk, die bedaard in den molen liggende, den uitslag des onweders afwachttenmaar toen dc bliksem den balk, zeer kort iu hunne nabijheid, verbrijzelde, sprongen zij als door een elcclrieken schok getroffen dadelijk overeind ecu zoon des molenaars was gausch bedwelmd en zoude hals over kop van den molen gcloopeu zijn, zoo dc bakker II. II. hem niet had tegengehouden. Axel, 27 Julij. lieden morgen werd in liet secreet op dc hofstede van den landbouwer Simon van der Hoeve, een in vergevorderden slaat van ontbinding vcrkccrcnd kinderlijkje van liet vrouwelijk geslacht gevonden. Oimiiddclijk spoedde zich ile justitie naar die plaats, ciiwcrd dientengevolge lieden avond gevankelijk binnen gebragl de dienstmaagd van die plaats, genaamd Maria Tholcns, als van die misdaad verdacht. Naar men zegt moet zij verklaard hebben, dat dit wichtje reeds den 1 Juiiij geboren is. Naar men verneemt moet tegen den burge meester van Rest (N.Braband) proces-verbaal opgc- gemaakt zijn, ter zake van eene ingekomen klagt: dat op de stembiljetten Ier verkiezing van leden voor den gemeente raad, merktcckenen zouden zijn gesteld geweest, waardoor kon worden nagegaan, individueel op wieu men zijne slem uitbragt, cn dus niet iu den geest der wel op liet kicsrcgt. De wetten op dc afschaffing van den accijns van liet gemaal, de verhooging van den accijns van de suiker eu dc afschaffing van het toimcgeld, zijn door Z. M. bekrachtigd, en iu hel SiautsUud geplaatst. Xicrlkzce, 28 Julij. Dc reglstrecks uil dc Krim ontvangen beriglcn behelzen weinig nieuws, alleen de Times bevat ccnc correspondentie uit hel kamp voor Sebastopol, gcdaglcckciid 13 Julij, waarin onder anderen wordt gezegd, dat de Russen den Malakoff-torcn steeds versterken cn dc geallieerden besloten hebben dit werk niet aan tc vallen, voor zij dc vijandelijke vloot zoo ver teruggedreven hebben dat zij geen kwaad inccr kan doen. Men beschouwde dit werk algemeen als dc sleutel der vesting. Achter den toren graven dc Russen grachten en werpen zij alle hinderpalen op. In het kamp was de ge zondheidstoestand bevredigend, doch men had veel Ie lijden van eene ontzettende menigte vliegen. Verder verneemt men nog dal dc generaal-majoor Barnard benoemd is tot chef van den algcmccncn staf in plaats van generaal Simpson, cn dat men in het kamp sprak van de aanstaande komst van een nieuwen opperbevelhebber. Aangaande den toestand der Russen in Sebas topol wil men weten, dat de Russische intendant den keizer beeft gemeld, dat hij, om zijne vcrant woordelijkheid tc dekken, niet kou nalaten de op merkzaamheid le vestigen op dc ontzaggelijke moeijc- lijkheden, welke dc verpleging der troepen ontmoet, sedert dc zee van Azoff iu handen der vijanden is. Dc rantsoenen iu dc vesting waren op nieuw verminderd; van dc 150,000 man van liet Russische leger in dc Krim liggen cr 53,000 man ziek en men moest zelfs iu de kleinste dorpen hospitalen opriglcn. De geallieerden hebben den Russen langs dc zee van Azoff meer dan 45,000 legersteden ont nomen, welke zich in de havenplaatsen bevonden, ten einde le dienen voor liet steeds toenemend® aantal zieken. In een te Kcrtch gevonden brief wordt gezegd, dat keizer Nicolaas (die toen nog leefde) den vijand liever iu zijn paleis dan in de zee van Azolf zoude zien. Ziellier een vergelijkenden staat van dc verliezen door het Fngelsche leger geleden in dc gedenkwaardigste gevechten en belegeringen dezer eeuw Veldslagen. 1809, Julij 28, Talavera 1811, Mei 10, Albufera 1812, Julij 22, Salamanca 1813, Juni) 21, Viltoria 1854, Sept. 20, Alma 1854, Nov. o, Lnkermann Belegeringen. 1812, Badajoz 1813, San Sebastian 1854, Sebastopol Ziei-ikzee51 Julij. Gesneuvelden. Gekwetsten. Totaal. Offic. Sold. Oflic. Sold. 27 643 32 850 28 360 23 479 23 344 43 594 171 3233 4096 103 2367 3614 178 2336 3002 167 2640 3309 81 1340 1990 101 1804 2342 38 700 211 2600 3369 47 611 103 1412 2233 64 887 207 3771 4929 Dc II russclschc corrcs - pondent van de Amsterdamsche Courant blijft vol houden, dat Koning Leopold door Frankrijk cn Engeland aangezocht wordt liet neutraliteits beginsel op le geven. Wat graaf VilainXIV overluid verklaarde, zoo schrijft hij, »dat men nooit aan hem noch aan een zijner collega's voorstellen had gedaanom Belgie reglstrecks of zijdelings aan den oorlog te doen deelnemen «is mogelijk waar; maar hij heeft niet van den Koning gesproken, cn niemand twijfelt cr hier aan, dat men zich ten deze tot den Koning zelvcn gewend heeft." Iiilusschcii schijnt het dat cr toch wel iemand is, die daaraan twijfelt. Immers aan de Voss. Zeilung wordt, ook vólgens de Am- stcrlamscheuil Brussel geschreven, dat dc Belgische "minister van oorlog, generaal Grciudlgedurende zijn jongste verblijf tc Parijshij den Keizer zou zijn ontboden geworden, die licni zeide dat Belgie binnen kort zal worden opgccischt een contingent van 20 of 23,000 man te leveren, om hel Fransohc expeditie korps te Rome le vervangenopdat dit laatste beschikbaar kome." Zoodat, derhalve, wan neer de Voss. Zeilung niet aan dc waarheid le kort doel, de Brusselschc correspondent van de Amstcrdamselie sleelit onderligt was, toen ilij meldde, »dal men zich ten deze tot den Koning zelvou gewend heeft."' Doch dit zij zoo'I wil, opmerkelijk is het, dal de Amsterdamschejuist dc Amsterdamschedie wel eens geacht werdin enkele gevallenuil ccne bron tc putten, lot welke de journalistiek in 't algemeen geen toegang beeft, opmerkelijk, zeggen wijis'I dat juist zij liet is, door welke tegenover de ont kennende taal van den Belgischen minister van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1