Nieu vvs tij (J i o gen N D necht, iistmeid Verscheidenheden. '.SSCIIE STOi PU maakt bek '.k., de Passagi nderd, zoo j te Zieriku aldaar. Directeur, <SEN v. D. PUI heeft de eey •rigten, dat ju di zijden Pa Parasols in soorten, s goede kwali Beveelt zich ran gtaraplui zijn vak bek goedkoope MEK! ABONNEERT ZICH: lil Ncdeilond, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerikabij J. QUINTUS, te Sheboygan. A30NNE5HENTS-FRÏJS t VOOR BEIDE DITOAVEN I Voor 3 maandenJ~ 1,30. Franco per post in Nederland- 1,50. Voor Noord-AmcrikaFiauco Nesv-York. Dollar - 1,10. VERSCHIJNT Op Diugsdag en Donderdag. '"SSSSaötïit AD7EK3 EHTIEEO 10 Cents voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing, 33 cents. De inzending der Atlverleriliën kan geschieden tot Maandag en Woensdagvoorrniddags 10 ure. BUREAU Zicrikzee, Hoek van <le Schuil havenLetter B, No. 94. Blieven en ingezonden Stukken Franco. M. FÉSIE oud, RHUISD van trie St.-Janssti 5 *»"sf eland, bij Mei. erikzee. ij 1S5S, lST.KI.EiAC inde .ouden, 15 Junij. Dn bi-rigten nopens de ge iten te velde, luiden uit alle deelen des rijks, der eenige uitzonderingzeer voldoendevooral idit gezegd worden van de tarwe ouk de aardap- en beloven eenen ruimen oogst. 'arijs 15 Junij, De inschrijving voor de leening CO millioen francs ten behoeve der stad Parijs is ilolen. De inschrijvingen bedragen 210 millioen. obligatien werden reeds met 7 k 8 francs premie Itandeld. Weenen, 14 Junij. Ken onlangs te Verona lieden tijke burger heeft bij uitersten wil een mil- ;n livres gemaakt lot het oprigten van een gesticht ir handwerkers, die door ziekten of andere ligcha- lijke gebreken buiten staat zijn hun gezin door tidenarbeid te onderhouden. ge en romaneske [REN, Zïï 5. lewonderin; s lieerlijke matuur. llrolt zich v op eene uit', childerdoek cener diligci gaande natm U men allen n. half 11 ure !de rang 50 den dag der worden van van 10 cent ISrussel, 20 Junij. Eene boetin van Bnitsfort, genaamd Johanna eys, was onlangs tut 10 dagen gevangenisstraf oordeeld, van deze straf verschrikt zijnde, was met eene genaamde Anna de Vleeschhouwer ereengekomen, dat deze haar tot remplacante li dienen. Heel deze zaak werd geklikt door •scherikomst van epne derde boerin, genaamd ina de (lodder. Alles liep goed af; doelt de ililie, daarna van de zaak kennis krijgende, nde vervolgingen in tegen de drie beschuldig. vvelke thans door de correctionele regtbank n Brussel tot 7 maanden opsluiting en 100 fr. eleri veroordeeld zijn.- ei) zeer goed gco bloed naar het ho: Kaap de Goede lit ar het hoofd, ofsli i overviel liera ;en graad, dat lij hoorders ra oost r pillen van Holloi middel te beproei cn ïij weikten 14 maanden gel bruiken en ia ld. Deze pillen klhedeu der raaaj ]d de op nieuw voigeudc: fö,75 /13.5Of 21 -7,30-13,85-20 int te bekomen te Bergen-op Zen ouder te 4s Herloj nd 244, Hollo) 80 Maiden-L' t werken igaan, benoodij ienst. Adres n persoon, bij £K E, te Neu: Nijmegen, 16 Junij. Na alvorens hunne roe- nde en onroerende goederen te gelde le hebben gr- aakt, zijn, dezer dagen, van hier naar Nnord-Ame- ;a afgereisd, eendertiental personen tol de mindere, ch welgestelde, burgerklasse bthoorende. Men schrijft uit Heerenveen: Werden de omstreken alhier voor twee jaren iveilig gemaakt, door de bekende slrooperijen van n beruchten zwarte Adelaar met zijn jedentaard, 'k nu heeft die langpootige vogel zich weder ter ge- lenheitl van de verkiezing in de omliggende plaatsen rloond om stemmen op te halen maar omdat men et heel koo lach lig is, heeft de zwarte A delaar k weinig aas op zijne strooplogt gevonden, hoewel