mm HOFSTEDE, eene hofstede, No. Verscheidenheden. Eeo Huis, Erf en Tuio, drie Huizen en Erven, LEERLOOIJERIJ TE KOOP, Wordt gevraagd een Bakkers-Knecht, Terstond benoodigd twee Iloefsmids-Knechts Eene bekwame Boeren-Mei' Ni Kort daarop v-erseheen «le commissie uit liet prov. ge- reglsliof, bestaande uit (ie hecrcri Snelhlagc en Rambohnct, rnadshccrrp, de Willebois, advoca.it-gener.ial, en Smits, subslituul-gi'diier, en ten overstaan van welke de ten uit voerlegging der doodstraf aan den veroordeelde zou plaats hebben. Men verneemt, dat deze laatste in zeer bedaarde en gelaten stemming de gevangenis van Arnhem, waar bom gisteren avond dc dood is aangezegd, verlaten en hier zij ne laatste uren doorgebrngt heeft. Pc predikant der Hervormde gemeente, de advocaat-ge neraal ou enkele leden der familie van den veroordeelde hebben zich in die oogenbiikken nog niet bom onder houden. Even voor twaalf ure beeft de commissie uit bet bof plaats genomen op oene met zwartlaken behangen tribune, welke voor den gevel van liet raadhuis, en tegenover liet 6chavol. voor de magistraten. Terstond daarop is de veroordeelde, die met bedaardheid en onderwerping zijne geleiders volgde, op het schavot verschenen en in een kort oogeublik was alstoen het werk der metjschelijke geregtigheid volbragt. Deze executie bad hier veel opschudding gegeven. In- tusschcn heeft de meeste orde en stilte daarbij gcheersehl. Een escadrou dragonders van liet garnizoen van Deventer bad het plein der strafoefening reeds vroegtijdig bezet. Men zegt algemeen, dat zij, die den veroordeelde in zijne laatste uren hebben bezocht, allen bijzonder tevreden waren •over ziju gelaten en berouwvolle:! zielstoestand. Urn twee ure is liet lijk afgcuomeu en zal op de be graafplaats d< r gemeente ter aarde besteld wordeti. Aan sterdam, 22 Junij. Heden in den vroegen morgen is op het IJ, nabij het Buikslolergah, aan boord van het beurtschip op Zierikzee, ten gevolge van het overloopen van de fob, over boord geslagen de schippersknecht van Dijk, van Zierikzee, oud 25 jaar. De ongelukkige is dadelijk verdronken. Alle pogingen, om hem te redden, waren vruchteloos. Zierikzee, 23 Junij. De geruchten, in den jongslen lijd te Parijs in omloop ten aanzien van eene, voor de geallieerden ongunstige wending in den slaat van zaken op het oorlogstooneel, hebben zich bevestigd. De Fransche Moniteur meldt na melijk, dat een aanval, op den 18den door de geallieerden op den Mulukoff-torcn en den Retlan ondernomen, is afgeslagen, liet verlies, dat aan zienlijk moet zijn, kan nog niet met juistheid worden opgegeven. Ook hij het Engelschc gou vernement is eene dej èche van dien inhoud ont vangen. .Met verlangen worden nadere bijzonderheden dienaangaande te gomoet gezien. Wijlen inejufvrouw D. van Zuijcti, weduwe W. Gast, te brouwershaven overleden zijnde, heeft bij testamentaire beschikking f 400 aan de kerk en even zoo veel aan de •diakonic der Hervormde Gemeente aldaar, vrij van sue- cessieregt, gelegateerd. De magliging tot aanvaarding van dit legaat is daarop ontvangen. Men leest in de Hollander van 1G Mei II. Koli.ecte. Zondag 0 Mei ll. geschiedde alhier aan het ciude der voor- en namiddag-godsdienstoefening, de aangekondigde kollecte. Op weinige centen na, w.iren 70 Dolls., voor de lijders van den watersnood in Nederland bijeenverzameld. Van dc andere gemeenten, hopen