No. ft l ie Jaara*. >T'S ichardt yrol EN ITALIE Zierikzeesch's Toestand. N D Knechts r stond i-Knechl di ui gen. landbij Mej erilizee. ij 1855, KSsTEIALISiG mile en romaoesli bewondering - s heerlijke natuur. it rol L zich r op ecno uih childerdoek eener diligo jgaande natin >t man alles azen. half 11 uro, :de rang 50 den dag der vu n werden van HlilCHARDT pisclie Kunstschik ?i»de eene roman» it', is door de oik) ra venhage bezochi ige Meesterstuk, zigtiging aan Iiul isse 20 Nov. 18 ers. S. L. V< tertian). B. J. C. tlombi ien. \V. Verschi e meeste belan; Tyrol, St ierniark: lie de betuiging zeer veel talent ke wijze de Kal j, 12 Feb. 1831 des Beaux Prof. Bossuet. eefs. Louis Gall ituairc dit lloi, •echt en Gróninp bij de bezigtigil ol, Zwitserland ereenigen ons gaai onze eerste oken hebben, en, 14 Oct. 1833 ESEN ABONNEERT ZICH In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerikabij J. QUINTUS, le Sheboygan. ABONNEMENTS PRIJS t voor beide uitgaven Voor 3 maanden1,30. Franco per post in Nederland- 1,30. Voor Noord-Amerika, Franco New-York. Dollar - 1,10. VERSCHIJNT Op Diugsdag en Donderdag. ADVERT EN TIEN 10 Cents voor eiken regel. Zegelregl voor ietleie plaatsing, 33 cents. De inzending der Ad verten tien kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voorrniddags 10 ure. BUREAU Zierikzce, Iloek van de ScbuitbavenLetter B, No. 94. Blieven en ingezonden Stukkeu Franco. Het alleman van pas te maken, En van ieder zijn bemind, Zijn de onmogelijkste zaken, Die men in de wereld vindt. Die spreuk is ook van toepassing voor cheel Nederland, alsmede voor Zierikzee. Ic Hopge Regering heeft de noodzakelijkheid van lOcenU igezien, om den accijns op het gemaal te schaffen; te veel stemmen zijn daar- oor opgegaan, en te veel adressen aan ca Koning en de Tweede Kamer ingediend, daaraan geen gehoor té geven. Ein- elijk is dan op aandrang der Hooge Re eling, het verzoek der Natie toegestaan, ieder zal onbelast brood eten, te be- iütten met het jaar I S5L Zoo wel in de Tweede Kamer als in de leesle sleden, en vooral te Zierikzee, draagt iet de goedkeuring niet weg van de te enstanders. Die geldbezitters zijn bang, u iets meerder le zullen moeten betalen, een werkman onbelast brood zal eten, zott er le bedenken dat zij hel óók zullen eten. Van Lennep, de man, die eene Europesche cnuaardheid heeft verkregen, eene ver wardheid, welke hij niet meer kan uitwis- dien, is een der kampvechters geweest, mi het vilmes niet in de schede le ste en, waardoor zoo veel armoede in Neder- acl is veroorzaakt geworden. Die man iceft zich niet geschaamd om le zeggen: at, hoe magerder de menschen zijn, hoe eter zij vechten kunnen. Ook heeft hij De belasting op het gemaal is wever.'' hen wever, die werk zal omzwerven, zal strijd déar de kosten van hét Britsche Rijk en van de wereld-stad Londen. E:i waarom zoude dit in Nederland en Zierikzee óók niét in werking gebrngt kunnen worden?.... Wat, bij voorbeeld, betaalt llube Kwilo van ziju geërfd vermogen, in verhouding van een arme weldra zonder Joch van elke bete broods, zoo wel als een millionnair, aan de stad moeten betalen, terwijl de vermogende door hunne geringe offers, aanzienlijke kapitalen terug trekken van interessen hunner obligation op de stad of op den staat. Een vermogend uienscli trekt dus meer terug dan hij be taalt; een wever geen penning. Het is dus nood iff, wil men verbetering aanbrengen, dat er verandering worde gebragt in het heffen der belastingen zoo wel van liet Rijk als van de stad. Velen zeggen: »Ja, liet brood zal tocli niet goedkooper worden, al is de belasting er af, zoo min als het spek goedkooper geworden is nu den accijns op de varkens ezegd: „,c ene regtoaardige belasting, wier afschaf- icse. J. M. Selir; ug het gatifche stelsel der accijnsen om Geel. Or. I. G. C. Ilei nwat Rourda van E) Daarmede zegt de man de zuivere waar- A. O. E. li ree leur der Koiiii November 1833 i. A. van Doudoc.»jerjj^zee ude. Dr. C. H.p ScluÜder vau l ner, L. G. Visscb: cli Mr. N. C. Kii weihotit! lii lder. 19 April 1833' I. Jansen, Med. |'i n schede, Muth. jw> ers. II. C. van 111 er sloot. Daarmede zegt de man de leid: het geheele belastingstelsel moet omver estnoten worden, zoo wel vau het Rijk als au de sleden, en vooral le Zierikzee. 