j zijn' togt met Invacht doorzette er weder gelijk oeger met nadjuh en aaiuljany met dobocijenspwalc. Den 8 Junij zijn te Leeuwarden de eerste euwe aardappelen aan de markt geweest. De >i'veelheid was nog maar gering, doch de prijs as zóó hoog, dat eene mudde, daarnaar verkocht, 140 zonde hebben opgebragt. Onze groenboeren illen zich wel niet herinneren, vroeger nog ooit »oveel voor de aardappelen te hebben bedongen. Naar wij van goederhand vernemen, bevindt ch Ihans op den stal van den Heer IJ. H. van Goot, le Wijckel, gemeente Balk, een schoone Pjarige os, die, volgens betekening van deskun- gen, p, m. 1000 Ned. ponden weegt. Tevens irnemen wij, dat de eigenaar het plan heeft, n dezen os naar 's Uertogenbosch te zenden, ter blistering van het aldaar to houden landhuis- oudkundig congres. Wij twijfelen niet, of ve to zal zulks aangenaam zijn, zoowel om zoodoende de gelegenheid gesteld le worden, dit schoone eest.te zien en te bewonderen, als om de be- ngstelling te vernemen, ook van dit gewest, in at congres. Slerlkzce, 19 Junij. De geallieerden komen Sebastopol nader, maar tot duren, verschrikkelijk duren prijs. Wij kennen dien nog niet in zijne volle uitgestrektheid. Pélissier zegt: »de vijand leed sehroomelijke verliezen." GortschakofT rapporteert; »de vijand heeft ontzettend geleden," doch beide verzwijgen wat zij het best wisten: de lijst, de naauwkeurige lijst hunner eigene dood en en gekwetsten. Dit is een bewijs dat de cijfers daarvan hoog zijn, te hoog voor de duizenden, die met hunne angstige gedachlen van den avond tot den morgen in de Krim zijn, omdat daar in 't harnas staan zonen cn broeders en verwanten en dierbaren, door banden des bloed?, der liefde en der viieiulscliap. En wat is nu, na het aangerigte bloedbad, voorat op 7 Junij, in de nabijheid van den Ma- j lakoff of witten toren, Sebastopol voor de hele- j geroars? De bruid, die, op liet bevel: «GetT u over 1" haast zeggen zal: ja? Op die vraag geeft niemand een voldoend ant woord. De theorie vertrouwt men niet. Zij zelve hoeft zich reeds door den mond barer vertrouwdste vrienden laten verluiden: «Sebastopol beschaamt mij; zij is eene uitzondering op den regel," maar de koele toehoorder antwoordt haar bijtend of spot tend: «gij hadt die uitzondering moeten kennen en daarnaar handelen. Aan U was hi t om hier in practijk te brengen: «bezint eer gij begin! 1** «Menschen-moorden" is het regie woord voor den strijd in de Klim. Welligt toch zijn cr in de eerste dagen van Junij tien duizend Eugelichen, Franschen en Kussen voor Sebastopol gevallen en daar ter plaatse in der haast met een weinig aarde bedekt. De lijd van rust is daar de tijd van begraven 1 Allen die er hot lever, velen het jeugdige leven, 't welk zooveel waarde had, voer hem die het genoot en voor hen die elkander lief hadden, verloren, bragten hel ten Iït voor de onschendbaarheid en onafhankelijkheid van een Kijk, dat nimmer afhankelijker was dan thans; voor het Ëuropecsch evenwigt, dat in geen jaren meer gevaar liep dan op dit oogeuhlik en de vrijheid der volken, in elk kommamlo in de Ktim gehoord, in elke ligting en in elke tuarschrouli', op de schromelijkste wijze verkracht. «De vrijheid van Europa! geen der diploma ten te Weenen heeft daaraan ooit in ernst ge dacht!" dliift een Cubden in het Engelsch Parle ment zeggen: Geheel Europa hoort het, en waar is de stem, die tegen zoodanige verschrikkelijke beschuldiging protesteert en gelouf vindt? Uit de Krim verneemt men, dat tusschen de generaals Bosquet en Pélissier veel naijver bestaat. Dit moet zelfs reeds zóó ver gegaan