wij dit iu een volgend Nr. tc kunnen mededeel en." 70 dollars (bedragende 173,00) en -dat alléén in de gemeente Holland (Staat MichiganJ, voorwaar een degelijk bewijs van wil vaart in de nieuwe nederzetting, maar ook van liefde lot den naaste en de broeders in bet oude "Vaderland! Men leest in den Sheboygan Nieuwsbode die uil- gegeven wordt te Sheboygan in Noord-Aoicrika, lu-t onder staande aitikel, als antwoord op het stuk van J. L. van Oost, onderwijzer der jeugd te Nieuwer kerk, vooi komende in den Zierikzecsehen Nieuwsbode van dc-u 13 Maart jl. beginnende Wat gij gehoord hebt, is zoo. Twee brieven ontving ik onlangs uit Amerika. Iv. Braam, mijn vorige ondermeester, die, nu ruim een jaar geleden, naar Cinciniiatie vertrokken f is schreef ze mij. j' Dc eerste vraag, welke bij liet lezen van dien brief, zich aaa ons opdrong, was: s W ie of wat geeft aan K. Braam, een jong arctisch, die pas komt kijken, bet regt om dei» staf over geheel Noord-Amerika te breken Men gelieve zich Ie herinneren, vat wij vroeger, in een artikel over de stoffelijke welvaart in Amerika, van de ophooping der bevolking in groole sleden, en onder deze oök'-Cincinnati, gezegd hebben. Het is geen wonder dal Braam, die zich op het vak vat» onderwijs had toegelegd en dus geen werk had geleerd, en nog (laar en boven liet Engelsch niet verstond, zijn doel in Cincinnati niet zou en niet kou bereiken. Maar was hij wel niet een bepaald doel gekomen Wij gelooven het -niet. Wal bewoog hein tot die reis? Schoone woorden en heerlijke toezeggingen, zegt hij. Dit is een verwijt aan zijn-e bloedverwanten, dat zij zeker niet verdiend lu-bbeu. I)e beginselen zijn altijd moeijeüjk en Braam geeft in liet begin reeds den moed verloren, hetgeen zij niet helpen kunnen. En zoo is bij met den dornmen. onberaden hoop mcdegeloopen, die dan toch altijd boven hem dit voor had, van de handen Ie kuunen gebruiken. Wij steldeu in hot boven aangehaald artikel de gelijkenis voor van eene kip, die voeder vin dende, door een eigenaardig vreugde geluid de andere kippen er bij roept, waardoor haar aandeel in het gevon dene dikwijls zooveel als niets wordt, en zoo is bel ook al met 'de Hollaudsche bevolking in Cincinnati gegaan, welke voor het grootste gedeelte uit Nieuwer kei kers (en ligtevoorders) bestaat. Alle jaren komen er nog personen van Nieuwerkerk naar de koningin van bet westen over, als of daar de koek nooit op kon, cu zoo is ous Binampje ook, in de lente van het vorige jaar, medegekomen. Daar nu personen uit ander landen even eens stad- of dorpsgeoooten tot zich trekken, is liet geheel zoo ver bazend niet, dat men zegt vroeger was het goed waarop Braam met diepe wijsheid laat volgen daar hebben wij nu niet aan. Toen ons Braampje te Cincinnati aankwam, en de luclil- kastcelen, welke hij welligt in eeneu alles behalve kleinen dunk van zich zeiven gebouwd had. voor de harde wezen lijkheid plaats maakten, moest hij eene keuze doeu. Mer. wist hem iu eeuen meubel winkel te krijgen maar hoe kon dit iemand bevallen, die in Holland als ouder-kiuder- monarch den schepter had gezwaaid 1 Het was dus ook maar van korten duur, en ons Braampje behoorde spoedig tot de Hollanders die ledig liepen, en tiaar het nu zoo slecht naar zijnen zin is uitgevallen scheldt hij niet alleen op Cincinnati maar op geheel Amerika. 