'halsjes, die zoo achteruit ziju gegaan, als unnen niet langer meer den ist dragen, die zij opgelegd zijn naar de erekcuing van vroegere dagen van welvaart. Bij al den achteruitgang heeft Zierikzee eder eene nieuwe ramp getroffen: de we- erij, namelijk, zal eerstdaags ophouden te J. vnu Dun. luider, professor. lining en, voor rancodoch lie brieven aan AN F. de 7^ 1' de inkomsten van ieders vermogen :kiiioei. tioo-ief estaau, waardoor meer dan 300 menschen 1 f1VI...1 .m lil l ouder micldel van beslaan geraken. Ook itzelfde lot staat op handen ntel de scheeps- v- n«ustle. /erven, waar trouwens weinig aan verloren 1 van 1)1111. I 1 u •Bal worden daar het meest vreemdelin gen zijn welke daaraan tijdelijk een goed aglüon verdienen, terwijl de ingezetenen alles worden voorbijgegaan, liet is alzoo noodzakelijk dat cr eene 'erandering worde gebragt in het stelsel an belastingen, zoo wel van het Ilijk als an de stad. De leerschool daarvan is En- eland; daar is niets belast, wat tot de enoodigdheden des levens behoort, en iemand, die berekend wordt minder dan 20 per week inkomen te hebben, betaald an niets, 0111 de eenvoudige reden, dat 'j het niet missen kunnen. Eene belasting be is afgeschaft." Eene dwaze redenering voor waar. Gesteld eens dat de belasting op de varkens nog bestondzoude dan het spek nog niet duurder ziju? Voorzeker, jaZoo ook zal liet mol het brood gaan. Immers toch wanneer een bakker bij voorbeeld te Zie rikzee ruim vier gulden op een1 mud tarwe aan belasting uitwint, is hut natuurlijk dat hij zijn brood 4 a 5 cents per N. pd. minder kan verkoopen, onverschillig of de tarwe duur of goedkoop is. Dal alles nu ook zoo schreeuwend duur is, kan de regering noch het gerneente-besluur helpen; maar dit komt eenmaal lot de vorige prijzen te rug. Is eenmaal de tarwe le koop voor 8 per mud, en zijn de varkeus verkrijgbaar voor 25 a 30 cents hel N. pond. waarvoor er millioenen zijn verkocht, voor hoe weinig geld zoude men dan geen brood en spek kunnen verkrijgen? E11 buiten en behalve die Mtomstoolbare waarheid, winnen de bewoners ten platten lande er geld, tijd en moeite mede uit. Zonder naar den ontvanger le loopeu, waar dikwijls een halven dag mode verlet wordt, schept ieder zijn graan in dun zak, cn brengt het naar don molen, onverschillig of de zon schijnt of onder gegaan is. De afschaffing van den accijns op het gemaal is dus ecne weldaad voor het meuschdom. En daar de toestand van Zierikzee niet schitterend is, zal het wel noodzakelijk worden, dal de burgerij vau een lust worde ontheven die anders eiken dag wederkeerd. cle slagling omkomen is. Zijn verhaal luidde altlus: «Toen ile sloep onder wapperende parlementaire vlag van tie landingsplaats nabij llango kwam, sprongen de officieren en de vrijgelaten gevangenen er uit, en een tier luitenants hief eene wille vlag op voor het oog van een aantal Rus sische soldaten, tl ie plotseling van achter huizen en rotsen voor den dag gekomen waren, omsliceks 300 in getal, als scherpschutters gekleed, en met snaphaan, sabel cn bajonet gewapend. De luitenant zeide hun, wat die witte vlag beduidde en waarom hij en zijne mcdgetcllen aan laud kwamen. Het antwoord der Rus&eii was, dat zij zich om witte vlaggen aldaar niet in het minst bekreunden en toouen zouden boe de Russen konden vechten; dat waren hunne woorden of althans cle zin derzelve. Hierop begon een pelotonsvuur op de officieren en de vrijgelaten gevangenen, en vervolgens op de sloep, en hield aau tot dat men dacht allen gedood le hebben. Toen sprongen cle Tussen in cle boot; eu na verscheidene lijkeu over boord te hebben geworpen, vonden zij Gliddon, een Brilsch matroos van cle eerste klasse, die slechts gewond was; zij ligtten hein uil cle boot, droegen hem aan land en maakten hem met cle bajonet af. Ik lag op den bodem der