SCDÜDDSBEtlRS, IlTgfrSSOITDSSITSa gTJZXBlT. Büurzaam gesprek. 'Ilwwsif MIDDELBURG, ZIERSK.ZEE EN TIIOLEN, JII N IJ 1 8 5 5. öflit iHtJt&eUmrg: eau «tljole» JSJL1J 1855. Dan lïtiïii)elt>uroDan 2liitu>fqmi SCHORGROEDEN WIJNKOOPERIJ, Een Woonhuis en Erf, Een Moestuinen Boomgaard, TE KOOI5, LET WEL~!~ Eene DORPS-HERBERG, L I IIUIIC, SJJ.rSS; Stó Terstond henoodigd: Een SMIDSKNECHT LETTERLIJKE COP1J van eene getuigenis ^Ll bet 1 roes hcl getal Duitsclie landverhuizers, die vau .emeu en Hamburg vertrokken, .slechts 10,822, terwijl de expeditie va» Antwerpen en Havre niets bctoekende. In 18U1 hebben alleen de Vereenigde Staten 2<j6(0üü Duitsche emigranten opgenomen, waarvan 1153,539 uit Breinen, Hamburg en Antwerpen vertrokken, en wel: uit Bremen 70,875, Hamburg CO 819, Antwerpen 25,815. In 1853 vertrokken uit Bremen 58,111, Hamburg 29,180 en Antwerpen 15,262. liet hoogcrc eijfer, dat Brcimn S'cikt, is vooral bet gevolg van de bijzondere zorg die mu draagt voor het vervoer der landverhuizers en van gemak waarmie zij zich, tot bet vertrek der schepen, "'ding en huisvesting kunnen veischnflen. Een zeer ole inilgting, waar zij legen geringe» prijs hunnen iu- -ck kunnen nemen, hel einigrauteuhuis van Bremerhavcn, Pefl in 1851 een gelal van 15,231 opgenomen, ronder te rekenen 3.0)0 matrozen en 1,351 wetkliede». 6*orU bevinden er zich veischeidcue stoomschepen, alleen n dienste der emigranten. Hamburg heeft in dit opzigt cl. voorbeeld van Biemen gevolgd. Tvrcc stoomschepen, v er van 2000 tonnen inhoud, de FdammonU e:i tic fio- c sia beboorende tot «Ie Harnburgsch-Ameriknausclie jroboot-inaatscbappij, zijn er voor het vei voer der laud- tlhuizers ingeiigt. {"Niets geeft echter reden om te gelooven dat deze igralic, waarvan in «1c geschiedenis geen vooi beeld be at, spoedig zal verminderen. Uitgestrekte gronden iu ^nieuwe wereld liggen nog onbebouwd. Alleen het mid- 'cq eu Int westen van Noord-Amerika gelegen in «le matigde luchtstreek, bieden cene bebouwbare vlakte aan, bijua dubbel zoo groot als Europa, en tellen naauwelijks een millioen inwoners. De grond wordt er verkocht tegen 8 li S'/j gulden den bunder en dikwijls voor minder. De tniddeleu van -vervoer nemen van dog tot <Jag toe. Eerst bezigde men voor het transport der landverhuizers zeil schepen nu sloomhooten van reusachtige afmetingen, zooals bijv. de monsterachtige Leviathan, die de Oriental and Peuincular Company laat bouwen. Het is mogelijk dat dit buitengewoon groot vaartuig, waarvan de plannen door den beroemden Stephensou zijn goedgekeuid, dat de ingenieur Scott Russell bouwt en pro fessor Airy van zeevaart-toestellen zal voorzien het is mogelijk, zeggeu wij, dat die zeereus niet aan tie verwach ting beantwoordt hot is mogelijk, dat het, in plaats van de reis naar Australië in 32 dagen, en die naar New-York - hoen en terug iu 15 te doen. niet zulk eene snelheid zal bereiken, als waartoe men reeds niet andere schepen gekomen is; maar het is ook mogelijk, dat cene zoo stoute poging met goeden uitslag bekroond wordt. Ileeft een be roemd professor niet twintig jaren geleden beweerd, dat geen stoomschip ooit den Atlantischen oceaan kon over steken, eu wordt tegenwoordig die oceaan niet iu alle rigtiugen door slootnbooteu bevaren De emigratie wordt dus dagelijks door nieuwe gemakken bevordeid, en Europa wordt gelijk eertijds Azie, de Magna vixem materdie de taak op zich neemt, de verst afgelegene declen der aarde van bewoners te voorzien. Tul nu toe zijn de gevolgen vau dezen grooien uitvoer van geschikte 'handen, van vernuft en kapitalen, ten minste op