EDE, Donderdag, 28 1855. ER IJ No. 1179. 11e Jaarg Nieuwstijdingen. iflgd neeht, odigd £nechts,| Verscheidenheden. 1 rAGTHO, resi.il p Zaturdag den If ids om 6 uro I an ELSACKEHl ZIERIKZEESGHE NIEUWSBODE. x gebouwde I net TUIX en I n. luformatien ilaris. MEW ABONNEERT ZïCU lil Nederland, bij den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerikabij J. QUINTUS, te Sheboygan. J. ÜRMERINS 1 1). VAN DER I 1 3 Juli] 1855, berg te HaamA ellen BOW-1 de Gemeentel icliillendo per-T lader te om-I i Kantore vanI ABOWNEMENTS-PRIJS l VOOR BEIDE UITGAVEN i Voor 3 maanden. 1,30. Franco per post in Nederland- 1,50, Voor Noord-Amerika, Franco Nevv-York. Dollar - 1,10. VERSCHIJNT Op Diugsdag en Donderdag. ADVER1ENTIEN* 10 Cents voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing, 35 cents. De inzending der Adverlentien kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voorrniddags 10 ure. BUREAU: Zier ik zeeIloek van de SchuilhavenLetter B, No. 94. Brieven ea ingezonden Stukken Franco. v dek LEK dsLonden"22 Junij. Laatstl. Woensdag zijn te ke van den limlp^ismuuth niet minder dan 420 landverhuizers, jr in het Faillis-Hmeerendeels jeugdige meisjes, te Dublin ingescheept, iaan WiERiKsJom verder naar Australië te worden gezonden, datum en dagjje[ n;euw gevormd korps werklieden zal dezer nteren Ie naar (je K,jm worden gezonden. Het is ÏOOO man sterk. Het grootste gedeelte, 800 man ERF, staanJelnamelijk beslaat uit gewone werklieden en is in erilizce, wijk l\|onder—afdeeliirgen verdeeld van 25 man elk, daarbij ikomen 70 smeden en timmerlieden alsmede 05 ver- ichillende handwerkslieden als: schoenmakers, za delmakers, kleermakers, barbiers, enz. Naar men verneemt is de Oost-Indische com- [pagnie voornemens 30.000 man aan te werven. Eerr Amerik. dagblad verhaalt een zonderlinge wij/e van zelfmoord. Sedert ceirige jaren woonde in Albany een Franschman, uit Grenoble, die zijn va derland bad verlaten omdat zijne (aniilie hem slecht behandelde. Hel geluk was hem gunstig geweest en bij had in weinige jaren een aanzienlijk vermogen ijecn gegaard. Hij leed sints geruimen lijd aan eene -igeneeslijke kwaal en daarom wilde hij zich het leven «nemen. Hij maakte dit voornemen aan eenige Uit "ever ~le![j|,r'e,l('c" bekend, er bijvoegende, dat zijne bezittingen deb°HAVE leKrriet aan zijne familie zouden ten deel vallen. Hij ver- kucht alles, sloot zich met zijn goud en zijne schuld- brieven in zijn buis op en liet zich vervolgens door buskruid in de lucht vliegen, liij een aan het stede lijk bestuur toegezonden brief bad hij als uiterste wil len werrsch te kennen gegeven, dat al hetgeen van ijne bezittingen nrogt te regl komen onder de be- Wtigste matrozen des lands zoude worden verdeeld. k D, No. 201, Ie van do Fen- No. 180, secliil V S. Te bevrageil IS'oord'Becelanit DE HAND Til lotcnboomhouleJ »eea cn Con-I krijgbaar bij Fl erikzee. ebben weder "geie- Een belangwekkend e Luik woonachliji ter lievig aan zaal erstijving aan kil a van ougeslehliitii len, te meer dar bekend waren, tl r versctiiltemt. NI ,-r liare toevlugt It kc spoedig de wil eu tijils genoot J na dat alle auilnj Deze pitten zijn op zekeren lceflijt o de op nieuw zolgcude: 0,75 Tl3,3O/"20, 7,50- 13,85- 20,! al te bekomen I Hoofd p t a a l| udcr te ,s Herlogci d 244. HoilowaïI 80 Maiden-Lainj rguslus e. It. co brieven uf m.r bakker t kt-lijk vreesdeis echter Dog altijd aanzienlijk. De zaken slaan echter zoo, dat wij dagelijks de tijding van een nieuwen aanval te gemoet zien. Parijs, 26 Junij, De generaal Pélissler meldt in eene depêche van 22 dezer, dat de Fransclien ijverig bezig zijn met de voltooijirrg der werken legen den toren van Malakoff en dat de vijand bezig is zich te herstellen. Tevens meldt de gene raal, dat de cholera onder de troepen geen voortgang maakt en de staat der gezondheid in het algemeen gunstig genoemd mag worden. Het