sloep, naast Gliddon zwaar gewond, en hield mij als dood; ik werd van het eene eind der sloep naar het andere gesleurd; daar lieten zij mij liggen. Daarop gingen zij weder aan land, de wapens, voorraad, vlag, enz. mede nemende, Toen cle luitenant, die de witte vlag vertoonde neerviel, nam een der vrijgelatenen cle vlag uit zijne hand cn wuifde er mede. uitroepende dat het een toeken van wapenstilstand was; maar ook hij werd neergeschoten. De Russen spraken Engelsch cn hun aanvoerder scheen een officier te zijn; zij vuurden, voor dat wij ons konden \er- dedigea, waartoe dan ook geen cle minste poging gedaan is." De sloep dreef weder zeewaarts met den matroos, die dit vei haal gedaan heeft: boven cle waterlinie was haar want met vele kogels doorboord, maar daar geen kogel door den bodem gegaan was, bleef zij drijvend, tot dat zijden volgenden morgen ontmoet werd door de oorlog schepen, door welke zij tot nabij de kust gebragt was. Deze schepcu zagen geene troepen aau land, maar oordeel- dén het echter niet raadzaam eene poging te doen om de lijken der verslagenen mede te nemen. - De heer Roebuck zal den 3 Julij een formeel votum van afkeuring voorstellen tegen al de ministers, die door het aanraden van maatregelen betreffende het leger in de Kritn, liet lijden der troepen veroorzaakt hebben. ïLönsleEïj 23 Junij. Aan het Britsche parlement is 'mede'dccling gedaan van oen officieel verslag omtrent het gebeurde met de Engelschc sloep, die den 3 Junij jl terwijl zij onder parlementaire vlag eenige gevangen ge nomen Finsche yisschers aau land bragt en iu vi ij luid stelde, door de Russen moorddadig aangevallen is. liet verslag rust geheel op het getuigenis van een Brilsch ma troos, die van alle iu de sloep zijnde personen alleen aan Parijs 19 Junij. Onder al de geruchten die oyer de gebeurtenissen in de Krirn loopen, hoort uien thans, dat tusschen den Keizer en den generaal Pelissier verschil was ontstaan en dal dientengevolge In de laatste 8 dagen niets ondernomen werd. De Keizer zou namelijk de operatien, even als onder den generaal Canrobert, door den telegraaf willen jfiden en de generaal Pelissier wilde daarentegen geheel viij kunnen handelen. Wijl hem dat niet werd toegestaan, dieode hij zijn ontslag in, met de verklaring, dat hij verder niets zou ondernemen. Deze handelwijze van den opperbevelhebber ver oorzaakte natuurlijk hij het hof groot leedwezen. De Keizer gaf ten laatste toe en gisteren werd den generaal Pelissier door den telegraaf bevolen, zijn ontslag terug te nemen en de operatien naar eigen goedvinden, doch met alle kracht voort te zetten. Behalve de generaal Becqueux de la Verande zijn op den 7den voor Sebaslopol nog twee andere Fiansche generaals gevallen. Een daarvan is de ge neraal Cottede naam van den anderen is niet bekend. Volgens opgaven, die men uit goede bron zegt ontleend te hebben, verloren de Franschen op den 7den voor Sebaslopol 628 gesneuvelden, terwijl 2100 man gewond weiden. Te Bordeaux hebben onlangs onlusten onder de arbeidende klassen plaats gehad, wegens de weigering der meesters om de dagloonen te verhoogen. Er hadden zanienscholingen op de markt plaats en er werden deputation naar den maire gezonden, om den eisch van honger loon door te zetten. Dan de overheid heeft, door de militaire rnagt onder steund, de orde hersteld. Er zijn een aantal per sonen iu hechtenis genomen. 20 Junij. Ook heden ontbreken tijdingen uit de Krinv. Men heeft dus alle reden om te gc- loqven, dat daar nog niets van eo-nig belang is voorgevallen. Uit een bijzonderen brief van een onzer generaals blijk', dat in een onlangs ge houden krijgsraad, zeven aldaar aanwezige generaals zeven verschillende gevoelens gehad hebben en dat men cr maar ter naauwernood in is kunnen slagen, om zich met elkander te verstaan. Alleen lord Raglan wilde zich Lij de meerderheid niet aansluiten en in hovengemelden brief wordt er bij gevoegd, dat men zich in het algemeen over het karakter van den Engelschen generaal zeer beklaagt. Ook is in dien biief sprake van