hel vaste land, nog niet zeer merkbaar geweest, maar over eenige jaren zullen zij zich ongetwijfeld doen gevoelen. De prijs van het land aan de eene zijde en Int loon van den aibcid aan den anderen kant, zullen dat zeker in ongekende kracht doen ondervinden. De concurrentie «Ier hooge ar- beidsloonen en de goedkoope landerijen in Amerika, zal zich iri Europa doen gevoelen eu eene belangrijke wijziging io de ceconoinie onzer maatschappijen te weeg brengen. Men kan overigens in dit opzigt slechts bloote gissingen maken; maar intusscheu is hel goed, het feit der emigratie niet uit het oog te verliezen, om niet door de gevolgen verrast te wordeu. Plaatsgebrek heeft ons belet, dit artikel vroeger op te nemen.) Vervolg en Slot.) De Iweo geburen, wederom vriendschappelijk vereenigd zij ide was hun avond-kout thans van de volgende inhoud L. Bij ons vorig gesprek, waarde buurman, ein- digdet gij met te verklaren het plan te hebben om, wanneer de accijns-wet op het gemaal riet werd opgeheven, het vaderland te ver laten en naar Amerika over le steken. K, Sedert orue laatste bijeenkomst, geachte vriend, heeft die zucht hij mij meer en meer veld gewonnen, zoo dat het my onverschillig ge worden is, of het ontwerp dier wet al of niet worde aangenomen. In mijn belang is het niet meer noodig, dat de leden der Sta- ten-Generaal daarover raadplegen. Want mijn besluit is genomen, ik heb mijn huisje reeds verkocht aan neef Jan, die, om dat het van Grootmoeder is, mij daarvoor zoo veel zal betalen, dat ik de overtogl naar New-York, onbekrompen kan voortzetten. Het bedrag der verkoop van eenige mijner huismeubelen, zal de verdere uitgaven kunnen bestrijden. L. Welk een verschil van tijden en zeden Vroeger was ons vaderland een weldadig en gastvrij toevlugtsoord, voor vele duizenden van emigranten of uitgewekenen, van olie oorden der wereld, en thans moeten derzei ver bewoners, we gens behoefte en broodsgebrek het verlaten. In tusscheu waarde buurman, hoop ik, dat gij tot uw vertrek, niet dan na rijpe overweging en toestemming uwer familie zult hebben besloten. K. Geenzins vriend, gij weet, wat gij mij van Amerika bij gelegenheid hebt verhaald, daaraan ontleende ik eene toespraak tot mijne kinderen aldus: «Jantje,zeide ik, in Amerika zal ik u een keurig mesje geveu om daarmede eene groeve of insnijding te doen in den stam van L. don suikerboom, terwijl uwe zusier Kousje een potje zal bekomen, om de uit dien boom vloeijcnde siroop daarin op le vangen. Willem, voor u heb ik een paar klimsporen', om in den koolboom te klauteren, om voor moeder eene goedkoope kuolwarmoes voor de keuken op te doen, en gij Mietje, gij zult een net en zindelijk mandje krijgen, om de geplukte aardbeziën, zoo groot als hoen— dcreijeren daarin op te zamelen. Dat de kinderen, allen als uit éénen mond uitriepen zal u niet bevreemden, o vader! waren wij maar spoedig in dat goede land. Met mijne vrouw ging bel niet zoo gemakkelijk, want die bad mij neg al eenige bedenkelijke zwa righeid voorgesteld, doch alle die bezwaren verdwenen, toen ik haar zeide. In Amerika, lirve vrouw, zullen wij dagelijks volop kun nen eten, wat wij bier zoo dikwijls water tandend hebben zien voorbij dragen. Daar zullen geene deurwaarders vlammende blikken werpen op de N.