zijn dat Bosquet het bevel van Pelissier niet heeft willen gchooi z.nuei». oru den aanval tegen den Groenen Heuvel te ondersteunen. Van eene geloofwaardige zijde wordt verzekerd, dot de generaal Pelissier in een brief aan den Keizer de bemagtiging van Sebastopol omstreeks 1 Jnlij belooft. Uit Odessa meldt men dot aldaar den 4-den Junij de generaal Lüders, opperbevelhebber van het leger van het zuiden, was aangekomen. Hel garnizoen zoude eerlang het kamp bij Nikolaji IT betrekken. De gouverneur vanlvertch, prins Gagaiiu, bevond zich sedert den 3Jen te Odessa terwijl de regeringsbe- amblen naar Simpheropol waren verhuisd. De 4000 man sterke bezetting onder den generaal Wrange!, was naar Arabat vertrokken en den 2östen Mei dadelijk na het ontvangen der tijding van het innemen van Kerich heeft prins GortschakofT de 9 cn 15de divisie ouder den generaal Moller in die rigting afgezonden. Uit Weenen worden de volgende bcrigien uit Kertch van 9 dezer gemeld. De Zee van Azof was den 9den geheel schoon geveegd en wal er overgebleven was van koopvaardijschepen is in handen tier gealli eerden gevallen. Te Taganrog heeft vriend en vijand vreeselijk huis gehouden; wat de kogels der geallieer den spaarden, hebbende Kussen vernield. Het vuur woedde ontzettend en de meeste inwonens vloden met achterlating yan have en goed uit de staddc meer wolgestelden waren reeds vroeger op het beiigt van het voorgevallene te Herdia risk naar binnenslands ge- vIugt. Van uil Taganrog vernam men ook, dat de stoomboot Argonaut, welke eene kleine scherrnutsc— ting met eene Engelsohe kanonneerboot leverde, de krijgskas en de familie des gouverneurs van Kerich die zij aan boord /radle Taganrog aan land zette. Het was ten gevolge der smeekgebeden van de vrouw des gouverneurs, welke hare nog kleine kinderen bij zich had, dat de Argonautdie ziefr reeds tot een ernstig gevecht gereed maakte, er van af/.ag met den Engelfccïiman eene kans te wagen. De stoomboot moet overigens behouden in den Don ontkomen zijn. Het bevestigt zich, dat liet museum van Kerich aan boord van een Fransch schip gebragt was. GEMEXGBtö KIUGTEN. Prinses Marianne bet ft Nederland wtèr verlaten, en is heen gegaan, waar de wijzen van d.ian kwamen: naar het Oosten. De Sultan zal de tentoonstelling te Parijs komen bezoeken, en zoI zijne beminde onderdanen >ni in Neder landschen zin te spreken) laten doodschieten in de Krim. Ook le Drenthe is een koopman in beelden omver geioopen, waarbij een aantal beelden armen en boenen hebben gebroken, die beter gemaakt kunnen worden, dan de getrrokene armen en boe nen in de Kiim. Doctor Koerard heeft de weduwe van Willem 11 in behandeling om le re pareren van een val. Het is te vvensehen «lat zijn Ede!,e beter uitvalt, dan met de reperalio van Willem li, waarop wij later wel eens zullen letir* komen. Te Kamperland schijnt P. in de kunst van het zakkenrollen zeer ver gevorderd te zijn, daar er vier zakken tarwe vermist zijn geworden terwijl door hom zakken zijn j resent gedaan, waar den naam was uitgesneden. «Koopt een man, in plaats van een ond>rrok," heeft luijen Barend te 's Hecrenhoek, Icgm zijne dichter gezegd, waarover het meisje drooge iranen heeft geweend. Johanna te Sloe heeft reeds haar net gespannen voor een Nieuwekraaijer. Nu als hij daarin geraakt, dan zal zij hem wel in haar kootje krijgen ook. Op het Oude land te Tholen wordt Neeltje de babbe laarster verzocht, zoo veel niet meer te babbelen, daar zij anders een babbelaar zal krijgen, die lang van duur zou kunnen zijn. Moslem Yam bedelaars-kolonisten. De consept-wet om tic nclitcilijke