do voorgenomen onderneming te gen Perckop, door de Vuile Zee. Het gerucht van eeno nederlaag der Franschen wordt bevestigd. Het heeft te Parijs een srnarte- lijken indruk gemaakt, te meer, omdat er alle ver moeden bestaat, dat het verlies zeer groot geweest is. Eene Russische dé/èehe uit de Kritn van 19 dezer bevestigt dit vermoeden. De Russische opperbevel hebber meldt namelijk, dat de Franschen, na een móojddadig bombardement van 2ï uren, een storm op den toren van Malakoff gewaagd hebben, dat zij met een enonu verlies zijn teruggeslagen en o. a. vier honderd gevangenen in handen der Russen ge laten hebben. Behalve bovenstaande ofificiecle dé, èche van Pé- lissier, houdt eene mededeeling uit Konstantinopel, over Weenen ontvangen, nog in, dat al de reserves te Varna, op verzoek van Pélissier naar de Krim ingescheept zijn. Van eene andere zijde schijnen de Russen in Azie vorderingen le maken en slechts een zwakken te genstand iri de Turksche armóe te vinden, zoodat het wel mogelijk is, dat zij eerstdaags Kars in hun bezit krijgen. Behalve dit alles wordt nog van Scmféropol gemeld, dat eene arnuée van 22,000 kozakken en 7000 man infanterie, over de landengte van Arabat in de Krim zijn verschenen, na zich met de troepen van den generaal Wrangel vereenigd te hebben. Er bestaat echter reden om aan de juistheid van dit berigt te twijfelen, omdat deze gebeurtenis zou plaats gehad hebben voor 9 Junij, terwijl in het officieel Russische rapport van den 12den, betreffende de operatien in de Krim, daarvan met geen woord gesproken wordt. De Donsche kozakken zijn bij proclamatie van den generaal majoor Andrianow, onder de w apens geroe pen, tengevolge van dc verschijning der vijandelijke vloot in de golf van Kertsch. In Koerland is men in de steden zeer beducht voor een bombardement van de zijde der Britsche scheepsmast cn dienvolgens voor zware schade. Iu geval vau een dadc- lijkcn aanval, zal Iteval niet worden verdedigd. Intus- scheu hebben dc Russen zeer aanzienlijke strijdkrachten aan «le oevers van de Oost zee vereenigd. Tusschen Mitlau cn Li ba u staan 00,000 man, tusschen Riga en Petersburg eeu gelijk aantal. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dal al de Turksche troepen, over welke nog kan worden bcsfchifunaar het leger aau de Aziatische grenzen worden gezonden, alwaar men «lie grootelijks schijnt le behoeven tegenover de Rus sische legers die echter, zoo ver men 'weet, hunne win terkwartieren nog iiiet hebben verlaten. Eene Lyonsehe dame is op eeu barer goederen, niet ver van «Ie stad Lyon, in zeventigjarige!) ouderdom over leden. Zij was berucht gierig cn had slechts voor hare huisdieren een hart. Bij haar testament bestemde zij jaar lijks 800 francs lot onderhoud van hare twee lieveliugs- katlen en 20 francs voor haren 21 jaar ouJcu poedelhond. Een oude groeutenkooper, die het vertrouwen der over ledene bczal, ontvangt eene rente van 300 fr., onder voor waarde, dat hij zijne zorg lot verpleging aan genoemde drie diereu zou wijden en ze goed zou behandelen. VVorift hij «loor ecu zijucr p'eegliugcu overleefd, zoo gaal «ie reute op zijn oudste dochter over, eu zijn de drie dieren allen «lood, zoo verkrijgt de cxcculeiu-téslcmeniair hel kapitaal ouder voorwaarde, dat hij gedurende tien jarcu 1(JÜ fr. jaarlijks aan arme vrouwcu moet uitkeeren, tl ie dc niet 1 Jauuaiij 1S5(5 beginnende hoiulcubclastiug niet kuuucu betalen. Apeldoorn 22 Junij. Nadat opvolgel ijle eergisteren en gi,sieren alhier waren aangebragt tn aangekomen het scliaVol uil Amsterdam eu de «laar aangestelde schorpregter, benevens «le twee adsisleut-scherpregteis van 's Bo.sch en 's Ilage, cn bet schav.ot onder loiz gi van een inspecteur der rijks-gebouwen gisteren alhier was opgeslagen, kwam htfdcu morgen, teil ruim negen ure, «le ter «lood veroor deelde Hendrik Be(kmat), vergezeld van «Ion catechiseer meester K'jyser cn bewaakt door vier gercglsdienareu en een detachement infanterie per rijtuig vau Arnhem alhier aan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1