°' der gebouwen, noch hen zien binnen treden, orn de menschen met dwangbevelen te verschrikken. Daar weet men van geen garrrisaires zegel, registratie, enz., enz. Ook zullen wij daar, lederen mor gen ais Iriêr, voor w ij onze woning lot den arbeid verlaten, geen viermaal aan 's lands schatkist offeren moeten. Dewijl het u dan ernst is om Amerika, als een verblijf voor u en uw geslacht aau te nemen, heb ik lust, om u nog eenige bijzon der lieden van dat land mede te,jdeejen, die ik vermoede gij nog niet' weet. De vlakke ruimte buurman, van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zal niet minder dan 100,000 vierkante mijlen bedragen, alwaar dus vele millioenen bunders land, ter bebou wing voorbanden zijn, die allen op vcld-ar- bcidende nronschen wachten. Hoe snel de be volking ook jaarlijks toeneemt, heeft men in den loop dezer eeuw nog voor geene overbevol king te vreezen. Ook heeft daar eene volsla gen burgerlijke vrijheid plaats, en er bevinden zich geen meer of minderjjbegunstigde standen inde maatschappij. De staatsinkomsten worden er groolelijks gevonden, door de tollen en den verkoop der in het westen gelegen landerijen. De meest algemeen gesproken wordende iaal, is de Engelsche, dat maakt de nieuw aanko- melingen wel eens moeijëiijk.. Men is gehou den die taal aan te leeren, eene taal die men gewoonlijk een jargon (d. i. brabbeltaal) noemt, om u dit duidelijk te doen worden, zaljik zeggen wat zeker dichter van die taai spre kende, eencn Engelschman toeroept: Uw taal, zoo gij waant vol praal, Staalt gt uit aller volken taal. Geliefde buurman, gij spreekt mij een rib in 't lijf. Hart en ooren zijn enkel aandacht, wegens bet bekoorlijke en uitlokkende wat gij van mijn nieuw vaderland verhaalt. Het be zwaar der taal, geen nood, of ntijn tong al of niet, eene gestolen brabbeltaal prevelen moet, is mij vrij onverschillig, als ik met mijne huisgenooten even daarom, dagelijks maar een stukje spek en biefstuk over de tong naar de mang kan binnenschuiven, iets dat mij in Ne derland blijvende, ooit zoo min zal gebeuren, als dat er de lucht zwart zal worden van witte raven. L. Nu Klaas-buur, gij komt nog afscheid nemen, li. Zonder dat, zet ik geen voet aan boord. Ik hoor uw klok slaat tien, ik wensch u goeden nacht buurman, en ga mij in de peluw duiken. It., 20 Mei 1855. v. D. b. K. tüsschen BENKVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ek de tusschek liggende plaatsen Wolpliaartsilijk, Cor«gene, Catssclie Veer, Goessche Sas, Gorislioek en ïersekenrïain. Vrijd. 29'saiorg. 10 m |Zaturd.30'sniorg. 9 u. 30 m. Maand. 2 1snam. 1 u. m.Dingsd. 3 'stnidd. 12 u. ra. XVoensd. 4'smorg. 2 u 30 in.jDüiitleid. 3 'smorg. 3 u 30 m. ADVERTENTIES. Heden overleed, na een langdurig lijden, lot mijne en mijner Kinderen en Kleinkinderen diepe droefheid, mijne geliefde Echtgenoote, WILLEMINA de BRAAL, in den ouderdom van ruim acht-en-zestig jaren, na eene gelukkige echt- vereeniging van een-en-veertig jaren. Zwaar treft I mij in mijne hooggeklommen jaren, dit verlies j J doclr ik hoop le berusten in den wil van Hem, die geen antwoord van zijne daden geeft, ZlRRlKZER, M. van den ENDE. den 22 Junij 1833. jDienende deze lot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden zoo binnen als builen deze Stad. pjarrreas, De Notaris Mr. C. van dek LEK. du CLERCQ residerende le Zieriltzee, zal, ten verzoeke vjii zijnen Heer Principaal, den Ei genaar van den AA NA-JACOBA -POLDER on der de Gemeente Bruinisse, Provincie Zeeland, gelegen, op Ea(ur«lag rtcn 3® «Buitij 1855, des voormiddags ten 10 ure, in voormelden Polder, publiek voor den tijd van 1 jaien verpachten: üngeieer 50 bunders, ten jare 1SÏ7 ingedijkte zijnde EirLEIGROXiSEKivan zeer goede boe- danigbeid. Daarna overgaan tot openbaren verkoop van 73 bunders uitoiiintencl K©®Ij2AA3® 20 buudtrs «ïlto VILASen 3 bunders 3- en 3-jarJgc MEEKRAP. Intusscheu zijn voorschreven ILanilen en VrueSitera VIT DE HAND TE PACHTEN en TE HOOPENwaaromtrent aanwijzing en in lichtingen kunnen worden verkregen acht dagen vóór de veiling en verpachting bij den Hoofd- Opzigter A. BKAAM in voorzegden Polder. De Notaris D. Q, de JONGE van dek HALEN, residerende van de beneficiaire Erfgena men van wijlen den Heer F. C. CATS, op Vrij dag den '10 Augustus 1855, des namiddags ten 3 ure, ten huize van den Heer B. H. Haiusck te Zierikzee, publiek presenteren te verknopen; Een kapitaal ruim iluhhcl Wffi©iïM.