koste», voortvloeiende uit (Je plaatsing en veizorging van bt delaais cn landloopers in dc kolomen tier maatschappij van weldadigheid opge nomen, autciieur aan de wet van 28 Junij 1834 (SUnt.shl. no. ICO) van de gemeenten, op hoogst eenvoudige wijze te vei halen, ook omdat het de regering tuinder gepast schee» dal de slaat zich met zijne eigene onderdeden in twist gedingen voor (lui bufgc lijken i eg ter begave, wel van vel schillende zijde bestreden, vindt ook hare vcidedigors. Ouder de wet van 28 Nov. 1818 ^Slaatsbl. no. 40) waren de Ixzwnieu niet weinig over de wijze waarop nieu tiaar vei klaarde en toepaste; zij weid geheel door koninklijk* besluiten bcheerscht. Blijkens die besluiten, dato 2 Jilij 1820. no 132 en 4 November 1830, kleelde de rcgeiin* de uieeniiig aan dat de geschillen nopens de teruggave en ticl Inloop van den onderstand, evenzeer aan bet admi nistratief' gezag ter beslechting waren overgelaten als de bepaling van het domicilie van onderstand der bdiocltigeu welke toch de uitsluitende stickkiug van die wet was. Die moeniiig hield gedurende 30 jaieu .stand, sliet landsbestuur," dus schreef Pro lesser Thurlncke in 1847, o legt naar goed vinden vei piigtingéb op de gein'Ci t" uten gevolge zijner bijzondere vei bindtenisseii met de maatschappij Van weldadigheid, die liet als eene beguustiging\cnlicueodc iabrijk Koestelt (plaats, begr. bi. 41). In 1848 rnagligde de koning bij beschikking van den 19 Junij van dat jaar, den toenmalige» minister van binueul. zaken, de Kempenaar, aa-.i de state» der pioviu- cien te keuueii le geven, dat, naar het oordcel der regering, de krnrïisneming der vorderingen, gegrond op art. 13 d« r wet van 28 Nov. 1818 (Staalsbl. no. 40) voor zoo v<rie de deswege ontstane geschillen niet door tusscbeukomsl tier administratieve auioi itcilcn konden worden vore (Tend, aan den gewonen regler toekwam. Dat toch bet opschuil cu de pi cm is.se;» der wel dui delijk te Ueniuii geven dat zij alleen moet strekken tot na»wijzing der plaats, waar de behocfligcu ia den algc- i»ceti''ii onderstand deelen kunrie'i). Dat bij ait. 13 der wet, haiide'cnde over de restitutie van voorgescholcne aliraeutntie-kosieii, aan de gcmecntcii eenvoudig de verpligting wordt opgelegd om in geval van noodzakelijkheid den behoeftige, waar hij zich bevindt, billijke hulp te vetleenen, behoudens haar regt vau ver baal lol restitutie op dengenen op wien zulks haar toekomt. D.il echter dc wetgever niet bepaalde door wiens tusschen- korasl dit regt van verhaal behoort te woiden geliaudliaafd, en zulks ter egt, daar het toch hier geldt eene zuivere schuld vordering, liet nakomen èencr verpligting om iets te doen waarover de gewone wetgever de judicature niet had le regelen, omdat alle twistgedingen over schuldvordeiiug. volgens atl. 103 der grondwet, hij uitsluiting tot de kennis van de regit rlijkc tnagl bclioorcn. Ook toen ontveinsde de regering hot niet dat het ver haal van onderstaudsgcldcu, en daartoe zullen de vcrple- gingskosten van bedelaars en landloopers iu de koloniale stichtingen der maatschappij van weldadigheid mede wel bchooreu, langs den weg van region aan moeijel ijk heden onderworpen is, die door eene administratieve beslissing werden vermeden, doch dat deze niet in aanmerking mogen komen, waar hot de vraag geldt wat de grondwet voor schrijf!, en wat de wet dienovereenkomstig ten regel geeft. Wat dc grondwet van 1850 hij ml. 103 voorschreef, is in ait. 148 bij die van 1848 lieihaahl. Art. 2 der wet op de regterlijke organisatie draa.t Je kennisneming cn beslissing van alle geschillen over