1-1 ij dacht hier een luilekkerland te vinden en dat is Amerika nu zeker niet. Het luilokketland is liet land dei renteniers, en had Braam ouder dezen behoord, dan behoefd hij zeker niet naar Ame rika te komen om het tc zoeken i en daar hij het hier niet vinden kan dan door tijd en vlijt, en hij voor het eerste te ongeduldig en voor hel laatste tetelui schijnt tc zijn. zoo kunnen wij hem niet beter raden, dan maar slil met Wolfei t mede te gaan. En wat verder het gebruik betreft, dat d<? heer van Oost van die brieven maakt, wij hopen dat niemand zich daar door van Noord Amerika zal laten terughouden, en raden enze landgenooteu ,die het in bet vaderland schraal hebben, met ernst en welmoenendbeid aan, als zij het kunnen doen, lot ons over le komen. Maar laten dan ook de groote volksverhuizingen, die er iu dea tegeuwoordigen tijd van het oosten naar het westen plaats hebben, bun tot eene les zijn, dat zij bet niet zoeken moeten in Staten, waar de bevolking zoo is opgehoopt, dat die verhuizingen noodza kelijk zijn geworden. GEMENGDE BERtGTEN. Prinses -f is een oogenblik in haar Land geweest, om eene echtscheiding te bewerken tus- schen haren Secretaris en zijne vrcuw, oin hem voor goed vast te krijgen. Voor zulke schepsels moet nog gebeden worden in de kerken van alle erkende geloofsleeren, maar het is om den daalder. Ook le Leider: is het koolzaad gewild geweest: professor Kist heeft gezegd, dat de studenten de algemeene be wondering hebben gaande gemaakt, door hunne uit- munte stemming en zucht voor rust en orde; en te Breda worden de oproerige studenten naar huis ge zonden of naar dc strafdivisiën gebannen, doch hunne zonden zullen spoedig vergeven zijn. De feesten te Leiden zijn al'geloopen, en de beurzen der studenten zijn plat. Professor Cobet heeft niet willen illumineren, en dc jonge lui hebben niet voorbij zijne woning willen gaan, al zegt men, dat de professor de oudewijvenpraat te Utrecht heelt bij gelegd; er schijnt dus nog iels le zitten, waardoor de beide paitijen niet vereenigd kunnen worden. Een aaplheker aldaar gaf er ook de maan van om een weinig vel in een glaasje te doen ver branden. »Het kost al den duivel geld," zeide de pilleman; en dit is waar ook, maar toen hij den anderen morgen zijne glazen ingeslagen vond, be greep hij, dat hij eene'vei keerde zuinigheid had opgevolgd. De studenten hebben dan ook gezworen nooit geene kvvikzall of iels van dfen onmisbare» aard, vooral voor een student iu do godgeleerdheid, ooit meer bij hem te zullen halen. Een oud- student was zoo erg verkouden geraakt, door onder den drup le slaan, aan de wille poort te Leiden, dat hij dacht dut hij aan de Houtpoort te Haar lem was. De jonge lui aldaar zullen eenejionlra- parlij gegeven worden, maar Sommige hoeren duiven niet leekenen, om dat zij vreezen de lierbcrgianen le bevoordeeld). O, wat eene wereld 1Timmer. Verhoe. is op Z.imerzorg in de sloot gesukkeld, maar niet omdat hij zoo nuchter was als een schaap. Mietje uil de Groenesteeg moest dien goedgeplaat- Stcn weduwenaar maar riemen, en liet laat uitloopcn nalaten, dat zoude veel beter voor haar zijn. Bij den Prins van Oranje is het niet verlicht ge weest, waardoor men moet onderstellen, dat de studenten in den donker moeten slaan. Het ver leden, heden en toekomende van de Akademie te Leiden, geschreven door den heer B, is zoo ellendig, dat het wel eene analyse verdiend. Men is dan ook nieuwschierig ef de Belgische dagbladen weer zoo gek zullen zijn om hem le bevvierooken. Een maiéchans.