ÏJE§, met annex gelegen groote Moes- en SBioemtui- nenhet ££uis bevattende veertien vertrek ken, waaronder vele behangen en van stook plaatsen en andere gemakken voorzien, Keukens, ruime ten deele gewelfde Kelders, marine ren (Sangzeer goede Regenbakken en Welwaterputtcn, alles thans ingerigt tot eene en Woningen, staande en gelegen aan de Oude Haven en op drie plaatsen sluitende of uitko mende aan liet Vischslop te Zierikzee. slaande en gelegen in liet Vischslop, binnen ge noemde stad, thans bewoond door M. Koole. Een KOETSHUIS met annex SM 111- DENSTAIa staande in de Hooge Molenstraat aldaar. beplant met zeer vele jonge goed vruchtdragende Fruitboomen, DE UITSPANNING: GENAAMD met deszelfs Woonhuis Koepels Stallin gen, Schuur, Arbeiderswoningen, Voor plein, Moes- en Bloemtuinen en alle daartoe behoorende Itoomcn, Houtgewassen en an dere Beplantingen, alles staande en gelegen in de Gemeente Noordgouwer aan den Klooster- weg tusschen de Buitenplaatsen Weelzigt en Welgelegen. Eene bruine MERRIE', Werkpaard; te bevragen bij den Uitgever dezes. Boor toeval uit de hand te koop xgssa, waarbij een zoo goed als nieuw BIE- a&MgLJUHB met tocbehoorcn, staande en «SÉfcaSSPgelegen te Ouwcrkerkiu Duiveland welke sedert jaren een goed burgerbestaan beeft opgeleverd. Hierop reflecterenden gelieven zich zoo spoedig mogelijk te adresseren bij den Eigenaar, M. 0. van WESTEN, aldaar. lering SIOEHEW laatste smaaKalsmede Mans- en Kinder- grijze Flumbards en is ruim voorzien van moderne PETTTESJ. die een paard kan beslaan van de Proteslant- sche Grdsdienst, bij W.m KLOS, Hoefsmid te PoortvlietEiland Tholcn. Brieven franco. van veertien onderscheidene personeq met hanne familiën, uit Zeeland naar Koord-Amerika bevorderd door het KANTOOR VOOR LANDVERHUIZING VAN VAEEXTI» EOREüSZ MEIJER, te Rotterdam, Bierbaven, Wijlt 1, No. 383. NIEOVY-JQEK, den 8 Mei 1833. Mijnht er! Volgens onze belofte aan UEd. gegeven om bij onze aan- komst te New-York U een Lrief te zenden, en altoo ouie behandeling «ia» UEd. te doen weten gedurende onze rcia zoo moeten wij onzen dank betuigen «aan UEd. voor de iu. kwarlieriug en verdere behandeling tc Huil en te Liverpool ja «haar schiet niets te wenschen over, ook onze bchaudeliug op het schip was zeer wel door middel van den gocdeu Conducteur heinrich wilhelm dobeiieiner. die ons van wegeug UEd. kantoor op de reis heeft vergezeld en alles heeft «aangewend om ons de reis te veraangenamen. Ook de proviand ons van UEd. wekelijks toegezegd, hebben *jj ontvangen, en zij die voor extra proviand hebben betaald, hebben alles genoten wat in hun Contract geschreven stond dus wij allen zijn te vrede en betuigen uogmaals onze dank aan UEd. kantoor en kunnen hetzelve aan onze stad eu landgenoolen ten volle aanbevelen aan UEd. kantoor, ïiet nu ook nog eenige regelen, welke gij onder den brief in de courant zoudt moeten plaatsen en zoo gij ons het gj. nocgen wilt doen wel in de Zierikzeesche Nieuwsbode. YYij hebben U ons woord gegeven, Om in een klein besloten brief Ons reis na New York te doen melden