verlies, in het gevecht van den lSJen ge leden, wordt opgc-geven als volgt: Officieren: 37 gesneuveld, 17 gevangen genomen, 96 gekwetst. Onderofficieren en soldaten; gesneuveld en vermist 544, gekwetst 1644. Parijs, 23 Junij. Over den mislukten aanval an den toren Malokofff zijn de volgende opgaven ia omloop. De Errgelschen zouden den Bedan de 'ranschen den Malakoff-loren aantasten. De aanval Ier Errgelschen werd langen lijd verhinderd door 'cnc zeer breede en diepe loopgraaf, voor welke lUnne regementen halt hielden, terwijl de troepen -an Pélissier regelregt legen de vesting aanrukten n alle hinderpalen op hunnen weg te boven kwa len. Zij hadden voorts niet slechts met de artil lerie van den Malakln ff-torennraar ook met die tan den Iledair te doen, daar de latere aankomst Ier Errgelschen de laatsten beschikbaar stelden. Zoo Is te begrijpen is, moeten onze troepen door dit lubbele vuur veel geleden hebben. Het op een der ninisterien ontvangen berigt der verliezen zou 2600 an bedragen; men weet evenwel niet of daarmede iet gehcele verlies of slechts het verlies aan dooden 1 gevangenen bedoeld wordt. Parijs, 24 Junij. De Moniteur vat heden het oord weder op, om van meer dan één standpunt de lemoederen gerust te stellen Volgens dit blad meldde leneraal Pélissier dd. 19 dezer, dat de belegerden ge- "oedc gctniiVurende den geheelen vorigen nacht in groote onge- "ustheid verkeerden en gedurende geruimen tijd met lUnne stukken in het wilde schoten. De dépêche van ieu 20sten zegtdat de vijand de kleine aan het uit— irsle einde van de Zuidelijke haven gelegene voorstad n brand gestoken heeft. Voorts verneemt men dat le Franschen van hunne zijde geduchte werken za- -tnenslellen, door middel van welke zij de groote haven «middellijk bedreigen. De dépêches bevestigen al lierderdal de Errgelschen in hunnen aanval gestuil 'oor eene gracht, dadelijk omkeerden, dat reeds vijf reilt, bij D. ieven franco, dl honderd Franschen in de veroverde werken waren, en i ticli alleen daardoor niet konden handhaven dewijl - Tl t Bussen door het aftrekken der Engelschen in staat ren-Melt 'aren, al hunne krachten tegenover de Franschen te ris. Te bevragf franco. AN P, DB LOOl (nikkelen. Dit alles ware vermeden geworden, 6 de Errgelschen in lijds het terrein onderzocht Bden. De klagten over lord Raglan zijn algemeen, fee troepen hebben twee generaals verloren en het dal dooden, hoewel niet zóó groot als men aanvan- GEMENGDE BEKIGTEN. Te Middelburg zijn twee van de éoojjtgeplaatste beambten, afkomstig van oorlogsschepen, zoo dom als ossen. Een er van heeft eene favorite gehuurd van een heer, en is daarom zoo hoog geklommen, maar draagt horens die door zijnen hoed groeijen. Twee rijks-commiezen aldaar, zeiden II. Zatur- dag in eene herberg: »[)at is verd.... wat te zeg gen, nu den accijns op het gemaal is afgeschaft, waar moeten w ij nu een goed heenkomen zoeken?" »Ach," zeide een burger, »in de kolonie van Bal dadigheid, is nog plaats genoeg voor commiezen en andere overtollige ambtenaren van ons land, opdat wij verlost zuuden worden van den boozen." Bij de plaats gehad hebbende schoolcommissie aldaar, kwanten zeven schoolmeesters in de herberg den Engel, en naar veel beweging te hebben ge maakt, koude zij geen 25 cents betalen. In de Prutestanlsclie weesschool te M., is eene zooge naamde kiirder-moeder, die de weezen op eene schandelijke wijze mishandeld. Wanneer bij voor beeld een meisje een doekje voor een ander wascht, krijgen 2ij zes weken huis-arrest. Wanneer de Kerseboom-vrouw te Hde dochters van Bin de Kerkstraat uitmaakt voor publike nimfen, zal er aan het licht gebragt worden, wat zij met de officieren uitstaande heeft, hoofdzakelijk om aan haar snoeplust te voldoen. Jan te Hoog vliet woidt verzocht, in de kerk zoo niet meer rond te kijken, want velen zijn bang van zulke oogen. Veikrijgbaar aldaar: drie gezusters voor