-ée te 11. steelt thans aanhoudend klavers uit het land, zonder dat er op zulke dieven gelet wordt. Het gaat (lus in liet klein, zoo als het gaat in het groot; die op de dieven moeien passen, stelen het meest. Bij een slagler te Goes is een heer en eene dame uit de Kriin gelogeerd geweest, waar ieder zich voor wachten moet. daar zij in het land van Cadzand katoen voor linne hebben verkocht. Te S. zijn de Kapellen sterker dan de paarden; althans éé.re Kapel is komen aan vliegen mei 5 rnnd rogge uil itiga, en dal kan toch geen paard doen. Te Q. is de rust zoo zeur ver stoord. dat er dagelijkse!) i dienders noodig zijri om de rust te bewaren. Twee van de vier zijn zoo ving, dal zij geen geboeiden arrestant in bewa ring kunnen houden, maar laten hem loopen en zich verdrinken, geboeid op 80 ellen afstand. Ontdekt te Zierikzee: een commissionair in jonge meiden, bestemd voor jonge heeren. Met vergulde pillen kan veel gedaan worden. Ook II. Vrijdagavond was het zoo prettig in de wandeling, dat de meiden en jongens aan elkander gestikt waren, en sommige in de tak ken der boonren zijn blijven hangen. Ook door het muzijk aldaar zijn er een aanlal oude lui. van bo ven de 70 jaren, opgewekt geworden,' m naar de Kriin le g.i3pgewapend met een handspaak, vork of riek. Wal kan het muzijk al niel uitwerken. De vrouw van den manteldrager le Hontenisse, heeft op de Kermis te Littenburg zoo veel roode thee inge nomen, dat zij het onderweg in het naar huis gaan, overgeschonken hcef'^ men dacht eerst dat het schepsel eene bloedspuwing had. Een Sergant te H. zoekt vrienden te werven met het geven van zwelgpartijen aan eenige leden van den Ilaad. Ook zegt men dat Loontje van van 't Klooster, vele vrienden onder de Raadsleden heeft, welke, na bezetten tijd, in de herberg blijven. Men verzoekt dat de policie op die overtreding der wet. die voor ieder gelijk is, toeziet, daar vele huisvrouwen van Baadsledcn er over klagen. Den boer van het Hof -f -f onder Borsele wordt verzocht zijne dienstmeiden wat beter te behandelen, daar hij anders wel genoodzaakt zal worden, zelf zijn werk te gaan doen, want niemand zal ceno slavin van hein meer willen zijn. Men ijvert om de slavernij in Amerika met Hollandsche ducateu af te koopen, en in Nederland ziet men niet naar de slaven om. in Amerika hebben de slaven nog goed eten, vleesch zoo veel als zij lusten, en in Nederland krijgen zij nog geene beenen. Aldaar heelt bij gelegenheid van liet bevestigen van ecnen nieuwen leeraar, een Graaf van Kapelle, en een Kamerheer, zoo tot sput in de kerk gezeten, dat de geheele gemeente er zicli over ergerde. Het niet meer doeo, is het beste berouw. Een Tronk te Nieuwerkerk wordt ver zocht zijne medeburgers niet meer te schandele- seren, of anders zal het gaan: leer om leer, plaagt gij mij, ik plaag u weer. Dus: Wilmiengij moet hel Tronkje snoeijen, Of anders zal er kwaad op groeijen. Wij lazen dezer dagen de volgende kennisgeving: De minister van Oorlog heeft de heeren provin ciale kammandanten en hooge militaire autoriteiten doen kennen, dat, ingevolge de bevelen des Konings, voortaan bij alle wapenschouwingen door Z. M, of door eeo der prinsen van het koninklijke huis te houden, door de muziek het volkslied Wilhel mus van Nassauwen" zal