schuldvcrdciiugc» bij uitsluiting aau de regterlijke raagt op. Bij de memorie van tuefichting op ail. 72 der w._t op het auuhcsluur verklaarde de regeling dat geschillen over schuldvorderingen beliooren tot de keuitisucmiug van de regterlijke inagl; zij ging verder en droeg haar mede op de kennisneming over geschillen van bestuur <|,e niet door dc administratieve raagt in der minne woiden afgedaan, cn welke toch, zoo zij tusschen twee of meer provinciën of tusschen gemeenten ontstaan, naar luid van ait. fiö cn 132 der grondwet dooi den koning in hel hoogste ressort worden beslist. En nu de couccpt-wet lot vei haal van de achterlijke kosten voorlvloeijeudc uit dc plaatsing cn vcrzoiging van bedelaars en lainüoopcis iu de koloniën der :ua dschappij van weldadigheid, vetschuldigd voor de wet van 2.8 Junij 1834, daarin wordt weder etue geheel andere ineen iug voorgest.>i,o. Of dat oouccptwct zal worden, wij welen het uiet, wij hebben shchts de velschillende zienswijze der hoogc laudsiegeiiug willen incdedeclen en aanlooneu d^t waar men hinkt op twee gedachten, men eeucu wankel baren grond bclieedl. •0c interpellatScn aan bet Britsch bewind. Nu de oogen van liet publiek in Engeland eindelijk ge opend zijn gewoidcu; nu uien begrijpt dat liet Ministerie liet land iu ecu cu noode.'oozeii cn kostbaren ooi log ge wikkeld heeft, welke ooi log, ook zelfs al werd Sebastopol na zulk een heldhaftige» tegenstand eindelijk door o\er- inagt bedwongen, daarom alsdan toch nog niet geëindigd 1*9, maar nog jaren duren kan; nu ziet men eindelijk dat miuisteric met interpellatiëu bestormen, om rekenschap van des zelfs daden te geven. Verscheidene uiliuunteudo rederiaais veiluffen luide hunne slem voor de metisohe- lijkheid eu ge\ei hunne afkeuiiiig te kenoen, dat men ecue vrije liane door ovennagt tol ontdllijkc consessien wil dwingeu, di met hare regleu, met haiecer strijden, zoodat vij wel g i.oodz. a'it woidt tol den laatste» mail vol te houd n. Om zich fiier legen te vrrdedErii, noemt Paliurrsloii een ieder, die op zijn g"dra* niét ji en amen 'zeggen wil advocaten eu vrienden van iiusland, om daardoor de zich al meer eu meer veihede::de slem van rede en inensch- hevendheid, va» medelijden met de duizenden, die elkander op dat ongelukkige piekje gionds vei moorden, le smoren en zij ij gedrag le verschuouer». In weerwil van deze be schuldiging groeit van dag tot dag het getal bestrijdeis van dit minis'.ci ie eu vrieu Jeu van den viede aan, zoodal, indien de Kus nog een poos volhoudt, de vicdc met ltusland cu Engeland zóóveel aanhangers zal krijgen, dat geeue niiuislei iele kuiperijen langer in staal vullen zijn zich legen den stroom le verzetten, en liet menscluuslagten to doen vooitdutc». Naar lid eigenlijke do cl van den ooi log gevraagd zijnde (ineii Kan iueiuil zien, dat de giouden daaitoe -.nietig zijn, dat een parlementslid verzoekt die te mogen verne men) naar hel doel dus, van dien ooilog, gevraagd zijnde, eu uu genoodzaakt daarop le antwoorden, was dat antwoord weder even dcbbcihai tig als gewoonlijk, liij zeide dat het doeI van den oc rlog was: uin Tuikije te bescheiincn legen Rusiauds aanvallen, daar de belangen van Engeland (let wc', van lünge/and, doch niet van Europa!) gevaar !iepeu, indien Rusland in liet bézit van Tuikije kwam." Ui! dit aulwooid büjkl ten duidelijk.sic, dal het hoofd doel is de belangen van Engeland te bevorderen, en dit doel wordt dan ook langzaineihaud zóó wel begrepco, dat zei Is de Tui k. die reeds strart van de schulden ziet, criblè VAN P. de LOO

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1