een prikje. Een boerenzoon van 'sGravenpolderhecft het te Drie wegen niet klaar kunnen spelen om fortuin te maken. Jjn Koomait, van onder Brijdorpe, wordt ver zocht, zijne magere honden niet meer los Ie laten loepen, en bij anderen de melk niet meer te laten opslobberen, daar anders zijne honden zullen dood geschoten worden. Te 's Heerenhoek zal met de aanslaande kermis ten tooneele gevoerd worden: Het mislukte huwelijk van jufvrouw Slof en Janis van der Kolk en Steen; na hetzelve: Een molenaar, of de kinderfabrijkant. Aldaar zal Lobeck een eerlijk verkeer aangaan mot Jaantje van Dijko. Mientje te St. Maartensdijk vindt het lang niet mooi, dat men haar in de Nieuwsbode heeft ge plakt, enkel omdat zij met Pinksteren een weinig mal is geweest. Wel nu, beste meid wees dau voortaan wijzer en gedraag u niet meer zoo uit gelaten gek: A'onfnjzharten kloppen tocli niet lan ger dau een paar uren voor een' naaldridders- dochter. »'t Is zoo," zcide Antje togen Maatje, toen een voornaam heer op het dorp voor ieder beleefd groette, »wat is die man toch vriendelijk. »Ja," zeide Ma3tje, »mijn man zegt, dat de heeren meêgaander zijn dan de boeren, die op hun eigen gezag ziel; dikwijls te veel aanmatigen, terwijl de veldwachters en bodes zoo afhankelijk zijn, dat boe- renkoningen regeren als AlleenheerschersJu een winkel te Zierikzce worden de menschen, die er hun geld komen besteden, touwen en strikken op bun hoed gehangen en laten hen zoo voor spot de straat opgaan. Zoo lang de kooplieden maar orédiet geven, zullen die heeren wel winke lier blijven, maar wij zijn nog geen drie jaar verder, De magt der vrijzinnige beginselen. De éérste weldaad der openbaarheid ist Jat zij de on deugd tot zwijgen brengt. Is dit het heilrijk gevolg der opehbaarh-id (hetgeen ntogenzeggelijk avaar is en blijkt uit de belemmeringen, die men alleiwege en thans voornamelijk in Frankrijk der openbaarheid in den weg legt). Is dit, zeggen wij, het heilrijk gevolg der openbaarheid, dan ook is het de phgt der drukpers even openbaar de pogingen ten goede te ermeldcn, de verblijdende verschijnselen ie doen uitkomen, als zij de werken der duisternis geslrengelijk berispt en aan het daglicht brengt. Klein was het sprankje licht, dat cr in Nederland was overgebleven, toen de heillooze Aprilbeweging als eeu or kaan over Nederland heen vloog en in eeu omzien alles, wat met zooveel zorg was opgebouwd, als met woitel en tak uitroeide, zoodat de Staat schier gelijk gesteld kou worden met den landman, wieus oogst ecu enkele hagel slag vernielt. De vruchten wnrcu dan ook even wrang Wij kregen een ministerie, dat zich beroemen durfde in eene tegen overgestelde rigting, dat is, de hrablcngang\ werkzaam te zullen zijn. De alles bezielende vonk der vrijzinnigheid (onbekrom penheid van denkbeelden: verlichting, in eeu woord,) word uitgedoofd.... doch neen zoo ver kwam het gelukkig niet.... zij glom r.og in de borst van ecu negental man nen, die het ilaauwe sprankje schier onopgemerkt koes terden en met zorg in leven hielden, totdat er gelukkiger tijden roogteu aanbreken. De verblinding, de verbijstering van zinnen, duurde iutusscheu voort: het licht werd onder de korenmaat gesteld sciiier eene misdaad werd het geacht het kleine aaotal mannen, dat zich als eeu kern aaneensloot, zijne achting te bewijzen, bun zijne hulde te brengen! Groot was de moeite, hevig de strijd, om hen onder het getal onzer Vertegenwoordigers te zien opnemen; en zelfs toentoen men dit niet weren kon, werden zij als geheel gedegradeerd beschouwd en geene de minste ouder scheiding waardig. Aanvankelijk werd aan geen hunner de eer gegund tot lid ecner Commissie of tot President of Voorzitter benoemd te worden: te veel eer achtte men het reeds, dat zij onder eeu in eene tegenovergestelde rig- titig handelend ministerie zitting moglen nemen iu onze Kamer van Vei tegen woordigers. Nu, de