uilgevoerd, geslagen of geblazen worden. Bij de lezing hiervan konden wij onze «ogen niet gelooven, Is dat lied, hetwelk op 's konings bevel uitge voerd geslagen dl geblazen zal worden, wel een volkslied1! Wij hoorden het nimmer als zoodanig betitelen en wij vinden heter ook ten eenemale ongeschikt voor, ja wij beschouwen het als eene parodie op de Wilhel-mussen van Nassauwen, en het heeft ons dikwerf gehinderd op de boerenkermissen te hoorei) zingen Wilhelmus van Nassauwen Ben jij van 't Duilsche bloed, Je elleboogen hangen door je mouwen, Je haren door je hoed. Ben jij Wilhellumis, Lust jij teel schellevisch; Wel dat is goedl Enfin! 's menschen lust is 's menschen leven, en als de koning behagen schept in die melodie, waarom zoude wij er dan ook geen vrede mede hebben? Hoe men het ecliter zal aanleggen om Wilhelmus tan Nassauwen te slaan, daar hebben we geen hoogte van. Het eenige muziekstuk, dat wij hoorden slaan, was het door do jeugd zoo geliefkoosde: Haar op stokje', haar op stokje Moeder er leidt een schutter in de geull Wij zijn eeuwig nieuwsgierig om dit thans het Wilhelmus te hoeren doen. Asmodée ADVERTENTIE». De Notaris Mr. J. J. ERMEIUNS zal ten verzoeke van den Heer Mr. C. van di7.n LEK de CLEKCQ, le Zierikzee. als onher roepelijk gemagtigde von A. van DONGE te Schudilebeursiri de Herberg bij van Veen, op Donderdag den 28 Junij 1855, 's avonds om zes ure, publiek presenleren te verkoopen staande en gelegen onder de Gemeente Noordgouwe, sectie C, N.°' 102 en 103. De Notaris Mr. J. J. ERME- BINS zal ten verzoeke van W. f Mik VOORBEiJTEL. Sz. c. s„ op "TWoensdag den 4 Julij 1853, 's namiddags teo 2 ure, in het Veer- huis te Bruinisse, presenteren te vei koopen: met 30 bunders, 01 roede, 08 ellen BOUW- en WEMLiANSï, EÏ&FTUIN en BH936M- EJAAEIJS staande en gelegen aan den Langen Weg, onder de Gemeente Bruinisse, in verschil lende perceelen, bij iJakbilleltcn omschreven, alsmede staande op het dorp Bruinisse. En op Woensdag den 11 Julij 1855, 's mor gens ten 9 ure. op voormelde Hofstede: S" Werkpaarden, Sjonge Paarden, I? Melk- koeijen, 1 Slicntwagcn, 5 Boerenwagens, voorts: Ploegen, Eggen, Slepers, Mclkge- rcerlsckappen, enz,, benevens eene Mest put, eene partij Stroo, Mutsaard, Knippels en hetgeen verder zal worden geveild. Nadere inforinatien le bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris Mr. K. WAGTHO, resi, derende Ie Tliolen, zal, op Zaturdag den -'O Junij 1835, des avonds om 6 ure in da Herberg van de Wed. van ELSACKEK aldaar, presenteren te verkoopen: Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde en een kapitaal WOONHUIS, met TUIN en PAK3IUIS staande binnen l'holen. lnformatir zijn te bekomen bij genoemden Notaris. De Notaris M\ J. J. ERMERINS tel1 verzoeke vail D. van dek eÏÏIfilSS EST, op Vrijdag den 13 Julij 1855. 'sinorgens ten 10 ure, iu de Herberg le Haam stede, presenteren le verkoopen: met 25 Bunders, 25 Roeden, 90 ellen BOUW- en WEILAND, gelegen onder de Gemeeule Haamstede en Burgh, in verschillende ceelen en bij plukbilletleu nader te schrijven. luforrnaliën te bekomen ten Kantore voornoemden Notaris. per om van De Notaris Mr. C. van der LEK jaafepfmCLEBCQ zal, ten verzoeke van den lieer tg VEltUOOBEN, Curator io het Faillis sement van de Weduwe Curistiaan Wierikx in de maand Julij aanstaande, datum en dag nader te bepalen, publiek presenteren te ver. koopen 1.» Een WOONHUIS en ERF, staande op de Nieuwe Haven, le Zierikzee, wijk No. 199. sectie B, No. 57». 