Zoo wel liet leed als ook het lief. En 'k heb zoowel als ook mijn vrienden Mijn woord gehouden in die zaak, Doe gij nu aan U LandgenooU. Ook wederom dit klein vermaak, Dat zoo wanneer gij blief eu namen In een der bladeu zetten laat, Dat ook dit klein eu eenvoudig dichtje Al na.a.st deu brief te lezen staat. Vaartwel dan vricuden, bloedveiwanten En zoo gij tot de reis besluit Kiest dan 't kantoor van LORENZ MEIJER Tuch altijd voor bet beste uit. Uw diouaars en vrienden, (was geteel-end[tvas geteekehd:') DAVID VKREEKE J. J. ARNOYS Hz. K. M. DE Kt ERK. M. DE JONGE Mo JACOR NIEUWENHUIJZE. JAC. v. CALMTIIOUT, Ar, JACOBUS MINNAAR. A. VER HULST. ADs. DE KLEI K Jz. M. ZOUTt-NDAM. G. BOEIJ. JOI1. ZWAGERMAN. J, OTTE. C. II. VAN DER WEIL. UNITED STATES OF AMERICA 1 STATE OF NEW-YORK CITY AND COUNTY OF NEW-YORK to vut: Beit know that on this 9lh day of May eigthceu hundred «iud fifty five at the City of New-York aforesaid, before me, Stephen D. van Schaigk, a Notary Public in and for the State of New-York, dwelling in said City of New-York personally cacnc David Veref.ke, K, M. de Klerk and A. de Klerk to me made known to be three of the persons who signed the foregoing letter and statcnieut in uniting and who severally and respectively acknowledged to rue that they had heard read the foregoing paper certificate or letter subscribed by them and kucw the coulcnts thereof and that their several signatures and the signatures of the other parties thereto are gcuuine and that the statement! therein contained are true. fn wittucss whereof I have hereunto set ray hand and official seal this 9'-b day of May 1855. (signed) S. D. VAN SCHAICK, Notary public as aforesaid. Consulaat Generaal der Nederlanden IN DE Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De ondergeteekende, waarnemend Consul generaal der Nedeilanden in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ceiiificeert mits «lezera, Dat STEPHEN D. VAN SCHAICK is Notaris Publiek voor de Stad New-Yoik, en dat alle akten, door hem als zoodanig gepasseerd, volle geloof eu waaide kau gegeveu worden, zoowel in als buiten reglen. Gegeven ouder mijne haiidteekcniug en het zegel van den Staat. Te NEW-YORK, den 9 Mei 1855. De waarnemende Consul Generaal in de Vereenigdt Stalen fan Noord-Amerika, der Nederlanden, (t.S). (oias gel.) J. E. ZIMMERMAN. Het Origineel van dit Getuigenis ligt ter inzage ten kanture van V. L. MEIJER, te Rotterdam. Be zalf en pillen van llollovray werkeu wonderbaarlijk iu gevallen van huidziekte, T.,..« B..., te Schiedam, leed IS maanden lang aan eene hevige huidziekte, en had cene menigte zweren in hel aangezigt, op de handen en andere deel en des ligclia.inis, meest voort komende vau scheurbuik vele liem aanbevolen middelen had hij gebruikt, doch le vergeefs. Daar de ziekte iu genen dcele verminderde, zoo besloot hij eindelijk tot de zalf en pillen vau Holloway, en na dezelve eenige weken lang gebruikt le hebben was hij geheel hersteld vau de ziekte zelve eu bevindt zich thaus overigens in den besten staat van gezondheid. DoosjesPillen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,00 G,75 ƒ13,8020,80 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20,93 Zijn op franco aanvrage 3 Comptant te bekomen hij den heer J. P. VERLINDEN te Bergen-op Zoom, J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te <sHertogen' bosch, alsmede te Londen, Strand 244-, Holloway i Etablissementen te Neiv-Vork80 Maiden-Lanc. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. DE LOOZË

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2