zaken gingeu dan ook in eene tegenovergestelde rigtingHet vrije, vrijziDuige Nederland, werd aan Godsdiensttwisten ter prooi gegeven en de ware belangen des lands veronacht zaamd. Hoe fel bestookt eu door allerlei Bladen ook van eene tegenovergestelde rigting) bestreden, gloorde het vonk je voort en gaf nu en dan door eene ligte flikkering van deszelfs aanwezen eeu bemoedigend bewijs voor beu, die op betere lijden hoopten. Eindelijk echter achtten de negen manucu bet tijd eene krachtige poging te doen, door eeu aanval te wagen op het zoo drukkende accijns- stelselHet voorstel tot opheffing vau den accijns op de brandstoffen werd gedaan: doch werd, daar het vau heu uitging, verworpen! Int usschendoorliet behaudelen van dat onderwerphadden de gevoelens zich geuit, de mce- niogen zich verdeeld cn geopenbaard het geringe getal vrijzinnige lcdeu verwierf eenigeu meerderen aanhang, die gaande weg aangroeide, zoodat het ministerie ten laatste genoodzaakt werd, veiligheidshalve, zijucu cours in de te genovergestelde rigtingcenigzius meer te wijzigen uaar den weder meer en meer ontwakenden volksgeest en be sloot daarom, hoewel schoorvoetend en ouder allerlei be- lenimcreude bepalingen, tot liet voorstel uiu «Ie belasting op het Gemaal af te schaffen. Hadden de viijziuuige le den niet het initiatief gcnomcu, men mag het als zeker beschouwen, dat het ministerie, dat zich bij die achtei- waartsche ligting goed bevond, voorzeker gccne schrede voorwaarts zoude gedaau hebben, om tot vvrligliug van volkslasten te komen. De magt der vrijzinnige beginselen heeft het daartoe gedwongen Behalve liet zoo gewenschle der afschaffing heeft deze gebeurtenis nog iets heilrijks aan deu dag gebragt. name lijk, dat het sprankje, dat van de zoo geweldig uitge doofde vei lichting onopgeniei kt was overgebleven, door volhardende zorg gekoesterd, tol een krachtig, weder al les verwarmend cn levenwekkend vuur is aangewakkeid. Het voorstel tot de afschaffing vau den accijns werd cr, om zoo te zeggen, niet met moeite cn ter naauwernood doorgehaaldneen, de overwinning op het domperstelsel was schitterend: de kracht der viijziunige beginselen open baarde zich luisterrijk in dien strrjd eu liet voorstel werd met glans, mei eene aanzienlijke meer dei heid aangenomen; een bewijs, dal men de tegenovergestelde rigting van bet schrikbewind moede is, dat de vrijzinnigheid weder nieuwe aauhangers verworven beeft, en dat bet ministerie nu in derdaad, zal liet aan liet bestuur vau zaken blijveD. eene iu waarheid tegenovergestelde rigting, dat is, ten goede, moet aannemen. Verblijdend verschijnsel 1 Voortaan zullen rede en ver licht oordeelliet kenmerk eener ware geestbeschaving, ia onze Kamer weder hunne stemmen mogen verheffen en, zoo wij vertrouwenzullen die ten laatste zooveel weer klank vinden, dat wij ons, bij de miDste ministeriële veiauderiugweder iu het genot van een vrijzinnig, zich door deszelfs heilzame en cclil staathuishoudkundige han delingen kenracikcud ministerie zullen kunnen verheugen. De Hemel geve, dat die dag spoedig aaubreke. waai vau wij het nu aangenomen voorstel tot afschaffing van den accijns op liet gemaal, alsetu voorbode blijmoedig begroeten. Deze heilrijke uitkomst, dit blij verschiet, is alleen te wijten aan de openbaarheidcn teregt zegt dan ook de Heer Royer-Collard De openbaarheid is eene soort van tegenstand aan de gestelde magtenomdat zij hunne dwalingen en af wijkingen aan het licht brengten daarom in staat is de Vaar heid en het Regt over hen te doen zegevieren. Zij is de magtigste tegenstandomdat zij iiimmei ophoudtzii is de edelsteomdat al hare sterkte ligt 'lil het zedelijk gevoel van den mensch Oorlog eu Landverhuizing. De oorlog eu landverhuizing gaan tegenwoordig hand aan band, om Europa iioe langer boe meer van zijne bo- volkiug te ontnemen. Volgens de berekeningen vau Lord Grey, zou de oorlog