2.° Een zlito, als voren, wijk D, No. 201 sectie B, No. 572. En 3.' Een dito, aan de westzijde van de Fea kelslraal, aldaar, wijk D, No. 180, sectie B, No. 556. ruim 13 genieten goed VJLAS. Te bevragen bij C. van DAMMU te Wissekerke, Noord-Bevclani, DOOlt TOEVAL VIT DE IIAND 2Ï KOOP een extra mooi notcnboomboutei imjb :M: USES rjH"»- Inforinatien te bekomen bij den Uilgever (lew en bij den Boekhandelaar L. van der HAVE, l( Brouwershaven. Extrait de Café, Mocca en Com serve de Bouillon verkrijgbaar bij f, C. M. van N1EUWLAND, te Zierikzee. Parijs, 2: van den tore De {pillen van ESolloway hebben weder'geze gepraald over elk ander geneesmiddel. Een bdangwekkeni geval I Mejufvronw Amelia Winter, te Luik woonachli?, oud 17 jaar, was veel en dikwijls onderhevig aan zwak hoofdpijnen, beving der ledematen, verstijving aan geheele li&chasoi en andere kcnleekeucn van ougesleldhcii die de ouders buitengewoon verontrustten, te meer dan j!1 om'OOp. de aard en naam der ziekte niet zeker bckciul waren, Schen dei gevoelens daarover waren dan ook zeer verschillend. Kt .der Etigelsci) di ie maanden geleden, begou de moeder bare toevlugt lol l'CtlC téer brc de pillen van Kolloway tc nemen, welke spoedig de zaal hunne regem deden veranderen want in zes weken tijds genoot J r jonge jufvrouw de beste gezondheid, na dat alle audei middelen le vergeefs waren gebruikt. Deze pillen zijn «i uitmuntend middel voor jonge meisjes op zekeren lceflijJ Door het vermeerderd Debiet zijn dc op nieuw verminderde BiUJZKJN im de volgende: DoosjesPillen van f 0.80 f\,83 T3,09 AG,75 /13,30/" 20,)-. - 7,50 -13,83- 20,1 ls, «e begrij,», Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen de Heer O. E. B O O N E 3S le Hoofd plaa J STRAATMAN, Hoofd-depólhoudcr te ts Herlogci boseh, alsmede le Londen, Strand 2-44. Hollomi Etablissementen te New-ITor/c, 80 Maiden-Lai1 van de P. Godsdienst en van goede gctnlj 1 schriften voorzien, om met Augustus e. k. ustheid verk' dienst te treden. Adres met franco brieven of i junne stukkei persoon, bij M. van BOCHOVE, m.' bakker 8e'| 20sten zej Hellevoets\uis. een eprste en een tweede Knecht, bij P. VISSER, te St.-Maartensdijk. Blieven franco, dor liefst in persoon. benoodigd, tegen een goed Salaris. Te bevrag^ bij den Uitgever dezes. Brieven franco. 1 Londen Portsmouth i merendeels j li verder na: Het niel dagen naar 10GO man st lunrelijk bei onder—afdeelir komen 70 smr schillende han delmakers, kh Naar m pagnie voorin Eerr An wij/e van zelf Albany een F [Ierland had v behandelde. hij had in w lijeerr gegaard «geneeslijke I innemen. H rienden beke niet aan zijne recht allessi brieven in zij luskruid in di ijl: bestuur tc den wensch t fijne bezitting loeftigste mat ban Pélissier n alle li inde nen. Zij har Inrie van den van den Red der Engelsche dubbele vuur ministerren oi nan bedragen ml geheele v ai gevangenen Parijs2i »oord weder r iemoederen g leneraal Pélis- turende den j TE ZILRIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. tm LOOi Tste einde vai brand geste Fransche» menstellen, dc onmiddellijk I terderdat di hor eene gra onderd Frarri iel) alleen d jf Russen do 'arenal hui wikkelen, de Ërigel den. De e troepen a) dooden,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2