in het Oosten, zoo door de wapenen als door ziekten, reeds 500,000 menschen weggemaaid heb ben, en niets kou aanleiding geven, om te den keu, dat deze vreesselijkc menscheninoord spoedig geëindigd zal zijn. Volgens een bij bet Congres der Vereeuigde Stalen inge diend vei slag, zou tie Anierikaansche Unie iu 1854 eeo getal van 400,474 emigranten hebben opgenomen, waar onder 49,000 Engelschen eu Schotten, 101,000 Ieren, 200,000 Duilschcrs, 13,000 Fransclien eu 13,000 Chinezen, terwijl dc overigen lol verschillende natiën behoorden. Voegt men hierbij de bnidverhuizeis naar Canada, Australië, dc Engelsche koloniën in Afrika, naar Algiers, enz., dau ver krijgt men een totaal van 5 a 000,000 roeiischcu, die in het vorige jaar Europa verlaten hebben, om in de andere wcrelddeclen eeu beter beslaan te zoeken. Deze buitengemeen groote ontwikkeling der Europeesche emigratie, dateert, gelijk men weet, eerst van 1847. In 1840 bad zij bel cijfer vau 200,000 zielen nog niet be reikt. Iu minder dan acht jaren is het dus verdriedubbeld. De hongersnood iu Ierlaud heeft haar eensklaps tot die hoogte gebragt, maar wat vooral opmerking verdient, is, dat Ierlaud, na iu minder dan 10 jaren eeo contingent van 1,300,000 zielen tot de landverhuizing geleverd le hebbeu, heeft opgebonden het hoofdpunt van uilgang der emigranten te zijn. Vau 1852 lot 1854 is de emigratie uit Ierland bijna lot op de helft verminderd. De hoofd oorzaak hier van is de emigratie zelve. De ellende in Ierland werd voornamelijk te weeg gebragt door overbevolking., die de wcrklooneu zoozeer deed dalen, dat dc arbeider niet meer in zijn beslaan kon voorzien. Door de bevolking sterk te vermindereu, deed de landverhuizing ook het aan tal der voor deu arbeid geschikte banden afnemen, liet- geeu de werklooneu weder genoegzaam deed rijzen. Dc toestand der mindere klasse is er in die male door ver beterd, dat het aantal bedeelde armen, in de eerste week van 1846 620,747 bedragende, iu Jaouarij 1855 tot op 106,802 verminderd was. Dit deed nnluuilijk deu lust tot emigratie vciflaauwen. Eu nog meer: na een tal vau landverhuizers naar de Vereeuigde Staten le hebben ge zonden, begint Ierland nu zelf op te nemen, ui't alleen uit Schotland en Engeland maar ook uit Amerika. Iu een brief \an den beer Mac Gree, in den American Celt, lezen wij, dat elke week bijna 500 Ieren zieb te New-York uaar hun vaderland inschepen, met een kapitaal vaiieerende van 1200 tut 12000 gulden. Dat zijn oude landverhuizers, voor het grootste gedeelte op kosten der üefdadiglieids-iuriglingcn vertrokken, die terugkecren na het benoodigd kapitaal le hebben vergaard, hetzij om ecu stuk grond te koopen, heizij om eene kleine nering te bcgiuuen iu hun geboorteland, waaruit de ellende ben verdreven bad en waarheen liet heimwee heu terugvoert. Eene andere oorzaak, tlie de emigratie uit letland doet verflaauweu, cn ecu zeker getal Ieren weder uil Amerika voert, is de reactie die er tegen hen plaats vindt. Deze reactie is gedeeltelijk het gevolg hunner godsdienst, die men vau ouveidraagznamheid beschuldigt, gedeeltelijk ook van bun woelig, twistziek en ouvoorziglig karakter. De New-York Conrrier and Inquirer merkte onlangs aan, dal op eene bevolking van 116,917 Ieren cu 4,427 Duit, schors iu dc slaat Massnchusets, men iu de gevangenissen 4 43 Ieren eu slechts 7 Duilschcrs vond; en in de arm huizen 803 Ierenon 13 Duilschcrs. Ook is voornamelijk legen hen hel niet zeer gastvrij programma der Know-Nothing- partij gerigt; Dc ruiigralie uil Ierland, is dus, om de hierboveu vermelde redenen, veiniindeid, doch daar hel gebrek aan handen in de nieuwe wereld zich nog steeds doet ge- vocleu, en zelfs ic-tlercn dag grooler schijnt te worden, heeft dc algemecne Europeschc emigratie er niet door ge leden. Duitschlaud vult nu de ledige ruimte op. Ia

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1